Код на дисциплината: 3023
ICTS: 3
З

Проблеми от икономическата история на балканските страни през ХХ в.

СеместърСедмична заетост
VІІ3+0 ч.
ОбщоЛекцииСеминарни упражненияПрактически упражнения
904500

Преподавател

Форма на изпит

Курсът завършва с курсова работа.
 • Анотация

  Курсът обхваща определени проблеми в периода от края на втората световна война до началото на ХХI в. Проследяват се опитите на балканските държави да модернизират обществата си, да изградят, да реформиран и да преобразуват политическа и икономическа структура. Събитията и процесите на Балканите са съпоставяни с процесите и явленията, протичащи в Европа и в света като цяло. По-сериозно внимание се обръща на социалната и икономическа история и на отражението на определени геополитически тенденции върху развитието на региона. В лекционния курс няма да бъдат засегнати всички въпроси от програмата. Курсът ще разчита на самоподготовката на студентите особено при проблеми, за които има достатъчно литература и не са предмет на разгорещен научен спор. Специфичен акцент цикълът лекции поставя върху връзката между студентите и преподавателя като се очаква лекциите във възможно най-голяма степен да се превърнат в дискусия.

 • Препоръчана литература

  АРШ, Г. , Н. СМИРНОВА. Краткая история Албании. Москва, 1992.

  БОБЕВ, Б., Т. КАЦОРИ. Албания., Отворено общество, С., 1998.

  БОЖИЛОВА, Р. История на Хърватия., Абагар, София, 1998.

  БЕРОВ, Л. Икономиката на България и бившите социалистически страни, 1989 – 1999., С., 1999.

  БЕРОВ, ХР. „Когато гръм удари… (Балкански политики за възстановяване в ситуация на глобална икономическа криза, средата на XIX в. – средата на XX в.)“, С., 2019

  ВАИС, М. Международните отношения след 1945 г., Кама, С., 2004.

  ВИКЪРС, М. Албанците. Съвременна история., С., 2000.

  ДАНОВА, Н., Ап. ХРИСТАКУДИС. История на нова Гърция., Абагар пъблишинг, С., 2003.

  ДВА веке развоја Србије : статистички преглед, Београд, 2008.

  ЙОВЕВСКА, М. Босна и Херцеговина през ХІХ – ХХ век. Пловдив, 2006.

  КЛОГ, Р. Кратка история на Гърция, Пловдив, 2003

  ЛАЛКОВ, М. Югославия, 1918 – 1992. Драматичният път на една държавна идея, Даниела Убенова, С., 1999.

  ЛОРИ, Б. Балканска Европа от 1945 до наши дни., Колибри, С., 2005.

  МАНЧЕВ, Кр. История на балканските народи, т. 4 (1945-1990), София, 2006,

  МАНЧЕВ, Кр. Кървавият край на Югославия. Парадигма, С., 2009.

  НИКОВА, Е. Балканите и Европейската общност. С., БАН, 1992.

  ТУРЦИЯ. Под ред. на Семих Ванер, Рива, София, 2008.

  ХАКОВ, Дж. История на съвременна Турция. Парадигма, София, 2008.

  ХРИСТАКУДИС, Ап. Многостранното сътрудничество в Югоизточна Европа и европейската интеграция. История и съвременност., Херон прес, С., 2002.

  ЩАЙНДОРФ, Л. Хърватия от Средновековието до наши дни. Рива, София, 2009.

  ALDCROFT, D. The European Economy, 1914 – 1990. London, 1993.

  BEREND, Iv. An Economic History of Twentieth-Century Europe (Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalization), Cambridge, 2006

  BEREND, Iv., G. RANKI. The European Periphery and Industrialization. Budapest, 1982.

  CRAMPTON, R. J. The Balkans since the Second World War. London, 2002.

  GIANARIS, N. The Economies of the Balkan Countries, New York, 1982.

  MADDISON, A. The World Economy Historical, 2003.

  MITCHEL, Br. International Historical Statistics, 1750-2005, New York, 2007.

  NIKOVA, E. Regional cooperation in the Balkans revisited. – Etudes Balkaniqus, S., 2002, 1, p. 3 – 31.

  THE ECONOMIC HISTORY of Eastern Europe, 1919 – 1975. V. 1 –2. Ed. by M. C. Kaser and E. A. Radice., Oxford, 1985.

  TURNOCK, D. The Economy of East Central Europe, 1815–1989 (Stages of transformation in a peripheral region), London and New York, 2006.

  TURNOCK, D. An Economic Geography of Romania, London, 1974

  TURNOCK, D. The East European economy in context: communism and transition, London and New York, 1997.

Календар

Календар

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти