Етнология
Щ
Гл. ас. д-р Кремена Йорданова е преподавател в катердра “Етнология”. Тя е специалист в областта на съвременната етнология и младежката култура.
Приемно време:

Четвъртък 13:00 – 15:00, Петък 14:00 – 16:00, каб. 26А

Електронна поща:
Телефон:

02 9308

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София
Научни интереси:
Съвремена етнология, градска култура, масова култура, субкултура, младежка култура, идентичност; традиционна култура, семейна обредност, поминъци
 • Биографични данни
  • 2003 г. – средно образование в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“
  • 2008 – 2010 г. магистър в специалност „Етнология и културна антропология“ в ИФ на СУ “Св. Климент Охридски”
  • 2011 – 2014 редовна докторантка към катедра „Етнология“ в ИФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Тема на дисертацията : „Субкултура на футболни запалянковци в България края на ХХ – началото на ХХI в.“
  • От ноември 2015 г. – главен асистент в катедра Етнология към Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, София
 • Членство в научни организации

  Академично етноложко сдружение СУ

 • Членство в редколегии
  • Списание Терени
 • Проекти
  • 2022 Етнографски практикум: Българското село в ХХI век, Член, Номер на договора:80-10-153/23.05.2022
  • 2020 – 2023 Етнически и конфесионални специфики на изолирани общности при бедност и криза, ФНИ, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, Член
  • 2021 Докторантски семинар: Академични траектории, ръководител
  • 2020 Продължаване на образованието във висши училища за деца от ромски произход: пречки, нагласи и мотивация, ЦОИДУЕМ, Член
  • 2020 Български нумизматични четения: История и общество в перспективата на нумизматиката, Член, , Номер на договора:№ 80-10-59/13.04.2020 г.
  • 2019 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“(дейност Б – „Интеркултурен диалог“) Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“
  • 2019 – 2021Кулинарни традиции и културно-историческо наследство в малки населени места – изобретяване, експлоатиране, популяризиране“, ФНИ, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства– 2018 г., КП-06-ОПР05/9 и период на изпълнение от 12.2018 г. до 17.12.2021 г., член
  • 2018 – 2020 “Две къщи, две родини (рефлексии от миграционните процеси от края на ХХ и началото на XXI в. по примера на общ. Баните, област Смолян), вх. № М15/10 от 31.07.2017, ФНИ Млади учени и постдокторанти – 2017 год., Ръководител
  • 2018 г „Търсачи на легенди – да опознаем родното място”, Национален фонд „Култура“, член
  • Съдбата на традициите. Проект към НИС
  • 2018 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“
  • 2016-2017 Екосреда и жизнени традиции (културна адаптация, стопански модели и идентичност), УКХ. член, Номер на договора: ДУНК1-1/22.12.2009
  • 2014 – 2015 Живата памет – съхраняване, възраждане и предаване на културното богатство на Карнобатския край, по договор с Община Карнобат, ръководител доц. В. Тепавичаров.Член.  Участие в теренни експедиции в южнокарнобатските села по проект на общ. Карнобат, Номер на договора:127/10.11.2014
  • 2013 – 2014. „Студентски стажове и практики, ментор, Номер на договора:BG05M20P001-2.002-0001
  • 2012 – 2014. Комшулукът“ – родопският етнически модел (по примера на селата Виево и Славейно и гр. Смолян), ФНИ, Млади учени, Член
  • 2010- 2013. Преходът: гласове, образи и памет, Член, ФНИ на МОМН, Номер на договора:ДИД0201/16.12.2009
  • 2009 – 2012. Традициите в крак с времето (историко-етноложки проект за лятно училище за изучаване на регионолното културно-историческо наследство и националните традиции), Член, ФНИ на МОМН, Номер на договора:ДТК 0213/ 16.12.2009
  • 2010. Участие в проект към ЕACEA, ЕО. Индивидуални спомени и колективна памет за сталинските и постсталиниски репресии в Пиринска Македония
 • Избрани публикации

  Дисертация

  • Кремена Йорданова, Субкултура на футболни запалянковци в България (края на ХХ – началото на ХХIв.), , Ръководител:доц. Веселин Тепавичаров

  Статия в научно списание

  • Кремена Йорданова, Читалищата в малките населени места – между възрожденския порив и борбата за оцеляване (по материали от Родопите), Родопи, брой:3-4, 2022, ISSN (print):13124552
  • I.Koleva, V.Kotseva, V. Tepavicharov, K. Yordanova, Post-Graduate Qualification of Teachers in Intercultural Educational Environment, Стратегии на образователната и научната политика (Strategies for policy in science and education), 2019, ISSN (print):1310–0270, ISSN (online):1314–8575
  • Веселин Тепавичаров, Виолета Коцева, Ирина Колева, Кремена Йорданова, POST-GRADUATE QUALIFICATION OF TEACHERS IN INTERCULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT. , STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION, vol:27, issue:1, 2019, pages:26-35, ISSN (print):ISSN 1310–0270 , ISSN (online):ISSN 1314–8575 , Ref, PhD
  • Кремена Йорданова, Българските футболни фенове в чужбина. Случаят Vienna boys, Българска етнология, брой:4, 2019, ISSN (print):ISSN 1310–5213, e-ISSN 2367-6892
  • Кремена Йорданова, Футболният стадион – център на фенската активност, История, брой:1, 2018, ISSN (print):0861–3710, ISSN (online):1314–8524
  • Kremena Iordanova, “Don’t Underestimate the Girls… Some of them are More Genuine Ultras than You”, Ethnologia Bulgarica, брой:5, 2017, ISSN (print):1311-0918, ISSN (online):2367-8607
  • Кремена Йорданова, Някои методологически проблеми при изучаването на съвременните младежки субкултури , Стратегии на образователната и научната политика, брой:2, 2017, ISSN (print):1310–0270, ISSN (online):1314–8575
  • Кремена Йорданова, Не подценявайте момичетата….някои от тях са по – истински ултраси от вас , Българска етнология, брой:1, 2014, ISSN (print):1311-0918, ISSN (online):2367-8607

  Статия в поредица

  • Кремена Йорданова, Организация и нива на членство в субкултурата на футболните запалянковци, Ethnologia Academica, том:Динамиката на етнологията, брой:10, 2018, ISBN:978-954-07-4408-7

  Статия в сборник (на конференция и др.)

  • Кремена Йорданова, Колективна идентичност и прояви на групова солидарност (по примера на футболните запалянковци), Пресечни точки. Юбилеен сборник в чест на професор Ирина Колева, редактор/и:Виолета Коцева, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:152-169, ISBN:978-954-07-4873-3
  • Кремена Йорданова, Гората и свързания с нея поминък (по примера на няколко селища в Централните Родопи), Екосреда и жизнени традиции, 2018, ISBN:978-954-07-4386-8
  • Ирина Колева, Мира Маркова, Веселин Тепавичаров, Йоланта Стауга, Виолета Коцева, Петко Петков, Кремена Йорданова, Живко Жеков, Маргарита Карамихова, Янина Курсите, Личностна рефлексия на преподавателя по етнопсихология / към въпроса за социалната рефлексивна антропология/, Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология, редактор/и:Ирина Колева, веселин Тепавичаров, Кремена Йорданова, виолета Коцева, Йоланта Стауга, издателство:Университетско издатество ” Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:117-129, ISBN:978-954-07-4595-4, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Кремена Йорданова, Ежедневието в с. Славейно – среща на две идентичности, „Вяра –смесена“. Аспекти на всекидневието в две родопски села, 2014, ISBN:978-954-07-3868-0
  • Кремена Йорданова, Проучвания върху младежката субкултура, „Градът – пространства, символи, динамика”, 2012, ISBN:978-954-07-3455-2
  • Кремена Йорданова, Виртуалният терен при изследване на младежките субкултури, Теренът: пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив 2011, 2011, ISBN:978-954-423-702-8
  • Кремена Йорданова, Ултрас не е мода, ултрас е начин на живот ( фолклор на футболни запалянковци), Докторантски и постдоксторантски четения 2011 , 2011, ISBN:978-954-9445-12-1

  Студия в сборник (на конференция и др.)

  • Кремена Йорданова, Празници и празнуване в началото на ХХI век (по примера на община Баните), Спомен за село, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2020, стр.:38-70, ISBN:978-954-07-4920-4
 • Участие в научни конференции
  •  2022 г. Секционен доклад, Кремена Йорданова, Виолета Коцева, Извънаудиторната работа на студентите от специалност Етнология и културна антропология с бежанци
  • 2022 г. Секционен доклад, Кремена Йорданова, Кажи ми какво ядеш и аз ще ти кажа кой си“ – транснационализъм и кулинарни традиции. 
  • 2021 г.  Кремена Йорданова, Виолета Коцева “Споделено наследство (по примера на Централните Родопи)“, конференция по проект Наследство БГ
  • 2020 г. Вкусът на носталгията, Кръгла маса по проект Кулинарни традиции
  • 16 – 18 ноември 2018 г. Кюстендил, комплекс Три буки. Международна конференция „Съдбата на традициите“, Conference with international participation DESTINY OF TRADITIONS, 16-18 November 2018, Kyustendil, ОРГАНИЗАТОР
  • 16 – 18 ноември 2018 г. Кюстендил, комплекс Три буки. Международна конференция „Съдбата на традициите“, Conference with international participation DESTINY OF TRADITIONS, 16-18 November 2018, Kyustendil с доклад на тема: Съвременни проявления на традиционния маорски танц „хака“. Contemporary manifestations of traditional Maori dance “Haka”
  • 8. 06. 2018 – Национална научна конференция „Футболът: разказан, въобразен, преживян и забранен“, доклад на тема: „Футболът като карнавал“, НБУ
  • 29 – 31. 03. 2018 1st International Conference on Basic Education “Basic Education and Changing World”, Bursa, Turky, доклад на тема: Post-graduate qualification of teachers in intercultural education environment, I. Koleva, V. Tepavicharov, V.Kotseva, К. Iordanova
  • 2 – 4 юли 2017 г.  Ежегодна студентска конференция на катедра Етнология, ИФ, СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Динамика на етноложките изследвания“, Пампорово, ОРГАНИЗАТОР
  • 7 Ноември 2016 г. Конференция„Екосреда и жизнени традиции (Културна адаптация, стопански модели и идентичности) “, СУ „Св. Климент Охридски“. Доклад на тема “.Горските ресурси и значението им за поминъка на Централните Родопи
  • 18 – 20 Ноември 2016 г. Международна конференция „GUIDELINES IN ACADEMIC RESEARCH AND TEACHING OF ETHNOLOGY AND ANTHROPOLOGY“, гр. Самоков; организатор и участник. Доклад на тема: Някои методологически проблеми при изучаването на съвременните младежки субкултури“
  • 6-8 юни 2015 г.. – Национална студентска етноложка конференция, гр. Габрово – Етъра, доклад на тема: „Външни белези на груповата идентичност в субкултура на футболните запалянковци“
  • 14 – 16 юни 2013 г. – Ежетодни кюстендилски четения – 2013 “Фаталното в историята”, организирани от Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – Кюстендил, доклад на тема: „Бил ли е фатален неформалът или кой е хомо НОМо?
  • 20. 12. 2013 г. – ДОКТОРАНТСКИ И ПОСТДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ 2013
   Нова конферентна зала, СУ „Св. Климент Охридски“, Северно крило, доклад на тема: „Не подценявайте момичетата…. Някои от тях са по-истински ултраси от вас”
  • 1 – 3 юни 2012 г. Ежетодни кюстендилски четения 2012- „ТРАДИЦИИ И ПРЕХОД В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА”  организирани от Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – Кюстендил, доклад на тема: Интердисциплинарно изследване на градските субкултури
  • 19. 12. 2011 г. Докторантски и постдокторантски четения 2011, СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, доклад на тема: Ултрас не е мода, ултрас е начин на живот (фолклор на футболни запалянковци)
  • 11 – 12 март 2011 г.  –  Теренът: пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив 2011, доклад на тема: Виртуалният терен при изследване на младежките субкултури
  • 13 – 15 май 2011 г.  – КРЪГЛА МАСА „ПРЕХОДЪТ: ГЛАСОВЕ, ОБРАЗИ И ПАМЕТ“, КЮСТЕНДИЛ, доклад на тема:  Теория на субкултурата

Учебни дисциплини

Календар

Календар

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти