Съвременна обща история
Щ

доц. д-р Борис Стоянов

Доц. д-р Борис Стоянов е преподавател в Исторически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Занимава се основно с поствоеннна история на ХХ-ти век.

Ръководител

Електронна поща:
Телефон:

02 9308 366

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София
Научни интереси:
Поствоеннна история на ХХ-ти век, най-ново време, политическа история
 • Научни проекти
  • Борис Стоянов, МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академична екосистема, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.016-0018
  • Борис Стоянов, Ранномодерна Европа: граници и противоречия, Член,
  • Борис Стоянов, EURASIA, European Studies Revitalised across Asian Universities, Член, , Номер на договора:584968-EPP-1-2017-BG-EPPKA2-CBHE-JP; 3263
  • Борис Стоянов, Реформи и реформени инициативи в България и света през ХХ в., Член,
  • Борис Стоянов, Европейски интеграционни процеси през 90-те години на ХХ в., Член,
  • Борис Стоянов, Студентски практики – Фаза I и II – академичен наставник, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.002-0001
  • Борис Стоянов, Европейски интеграционни процеси праз 80-те години на ХХ в., Член,
  • Борис Стоянов, Бъдеще за миналото: културно наследство и културна дипломация, УКХ “Алма Матер”, Член,
  • Борис Стоянов, Европейски интеграционни процеси през 70-те години на ХХ в., Член,
  • Борис Стоянов, ЕС – Развитие чрез криза, УКХ “Алма Матер”, Ръководител,
  • Борис Стоянов, Интеграционни процеси в Европа през 60-те години на ХХ в., Член,
  • Борис Стоянов, Интеграционните процеси в Европа през 50-те година на ХХ в., Член,
  • Борис Стоянов, Нови източници за изследване на “възродителния процес”, Член,
  • Борис Стоянов, Университетски комплекс по хуманитаристика “Алма Матер”, Член,
  • Борис Стоянов, Collegium Historicum – Програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, пост – докторанти и млади учени в Историческия факултет на Софийския университет, Член,
  • Борис Стоянов, Serdica: Collectio Alumniorum към SUDigital, Член,
  • Борис Стоянов, SUDigital дигитални ресурси за проучване, опазване и популяризиране на българското културно-историческо наследство, Член,
  • Борис Стоянов, Институт за докторантски и постдокторантски изследвания „Диалог Европа”, Член,

   

 • Участия в научни конференции
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, “Испанският грип” – пандемията на всички времена
  • Пленарен доклад, Борис Стоянов, Особености на историята на Ранното ново време
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, Студената война: стара и нова.
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, The Dark ages of European Integration.
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, Забравеният фюрер: адм. Карл Дьониц и краят на Третия райх.
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, Държавата в нова роля: европейските демокрации след края на Втората световна война.
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, Интеграцията на нов етап: от общности към Съюз.
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, Да преживеш мира: Европа, 1945 г.
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, Основни тенденции на интеграцията в Европейската икономическа общност.
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, Модерната война.
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, Европейският съюз и Западните Балкани в края на ХХ в. и началото на ХХI в.
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, Наследство и култура. Идеологията и опазването на културното наследство.
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, Фаталната 1933-та
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, Жан Моне и идейното новаторство в процеса на европейската интеграция
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, Американски реакции на “Възродителния процес
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, Война или мир? Планът Шуман през погледа на Москва и Вашингтон.
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, Irish Lessons for Bulgarian Accession to the EU
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, Do All Roads Lead to Rome?
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, The Federation They Meant to Create, the Order They Failed to Achieve: The Communist Plans for Balkan Federation in the 1940s.
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, Федерализмът в Европа след края на Втората световна война.
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, Измеренията на националното и регионалното в историята на Европа между двете световни войни
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, Anti-Americanism in Europe
  • Секционен доклад, Борис Стоянов, 1953 г.- Шанс за мира?
 • Участие в редколегия
  • Борис Стоянов, Годишник на Софийския университет, Исторически факултет, Участие в редколегия
 • Избрани публикации

  Книги

  • Мария Баръмова, Борис Стоянов, Collegium Historicum, Т. 1, ISBN:978-954-617-115-3, Гутенберг, София
  • Борис Стоянов, Гергана Алексиева, История в преход., ISBN:97-954-07-2771-4, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

  Монографии

  • Борис Стоянов, ЕВРОПА ПРЕДИ ЕВРОПА: Проектите за Трета сила, Европейска федерация и Съединени европейски щати и тяхната съдба, 1945 – 1949 г., ISBN:978-954-07-5559-5, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано

  Статии в научни списания

  • Борис Стоянов, Идеята за Европа като Трета световна сила, 1945 – 1948 г., Анамнеза, брой:1, 2007, стр.:50-70, ISSN (online):1312-9295

  Статии в поредици

  • Борис Стоянов, Краят на империите, Големите конфликти на ХХ век, том:Първата световна война: век по-късно, брой:1, редактор/и:Искра Баева, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:121-126, ISBN:978-954-07-4205-2
  • Борис Стоянов, Регионалното между националното и глобалното в Европа на 20-те и 30-те години на ХХ век, Кюстендилски четения, том:Кюстендилски четения 2003-2004, редактор/и:Венета Милушева и др., издателство:Фабер, 2006, стр.:86-100, ISBN:10 954-9445-06-2

  Статии в сборници (на конференция и др.)

  • Борис Стоянов, Ранното ново време като период в европейската история?, Ранно модерна Европа: граници и противоречия, редактор/и:Тина Георгиева, Албена Симова, Любомир Кръстев, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2022, стр.:7-17, ISBN:978-954-07-5425-3
  • Борис Стоянов, Европейският съюз в междучасието на българското училище. Европейската интеграция в учебниците по История и цивилизация за Х клас., Посланията на историята, редактор/и:Георги Якимов, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:417-426, ISBN:978-954-07-4074-4
  • Борис Стоянов, Обединена Европа в плановете на антихитлеристкия лагер в годините на Втората световна война., История в преход, редактор/и:Борис Стоянов, Гергана Алексиева, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008, стр.:137-150, ISBN:97-954-07-2771-4
  • Boris Stoyanov, Do All Roads Lead to Rome?, Together in Europe, редактор/и:Ingrid Shikova, 2007, стр.:40-48, ISBN:13 978-92-79-07684-8
  • Борис Стоянов, Федералистите и тяхната мечта за единна Европа непосредствено след края на Втората световна война , Предизвикателствата на промяната , редактор/и:Искра Баева, Пламен Митев, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006, стр.:374-388, ISBN:10 954-07-2439-2
  • Борис Стоянов, The Anti-Americanism in Europe: Yesterday and Today, America in the 21st Century. Conference proceedings, редактор/и:Bulgarian-American Commission for Educational Exchange, 2004
  • Борис Стоянов, 1953 – “Шанс за мира”? Американският подход към диалога Изток – Запад, Проблемът Изток – Запад: Историческа перспектива, редактор/и:Тамара Стоилова, Виолина Атанасова и др., издателство:Парадигма, 2003, стр.:668-677, ISBN:954-9536-87-4

  Студии в научни списания

  • Борис Стоянов, Защо и как Съединените американски щати не успяха да изградят Съединени европейски щати в средата на ХХ век , Bulgarian Journal of Transatlantic Studies, брой:1, 2006
  • Борис Стоянов, Провалът на секторната икономическа интеграция в Западна Европа през първата половина на 50-те години, История, брой:2, 2006, стр.:40-54, ISSN (print):0861-3710
  • Борис Стоянов, Без Сталин, но по Сталински! Обрати в съветската външна политика след смъртта на диктатора., История, брой:2-3, 2002, стр.:28-44, ISSN (print):0861-3710

  Студии в поредици

  • Борис Стоянов, Проблемите на европейското единство в политиката на Великобритания и Съветския съюз, 1941-1944 г., Големите конфликти на ХХ век, том:Втората световна война: 70 години по-късно, брой:2, редактор/и:Искра Баева, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:41-58, ISBN:978-954-07-4374-5

  Студии в сборници (на конференция и др.)

  • Борис Стоянов, 1945 г. – Изгубеният мир, ТРИЙСЕТ ГОДИНИ ОТ ПАДАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ: Коя България „загубихме“?, редактор/и:Антон Тодоров, издателство:Издателство “Изток – Запад”, 2020, стр.:285-319, ISBN:978-619-01-0610-4
  • Борис Стоянов, Единна в многообразието: Някои наблюдения върху европейската интеграция през втората половина на ХХ век, Краят на Студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на ХХ век, редактор/и:Евгения Калинова, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:86-99, ISBN:978-954-07-4609-8
  • Борис Стоянов, Трудният път на наднационалната власт в следвоенна Западна Европа, 1948 – 1950 г., С поглед към света и България, редактор/и:Евгения Калинова, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:96-111, ISBN:978-954-07-4759-0
  • Борис Стоянов, Срещу държавата: европейската интеграция като средство за отслабване на националната държава в Западна Европа през погледа на историци и политолози от втората половина на ХХ в., Държавната идея в модерната епоха, редактор/и:Искра Баева, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:276-295, ISBN:978-954-07-4559-6
  • Борис Стоянов, Западна Европа на кръстопът. Проблеми и предизвикателства пред европейската интеграция през 80-те години на ХХ в., Интеграция и дезинтеграция в Европа през 80-те години на ХХ в., редактор/и:Искра Баева, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:51-98, ISBN:978-954-07-4118-5
  • Борис Стоянов, От Хага до Париж: (Не)възможната интеграция, 1969 – 1972 г., Интеграционните процеси през 70-те години на ХХ век., редактор/и:Искра Баева, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2014, стр.:71-90, ISBN:978-954-07-3876-5
  • Борис Стоянов, “Меденият месец” на Западна Европа: Европейската интеграция в периода 1958-1962 г., Интеграционните процеси през 60-те години на ХХ век., редактор/и:Искра Баева, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2013, стр.:93-109, ISBN:978-954-07-3556-6
  • Борис Стоянов, Война или мир: Планът Шуман през погледа на Париж, Москва и Вашингтон, Исторически личности и идеи, editor/s:Евгения Калинова, Publisher:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2011, pages:306-318, ISBN:978-954-07-3270-1

  Учебници

  • Михаил Груев, Борис Стоянов, Христо Христев, Виолета Коцева-Попова, Димитър Григоров, Светослав Живков, Весела Ножарова, Мария Бенова, Димитър Стоянович, История и цивилизации за 12. клас. Учебник за профилирана подготовка. Модули 1 – 3: Власт и институции, Култура и духовност, Човек и общество, ISBN:978-954-01-4175-6, “Просвета – София” АД, София
  • Петър Делев, Албена Миланова-Бояджиева, Борис Стоянов, Димитър Христов, Красимира Табакова, Ана Рабаджийска, История и цивилизация за 11 клас. Профилирана подготовка. Модул 2 Култура и духовност., ISBN:978-954-344-606-3, Клет България ООД, София, Рецензирано
  • Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, История и цивилизации за 9 клас. Втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, ISBN:978-954-01-3682-0, Просвета-София, София
  • Христо Матанов, Борис Стоянов, Даниел Вачков, Красимира Табакова, Христина Мирчева, Йордан Митев, Илия Илиев, Емилия Карабоева, История и цивилизации за 9 клас. За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език, ISBN:978-619-215-264-2, ИК Анубис, София
  • Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, Явор Сидеров, История и цивилизации. 9 клас., Просвета, София, София, Рецензирано
  • Христо Матанов, Даниел Вачков, Борис Стоянов, Емилия Карабоева, Красимира Табакова, История и цивилизация за 8 клас. Първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, ISBN:978-619-215-124-9, ИК Анубис, София

  Учебни помагала

  • Mihail Gruev, Boris Stoyanov, History and Civilisations. Part 2. 9th grade, ISBN:978-954-01-3805-3, Просвета-София, София
  • Борис Стоянов, Кирил Славчев, Учебна тетрадка по История и цивилизации за 9 клас., ISBN:978-954-01-3683-7, Просвета-София, София
  • Христо Матанов, Даниел Вачков, Борис Стоянов, Емилия Карабоева, Табакова, Красимира , Книга за учителя. История и цивилизации 8. клас, ISBN:978-619-215-079-2, Анубис, София, Рецензирано

Учебни дисциплини

Календар

Календар

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури