Методика на обучението по история
Щ

гл. ас. д-р Катя Мишева

Катя Мишева е историк и методик. Защитила е ОНС „доктор“ с тема на дисертацията „Проблемите на етноконфесионалните отношения на Балканите (края на 80-те години – половината на 90-те години на ХХ век)“. Главен асистент по методика на обучението по история. Автор на множество публикации в страната и чужбина. Научните интереси са свързани с етническите и конфесионалните проблеми и тяхното представяне в учебниците по история.
Приемно време:

Вторник от 11.00-13.00, каб. 42

Електронна поща:
Телефон:

02/9308279

Адрес:
София,
бул. „Цар Освободител“ 15
Научни интереси:
Методика на обучението по история
 • Биографични данни
  • 1994 г. – Белоруски държавен университет, гр. Минск, Р Беларус, магистър, специалност „История“
  • 1996 – 2006 г. – Белоруски държавен университет, гр. Минск, Р Беларус – преподавател
  • 1999 г. – Белоруски държавен университет, гр. Минск, Р Беларус, доктор по история
  • 2009 г. – 2018 г. – 31 СУЧЕМ, гр. София – учител
  • 2018 – 2021 г. – 7. СУ, гр. София – стариши учител
  • 2021 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – главен асистент
 • Членство в редколегии
  • „Общество, памет, образование“ (История и обществени нагласи) e-ISBN: 978-619-90188-6-6
 • Проекти
  • НП „Ученически олимпиади и състезания“
  • Национален дидактически семинар, гр. Китен
 • Избрани публикации

  Статия в научно списание

  • Катя Бенчева, Роль этнорелигиозных противоречий в боснийском кризисе в 1990-е годы ХХ в. , Белорусский журнал международного права и международных отношений, issue:4, 1998, pages:76-80
  • Катя Бенчева, Балканский кризис 90-х годов и международное сообщество, Веснiк Беларускага Дзяржаунага унiверсiтэта, vol:3, issue:1, 1996, pages:52-54

  Статия в сборник (на конференция и др.)

  • Катя Мишева, Войните на Балканите след Освобождението в учебниците за начален и прогимназиален етап, Общество, памет, образование. История и обществени нангласи., 2019, стр.:125-134, ISBN:978-619-194-049-3, Ref
  • Катя Мишева, Първата световна война в учебниците на бивша Югославия, Русия и Украйна, Общество, памет, образование. История и обществени нангласи., 2018, стр.:197-205, ISBN:978-619-194-038-7, Ref
  • Катя Бенчева, Етноконфесионалните конфликти в бивша Югославия в края на ХХ в., отразени в учебниците по история на РФ и България, Общество, памет, образование. История и обществени нангласи., 2017, стр.:147-160, ISBN:978-619-194-031, Ref
  • Катя Бенчева, Босненският конфликт в края на ХХ в.: етноконфесионалните противоречия, отразени в учебниците по история на бивша Югославия, Русия и България, Хармония в различията, издателство:За буквите – О писменехь, 2016, стр.:312-320, ISBN:2367-7899
  • Катя Бенчева, Войната на Балканите през 1916 г. в учебниците на Югославия и Русия (втората половина на ХХ век), Първата световна война и България през 1916 г., Publisher:ВА “Г.С. Раковски”, 2016, pages:173-176, ISBN:978-954-9348-82-8
  • Катя Бенчева, Мариана Караджова, Необходимостта от изучаване на предмета история на религиите в училище, Общество, памет, образование. История и обществени нагласи, 2016, стр.:97-101, ISBN:978-619-940-23-3, Ref
  • Катя Бенчева, Исламский фактор в этноконфессиональных отношений на Балнканах (история и современность), Исторический поиск Беларуси, Publisher:Экономпресс, 2006, pages:325-339, ISBN:985-6479-44-4
  • Катя Бенчева, Берлинский статус-кво и национальный вопрос на Балканах, Материалы международной научной конференции, Publisher:БГУ, 2004, pages:61-64, ISBN:985-485-166-4
  • Катя Бенчева, Роль ислама в формировании „национального” самосознания боснийских мусульман, Археологiя та атнологiя Схiдноi Европии: матерiали i дослiдження, Publisher:Одеський нацiональний унiверситет iм. І.І. Мечникова, 2002, pages:258-261, ISBN:966-7934-88-8
  • Катя Бенчева, Формирование мусульманских этнирелигиозных общин на Балканах, Сборник научных работ, Publisher:БГУ, 2000, ISBN:985-445-089-9
  • Катя Бенчева, Национальный вопрос в Болгарии на страницах периодической печати (1990-е годы), Матерыялы да Мiжнародная навукова-практычная конферэнцыi, Publisher:БГУ, 1998, pages:122-0, ISBN:985-445-036-8

  Учебници

  • Катя Бенчева, Людмил Спасов, Тодор Мишев, Петко Ст. Петков, Владимир Ангелов, История и цивилизации за 10 клас, ISBN:978-954-651-310-6, Домино, Стара Загора, Рецензирано
  • Катя Мишева, С. Генчев, Човекът и обществото за 4 клас, ISBN:978-954-651-311-3, Домино, Стара Загора, Рецензирано
  • Катя Мишева, С. Генчев, Човекът и обществото за 3 клас, ISBN:978-954-651-302-1, Домино, Стара Загора, Рецензирано
  • Катя Бенчева, К. Порожанов, А. Порталски, М. Менкова, История и цивилизации за 5 клас, ISBN:978-619-7271-08-9, Архимед и Диоген, София

  Учебни помагала

  • Катя Мишева, Книга за учителя по История и цивилизации за 10 клас, Домино, Стара Загора
  • Катя Мишева, С. Генчев, Книга за учителя по Човекът и обществото за 4 клас, Домино, Стара Загора
  • Катя Мишева, С. Генчев, Книга за учителя по Човекът и обществото за 3 клас, Домино, Стара Загора
  • Катя Бенчева, Тодор Мишев, Тетрадка по история и цивилизации за 7 клас, ISBN:978-619-215-274-1, Анубис, София
  • Катя Бенчева, Петр Гламбодский, История древнего мира. 5 класс. Задания для поурочного контроля, ISBN:985-478-962-4, Аверсэв, Минск, Беларус, International
 • Участие в научни конференции
  • Присъствие, Катя Мишева, Войните на България след Освобождението в учебниците за начален и прогимназиален клас
  • Секционен доклад, Катя Мишева, Знанията на седмокласниците за Априлското въстание“
  • Секционен доклад, Катя Мишева, Източната криза и Руско-турската война в учебниците на Русия, Беларус и Украйна
  • Присъствие, Катя Мишева, Първата световна война в учебниците на бивша Югославия, Украйна и България
  • Присъствие, Катя Бенчева, Етноконфесионалните конфликти в бивша Югославия в края на ХХ век, отразени в учебниците по история на РФ и България
  • Присъствие, Катя Мишева, Първата световна война в съвременните украински учебници по история
  • Секционен доклад, Катя Бенчева, Босненския конфликт в края на ХХ век: Етноконфесионалните противоречия, оттразени в учебниците по история на бивша Югославия, Русия и България“
  • Секционен доклад, Катя Бенчева, Войната на Балканите през 1916 г. в учебниците на Югославия и Русия (втората половина на ХХ век)
  • Секционен доклад, Катя Бенчева, Необходимостта от изучаването на предмета история на религиите в училище
  • Секционен доклад, Катя Бенчева, Берлинский статус-кво и национальный вопрос на Балканах
  • Секционен доклад, Катя Бенчева, Роль ислама в формировании „националного“ самосознания боснийских мусульман
  • Секционен доклад, Катя Бенчева, Албанская проблема в Македонии и Сербии в конце ХХ в.
  • Секционен доклад, Катя Бенчева, Национальный вопрос в Болгарии на страницах периодической печати (1990-ые годы)

Календар

Календар

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти