Съвременна обща история
Х
Професор доктор Искра Баева е историк и преподавател в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Автор е на множество научни трудове в различни области. Научните ѝ интереси са свързани със съвременната световна история, история на Централна и Източна Европа.
Приемно време:

Петък – 9:00–11:00 ч., каб. 29

Електронна поща:
Телефон:

(02) 9308/ 231

Научни интереси:
Съвременна световна история, История на Източна Европа, История на Полша, История на Чехословакия (Чехия и Словакия), История на Унгария, История на Студената война, История на България през ХХ в., История на прехода в Източна Европа в края на ХХ и началото на ХХІ в. Етническите малцинства в Централна и Източна Европа.
 • Биографични данни
  • Завършила история в ИФ на СУ «Св. Климент Охридски» през 1974 г. с дипломна работа «Николо Макиавели като историк»
  • Аспирантка (докторантка) в катедрата по нова и най-нова история на ИФ на СУ «Св. Климент Охридски» от 1976 до 1980 г.
  • Дисертация «Полската селска партия на Станислав Миколайчик в периода на народната демокрация, 1944–1948 г.», защитена през 1982 г.
  • Старши асистент в ИФ на СУ, 1982 г.
  • Главен асистент в ИФ на СУ, 1985 г.
  • Хабилитация «Източна Европа след Сталин 1953–1956 г.», 1994 г.
  • Доцент, 1995 г.
  • Професор, 2011 г.
 • Специализации
  • Стипендиантка на ЮНЕСКО в Историческия институт на Варшавския университет, Полша, 1977–1978 г.; Департамент по политически науки на Варшавсикя университет, 1985 г.; Исторически интитут на Варшавския университет, 1987 г.; Програма за изследване на Студената война на «Удроу Уилсън» Център, Вашингтон, САЩ, 1994 г.

   

   

 • Членство в научни организации
  • Българското историческо дружество
  • Българо-американската научна асоциация (BASA)
  • Дружество за българо-чешко и словашко приятелство
  • Тракийски научен институт
  • Дружество на ООН за Българи
 • Проекти
  • Искра Баева, Реформи в България и света през ХХ век, Член,
  • Искра Баева, Европейски интеграционни процеси през 90-те години на ХХ век, Член, ФНИ
  • Искра Баева, Отношения на страните от Източния блок с Латинска Америка през Студената война, Член,
  • Искра Баева, Европейски интеграционни процеси през 80-те години на ХХ в, Член, СУ
  • Искра Баева, Европейски интеграционни процеси през 70-те години на ХХ век, Член, СУ
  • Искра Баева, „Европейски интеграционни проекти през 60-те години на ХХ в.”, Ръководител,
  • Искра Баева, Study on how the memory of crimes committed by totalitarian regimes in Europe is dealt with in the Member States, Член, Европейската комисия
  • Искра Баева, Нови документи за “възродителния процес”, Ръководител,
  • Искра Баева, Университетски център за трансгранични българистични изследвания, Член, МОН
  • Искра Баева, Въвеждане в научна и образователна употреба на нови документални извори за съвременната българска история, Ръководител, СУ
  • Искра Баева, Въвеждане на нови архивни масиви и други извори в университетското преподаване по съвременна българска и световна история, Ръководител,
  • Искра Баева, Образи от годините на социализма (1944-1989 г.), Ръководител, СУ
  • Искра Баева, “Спомени, образи и звуци от годините на социализма 1944-1989”, Ръководител,
  • Искра Баева, Remembering Communism , Член,
  • Искра Баева, Исторически предпоставки, бариери и шансове за европейската интеграция на България. Руският вектор в българската история, Член, МОН
 • Избрани публикации

  Книга

  Искра Баева, Венцислав Петров, История на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. 130 години от създаването му, ISBN:978-954-07-5580-9, УИ “Св. Климент Охридски”, София, 2022

  Valery Kolev, Ivan Ilchev, Iskra Baeva, Evgenia Kalinova, Tzveta Tododrova, Sofia University St. Kliment Ohridski: The First 130 Years. Sofia University Press. Sofia, 2018. ISBN 978-954-07-4489-6, ISBN:978-954-07-4489-6, St. Kliment Ohridsli University Press, Sofia, Рецензирано, 2018Калинова, Евгения, Баева, Искра, 16-а република ли? Изследвания и документи за българо-съветските отношения след Втората световна война. Изток-Запад. С., 2017, 700 с. (съавт. И. Баева) ISBN 978-619-01-116-1 , ISBN:978-619-01-116-1 , Изток-Запад, София

  Baeva, Iskra, Kalinova, Evgenia, Illustrated History of Bulgaria. Scorpio. Sofia, 2017, 159 p. ISBN 978-954-792-286-0, Scorpio, Sofia

  Баева, И., Тодев, И., Кандиларов, Е., Марчева, И, История на Българската академия на науките. Втора част. 1947-2014 г., ISBN:978-954-322-882-9 , Издателство на БАН “Марин Дринов”, София, Рецензирано

  Ivan Ilchev, Valeri Kolev, Evgenia Kalinova, Iskra Baeva, Tzveta Todorova, University of Sofia St Kliment Ohridski the first 120 Years, 2nd Edition. 978-954-07-2573-4 , Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

  Iskra Baeva, Ivan Ilchev, Valeri Kolev, Evgenia Kalinova, University of Sofia St. Kliment Ohridski. The First 125 Years. ISBN 978-954-07-3540-5 , St. Kliment Ohridski University Press, Sofia

  Калинова, Евгения, Баева, И., Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944-1955). Лекционен курс. С., „Полис“, 2013. 318 с. Второ допълнено и прераб. издание. (съавт. И. Баева; Е.Калинова – автор на: I, II, III, V, VI глава) ISBN 978-954-796-049-7 , ISBN:978-954-796-049-7, „Полис“, София

  Искра Баева, Евгения Калинова, Илияна Марчева, Евгений Кандиларов, История на Отечествения фронт/съюз в България. Том I. С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2012. 419 с. (съавт. Е. Кандиларов, С. Миланова, И. Марчева, И. Баева. Е. Калинова е автор на: Гл. 1 (с. 11-45) и гл. 2 (с. 47-170) ISBN 978-954-07-3417-0 , ISBN:978-954-07-3417-0, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

  Kalinova, Evgenia, Baeva, Iskra, Contemporary Bulgaria – from the Eastern Bloc to the European Union. (in Greek). „Epikentro Publishers“, Thessaloniki, 2011. 300 р. (Съвременна България – от Източния блок до Европейския съюз). (съавт. И. Баева; Е.Калинова – автор на: p. 15-144) ISBN 978-960-458-297-6 , ISBN:ISBN 978-960-458-297-6, „Epikentro Publishers“, Thessaloniki, Рецензирано

  Iskra Baeva, Evgenia Kalinova, Contemporary Bulgaria. From Warsaw Pact to European Union, Epikentro, Tessaloniki

  Баева, Искра, Евгения Калинова, Социализмът в огледалото на прехода.„Изток-Запад“; ISBN 978-954-321-850-9; С., 438 с. (съавт. И. Баева), ISBN: ISBN 978-954-321-850-9 , Изток–Запад, София, Рецензирано

  Iskra Baeva, Evgenia Kalinova, Carlos Closa Montero, Study on how the memory of crimes committed by totalitarian regimes in Europe is dealt with in the Member States. Bulgarian Report, Institute for Public Goods and Policy. Centre of Human and Social Science, Madrid, Рецензирано

  Искра Баева, България и Източна Европа, Парадигма, София, Рецензирано

  Калинова, Евгения, Баева, И., Българските преходи 1939-2010. Трето преработено и допълнено издание. С., „Парадигма“, 2010. 588 с. (съавт. И. Баева; Е. Калинова – автор на: I част и II ч. – 2.4, 3.2, 3.3, 3.4.) ISBN 9789543260348 , ISBN:9789543260348, Парадигма, София, Рецензирано

  Искра Баева, Източна Европа през ХХ век. Идеи, конфликти, митове, Парадигма, София, Рецензирано

  Iskra Baeva, Evgenia Kalinova, Bulgarien von Ost nach West. Zeitgeschichte ab 1939. Braumueller, Wien, 2009. 195 р. (България от Изток към Запад. История след 1939 г.) (съавт. И. Баева; Е.Калинова – автор на: p. 7-92 „Der Sozialismus in Bulgarien“) ISBN-10: ‎ 3700316399 ISBN-13: ‎ 978-3700316398 , ISBN:ISBN 978-3-7003-1639-8, Braumueller, Wien, Рецензирано

  Valery Kolev, Ivan Ilchev, Evgenia Kalinova, Iskra Baeva, Tzveta Tododrova, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”. The first 120 Years. Ed. by Ivan Ilchev. Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2008. 249 с. (Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Първите 120 години.) (съавт.: И. Илчев, В. Колев, И. Баева, Цв. Тодорова; Е. Калинова – автор на: p. 125-228 – “The University under “Real Socialism” (1944-1989”) ISBN 978-954-07-2573-4 , ISBN:978-954-07-2573-4, УИ Св. Кл. Охридски, София, Рецензирано

  Искра Баева, Георги Бакалов, Историjа Бугарске, Clio-Клио, Београд

  Iskra Baeva, Stefan Troebst, Vademecum. Contemporary History Bulgaria. A Guide to archives, research institutions, associations, museums and sites of memory, Leipzig University, Berlin

  Искра Баева, Петко Ганчев, България: Интеграция, трансформация, модернизация, РИК “Славяни” ООД, София

  Калинова, Евгения, Баева, И., Българските преходи 1939-2005. Второ преработено и допълнено издание.Парадигма. С., 2006, ISBN-10: 954-326-034-6; ISBN-13: 978-954-326-034-8; 542 с. (Е.Калинова – автор на: I част и II ч. – 2.4., 3.2, 3.3, 3.4), ISBN:ISBN-10: 954-326-034-6; ISBN-13: 978-954-326-034-8, „Парадигма“, София, Рецензирано

  Искра Баева, Тодор Живков, Кама, София

  Iskra Baeva, Vasil Prodanov, Bulgaria in Global Processes, Global Scholarly Publications, New York

  Калинова, Евгения, Баева, И., Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944-1955 г.). Лекционен курс. С., „Полис“, 2003. 263 с. (съавт. И. Баева; Е.Калинова – автор на: I, II, III, V, VI глава) ISBN 954-796-004-0 , ISBN:ISBN 954-796-004-0, „Полис“, София

  Искра Баева, Евгения Калинова, Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944–1955). ISBN 954-796-004-0, Полис, София

  Калинова, Евгения, Баева, И., Българските преходи 1939-2002. С., „Парадигма“, 2002. 511 с. (съавт. И. Баева; Е.Калинова – автор на: I част и II ч. – 2.4, 3.2, 3.3, 3.4.) ISBN 954-9536-63-7 , ISBN:ISBN 954-9536-63-7, „Парадигма“, София, Рецензирано

  Iskra Baeva, Evgenia Kalinova, La Bulgarie contemporaine entre l’Est et l’Ouest. Editions L’Harmattan, Paris, 2001. 242 р. (Съвременна България между Изтока и Запада). (съавт. И. Баева; Е.Калинова – автор на: р. 7-124) ISBN: 2-7475-0926-5 EAN PDF: 9782296231092 EAN13: 9782747509268 , ISBN:ISBN 2-7475-0926-5, L’Harmattan, Paris

  Калинова, Евгения, Баева, Искра, Българските преходи 1944-1999. „Тилия“. С., 2000. 320 с. ISBN 954-717-150-Х (съавт. И. Баева. Е. Калинова – автор на I част – с. 13-78; и 2. 4 и 2. 5 от II част – с. 98-129) , ISBN:ISBN 954-717-150-Х, Тилия, София

  Евгени Александров, Искра Баева, Бойка Василева, Красимира Стоянова, Евреите в международната политика. Една българска гледна точка, Институт за международни изследвания, София

  Iskra Baeva, Evgeni Aleksandrov, Krasimir Stoyanova, Aleksander Rangelov, Katinka Hristova, Bulgarian Foreign Policy After 10 November 1989, National Institute for Internetional Researchies, Sofia

  Искра Баева, Евгени Александров, Красимира Стоянова, Александър Рангелов, Катинка Христова, Външната политика на България след 10. ХI. 1989 г., Национален институт за международни изследвания, Фондация “Фридрих Еберт”, София

  Калинова, Евгения, Марчева, И., Баева, И., История на съобщенията в България (факти, събития, личности, проблеми). ИК „Ракла“. С., 1997. 160 с. (съавт. И. Марчева., И. Баева. Е. Калинова – автор на IХ раздел – с. 73-95) ISBN 954-90251-2-8 , ISBN:954-90251-2-8 , ИК „Ракла“, София

  Искра Баева, Илияна Марчева, Евгения Калинова, История на съобщенията в България. Факти, събития, личности, проблеми, Ракла, София

  Искра Баева, Източна Европа след Сталин 1953–1956. Полша, Унгария, Чехословакия и България, УИ “Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано

  Искра Баева, Димитър Луджев, Бойка Василева, Утопия и реалност, УИ „Св. Климент Охридски”, София

  Статия в научно списание

  Искра Баева, Андрей Луканов. Комунистът, който започна прехода към демокрация в България, Политически хоризонти, vol:6, issue:1, 2022, pages:25-53, ISSN (online):2534 – 966X

  Искра Баева, Желю Желев – философът-дисидент и първи демократично избран президент на България, Политически хоризонти, том:6, брой:3, 2022, стр.:31-63, ISSN (online):2534–966X

  Искра Баева, България и Втората световна война. От членство в Тристранния пакт до участие в заключителния етап на войната срещу Третия райх, Политически хоризонти, том:5, брой:5, 2021, стр.:20-46, ISSN (online):ISSN:2534 – 966X

  Искра Баева, България – един век под сянката на Ньойския договор, Ново време, брой:11-12, 2019, ISSN (print):ISSN 0323-9055

  Искра Баева, Българският „патриотичен” национализъм, Международни отношения, том:XLVIII, брой:2, 2019, стр.:15-24, ISSN (print):ISSN 0324-1092, Ref

  Искра Баева, Основни тенденции в прехода на бившите социалистически страни от Източна и Средна Европа, Ново време, брой:№ 8–9, 2019, стр.:19-38, ISSN (print):ISSN 0323 9055

  Искра Баева, Подвижните пясъци на съвременната демокрация, Ново време, брой:№ 1, 2019, стр.:7-19, ISSN (print):ISSN 0323 9055

  Искра Баева, Потъване, Ново време, брой:№ 6–7, 2019, стр.:24-36, ISSN (print):ISSN 0323 9055

  Искра Баева, Фактори и причини за избухването на Втората световна война, Международни отношения, том:XLVIII, брой:5-6, 2019, стр.:107-128, ISSN (print):ISSN 0324-1092, Ref

  Искра Баева, Постисоциалистическият образ на Маркс. ISSN 0323-9055 , Ново време, брой:5-6, 2018, стр.:43-56

  Искра Баева, Пътят към Втората световна война. Мюнхенската конференция от 1938 – символ на коварство и предателство, Международни отношения, vol:год. XLVII, issue:№ 4, 2018, pages:69-80, ISSN (print):ISSN 0324-1092

  Iskra Baeva, Bulgarian Intellectuals and Students and Their Notion of the Age of Socialism, Journalism and Mass Communication, vol:Vol. 7, issue: No. 11, 2017, pages:619-629, ISBN:ISSN 2160-6579 , Ref

  Искра Баева, Цената на победата. ISSN 0323-9055 , Ново време, брой:1-2, 2017, стр.:9-19

  Искра Баева, Чешкото влияние върху развитието на модерна България. ISSN 1314-9067 , Дзяло, том:Х, 2017

  Искра Баева, 49-ият конгрес на БСП – поредна промяна или ново начало. ISSN 0323-9055 , Ново време, брой:1-2, 2016, стр.:9-16

  Искра Баева, България 1985–1991 г. – от най-верен съветски сателит при Тодор Живков до обръщане към Запада и начало на демокрацията. ISSN 0323-9748, Исторически преглед, брой:5-6, 2016, стр.:111-131, Ref

  Искра Баева, Геополитически предпоставки за обявяването на България за република. ISSN 1314-748X , Журнал за исторически и орхеологически изследвания, том:3, брой:3, 2016, стр.:36-55

  Искра Баева, Днешните миграции към европейския континент – най-голямото предизвикателство пред ЕС. ISSN 0861-6620, Понеделник, брой:7-8, 2016, стр.:87-92

  Искра Баева, Евгения Калинова, Значението на българските архиви за изследването на „Възродителния процес”. – Архивен преглед,№ 2, 2016, 123-130. ISSN 0204-8132 , Архивен преглед, брой:2, 2016, стр.:123-130

  Искра Баева, Испанската гражданска война (1936–1939 г.) – идеологическа битка по пътя към Втората световна война. ISSN 0861-6620, Понеделник, брой:9-10, 2016, стр.:44-51

  Искра Баева, Проблемы стран Восточного блока в период трансформации в начале ХХI века. ISSN 0204-8906 , Bulgarian Historical Review, том:34, брой:1-2, 2015, стр.:107-118, Ref, Web of Science

  Искра Баева, 135 години българо-руски дипломатически отношения – предизвикателство за българското филство и фобство. ISBN 978-954-730-891-6, Международни отношения, том:ХLІІІ, брой:5 – 6, 2014, стр.:139-152

  Искра Баева, Източноевропейският социализъм като продукт на съветския модел. ISSN 0323-9055 , Ново време, брой:5 – 6, 2014, стр.:59-83

  Искра Баева, Политическата алтернатива в България през 1989 г. ISSN 0323-9055 , Ново време, брой:2, 2014, стр.:69-88

  Искра Баева, Пражкото въстание от 1945 г., Военна история, брой:бр. 12, 2014, стр.:36-49

  Искра Баева, Еволюция в противопоставянето общество – власт в епохата на социализма. ISSN 0323-9748, Исторически преглед, брой:5-6, 2013, стр.:58-69, Ref

  Искра Баева, Механизми за налагане на комунистическите режими в България и Унгария в първите следвоенни режими. ISSN 1310-2141 , Епохи, брой:2, 2013, стр.:59-69

  Искра Баева, Преизбирането на Обама и неговото значение за САЩ и света. ISSN 1312-5435 , Нова международна политика, том:І, брой:1, 2013, стр.:36-49

  Искра Баева, Ролята на национализма за началото на прехода в балканските социалистически страни. ISSN 1314-4103 , Балкани, том:І, брой:2, 2013, стр.:25-36

  Искра Баева, Трансформациите на левицата в Източна Европа след края на социализма. ISSN 0861-6620 , Понеделник, брой:1 – 2, 2013, стр.:139-150

  Iskra Baeva, W przeddzień krachu – stosunki bułgarsko-radzieckie w latach osiemdziesiątych= PL ISSN 1230-5057 , Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo–Wschodniej , том:XLVII, 2012, стр.:139-155

  Искра Баева, Нови предизвикателства пред българо-руските отношения, Понеделник, брой:3 – 4, 2012, стр.:97-105

  Искра Баева, България и Куба (1960-1989) – сътрудничество и противоречия, Понеделник, брой:1 – 2, 2011, стр.:84-91

  Искра Баева, Роза Люксембург и революцията, Понеделник, брой:11 – 12, 2011, стр.:25-30

  Искра Баева, Тодор Живков – селянинът, превърнал се в държавник, Ново време, брой:9 – 10, 2011, стр.:161-180

  Искра Баева, Участието на български военни части в интервенцията в Чехословакия през 1968 г. – военна или политическа операция?, Военноисторически сборник, брой:1, 2011, стр.:101-110

  Искра Баева, Ведущие теденции в болгарской внешней политике в 70-80-е годы ХХ века, Славяноведение, брой:3, 2010, стр.:29-35

  Искра Баева, Защо са слаби опозиционните нагласи сред българската интелигенция, Ново време, брой:1, 2010, стр.:127-144

  Искра Баева, Как оценяваме Нюрнбергския трибунал в началото на ХХІ в. , Ново време, брой:12, 2010, стр.:5-12

  Калинова, Евгения, Баева, И., Политикът интелектуалец. – Понеделник, юли 2010, 11-27. (съавт. И. Баева) ISSN 0861–6620 , Понеделник, 2010, pages:11-27, ISSN (print):0861–6620

  Искра Баева, Изборите за европейски парламент – тревожни тенденции, Ново време, брой:7 – 8, 2009, стр.:5-13

  Искра Баева, Мястото на „Пражката пролет `68” в международните отношения, Минало, брой:1, 2009, стр.:82-95

  Искра Баева, Мястото на 10 ноември 1989 г. в общите процеси на промени в Източна Европа, Понеделник, брой:11 – 12, 2009, стр.:68-83

  Искра Баева, Още веднъж за Девети септември 1944 г. , Понеделник, брой:7 – 8, 2009, стр.:97-110

  Искра Баева, Поредното голямо изпитание за българския народ през ХХ век. Историците си спомнят и разказват, Homo Bohemicus, брой:2 – 3, 2009, стр.:63-73

  Искра Баева, Успехи и неуспехи на 20-годишния български преход, Международна политика, брой:3, 2009, стр.:22-33

  Искра Баева, Благовест Сендов – математикът, общественик и участник в българските политически поврати, Понеделник, брой:1 – 2, 2008, стр.:102-110

  Искра Баева, Полският март `68 като международен проблем, Международна политика, брой:1, 2008, стр.:89-103

  Искра Баева, Последната година: България и страните от Източния блок през 1989 г. , Исторически преглед, брой:3 – 4, 2008, стр.:90-108, Ref

  Искра Баева, Русия и Източна Европа като част от Европейския съюз: опит за периодизация и систематизиране, Международни отношения, брой:1, 2008, стр.:21-26

  Iskra Baeva, Anticomunismul în Bulgaria, Magazin istoric, брой:June , 2007, стр.:35-43

  Iskra Baeva, Mukotrpnosti procesa tranzicije, Hrvatska Revia, том:VII, брой:3, 2007, стр.:38-45

  Искра Баева, Голямата промяна през 1989 г. – чехословашки и български рефлексии, Homo Bohemicus, брой:1, 2007, стр.:67-86

  Искра Баева, Луканов, който свали Живков, Историята, брой:2, 2007, стр.:20-22

  Искра Баева, Между Сцила и Харибда Тодор Живков при последната си среща с Горбачов, Ново време, брой:11, 2007, стр.:101-112

  Искра Баева, Политическата (зло) употреба с архивите на Държавна сигурност в Източна Европа, Понеделник, брой:3 – 5, 2007, стр.:51-61

  Искра Баева, Предизвикателства пред българската външна политика в края на държавния социализъм, Международна политика, брой:1, 2007, стр.:105-121

  Искра Баева, Мария-Луизя Ботт, Сентябрь. Комментарии., Новое литературное обозрение, том:84, 2007, стр.:300-337

  Искра Баева, Социалистическая модернизация Болгарии: плюсы и минусы, Восточноевропейские исследования, Международный журнал по социальным и гуманитарным наукам , том:VІ, брой:6, 2007, стр.:5-18

  Искра Баева, Тодор Живков и властта, Историята, брой:2, 2007, стр.:5-8

  Искра Баева, 1968 година – кризисна за Източния блок, Bulgarian Historical Review, брой:1 – 2, 2006, стр.:94-112, Ref

  Искра Баева, Априлският пленум – предпоставки, проблеми, последствия, Ново време, брой:6 – 7, 2006, стр.:137-146

  Искра Баева, Идеите на Димитър Благоев – новото в отминалото време, Понеделник, брой:7 – 8, 2006, стр.:46-51

  Искра Баева, Президентът на Чехословакия Лудвик Свобода – военният, превърнал се в политик, Homo Bohemicus, брой:3 – 4, 2006, стр.:81-95

  Искра Баева, БСП пред предизвикателствата на управлението, Ново време, брой:бр. 12, 2005, стр.:11-28

  Искра Баева, Втората световна война и последиците й за славянския свят, Ново време, брой:4, 2005, стр.:99-114

  Искра Баева, Криза на европейската левица (Размисли след парламентарните избори в Полша и Германия), Понеделник, брой:9 – 10, 2005, стр.:41-53

  Искра Баева, Маршът на живите 2005. Българско участие в ХІV международен поход от Аушвиц до Биркенау, История, брой:41, 2005, стр.:37-45

  Калинова, Евгения, Баева, И., Насилието през ХХ век, погледнато от двата края на Европа. Конференция в Малага – 21-23 януари 2004. – История, 2005, № 1, 57-64. (съавт. И. Баева) ISSN 0861–3710, История, 2005, pages:57-64, ISBN:0861–3710

  Искра Баева, Поуки от Втората световна война – за Източна Европа, за Европа и за света, Международни отношения, брой:2 – 3, 2005, стр.:75-80

  Искра Баева, Централноевропейската левица пред политическата есен на 2005 г. , Ново време, брой:9, 2005, стр.:91-104

  Iskra Baeva, Evgenia Kalinova, ?Constituye el socialismo de Estado una interrupcion historica en Bulgaria y en la Europa Oriental, Lamusa, брой:2, 2004, стр.:247-251

  Kalinova, Evgenia, Baeva, Iskra, Constituye el socialism de Estado una interruption historica en Bulgaria y en la Europa Oriental? – Lamusa, (Spain), 2004, № 2, 247-251. (co-author I. Baeva), Lamusa, issue:2, 2004, pages:247-251

  Искра Баева, Балканите, България и Русия – заедно или поотделно по пътя към Европейския съюз, Международна политика, том:І, брой:1, 2004, стр.:39-43

  Искра Баева, България и Русия в края на ХХ и началото на ХХI век – от филство и фобство към нормализация, Международни отношения, брой:3, 2004, стр.:61-70

  Искра Баева, Варшавското въстание от 1944 г. в историята, Ново време, брой:12, 2004, стр.:159-164

  Искра Баева, Насилието в България в годините на прехода – 1989–2003 г., История, брой:3, 2004, стр.:42-51

  Искра Баева, Ролята на българския печат в Пражката пролет 1968 г. , Homo Bohemicus, брой:2, 2004, стр.:5-17

  Искра Баева, Създаване на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството и ролята му за началото на прехода – 1988–1989 г. , Известия на държавните архиви, том:87, 2004, стр.:3-32

  Искра Баева, 80-те години – десетилетие на пропуснатите реформи в България, Ново време, брой:11, 2003, стр.:115-127

  Искра Баева, Източна Европа през 2002 година – новата левица пред нови предизвикателства, Понеделник, брой:3 – 4, 2003, стр.:67-82

  Искра Баева, Имперският принцип в Източния блок след Втората световна война, История, брой:3 – 4, 2003, стр.:101-109

  Искра Баева, Отношенията (българо–американските) в годините на студената война, Международни отношения, брой:4, 2003, стр.:83-95

  Искра Баева, Аграрното законодателство в Чехословакия, Полша и България след Първата световна война, История, брой:1, 2002, стр.:11-21

  Искра Баева, Изборите в Чехословашката република – социалдемократите продължават да управляват, Ново време, брой:7 – 8, 2002, стр.:149-163

  Искра Баева, Монархия – република в Източна Европа през ХХ в. , Исторически преглед, брой:ІV, кн. 1 – 2, 2002, стр.:95-115, Ref

  Искра Баева, Трудната победа на унгарските социалисти на парламентарните избори, Ново време, брой:5, 2002, стр.:81-96

  Искра Баева, Полското политическо махало отново върви наляво, Ново време, брой:9 , 2001, стр.:72-85

  Искра Баева, Пораженията в Източна Европа през ХХ век и техните последици, Балканистичен форум, брой:1 – 2 – 3, 2001, стр.:170-179

  Искра Баева, Българските преходи през ХХ в., Ново време, брой:6, 2000, стр.:97-1004

  Искра Баева, Граждански ли са днешните граждански движения в България? , Понеделник, брой:9 – 10, 2000, стр.:123-128

  Искра Баева, Десетгодишният път на една социалистическа партия, Ново време, брой:1 – 2, 2000, стр.:23-44

  Искра Баева, Европейско и неевропейско в източноевропейския социализъм. Българският случай, Исторически преглед, брой:5 – 6, 2000, стр.:72-90, Ref

  Искра Баева, Из историята на българското дисидентство – Общественият комитет за екологична защита на Русе и властта, Известия на държавните архиви, том:76, 2000, стр.:33-53

  Искра Баева, Основни тенденции в прехода на бившите социалистически страни от Източна и Средна Европа, Понеделник, брой:7 – 8, 2000, стр.:67-80

  Искра Баева, Отношението на БСП към властта в годините на прехода, Ново време, брой:12, 2000, стр.:41-57

  Искра Баева, Българската външна пропаганда в началния период на живковизма, Епохи, брой:2, 1998, стр.:88-110

  Искра Баева, Дойде времето на левите и в Чехия, Ново време, брой:1 – 2, 1998, стр.:99-107

  Искра Баева, Късното българско дисидентство – Обществен комитет за екологична защита на Русе, Епохи, брой:21, 1998, стр.:104-117

  Искра Баева, Новата левица в Източна Европа пред предизвикателствата на прехода, Понеделник, брой:6 – 7, 1998, стр.:129-142

  Искра Баева, Циклите–граници в съвременната история на Чехословакия, Балканистичен форум, брой:1 – 2 – 3, 1998, стр.:46-56

  Искра Баева, Градът в политическата история на Източна Европа през ХХ в. , Балканистичен форум, брой:2, 1997, стр.:73-81

  Искра Баева, Днешните проекции на делото на първия президент на Чехословакия Томаш Г. Масарик, Ново време, брой:5, 1997, стр.:111-117

  Искра Баева, Крахът на либерализма в междувоенна Централна Европа, Международни отношения, брой:2, 1997, стр.:71-78

  Искра Баева, Модели на политическа култура в следвоенна Полша и България, Епохи, брой:4, 1997, стр.:118-124

  Искра Баева, Участието на БСП в управлението – трудна равносметка, Ново време, брой:2 – 3, 1997, стр.:13-18

  Iskra Baeva, La transition Bulgare 1989–1995 dans le contexte historique, Revue d’Europe Centrale, том:ІV, брой:3, 1996, стр.:55-67

  Искра Баева, Българската пропаганда в Източна Европа от края на Втората световна война до смъртта на Сталин 1953 г. , Балканистичен форум, брой:1 – 2, 1996, стр.:115-165

  Искра Баева, Българската република на 50 години, Ново време, брой:4, 1996, стр.:52-66

  Искра Баева, Българският преход в контекста на източноевропейската история, Ново време, брой:2, 1996, стр.:37-44

  Искра Баева, Българският преход след 1989 г. в исторически контекст , Исторически преглед, брой:1, 1996, стр.:90-113

  Искра Баева, Западные славяне и европейская культура, Интеграция ХХI век. Научно-публицистический бюллетень, брой:3, 1996, стр.:28-31

  Искра Баева, Засиленият диалог с НАТО – исторически и политически аспекти, Международни отношения, брой:6, 1996, стр.:15-19

  Искра Баева, Интелигенцията винаги е пред избор, Ново време, брой:4, 1996, стр.:3-10

  Искра Баева, Постсоциалистическите балкански страни в търсене на ново място в Източна Европа, Международни отношения, брой:3, 1996, стр.:59-62

  Искра Баева, Българският преход към демокрация след 1989 г. – революция или еволюция, Минало, брой:4, 1995, стр.:86-89

  Искра Баева, Идеята за етническите малцинства и нацията в преподаването на история на бъдеща Европа, История, брой:3, 1995, стр.:14-18

  Искра Баева, Президентските избори в Полша – прагматизъм срещу антикомунизъм, Ново време, брой:6, 1995, стр.:69-76

  Искра Баева, Създателят на Чехословашката република Томаш Гарик Масарик – мислител, демократ и държавник, Минало, брой:2, 1995, стр.:73-78

  Искра Баева, Александър Рангелов, Валери Рачев, Централна Европа – концепции за национална сигурност, Международни отношения, брой:5, 1994, стр.:90-100

  Искра Баева, „Сближението” между България и Съветския съюз (1963–1973 г.), Ново време, брой:1, 1993, стр.:89-111

  Iskra Baeva, Le „Printemps de Prague” de 1968 et la „Révolution de velours” de 1989, vus depuis la Bulgarie, Revue d’Europe Centrale, том:1, брой:2, 1993, стр.:197-212

  Искра Баева, България и „Пражката пролет” 1968 година, Политически изследвания, том:1, брой:1, 1993, стр.:78-89

  Искра Баева, За историята в сегашно време, История, брой:2, 1993, стр.:17-21

  Искра Баева, Източна Европа – алтернативите на прехода, Ново време, брой:3, 1993, стр.:14-22

  Искра Баева, Проблеми от историята на България и света в най-ново време, История, брой:3, 1993, стр.:80-112

  Искра Баева, Аграризмът – реформистка идеология за преустройството на света, История, брой:5 – 6, 1992, стр.:97-103

  Искра Баева, Йежи Тополски – едно от големите имена в полската история, История, брой:1, 1992, стр.:253-55

  Искра Баева, Централна Европа – а сега какво?, Ново време, брой:3, 1992, стр.:15-23

  Искра Баева, „Източна Европа” – минало и настояще, Bulgarian Quarterly, том:1, брой:3, 1991, стр.:33-43

  Искра Баева, За някои понятия в историческата наука, История–общество–философия, брой:3, 1991, стр.:5-14

  Искра Баева, Монархизмът в Източна Европа, Ново време, брой:3, 1991, стр.:31-39

  Искра Баева, Най-новата история пред съвременниците, История–общество–философия, брой:1, 1991, стр.:17-26

  Искра Баева, Нужен ли е нов подход към втората световна война, История–общество–философия, брой:2, 1991, стр.:7-16

  Искра Баева, Интелигенцията в обществено-политическите кризи на социализма след Втората световна война (Полша, Чехословакия и Унгария), Философска мисъл, брой:5, 1990, стр.:35-42

  Искра Баева, Обединена Германия – поглед от дистанция, Collegium Alemania, Информационен бюлетин, том:1, брой:1, 1990, стр.:16-19

  Искра Баева, За народната демокрация – полемично (Из историческия опит на Полша, Чехословакия и Унгария), Векове, брой:6, 1989, стр.:36-46

  Милен Семков, Драгомир Драганов, Искра Баева, Пътят към Втората световна война, История-обществознание, брой:5 – 6, 1989, стр.:22-37

  Искра Баева, Политическите партии в Полша 1944–1950 г. , Векове, брой:4, 1986, стр.:40-49

  Искра Баева, Кризата в Полската селска партия и нейното преодоляване (1945–1949 г.), Исторически преглед, брой:2, 1984, стр.:12-34

  Статия в поредица

  Evgenia Kalinova, Iskra Baeva, The Role of an External Factor for the Establishment of the Communist Regime in Bulgaria – September 1944–1948. – In: Pamięc i Sprawiedliwośc. Pismo naukoweposwiecone historii najnowszej. No 2 (36),Warszawa, 2020. ISSN 1427–7476, pp. 37–51. , Pamięc i Sprawiedliwośc. Pismo naukoweposwiecone historii najnowszej., issue:No2 (36), 2020, pages:37-51, ISSN (print):ISSN 1427–7476, doi:https://doi.org/10.48261/PIS203603 , Ref

  Искра Баева, Болгария в 1985–1991 гг. – от самого верного советского сателлита при Тодора Живкова к повороту на Запад и начало демократии. ISBN 978-5-7576-0407-7 , Studia Historiae Bulgariae et Europae Orientalis, том:К юбилею Т. В. Волокитиной, редактор/и:Елена Валева, издателство:Институт славяноведения РАН, 2018, стр.:139-165

  Искра Баева, Скрити и явни опасности за България след промените в Турция през последната година, Известия на Тракийския институт, брой:Книга 16, редактор/и:Ваня Стоянова, Васил Проданов, издателство:”Захари Стоянов”, 2018, стр.:109-122, ISBN:ISSN 1312-6741

  Искра Баева, Образът на Русия (Съветския съюз) в Източна Европа през 30-те години. Страхове и надежди в навечерието на новата война. ISSN ONLINE 1314-6645, VIA EVRASIA, том:Скок в бъдещето: голяма Евразия или голяма Европа? В памет на проф. Христина Мирчева, брой:5, редактор/и:Дарина Григорова, Александър Сивилов, 2016, стр.:1-22Искра Баева, Успехи и проблеми в социалистическия интеграционен процес през 70-те години на ХХ в. ISBN 978-954-07-3876-5 , Интеграционните процеси през ХХ век. , том:Интеграционните процеси през 70-те години на ХХ век. , брой:3, редактор/и:Искра Баева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2015, стр.:9-30

  Kalinova, Evgenia, Baeva, Iskra, The Encyclopedia of Transitional Justice. Eds. Lavinia Stan and Nadya Nedelsky. Vol. 2. Cambridge University Press, New York, 2013. (co-author I. Baeva – articles on Bulgaria) ISBN 9781139031134 (ebook) 780521196246 (hardback) , Encyclopedia of Transitional Justice, issue:2, editor/s:Eds. Lavinia Stan and Nadya Nedelsky., Publisher:Cambridge University Press, 2013, ISBN:780521196246 (hardback) 9781139031134 (ebook) , International

  Искра Баева, Завръщане към европейската конституционна традиция след 1989 г./A Return to the European Constitucional Tradition Since 1989, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”. Исторически факултет, брой:100, редактор/и:Милета Милчева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2012, стр.:381-455

  Искра Баева, Представата за Европа в модерна България – от Османската империя до Европейския съюз, Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica, брой:12, редактор/и:Lilia Moroz-Grzelak, издателство:PAN, 2012, стр.:171-185

  Искра Баева, Русия и славянската идея сред западните славяни през ХХ век, Almanach Via Evrasia, том:В памет на проф. Емил Михайлов, брой:1, редактор/и:Дарина Григорова, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2012, стр.:183-196

  Искра Баева, Българската външна пропаганда в епохата на социализма – институтицонални и съдържателни проблеми, Известия на Българското историческо дружество, брой:41, издателство:АИ „Проф. Марин Дринов”, 2011, стр.:380-392

  Искра Баева, Две десетилетия български преход – предпоставки, проблеми, равносметка, Дриновски сборник, брой:ІV, редактор/и:Сергей Страшнюк, 2011, стр.:330-341

  Искра Баева, България и социалистическите страни от Източния блок, Изследвания по история на социализма в България 1944–1989, брой:2, редактор/и:Евгений Кандиларов, издателство:ЦИПИ, Фондация “Фридрих Еберт”, 2010, стр.:662-711

  Искра Баева, Българският социализъм след Втората световна война като изследователски проблем, Изследвания по история на социализма в България 1944–1989, брой:2, редактор/и:Евгений Кандиларов, издателство:ЦИПИ, Фондация “Фридрих Еберт”, 2010, стр.:7-24

  Искра Баева, Идеите за изграждане на социалистическата държавно-политическа система, Изследвания по история на социализма в България 1944–1989, брой:2, издателство:ЦИПИ, Фондация “Фридрих Еберт”, 2010, стр.:25-63

  Искра Баева, Източна Европа през ХХ век – геополитически регион или преходна зона?, Научни известия на Югозападния университет „Неофит Рилски”. Правно-исторически факултет, брой:ІV, кн. 1 – 2, издателство:УИ “Неофит Рилски”, 2010, стр.:283-294

  Iskra Baeva, Ostatni rok: Bulgaria i kraje Bloku sovietskiego w 1989 roku, Studia z Dziejow Rosji i Europy Srodkowo-Wschodniej, брой:XLIV, издателство:Wydawnictwo Naukowe, 2009, стр.:199-214, Ref

  Искра Баева, Правенето на герои и антигерои в историята на Източна Европа – на примера на Пражката пролет `68, Известия на Българското историческо дружество, брой:40, издателство:ИИ-БАН, 2008, стр.:247-262

  Искра Баева, Славяните в чужда държава (Поглед към славянските малцинства в Централна Европа през ХХ в.), Studia Balcanica, том:Изследвания в памет на Апостолис Христакудис, брой:26, издателство:БАН, Институт по балканистика, 2007, стр.:123-132

  Kalinova, Evgenia, Baeva, Iskra, Is State Socialism in Bulgaria and Eastern Europe a Historical Interruption? – In: Spaces, Gaps, Borders. Vol. 1, Literature and Cultural Studies. St. Kliment Ohridski University Press. Sofia, 2006, 69-74. ). ISBN-10: 954-07-2355-8 ISBN-13: 978-954-07-2355-6 (co-author I. Baeva)., Spaces, Gaps, Borders., vol:1, 2006, pages:69-74, ISBN:ISBN-10: 954-07-2355-8 ISBN-13: 978-954-07-2355-6

  Iskra Baeva, The Year of the `Palace Coup or a New Start in Bulgarian History, Miscellanea Bulgarica, том:Der Transformationsprozess in Bulgarian und der Weg in die EU, брой:18, издателство:Wien, 2006, стр.:45-52

  Искра Баева, Послание на Димитър Михалчев от Прага през 1924 г. Опит за българска външнополитическа стратегия, Известия на държавните архиви, брой:92, издателство:ДА-Архиви, 2006, стр.:105-130

  Искра Баева, Политическата култура на българското дисидентство, Collegium Germania , брой:4, редактор/и:Цветана Тодорова, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2003, стр.:178-294

  Искра Баева, Българи в недалечната чужбина (българи в Източна Европа през първите години след Втората световна война), Studia Balcanica , том:Изследвания в чест на чл.-кор. професор Страшимир Димитров, брой:23, издателство:БАН, Институт по балканистика, 2001, стр.:746-760

  Искра Баева, Аграризмът като идеология на селските движения в България и Полша до Втората световна война, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”. Исторически факултет, брой:84 – 85, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 1999, стр.:183-210, Ref

  Искра Баева, Международни предпоставки на първия опит за десталинизация в България (1953–1956 г.), Лица на времето, брой:2, издателство:ЦИПИ, 1997, стр.:173-200

  Искра Баева, Смяна на елита и кадрите в България и Източна Европа (1944–1948 г.), Лица на времето, брой:1, издателство:ЦИПИ, 1996, стр.:65-90

  Искра Баева, Създаване на Полската селска партия, Известия на Българското историческо дружество, брой:ХХХIV, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 1982, стр.:251-279

  Статия в сборник (на конференция и др.)

  Iskra Baeva, China’s Return to Eastern Europe in the 1980s, Bulgaria and China: Attempts at Modernization during the Second Half of the 20th and the beginning of the 21st Century, editor/s:Iliana Marcheva, Publisher:Prof. Marin Drinov Publishing House of Bukgarian Academy of Scuences, 2022, pages:197-121, ISSN (print):2367-5187 , ISSN (online):2815-2913 , Ref

  Искра Баева, България в ЕС: как се променяха нагласите през отминалите 15 години и какви са те днес, Новите предизвикателства пред Европейския съюз и България, редактор/и:Борислав Градинаров, издателство:Балкански институт за стратегически прогнози и управление на риска, 2022, стр.:135-149, ISBN:978-619-90757-6-0 , Ref

  Искра Баева, Георги Димитров от дистанцията на отминалите 140 години, Историческото величие блести и в мрачни времена, редактор/и:Максим Мизов, издателство:БАС, ЦСИПИ, 2022, стр.:12-39, ISBN:978-954-2982-46-3

  Искра Баева, Комунистическа ли е Българската социалистическа партия, Митовете за БСП след 1989 г., редактор/и:Невена Алексиева, Мая Буковска, издателство:ДУО-В ООД, 2022, стр.:9-28, ISBN:978-619-92016-3-3, RefИскра Баева, Примери за цензура в Източна Европа и България при социализм, а и след него, Журналистика, ценности, свят. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Мария Нейкова, редактор/и:Ралица Ковачева, Жана Попова, Вяра Ангелова, Снежана Попова, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2022, стр.:15-32, ISBN:978-954-07-5525-0 , Ref

  Искра Баева, Студената война като хибридна, Русия между Изтока и Запада: политика, идеология, дипломация, редактор/и:Тина Георгиева, Искра Баева, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2022, стр.:251-267, ISBN:978-954-07-5347-8, Ref

  Искра Баева, България и Румъния в Източния блок: как се решават споровете между съюзници?, България и Балканите през ХХ век: външна политика и публична дипломация, редактор/и:Евгения Калинова, издателство:УИ „Св. Климент Охлидски”, 2021, стр.:211-226, ISBN:978-954-07-5317-1 , Ref

  Искра Баева, Демографската криза в България и ролята на Пенчо Кубадински в опитите за преодоляването ѝ, 100 години от рождението на Пенчо Кубадински, редактор/и:Трифон Митев, издателство:Лаген, Стара Загора, 2021, стр.:166-182, ISBN:978-954-346-158-5

  Симеон Василев, Борислав Градинаров, Искра Баева, Динко Динков, Никола Аврейски, Йордан Начев, Медиите – между дипломацията и оръжието, Новият световен ред. Между “дипломацията” на оръжието и “оръжието” на дипломацията., издателство:Еър груп 2000, 2021, стр.:219-227, ISBN:978-954-752-210-7, Ref, др.

  Искра Баева, Разпадането на световния ред и опасностите за държавите в преход, Новият световен ред между “дипломацията” на оръжието и “оръжието” на дипломацията, редактор/и:Борислав Градинаров, Захарин Марков, Любомир Кючуков, издателство:Еър груп 2000, 2021, стр.:70-80, ISBN:978-954-752-210-7

  Искра Баева, Брекзит и Европейският съюз – защо се стигна дотук и какво ни чака? , Европа и Брекзит (Какво е бъдещето на Европейския съюз?), редактор/и:Борислав Градинаров, издателство:BISFRIM, 2019, стр.:71-79, ISBN:ISBN – 978-619-90757-3-9

  Искра Баева, Еволюция и революция в българския преход, Преходът. България 30 години по-късно. От А до Н: 14 български публични личности за българския преход към демокрация, редактор/и:Росица Ташева, издателство:ИК Collibri, 2019, стр.:221-242, ISBN:ISBN – 978-619-02-0528-9

  Искра Баева, Източна Европа – смяна на интеграционната посока от Изток на запад, Краят на Студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на ХХ в. , редактор/и:Евгения Калинова, Искра Баева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:50-71, ISBN:ISBN – 978-954-07-4608-8

  Искра Баева, Постсоциалистическият образ на Маркс, Маркс слез марксизмите, редактор/и:Хараламби Паницидис, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:209-217, ISBN:ISBN – 978-954-07-4750-7

  Искра Баева, Проблеми на геополитическата преориентация на страните от Източна Европа в годините на прехода, Централна Европа и Балканите, ХІХ – ХХ век. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков, редактор/и:Иван Първев, Наум Кайчев, Мария Баръмова, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:421-432, ISBN:ISBN 978-954-07-4720-0

  Искра Баева, Ролята на Съединените щати за рухването на системата на държавния социализъм от съветски тип в Източна Европа, С поглед към света и България. Сборник в памет на проф. д-р Костадин Грозев, редактор/и:Евгения Калинова, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:149-170, ISBN:ISBN 978-954-07-4759-0

   

  Искра Баева, Старото и новото русофобство в България – прилики и разлики, Русофобството, редактор/и:Ангел Димов, издателство:БАПС, 2019, стр.:213-225
  Искра Баева, Възход, падение и завръщане на националната държава през ХХ и ХХI в. , Държавната идея в модерната епоха, редактор/и:Искра Баева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:296-310, ISBN:ISBN 978-954-07-4559-6
  Искра Баева, Външни и вътрешни опасности за стабилността на Балканите днес – исторически поглед, Европейският съюз, Балканите и войните на 21 век, редактор/и:Борислав Градинаров, издателство:BISFIRM, 2018, стр.:173-183
  Искра Баева, Значението на Парижкия мир от 1947 г. за нова България в съвременния свят, Нова България и мирът след Втората световна война, редактор/и:Искра Баева, издателство:Полимона ООД, 2018, стр.:45-54
  Искра Баева, Източна Европа – от нова Европа до проблем за Европейския съюз, Европейски разногласия и световен хаос, издателство:ИК УНСС, 2018, стр.:21-31, ISSN (print):ISBN 978-619-232-053-9
  Искра Баева, Източноевропейската 1968 г. – бунт, реформи, надежди и крахът им, 1968. Годината, която промени света, редактор/и:Евгений Кандиларов, издателство:Авангард Прима, 2018, стр.:176-221, ISBN:ISBN 978-619-239-142-3
  Искра Баева, Ислямът в България: повечето български мюсюлмани изповядват традиционен ислям. , Балканският ислям: бариера или пост за радикализацията?, редактор/и:Любомир Кючуков, издателство:Фондация “Фридрих Еберт”, 2018, стр.:54-68, ISBN:ISBN 978-954-2979-37-1
  Искра Баева, Краят на Студената война в Източна Европа – геополитически и политически последици. Т. 2. , Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през ХIХ – ХХI в., редактор/и:Стефан Анчев, издателство:УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2018, стр.:11-29, ISBN:ISBN 978-619-208-161-4
  Искра Баева, Миграциите в съвременна Европа. , Бежанската криза и Балканите. 2015–2016, редактор/и:Бисер Банчев, издателство:Парадигма, 2018, стр.:33-46, ISBN:ISBN 978-954-326-364-6
  Искра Баева, Опити за институционализиране на антикомунизма в България след 10 ноември 1989 г. и техните резултати. ISBN 978-619-90372-4-9 , Антикомунизмът в постсоциалистическа България, редактор/и:Ангел Димов, издателство:Български аграрно-промишлен съюз, 2018, стр.:130-149
  Искра Баева, Различните лица на Втората световна война. ISBN 978-454-07-4374-5, Втората световна война 70 години по-късно, редактор/и:Искра Баева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:15-30
  Искра Баева, Разширяващият се свят на българина през ХХ в. – предимства и недостатъци, Светът на българина през ХХ век. Т. 2, редактор/и:Искра Баева, издателство:”Парадигма”, 2018, стр.:13-23, ISBN:ISBN 978-954-326-345-5
  Искра Баева, Съвременното наследство на Октомврийската революция в Русия от 1917 г. , Октомврийската революция – преди 100 години, днес и утре, редактор/и:Максим Мизов, издателство:Авангард Прима, 2018, стр.:127-142, ISBN:ISBN 978-619-239-048-8
  Искра Баева, Успешни и неуспешни реформи през ХХ в. ISBN 978-954-07-4487-2 , Реформи и реформени инициативи в България и света през ХХ в., редактор/и:Евгения Калинова, Искра Баева, издателство:СУ “Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:9-20
  Искра Баева, ХХ век – век на еволюция или на революции за Европа? , Историята между революцията или еволюцията, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:135-142
  Искра Баева, Армяне в Болгарии: спасаясь от уничтожения в Османской империи. ISBN 978-5-906751-98-0, Genocide as a spiritual and moral crime against humanity, издателство:Ключ-С, Москва, 2017, стр.:371-379
  Искра Баева, За съвременната история полемично, Георги Марков. Историкът-изследовател и популяризатор, редактор/и:Николай Поппетров, издателство:”Захарий Стоянов”, 2017, стр.:311-327, ISBN:ISBN 978-954-09-1108-3
  Искра Баева, За съвременната история полемично. ISBN 978-954-09-1108-3 , Георги Марков. Историкът-изследовател и популяризатор. Сборник в цест на 70-годишнината на акад. Георги Марков, редактор/и:Николай Поппетров, издателство:”Захарий Стоянов”, 2017, стр.:311-327
  Искра Баева, Латинска Америка в източноевропейската политика след Втората световна война. ISBN 978-954-07-4313-4 , Източна Европа и Латинска Америка, редактор/и:Искра Баева, Людмила Илиева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2017, стр.:29-46
  Искра Баева, Миграциите в съвременна Европа. ISBN 978-954-644-970-2 , Интердисциплинарни изследвания. Юбилеен сборник посветен на проф. Д-р Георги Янков заслужил професор на УНСС, редактор/и:Трендафил Митев, Блага Букова, издателство:Изд. комплекс-УНСС, 2017, стр.:326-338
  Искра Баева, Политическата употреба на Руско-турската освободителна война от 1877/78 г. в демократична България след 1989 г. ISBN 978-619-7084-36-8, Войни. Революции. Памет. „Фабрика за история”, редактор/и:Костадин Грозев, Румяна Михнева, издателство:„Камен Груп” ЕООД, 2017, стр.:172-184
  Искра Баева, Арменците в България – спасявайки се от унищожение. ISBN 978-326-273-1, География и приятели. Сборник. В чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Бояджиев и на 35 години преподавателска работа в СУ „Св. Климент Охридски“, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:289-300
  Искра Баева, Големите миграции на европейския континент през ХХ и началото на ХХI век, Миграциите. Европа между историческия опит и страховете на съвременността. Анализи и дискусии, редактор/и:Румяна Михнева, Костадин Грозев, Искра Баева, издателство:Алма матер. Изд. Камен Груп ЕООД, 2016, стр.:38-51
  Искра Баева, Дали да преподаваме и изучаваме историята на малките европейски народи? ISBN 978-954-07-4047-8 , Преводът – мост между езици и култури. Изследвания в чест на професор Людмила Илиева, редактор/и:Петър Моллов, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:463-470
  Искра Баева, Европа посреща предизвикателствата на новия ред след Втората световна война. ISBN 978-619-7240-21-4 , България във Втората световна война и следвоенна Европа, редактор/и:Виолета Костова, издателство:Полиграфюг АД, 2016, стр.:53-74
  Искра Баева, Икономическите реформи в следвоенна Източна Европа от 60-те години и дейността на Георги Найденов. ISBN 978-954-07-4074-4 , Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на проф. Мария Радева, редактор/и:Георги Якимов, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:331-340
  Искра Баева, Интеграция и дезинтеграция в Източния блок през 80-те години. ISBN 978-954-07-4118-5, Интеграция и дезинтеграция в Еввропа през 80-те години на ХХ век, редактор/и:Искра Баева, издателство:УИ “Св. климент Охридски”, 2016, стр.:25-50
  Искра Баева, Миграционните вълни днес – най-голямото предизвикателство през Европейския съюз. ISBN 978-619-160-615-3 , Геостратегическата ситуация и бежанските вълни – между хуманизма и агресията, редактор/и:Максим Мизов, 2016, стр.:42-49
  Искра Баева, Първата световна война – начало на нова епоха в европейската история. ISBN 978-954-07-4205-2 , Първата световна война век по-късно, редактор/и:Искра Баева, издателство:СУ “Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:17-23
  Искра Баева, Ролята на съпротивителното движение в Източна Европа за победата на Антихитлеристката коалиция във Втората световна война. ISBN 978-954-2903-26-0 , Великите сили, Балканите и България през Втората световна война, редактор/и:Александър Гребенаров, издателство:ИИИ-БАН, ВА “Георги Раковски”, 2016, стр.:146-159
  Искра Баева, Стари и нови предизвикателства пред националните държави в Източна Европа. ISBN 978-954-644-874-7 , Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на ХХІ век, редактор/и:Георги Янков, издателство:Издателски комплекс – УНСС, 2016, стр.:195-200
  Искра Баева, Съвременният спор за присъствието и проявите на фашизма в България. ISBN 978-619-7295-06-1 , Неофашизмът: същност и съвременни прояви, редактор/и:Васил Проданов, Максим Мизов, издателство:Земя, 2016, стр.:183-190
  Искра Баева, Ще се справи ли ЕС с поредното предизвикателсто пред европейската цивилизация. ISBN 978-619-00-0504-9, Ще се разпадне ли Европейският съюз? , редактор/и:Васил Проданов, Искра Баева, Борислав Градинаров, издателство:Фабер, 2016, стр.:67-78
  Искра Баева, 25 години по-късно: има ли днес място въпросът „а сега накъде?” ISBN 978-954-9719-78-9, 25 години какво?, редактор/и:Иван Кацарски, издателство:Омда, 2015, стр.:14-19
  Искра Баева, 9 септември 1944 г. – повратна дата за българската история през ХХ в. ISBN 978-619-90379-2-3, 70 години от поврата на 9 септември 1944 г. – исторически предпоставки и последствия, редактор/и:Искра Баева, издателство:Манта принт, 2015, стр.:11-27
  Искра Баева, Локалните конфликти в региона на Източна и Югоизточна Европа през втората половина на ХХ и началото на ХХІ в. и отражението им върху българската външна и вътрешна политика, Локалните конфликти – изводи и поуки за военните аспекти на националната сигурност на РБ България, издателство:Издателство на МНО, 2015, стр.:7-12
  Искра Баева, Образът на Полша и поляците преди Втората световна война и през военните години. ISSN 2367-5187 , Полша и поляците в новата българска история (средата на ХІХ – средата на ХХ век), редактор/и:Илия Тодев, Йорданка Гешева, Тамара Стоилова, Петя Димитрова, Сандра Топалска, издателство:Издателство на БАН “Проф. Марин Дринов”, 2015, стр.:188-204, Ref
  Искра Баева, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ в последните десетилетия на държавния социализъм в България. ISBN 978-619-00-0253-6 , Образованието в социалистиеска България – между традицията и комунистическата идеология. Проект „Преживяно минало“, редактор/и:доц. д-р Анка Игнатова, доц. д-р Лора Дончева, издателство:Фабер, 2015, стр.:66-81
  Искра Баева, Цената на победата във Втората световна война. ISBN 978-619-7136-18-0, 70 години от победата над фашизма. Поуките за света и бъдещето на човечеството, редактор/и:Костадин Пеев, издателство:Фондация „Устойчиво развитие за България”, 2015, стр.:38-45
  Искра Баева, Цената на свободата – предпоставки за и последици от прехода в Източна Европа. ISBN 978-619-90431-3-4 , 25 години промени. Граници и периодизация на прехода, институции и качество на демокрацията в България., редактор/и:Михаил Груев, издателство:Sofia Platform, 2015, стр.:95-107
  Iskra Baeva, Petya Kabakchieva, How is Communism Remembered in Bulgaria? Research, Literature, Projects. ISBN 978 – 963-386-034-2, Remembering Communism, Private and Public Recollection of Lived Experience in Southeast Europe, редактор/и:Maria Todorova, Augusta Dimou and Stefan Troebst, издателство:CEU PRESS, Central European University Press, Budapest-New York, 2014, стр.:71-96, Ref
  Iskra Baeva, How Post-1989 Bulgarian Society Perceives The Role of The State Security Service. ISBN 978 – 963-386-034-2, Remembering Communism, Private and Public Recollection of Lived Experience in Southeast Europe, редактор/и:Maria Todorova, Augusta Dimou and Stefan Troebst, издателство:CEU PRESS, Central European University Press, Budapest-New York, 2014, стр.:367-386, Ref
  Iskra Baeva, Why There Was Only Weak Opposition among Bulgarian Intelligentsia?, The Eurasian Geopolitical Vector in The Post-Cold War Globalization. Almanach Via Evrasia, 2014, 3., редактор/и:Darina Grigorova, издателство:UP `St. Kliment Ohridski`, 2014, стр.:30-45, Ref
  Искра Баева, Балканы во второй половине 80-х годов ХХ в. и перестройка отношений Восток–Запад. ISBN 978-5-7576-0316-2, Балканы в европейских политических проектах ХІХ–ХХ вв. , редактор/и:Рита Гришина, издателство:Институт славяноведения Российской академии наук, 2014, стр.:443-460, Ref
  Искра Баева, Девети май 1945 г. – победата на Антихитлеристката коалиция 68 години по-късно, Втората световна война през погледа на подрастващото поколение, издателство:РКИЦ, 2014, стр.:102-108
  Искра Баева, Историческата българистика в Източна Европа след Втората световна война. ISBN 978-954-07-3827-7 , Трети конгрес по българистика, 23–26 май 2013 г. София. Кръгла маса „Българистика“. , редактор/и:Тодор Попнеделев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2014, стр.:288-305, Ref
  Искра Баева, Политическая альтернатива в Болгарии в 1980-е годы. ISBN 978-5-7576-0318-6 , Инакомыслие в условиях „реального социализма”. Поиски новой государственности. Конец 60-х – 80-е гг., редактор/и:К. В. Никифоров, издателство:Институт славяноведения РАН, 2014, стр.:456-474, Ref
  Искра Баева, Спорове за Деня на победата през 1945 и през 2014 г. ISBN 978-719-7136-10-4, Победата над фашизма и съвременният свят, издателство:Фондация „Устойчиво развитие за България”, 2014, стр.:27-38
  Искра Баева, Трансформационна криза в съветско-българските отношения 1989–1991 г., Историята, която усмихва, редактор/и:Бистра Стоименова, издателство:Парадигма, 2014, стр.:196-216
  Искра Баева, Трансформационный кризис в советско-болгарских отношениях в 1989-1991 гг. ISBN 978-5-7576-0325-4 , Российско-болгарские научные дискуссии. Российская и болгарская государственность: проблемы взаимодействия. XIX-XXI вв., редактор/и:Татьяна Волокитина, издателство:Институт славяноведения РАН, 2014, стр.:282-306, Ref
  Искра Баева, Успехи и проблеми пред българската историческа бохемистика. ISBN 978-954-326-236-6 , Юбилеен сборник 20 години „Бохемия клуб“, редактор/и:Владимир Пенчев, издателство:Парадигма, 2014, стр.:89-100
  Искра Баева, Евреите в следвоенна Източна Европа – от участие в управлението до противопоставяне на системата. ISBN 978-954-07-3484-2 , Евреите в Източна Европа и Съветския съюз по време на Втората световна война и Студената война (1939-1989), редактор/и:Костадин Грозев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2013, стр.:199-206
  Искра Баева, За Людмила Живкова, историята и днешния ден. ISBN 978-07-3557-3 , Културното отваряне на България към света, редактор/и:Искра Баева, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, стр.:7-17
  Искра Баева, Интеграционни процеси през 60-те години в Източния блок – българският случай. ISBN 978-954-07-3556-6 , Интеграционните процеси през 60-те години на ХХ век, редактор/и:Искра Баева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2013, стр.:10-29
  Искра Баева, Какво остана от резултатите на Втората световна война след края на Студената война. ISBN 978-954-92998-6-1, Уроците от победата над фашизма и европейската безопасност, издателство:РКИЦ, 2013, стр.:61-66
  Искра Баева, Людмила Живкова като феномен в Източна Европа. ISBN 978-07-3557-3 , Културното отваряне на България към света, редактор/и:Искра Баева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2013, стр.:160-174
  Искра Баева, Създаване на демократични конституции в Източна Европа в годините на преход – опит за сравнителен анализ. ISBN 978-954- 423-874-2 , Правото – изкуство за доброто и справедливото. 20 години Юридически факултет, издателство:УИ „Паисий Хилендарски“, 2013, стр.:561-572
  Искра Баева, Тревожни тенденции в развитието на историческата българистика в славянските стран. ISBN 978-954-07-3641-9 , Минало, настояще и перспективи на чуждестранната българистика, редактор/и:Панайот Карагьозов, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2013, стр.:42-46
  Искра Баева, България – европейска интеграция и продължаващи проблеми, Балканите през първото десетилетие на 21. век, редактор/и:Александър Костов, Екатерина Никова, издателство:Парадигма, 2012, стр.:169-194
  Искра Баева, Българо-чехословашките отношения в навечерието на революционната 1989, Българската бохемистика днес, редактор/и:Бойко Пенчев, издателство:Парадигма, 2012, стр.:253-263
  Искра Баева, Георги Димитров – историческа личност на ХХ век и исторически образ от ХХІ век, Георги Димитров в обществената и научната памет, редактор/и:Максим Мизов, издателство:ЦИПИ, 2012, стр.:10-26
  Искра Баева, Заедно или отделно в Европейския съюз: Източна Европа след 1989 г., Заедно или разделени. Европа на съюзите, личностити и регионите, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, РИМ-Кюстендил, 2012, стр.:183-193
  Искра Баева, История и политика – морални аспекти от взаимодействието им през ХХ в. , Етиката в българската наука. Седма национална конференция, 4-5 ноември 2011 г. , издателство:Издателски комплекс – УНСС, 2012, стр.:288-294
  Искра Баева, Отечественият фронт пред новите предизвикателства в последното десетилетие на социализма; Трансформация на Отечествения фронт в Отечествен съюз в началото на прехода в България, История на Отечествения фронт/съюз в България, редактор/и:Искра Баева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2012, стр.:309-396
  Искра Баева, Последици от Балканските войни за славянската идея и за България, Свиленград и Балканските войни. Т. 2. Сборник с доклади от втора научна конференция, издателство:Свиленград, 2012, стр.:67-86
  Искра Баева, Провал ли е преходът в България и в Източна Европа? , Провалите в историята, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, РИМ-Кюстендил, 2012, стр.:275-289
  Искра Баева, Противоречия между социалистическите страни на Балканите в навечерието на прехода (1985-1989), България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХІХ и ХХІ век, издателство:Статии, Изд. „ИВИС“, 2012, стр.:272-283
  Искра Баева, Ролята на Съветския съюз за разпадането на Източния блок, Русия, Европа и светът, редактор/и:Искра Баева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2012, стр.:356-365
  Искра Баева, Руската политическа система, погледната отвън, Президентски избори Русия`2012. Quo Vadis…, редактор/и:Дарина Григорова, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2012, стр.:9-21
  Искра Баева, Цивилизационни аспекти на сътрудничеството между славянските държави от СИВ – 1949–1991, Miedzycywilizacyjny dialog w swiecie slowianskim w XX I XXI wieku, редактор/и:Irena Stawowy-Kawka, издателство:Krakow, 2012, стр.:315-329
  Iskra Baeva, Bulgaria po II wojnie swiatowej. Od periferii bloku wschodniego do centrum Balkanow, Centrum i peryferie Europy Srodkowo-Wschodniej. Ksztaltowanie sie terytoriow i graniz panstw og sredniowecza do wspolczesnosci, редактор/и:E. Znamierowskiej-Rakk, издателство:Instytut Historii PAN, 2011, стр.:159-172
  Iskra Baeva, Bulgarisch-sowietische Wirtschaftsbeziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg, Stalins Wirtscaftspolitik an der sowietiscen Peripherie, редактор/и:Walter M. Iber, Peter Ruggenthaler , издателство:Studien Verlag, Kriegsfolgen-Gorschung, Innsbruck, Wien, Bozen, 2011, стр.:153-174
  Искра Баева, България и Съветският съюз след Втората световна война – икономически връзки и зависимости, Призвание и всеотдайност. В чест на 70-годишния юбилей и 40-годишната научна дейност на проф. дин Витка Тошкова, издателство:АИ „Проф. Марин Дринов”, 2011, стр.:271-284
  Искра Баева, Днешните проекции на националната политика на социалистическа България, Националната идентичност. Съвременен социалeн контекст и етични рамки, издателство:Институт за изследване на обществото и знанието, БАН, 2011, стр.:128-141
  Искра Баева, Малки кризи след голямата: Чехословакия след 1968 г., Кризите в историята (20 години по-късно), издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, РИМ-Кюстендил, 2011, стр.:206-218
  Искра Баева, Митът за България като република на СССР или: Щяхме ли да станем 16-а република?, Политологията като наука и академична дисциплина, редактор/и:Георги Янков, издателство:УИ „Стопанство”, 2011, стр.:203-211
  Искра Баева, Политическият императив при създаването на новата българска Конституция, Двадесет години от приемането на конституцията на Република България, редактор/и:Златимир Орсов, издателство:Софи-Р, 2011, стр.:159-174
  Искра Баева, Последиците от „възродителния процес” и „българският етнически модел” днес, Българският етнически модел – политическа митологема или проблемна реалност?, издателство:Фондация „Човещина”, Балкански институт по труда и социалната политика, 2011, стр.:65-80
  Искра Баева, Румъния и България между Изтока и Запада през 80-те години на ХХ в., България, Балканите и Русия ХVІІІ-ХХІ век. Българо-руски научни дискусии, редактор/и:Георги Марков, издателство:Институт за исторически изследвания – БАН, 2011, стр.:11-29
  Искра Баева, Светът на българина през ХХ век, Светът на българина през ХХ век, редактор/и:Искра Баева, издателство:Парадигма, 2011, стр.:16-21
  Искра Баева, Социалноикономически предпоставки за и последици от ”възродителния процес”, Евразийски хоризонти: минало и настояще. Сборник в чест на проф. д.и.н. Валери Стоянов, издателство:ИИИ-БАН, 2011, стр.:154-170
  Искра Баева, Човешките измерения на „възродителния процес”, Нови извори за „възродителния процес”, редактор/и:Искра Баева, издателство:Парадигма, 2011, стр.:83-94
  Iskra Baeva, Bulgarian-Turkish Relations in the Context of Bulgaria’s Balkan Policy in the 1960-70`s, Turkish-Bulgarian Relations. Past and Present, редактор/и:Prof. Dr. Mustafa Turkesh, издателство:Istanbul, 2010, стр.:78-86
  Искра Баева, Болгария – преданный васал Кремля, “Пражская весна”. Международный кризис 1968 года. Исследования, редактор/и:Петер Руггенталер, издателство:Международный фонд Демократия, 2010, стр.:191-206
  Искра Баева, Образ СССР/Росии в Болгарии на закате «государственного социализма» и в годы перехода к новой общественной модели (1985-2009 гг.), Россия-Болгария: векторы взаимопонимания. ХVІІІ-ХХІ вв. Российско-болгарские начные дискуссии, издателство:РАН, 2010, стр.:328-342
  Искра Баева, Последиците от Втората световна война – 65 години след края ѝ Последствия Второй мировой войны – 65 лет после ее окончания, 65 години от победата над фашизма. 65 лет победы над фашизмом, издателство:Руски фонд за мир – РФ, 2010, стр.:95-211
  Искра Баева, Роль Советского Союза в распаде Восточното блока, Studia Balkanica, К юбилею Р. П. Гришиной, издателство:Институт славяноведения РАН, 2010, стр.:339-348
  Искра Баева, Слуховете като „заместваща” информация в годините на социализма в България и в Източна Европа, България и Европа през съвременната епоха. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. дин Димитър Сирков, издателство:Фабер, 2010, стр.:362-380
  Искра Баева, Употреба на масите при осъществяване на поврати / преврати в социалистическа Източна Европа, Заговори и преврати в историята, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, РИМ-Кюстендил, 2010, стр.:177-187
  Iskra Baeva, Rola Solidarnosci w upadku socjalizmu w Bulgarii (1980–1989) / The Role of the Solidarity in the demise of socialism in Bulgaria (1980–1989), Solidarnosc i upadek komunizmu / Solidarity and the Fall of Communism, издателство:Warszawa-Gdansk, 2009, стр.:20-29
  Искра Баева, Балканите и европейската политика през ХХ и ХХІ век – борба за равноправно участие, Национално, балканско, европейско – тенденции на равенство и неравенство, редактор/и:Васил Проданов, издателство:ИФИ–БАН, 2009, стр.:114-122
  Искра Баева, България и Русия – от миналото към бъдещето, България и Русия – в миналото, настоящето и бъдещето, редактор/и:Искра Баева, издателство:“Интеркултура 21 век”, 2009, стр.:16-26
  Искра Баева, Българската външна политика при Иван Башев – стремеж към независимост, 100 години независима България: стълбовете на държавността, издателство:Военно издателство, 2009, стр.:10-17
  Искра Баева, Българските турци в годините на прехода, Толерантният националист. Паметен сборник от приятелите на Стайко Трифонов, редактор/и:Искра Баева, издателство:Парадигма, 2009, стр.:393-416
  Искра Баева, Българският министър на външните работи Иван Башев и българо-турското сближениел, The Bulgarian Minister of Foreign Affairs Ivan Bashev and the Bulgarian–Turkish Rapprochement, Общите граници на разбирателството. България и Турция партньори в ХХІ век, Common Borders of Understanding. Bulgaria and Turkey – Partners in the 21st Century, редактор/и:Дарина Петрова, издателство:Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия, IMIR , 2009, стр.:111-126
  Искра Баева, Етническата пъстрота като политически проблем в междувоенна Централна Европа, Етноси и съжителство в европейската история, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, РИМ-Кюстендил, 2009, стр.:188-196
  Искра Баева, Прилики и разлики между българското преустройство и съветската перестройка, Русия и България – между “филството” и “фобството”, редактор/и:Искра Баева, издателство:Изд. “ИФ-94”, Сдружение “Анамнезис”, 2009, стр.:422-436
  Искра Баева, Ролята на “Пражката пролет `68” за еманципацията на българското общество, Чехи в България. Ролята на чешкото присъствие в българското национално възраждане, редактор/и:Владимир Пенчев, издателство:Изд. Валентин Траянов, 2009, стр.:23-40
  Искра Баева, Стайко Трифонов – толерантният националист, Толерантният националист. Паметен сборник от приятелите на Стайко Трифонов, редактор/и:Искра Баева, издателство:Парадигма, 2009, стр.:9-14
  Искра Баева, Съветският фактор в Източна Европа след Втората световна война, Русия и България – между “филството” и “фобството”, редактор/и:Искра Баева, издателство:Изд. “ИФ-94”, Сдружение “Анамнезис”, 2009, стр.:411-422
  Искра Баева, Хроника на събитията в България в годините на прехода 1989–2009, 1989/2009. Размисли за прехода в България, редактор/и:Михаел Мецник, издателство:ПИК, 2009, стр.:99-111
  Искра Баева, “Възродителният процес” в България като национален и регионален конфликт (Причини за възникване и начини на преодоляване), Гранични и етнонационални конфликти в Средна и Югоизточна Европа, редактор/и:Агоп Гарабедян, издателство:БАН, Институт по балканистика, 2008, стр.:99-121
  Искра Баева, “Силата на безсилните” и безсилието на силните – източноевропейците пред изкушенията на властта, Етнически и културни пространства на Балканите. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2008, стр.:707-723
  Искра Баева, Александър Лилов – предизвикателството да си политик в интересни времена, Стратегът на промяната, издателство:Фонд. Арете–Фол, УИ “Св. Кл. Охридски”, 2008, стр.:177-206
  Искра Баева, Балканите след Студената война – от разединение към обединение, Национално, балканско, европейско, конвергентност и дивергентност, редактор/и:Васил Проданов, издателство:ИК ИФИ–БАН, 2008, стр.:157-163
  Искра Баева, Болгария в 60-е годы ХХ нека: ответ на вызовы меняющегося мира, 1956 год. Росийско-болгарские дискусии, издателство:Институт славяноведения РАН, 2008, стр.:436-453
  Искра Баева, България и Съветският съюз/Руската федерация пред предизвикателствата на новия световен ред след 1989 г., България и Русия между признателността и прагматизма, издателство:ДА “Архиви”, 2008, стр.:722-732
  Искра Баева, Гражданските характеристики на Отечествения фронт, 65 години Отечествен фронт – съюз, издателство:Изд. “Захарий Стоянов”, 2008, стр.:33-43
  Искра Баева, Значението на Унгарската революция от 1956 г. за Източна Европа, “Прекрасният повод”, издателство:Свят. Наука, 2008, стр.:7-13
  Искра Баева, Историческият облик на Балканите – между предубежденията от миналото и надеждите за бъдещето, Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи, редактор/и:Минка Златева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2008, стр.:115-119
  Искра Баева, Митовете за и около “Пражката пролет `68”, История в преход. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Драгомир Драганов, редактор/и:Борис Стоянов, Гергана Алексиева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2008, стр.:181-193
  Искра Баева, Разделянето на “Източна Европа”, Историята в международната журналистика: употреби и злоупотреби, редактор/и:Мария Нейкова, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2008, стр.:95-122
  Искра Баева, Размисли за жените през ХІХ и ХХ век, В света на човека. Сборник в чест на проф. дин Иваничка Георгиева, редактор/и:Джени Маджаров, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2008, стр.:363-374
  Искра Баева, Университетски преподавания и изследвания по историческа бохемистика, История и историография. Сборник в чест на проф. д-р Мария Велева, редактор/и:Елка Дроснева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2008, стр.:342-353
  Искра Баева, Чешкият принос в модернизацията на нова и съвременна България, Ролята на чешката интелигенция в обществения живот на следосвобожденска България, редактор/и:Владимир Пенчев, издателство:Посолство на Република България в Чешката република, 2008, стр.:20-31
  Искра Баева, “Австрия – в сърцето на Европа, България – в сърцето на Балканите”, Австрия–България: традиции с бъдеще, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2007, стр.:21-30
  Iskra Baeva, Lata szesciesiate – krysys tozsamosci narodowek w Europie Wschodniej, Integracja i tozsamosc narodowa w Europje Srodkowo-Wschodniej na przestrzeni dziejow, редактор/и:Elzbieta Znamierowska-Rakk, издателство:Wydawnictwo Neriton Instytut Historii PAN, 2007, стр.:187-202
  Искра Баева, Българският преход в контекста на източноевропейския – регионални и глобални фактори, Университетски четения и изследвания по българска история. ІV международен семинар, Смолян, редактор/и:Искра Баева, Пламен Митев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2007, стр.:120-138
  Искра Баева, Интеграционните процеси в Западна и Източна Европа – намерения и резултати, Integration Processes in Western and Eastern Europe, Заедно в Европа, Together in Europe, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2007, стр.:55-67
  Искра Баева, Намаляващата държавност в Европа след Втората световна война, Историкии. Научни изследвания в чест на доц. Д-р Стоян Танев по случай неговата 70-годишнина, издателство:УИ “Епископ Константин Преславски”, 2007, стр.:401-508
  Iskra Baeva, Образът на сърбите в българската историография през призмата на конфликтите от ХІХ и ХХ век, Obraz konfliktow meidzy narodami slowianskimi w XIX i XX wieku w historiografii, редактор/и:Irena Stawowy-Kawka, издателство:Wydawnictwo Uniwersytetu Jegiellonskiego, 2007, стр.:177-188
  Искра Баева, Политическите конфликти в годините на българския преход и ролята на външните фактори за тяхното преодоляване, Диалог и толерантност в политиката, издателство:ЦИПИ, 2007, стр.:128-139
  Искра Баева, Славянската култура през 20 в. и българският принос, Приносът на българската култура за интеркултурата на 21 в., редактор/и:Искра Баева, издателство:“Интеркултура 21 век”, 2007, стр.:10-14
  Iskra Baeva, 1956 in Bulgaria – A Year of Reforms and Adjustment, Lagarul communist sub impactul destalinizarii. 1956. Academia Romana. Institul national pentru studiul totalitarismului, издателство:Academia Romana. Institul national pentru studiul totalitarismului, 2006, стр.:64-85
  Iskra Baeva, Evgenia Kalinova, Is State Socialism in Bulgaria and Eastern Europe a Historical Interruption? – In& Spaces, Gaps, Borders.St Kliment Ohridski University Press, 2006, 69-74., Spaces, Gaps, Borders, издателство:St Kliment Ohridski University Press, 2006, стр.:69-74
  Искра Баева, Балканската политика на България в началото на 20-те години на ХХ в. – Югославия, но чрез Чехословакия, Мир и конфликти в Югоизточна Европа, издателство:Изд. “ИФ-94”, РИМ-Кюстендил, 2006, стр.:190-203
  Искра Баева, Българската интерпретация на “ляво” и “дясно” през ХХ в. – прилики и разлики с европейската, Политическата мисъл на ХХ век – поуки за България. Научна конференция, София, 27–28 октомври 2006 г., издателство:Авангард Прима, 2006, стр.:65-73
  Искра Баева, Българският социализъм в следвоенния свят – идеи и проблеми, Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев, издателство:УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2006, стр.:51-63
  Искра Баева, Втората световна война и цивилните българи, Втората световна война и България, 1939–1947, издателство:ИК “Жажда”, 2006, стр.:19-25
  Искра Баева, Историческата наука за следвоенна България – в търсене на модела, Предизвикателствата на промяната, редактор/и:Искра Баева, Пламен Митев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2006, стр.:250-261
  Искра Баева, Историческите рефлексии на българския преход, Историческата наука в България. Състояние и перспективи, издателство:ИИ при БАН, 2006, стр.:265-276
  Калинова, Евгения, Баева, И., Историческите рефлексии на българския преход. – В: Историческата наука в България – състояние и перспективи. Институт по история при БАН. С., 2006, 265-276. (съавт. И. Баева). ISBN-10: 954-90552-9-9 ISBN-13: 978-954-90552-9-0 , Историческата наука в България – състояние и перспективи, 2006, pages:265-275, ISBN:ISBN-10: 954-90552-9-9 ISBN-13: 978-954-90552-9-0
  Искра Баева, Криза в Източния блок – балканските измерения на 60-те години на ХХ в. , Проблемът Изток – Запад. България и Балканите, редактор/и:Петя Димитрова, издателство:Асоциация Клио-96, 2006, стр.:205-203
  Искра Баева, Моралът на старите (до 1989) и новите (след 1989) политици – опит за сравнение, Моралът в българската политика, издателство:Фабер, 2006, стр.:62-72
  Искра Баева, От какви исторически митове се нуждаем и от какви не? , Ще оцелее ли българският народ през ХХІ век, издателство:Изд. “Захарий Стоянов”, УИ “Св. Кл. Охридски, 2006, стр.:202-214
  Искра Баева, Пътят като фактор за ускоряване на световната история през ХХ век, Учител на учителите. Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Шопов, редактор/и:Мария Радева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2006, стр.:115-123
  Искра Баева, Раждането на полската “Солидарност” 1980 г. като международен проблем, Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на професор Любомир Огнянов, редактор/и:Евгения Калинова, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2006, стр.:817-839
  Искра Баева, Спасените и погубените евреи в Източна Европа през 40-те години на ХХ в., Кюстендилски четения, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, РИМ-Кюстендил, 2006, стр.:137-147
  Искра Баева, Съвременното българско национално съзнание – от нов национализъм към нов интернационализъм, Европейските национализми и европейската интеграция, редактор/и:Васил Проданов, издателство:ИД “Христо Ботев”, 2006, стр.:148-153
  Искра Баева, Чехите в България – славянската взаимност в действие, Владимир Сис и България, издателство:Стигмати-Бохемия клуб, 2006, стр.:233-249
  Искра Баева, Българският “идеал за щастие” – Георги Трайков, Български държавници 1944–1989, редактор/и:Мария Радева, издателство:Скорпио ви, 2005, стр.:156-169
  Искра Баева, Дясната ръка на Тодор Живков – Станко Тодоров, Български държавници 1944–1989, редактор/и:Мария Радева, издателство:Скорпио ви, 2005, стр.:205-218
  Искра Баева, Комунистът от трето поколение, който започва да възстановява капитализма – Андрей Луканов, Български държавници 1944–1989, редактор/и:Мария Радева, издателство:Скорпио ви, 2005, стр.:234-254
  Искра Баева, Мястото на българския социализъм в световния сблъсък на идеи през ХХ в. , Следвоенна България между Изтока и Запада, издателство:Хасково, 2005, стр.:10-19
  Искра Баева, Най-дългогодишният външен министър – Петър Младенов, Български държавници 1944–1989, редактор/и:Мария Радева, издателство:Скорпио ви, 2005, стр.:218-233
  Искра Баева, От професионален революционер до държавник – Антон Югов, Български държавници 1944–1989, редактор/и:Мария Радева, издателство:Скорпио ви, 2005, стр.:142-155
  Искра Баева, Последиците от Втората световна война – поглед от ХХІ век, Втората световна война, България и следвоенният свят, издателство:Военно издателство, 2005, стр.:29-40
  Искра Баева, Прагматикът, управлявал България 35 години – Тодор Живков., Български държавници 1944–1989, редактор/и:Мария Радева, издателство:Скорпио ви, 2005, стр.:184-204
  Искра Баева, Ролята на етническите малцинства за прехода в Източна Европа от края на 80-те години на ХХ век, Малцинствени и етнорелигиозни проблеми в Югоизточна и Централна Европа между двете световни войни, редактор/и:Агоп Гарабедян, издателство:Институт по балканистика, 2005, стр.:151-166
  Искра Баева, Идеологията на Александър Стамболийски в рамките на източноевропейския аграризъм, Земеделското движение в България. История, развитие, личности. Национална научна конференция. , издателство:Пазарджик, 2004, стр.:17-22
  Искра Баева, Полските работнически вълнения през декември 1970 г. – предизвикателство срещу системата, Иронията на историка. В памет на историка и приятеля проф. Милчо Лалков, редактор/и:Искра Баева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2004, стр.:384-412
  Искра Баева, Разширяването на Европейския съюз и предефинирането на Изтока, Проблемът Изток–Запад. Съвременни измерения, редактор/и:Петя Димитрова, издателство:Асоциация Клио-96, 2004, стр.:104-113
  Rumen Genov, Iskra Baeva, „Incomprehension of the Nature of the Race Question”: Saving the Bulgarian Jews from the Holocaust, Racial Discrimination and Ethnicity in European History, редактор/и:Gudmundur Halfdanarson, издателство:Edizioni Plus. Universita di Pisa, 2003, стр.:153-176
  Iskra Baeva, Modele kultury politycznej w powojеnnеj Polski i Bulgarii, Polska–Bulgaria w Europie Srodkowej i Polunocno–Wschodniej w wiekach XVII–XX. Podobienstwa, roznice, uwarunkowania, редактор/и:Wieslaw Balcerak, издателство:Warszawa–Lowicz, 2003, стр.:288-296
  Kalinova, Evgenia, Baeva, Iskra, The U.S. Policy towards Eastern Europe in the 1960s. – In: America in the 21st century. International conference, Sofia, November 21-22, 2003. Proceedings. CD-ROM. (co-author I. Baeva) , America in the 21st century. International conference, Sofia, November 21-22, 2003. Proceedings., 2003
  Искра Баева, Георги Димитров – поглед от началото на 21 век, Георги Димитров – между възхвалата и отрицанието, редактор/и:Таня Турлакова, издателство:ЦИПИ, Фондация “Фридрих Еберт”, 2003, стр.:149-158
  Искра Баева, Георги Димитров – поглед от началото на 21 век, Георги Димитров – между възхвалата и отрицанието, редактор/и:Генка Николова, издателство:ЦИПИ, 2003, стр.:149-158
  Искра Баева, Изток или Запад е Източна Европа?, Проблемът Изток–Запад. Историческа перспектива, редактор/и:Петя Димитрова, издателство:Парадигма, 2003, стр.:345-354
  Искра Баева, Николай Генчев – интелектуалецът в българския преход, Търсене на истината. Юбилейно издание по случай 70 години от рождението на професор Николай Генчев, редактор/и:Пламен Митев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2003, стр.:41-51
  Искра Баева, Студената война – война и/или мир, Двадесетият век. Опит за равносметка, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2003, стр.:182-193
  Kalinova, Evgenia, Baeva, Iskra, The United States Notion of Eastern Europe from the 1950s till the 1990s – Adequacy and Inadequacy. – In: America Imagined. Еd. Vernon Pedersen, Desislava Bezhanska, Velika Ivanova. American University in Bulgaria. Blagoevgrad, 2002, 178-184. (co-author Iskra Baeva), America Imagined., 2002, pages:178-184
  Iskra Baeva, Evgenia Kalinova, The United States Notion of Eastern Europe from the 1950s till the 1990s – Adequacy and Inadequacy. – In: America Imagined. Blagoevgrad, 2002, 178-184., America Imagined. Selected Conference Papers, October 18–21, 2001, издателство:American University in Bulgaria. Bulgarian-American Studies Association, 2001, стр.:178-184
  Искра Баева, Променящото се възприемане на българските поврати, Историкът гражданин и учен. Сборник в чест на академик Илчо Димитров, редактор/и:Тодор Попнеделев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2001, стр.:402-417
  Искра Баева, Томаш Гарик Масарик – идеалистът сред реалностите на историческите поврати , „Световност, демокрация, малки народи”. 120 години от рождението на Димитър Михалчев. 150 години от рождението на Томаш Масарик, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2001, стр.:25-40
  Искра Баева, България и Съветският съюз след Втората световна война – прагматизмът на българската позиция, България и Русия през ХХ век. Българо-руски научни дискусии, издателство:АИ „Проф. Марин Дринов”, 2000, стр.:425-433
  Искра Баева, Българската равносметка на ХХ век – между носталгията и безнадеждността, Краят на хилядолетието, носталгии, раздели и надежди, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2000, стр.:11-16
  Искра Баева, Източноевропейският социализъм – обществото, от което излязохме, Отвъд прехода – модернизацията, редактор/и:Мила Манова, издателство:ИД “Христо Ботев”, 2000, стр.:65-98
  Искра Баева, България от 50-те години през погледа на ЦРУ, Модерна България. Сб. по случай 65-годишнината на проф. д-р Величко Георгиев и акад. Илчо Димитров, редактор/и:Искра Баева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 1999, стр.:338-365
  Искра Баева, Полският март 1968: властта срещу интелигенцията, Модерният историк. Въображение, информираност, поколения, редактор/и:Тодор Попнеделев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 1999, стр.:147-160
  Зоя Иванова, Костадин Грозев, Христина Мирчева, Искра Баева, Драгомир Драганов, Предизвикателствата на времето и отговорът на институциите: Съединените американски щати между двете световни войни. , Преди и след “Желязната завеса”, редактор/и:Мария Радева (съст.), издателство:София: Университетско издателство, 1999, стр.:45-85
  Искра Баева, Стари и нови митове за „социализма”, История и митове, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 1999, стр.:145-154
  Искра Баева, БРП (к) и другите в Коминформбюро, България в сферата на съветските интереси (българо-руски научни дискусии), издателство:АИ „Проф. Марин Дринов”, 1998, стр.:360-368
  Искра Баева, Българо-съветските отношения в годините на „перестройката”, България в сферата на съветските интереси (българо-руски научни дискусии), издателство:АИ „Проф. Марин Дринов”, 1998, стр.:118-127
  Искра Баева, Втората световна война и славянското единство – плюсове и минуси, Втората световна война и славянският свят. Славянски летописи., редактор/и:Димитър Сирков, издателство:Славянски летописи, 1998, стр.:147-168
  Искра Баева, Еволюция на идеите на левицата за националната държава през ХХ век, Българската левица за националната държава в ХХI век – историческо развитие и перспективи”. Национална теоретична конференция, издателство:Велико Търново, 1997, стр.:85-89
  Iskra Baeva, Bulgarian Transition to Democracy after 1989 – Revolution or Evolution, Actes de Deux Journées de Travail sur la Transition „Les Mécanismes de la Transition dans l’Europe des Transformations”, редактор/и:Ant. N. Sakkoulas, издателство:Athènes, 1996, стр.:153-158
  Iskra Baeva, Stalin’s Death and Some Aspects of US Policy Towards Eastern Europe in the 1950s., The Balkans After the Second World War, издателство:Beograd, 1996, стр.:92-97
  Искра Баева, Априлският пленум на ЦК на БКП от 1956 г. в контекста на източноевропейската десталинизация, Между истината и лъжата. Априлският пленум (1956 г.), издателство:БАС, 1996, стр.:45-49
  Искра Баева, Българската външна политика в рамките на Източния блок – поуки за настоящето, Българската външна политика вчера, днес и утре, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 1996, стр.:25-31
  Искра Баева, Етнически другият в Централна Европа между двете световни войни, Другият в историята, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, РИМ-Кюстендил, 1996, стр.:146-156
  Искра Баева, Отвореното общество 50 години по-късно – погледът на историка, Философия, история, хуманизъм, редактор/и:Васил Проданов, издателство:ИФИ–БАН, 1996, стр.:45-50
  Искра Баева, Периферия и център в Източна Европа през ХХ век, Периферията в историята, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 1996, стр.:86-95
  Искра Баева, Държавност и анархия в българската история, Българистични студии, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 1995, стр.:445-450
  Искра Баева, Понятието „личност” при социализма, Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята, редактор/и:Иван Илчев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 1995, стр.:85-89
  Искра Баева, Съществувала ли е алтернатива в следвоенното развитие на Източна Европа? Доколко и кога?, Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята, редактор/и:Иван Илчев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 1995, стр.:221-230
  Искра Баева, Динамиката на прехода към демократично общество и пазарна икономика в бившите социалистически страни на Балканите, Балканите пред избор. Мир или война. Европеизация или ребалканизация, редактор/и:Александър Лилов, издателство:ИК “Христо Ботев”, 1993, стр.:103-110
  Искра Баева, Към деидеологизация на историческите понятия при преподаване на най-нова обща история, Промените в историческото съзнание на съвременните поколения, издателство:Варна, 1993, стр.:129-136
  Искра Баева, Криза в политическата система на социализма (из историческия опит на Полша, Чехословакия и Унгария 1948–1953 г.), Кризата в историческото развитие, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, РИМ-Кюстендил, 1991, стр.:140-153
  Искра Баева, Проблеми от развитието на европейските социалистически страни в периода 1945–1956 г. , Историческата наука и преустройството, издателство:Народна просвета, 1990, стр.:225-245
  Искра Баева, Антихитлеристката коалиция и полският въпрос от Кримската конференция до създаването на временно правителство на националното единство, Проблемът за мира в международните отношения 1919–1980 г., редактор/и:Витка Тошкова, издателство:АИ „Проф. Марин Дринов”, 1987, стр.:64-98
  Искра Баева, Оформяне на конституционното устройство на народнодемократичните държави в Централна Европа, Нормативна система на обществото, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 1986, стр.:205-213
  Искра Баева, Изграждане на партийната система в Полската народна република (фактори, етапи, принципи), Развитие на политическата система на социализма, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 1984, стр.:128-137

  Студия в научно списание

  Iskra Baeva, Bulgaria interbelică în umbra celor două catastrofe naționale [Interwar Bulgaria in the shadow of the two national catastrophes], Polis – Revistă de științe politice, vol:Volum X, issue:Nr. 3 (37), 2022

  Искра Баева, Ахмед Доган. Основател на първата турска партия в България, Политически хоризонти, том:6, брой:5, 2022, стр.:55-84, ISSN (online):2534 – 966X

  Евгения Калинова, Искра Баева, Реалният облик на антинацистката съпротива в България.- Ново време, № 1-2, 2017, 83-109. ISSN 0323-9055 , Ново време, брой:1-2, 2017, стр.:93-117

  Студия в поредица

  Искра Баева, Евгения Калинова, Етнически и религиозни общности в следвоенна България.- В: Изследвания по история на социализма в България. Т. 2 – 1944-1989. ISBN 978-954-92194-8-7. С., 2010, 517-559. , Изследвания по история на социализма в България., том:т. 2 1944 -1989, брой:2, редактор/и:Таня Турлакова, издателство:Графимакс ООД, 2010, стр.:517-559, ISBN:978-954-92194-8-7.

  Калинова, Евгения, Баева, И., „Възродителният процес“ – върхът на айсберга. Българската държава и турската етническа общност в страната (средата на 30-те – началото на 90-те години на ХХ век). – В: „Възродителният процес“. Том I – Българската държава и българските турци (средата на 30-те – началото на 90-те години на ХХ век). Сб. документи. Съст. И. Баева, Е. Калинова. Изд. Държавна агенция „Архиви“, С., 2009, 5-42. ISBN 978-954-9800-80-7 , Архивите говорят, том:“Възродителният процес”. Българската държава и българските турци., брой:55, редактор/и:Ира Георгиева, издателство:ДА “Архиви”, 2009, стр.:5-42, ISBN:978-954-9800-80-7 , Ref

  Калинова, Евгения, Баева, И., „Възродителният процес“ – върхът на айсберга. Българската държава и турската етническа общност в страната (средата на 30-те – началото на 90-те години на ХХ век). – В: „Възродителният процес“. Том I – Българската държава и българските турци (средата на 30-те – началото на 90-те години на ХХ век). Сб. документи. Съст. И. Баева, Е. Калинова. Изд. Държавна агенция „Архиви“, С., 2009, 5-42. ISBN 978-954-9800-80-7 , Архивите говорят, 2009, pages:5-42, ISBN:978-954-9800-80-7

  Искра Баева, Евгения Калинова, „Възродителният процес“ като международен проблем. Българската държава и „възродителният процес“ на международната арена. – В: „Възродителният процес“. Том II – Международни измерения (1984 – 1989). Сб. документи. Съст. И. Баева, Е. Калинова. Изд. Държавна агенция „Архиви“, С., 2009, 5-13. ISBN: 978-954-9800-87-6, Архивите говорят, том:“Възродителният процес”. Международни измерения (1984–1989). , брой:61, редактор/и:Ира Георгиева, издателство:ДА “Архиви”, 2009, стр.:5-13, ISBN:978-954-9800-87-6, Ref

  Студия в сборник (на конференция и др.)

  Калинова, Евгения, Баева, Искра, Победителите и българският въпрос на Парижката мирна конференция 1946 г. – В: Васев, Сл., К. Христов. България на мирната конференция Париж 1946. Синева. С., 2016, 7-42. (съавт. И. Баева) ЕАN 9786197086232 ISBN 9786197086232 , Васев, С., К. Христов. България на мирната конференция Париж 1946, редактор/и:Христо Георгиев, издателство:ИК „Синева“|, 2016, стр.:7-42, ISBN:ISBN 978-619-7086-23-2

  Iskra Baeva, Evgenia Kalinova, Bulgarian Transition and the Memory of the Socialist Past. – In: Remembering Communism. Genres of Representation. Ed. by Maria Todorova. Social Science Research Council, New York, 2010, 57-94. (co-author I. Baeva) LC : 2009003432 ISBN : 9780979077265 ISBN : 0979077265 OCLC : (OCoLC)286521151 , Remembering Communism. Genres of Representation, editor/s:Maria Todorova, Publisher:Social Science research Council, New York, 2010, pages:57-94, ISBN:ISBN 978-0-9790772-6-5, Ref, др.

  Iskra Baeva, Evgenia Kalinova, Bulgarian Turks during the Transition Period. – In: Bulgaria and Europe. Shifting Identities. Ed. by Stefanos Katsikas. Anthem Press, London, 2010, 63-78. (co-author I. Baeva) ISBN-13: 978-1-84331-846-0 (Hbk) eISBN: 978-1-84331-828-6 , Bulgaria and Europe. Shifting Identities, editor/s:Stefanos Katsikas, Publisher:Anthem Press, London-New York-Delhi, 2010, pages:63-78, ISBN:ISBN-13: 978-1-84331-846-0 (Hbk) eISBN: 978-1-84331-828-6, doi:https://doi.org/10.7135/UPO9781843318286.005, Ref

  Iskra Baeva, Evgenia Kalinova, Nikolaj Poppetrov, Die Kommunistische Aera im kollektiven Gedaechnisder Bulgarien– In: Postdiktatorische Geschichtskulturen im Suden und Osten Europas. Herausgegeben von Stefan Troebst. Wallstein Verlag, Gottingen, 2010,ISBN 978-3-8353-0637-0; 405-501. , Postdiktatorische Geschichtskulturen im Sueden und Osten Europas. Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven, editor/s:Stefan Troebst und Susan Baumgartl, Publisher:Wallstei Verlag , 2010, pages:405-501, ISBN:ISBN 978-3-8353-0637-0, Ref, International

  Kalinova, Evgenia, Baeva, Iskra, Study on how the memory of crimes committed by totalitarian regimes in Europe is dealt with in the Member States. Submitted by Prof. Dr. Carlos Closa Montero – Institute for Public Goods and Policy Centre of Human and Social Sciences – CSIC Madrid, Spain, 2010. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a47f10b9-405e-48b7-b406-fb758819a5e8 , Study on how the memory of crimes committed by totalitarian regimes in Europe is dealt with in the Member States, редактор/и:Prof. Dr. Carlos Closa Montero, издателство:Institute for Public Goods and Policy Centre of Human and Social Sciences – CSIC Madrid, Spain, 2010, в сътрудничество с чуждестранни учени

  Искра Баева, Евгения Калинова, Политикът интелектуалец. – В: Иван Башев – политик, държавник, дипломат. С., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2009, ISBN 9789540729473; 41-59. , Иван Башев политик, държавник, дипломат, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2009, стр.:41-59, ISBN: ISBN 9789540729473

  Учебник

  Марчева, И., Баева, И., Калинова, Е., Васева, Н., Павлова, В., Кузманов, М., Учебник по история и цивилизации за 12. клас. Профилирана подготовка. Модул 3 – Човек и общество. Издателство Клет България. С., 2021. (Съавт. Илияна Марчева, Искра Баева, Евгения Калинова, Надка Васева, Валентина Павлова, Момчил Кузманов) ISBN 978-954-344-641-4 , ISBN:978-954-344-641-4, Клет България, София

  Диляна Ботева, Васко Арнаудов, Пламен Митев, Искра Баева, Татяна Долмова, Милена Платникова, История и цивилизации за 11.клас, модул 3 ПП. Човек и общество. , ISBN:ISBN 9789543446186; 9789543446186E, Клет България / Булвест 2000,, София

  Искра Баева, Диляна Ботева, Петър Ангелов, Иван Тютюнджиев , Пламен Митев, Николай Поппетров, Евгения Калинова, Надка Васева, Валентина Павлова, Веселина Иванова, Учебник по история и цивилизации за 10. клас. Издателство „Булвест 2000; Клет България“, С., 2019. (съавт.: Искра Баева, Диляна Ботева, Петър Ангелов, Иван Тютюнджиев, Пламен Митев, Николай Поппетров, Надка Васева, Валентина Павлова, Веселина Иванова) ISBN 978-954-1814000 , ISBN:978-954-18-1400-0, БУЛВЕСТ 2000/КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ

  Георги Якимов, Искра Баева, Евгения Калинова, Надка Васева, История и цивилизация за 7. клас. Издателство „Булвест 2000“, С., 2018. (съавт.: Георги Якимов, Искра Баева, Евгения Калинова, Надка Васева) ISBN 978-954-18-1221-1 , ISBN:978-954-18-1221-1, Булвест 2000, София, Рецензирано

  Искра Баева, Евгения Калинова, Георги Якимов, Надка Васева, Валентина Иванова, Учебник по история и цивилизации за 9. клас – първа и втора част при обучение с интензивно изучаване на чужд език. Издателство „Булвест 2000“, С., 2018. (Искра Баева, Евгения Калинова, Георги Якимов, Надка Васева, Веселина Иванова) ISBN 9789541812426 , ISBN:978-954-18-1242-6, Булвест 2000, София, Рецензирано

  Калинова, Евгения, Баева, И., Електронен илюстрован учебник по история за обучение на българи в чужбина. – На сайта на Научен проект „Университетски център за трансгранични българистични изследвания“. 2010 г. http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/publ/223 (съавт. И. Баева) , София

  Валери Кацунов, Валери Колев, Евгения Калинова, Искра Баева, История и цивилизация за 11 клас. Електронен учебник. по проект на Министерство на образованието и науката. Книгоиздателска къща „Труд“, „Сирма АИ“, 2006 – http://212.39.92.39/e/prosveta/istoria_11/toc.html , ИК “Труд”, София

  Калинова, Евгения, Баева, И., Кацунов, В., Делев, П., Митев, П., Доберв, Б., История и цивилизация на България за 11 клас. Електронен учебник по проект на Министерство на образованието и науката. Книгоиздателска къща „Труд“, „Сирма АИ“, 2006 – http://212.39.92.39/e/prosveta/istoria_11/toc.html (съавт. П. Делев, В. Кацунов, Пл. Митев, И. Баева, Б. Добрев), ISSN (online):

  Петър Делев, Георги Бакалов, Петър Ангелов, Цветана Георгиева, Пламен Митев, Иван Илчев, Евгения Калинова, Искра Баева, История и цивилизация, 11 клас, Профилирана подготовка. С., Планета-3, 2002. , Планета 3, София

  Калинова, Евгения, Баева, И., П. Делев, П. Ангелов, Г. Бакалов, Митев, П., Ив. Илчев, Цв. Георгиева, История и цивилизация. Профилирана подготовка за 11 клас. С., Планета-3, 2002. (съавт.: П. Делев, П. Ангелов, Г. Бакалов, Цв. Георгиева, Пл. Митев, Ив. Илчев, И. Баева) ISBN 954-9926-72-9 , ISBN:954-9926-72-9

  Петър Делев, Георги Бакалов, Петър Ангелов, Цветана Георгиева, Пламен Митев, Иван Илчев, Евгения Калинова, Искра Баева, История на България от древността до наши дни. Учебник за 11 клас. С., Планета-3, 2001. (съавт.: П. Делев, П. Ангелов, Г. Бакалов, Цв. Георгиева, Пл. Митев, Ив. Илчев, И. Баева) ISBN 954-9926-56-7 , ISBN:954-9926-56-7, Планета 3, София

  Калинова, Евгения, Баева, И., Ангелов, П., Бакалов, Г. , Георгиева, Цв., Попов, Д., Стоянов, И., Трифонов, С., Пантев, А., Лалков, М., История на България от древността до наши дни. Учебно помагало за НУКК. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1998. (съавт.: Д. Попов, Г. Бакалов, П. Ангелов, Цв. Георгиева, Ив. Стоянов, А. Пантев, М. Лалков, Ст. Трифонов, И. Баева. – Е. Калинова е автор на с. 376-385; 395-403; 413-420) ISBN 954-07-1138-Х , ISBN:954-07-1138-Х, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София

  П. Делев, Евгения Калинова, Г. Бакалов, П. Ангелов, Митев, П., Цв. Георгиева, Ст. Трифонов, Б. Василева, И. Баева, История на България за ХI клас. Книга за учителя. С., 1996. (съавт.: П. Делев, Г. Бакалов, П. Ангелов, Пл. Митев, Цв. Георгиева, Ст. Трифонов, Б. Василева, И. Баева. – Е. Калинова е автор на с. 149-163) История на България за ХI клас. Книга за учителя. С., 1996. , Отворено общество, София

  Петър Делев, Георги Бакалов, Петър Ангелов, Цветана Георгиева, Пламен Митев, Стайко Трифонов, Искра Баева, Бойка Василева, Евгения Калинова, История на България за ХI клас. С., „Отворено общество“, 1996. (съавт.: П. Делев, Г. Бакалов, П. Ангелов, Пл. Митев, Цв. Георгиева, Ст. Трифонов, Б. Василева, И. Баева. – Е. Калинова е автор на: с. 432-437; с. 449-454; с. 455-460; с. 478-483) ISBN 954-520-089-8 , ISBN:954-520-089-8 , Отворено общество, София

  Учебно помагало

  Искра Баева, Евгения Калинова, Диляна Ботева, Комплект Работни листове по история и цивилизация за 10. клас.Булвест 2000-КЛЕТ България,С., 2019,ISBN 978-954-18-1460-4, ISBN:978-954-18-1460-4, Издателство Клет България, София

  Калинова, Евгения, Баева, И., Работни листове по „История и цивилизация“ за 11. Клас. История на България. Издателство „Булвест 2000“, С., 2015. ISBN 978-954-18-0939-6 (съавт. И. Баева), ISBN:978-954-18-0939-6, „Булвест 2000“, София

  Искра Баева, Евгения Калинова, Работни листове. История и цивилизация. 10 клас. Съвременна история. ISBN 978-954-18-0292-7, Булвест 2000, София

  Искра Баева, Костадин Грозев, История и цивилизация за 10 клас. Електронен учебник, ИК “Труд”, София

  Искра Баева, Румен Генов, История и цивилизация. История на света ХХ век. Учебник за 10 клас, Планета 3, София

  Георги Бакалов, Петър Ангелов, Стайко Трифонов, Искра Баева, Евгения Калинова, История на България от древността до наши дни, УИ “Св. Климент Охридски”, София

  Христина Мирчева, Чавдар Найденов, Искра Баева, История, 9 клас на средното общообразователно училище, Народна просвета, София

  Христина Мирчева, Искра Баева, Христоматия по най-нова обща история, Народна просвета, София

 • Участия в научни конференции
  • Секционен доклад, Искра Баева, Ислямът в България. Повечето български мюсюлмани изповядват умерен ислям
  • Секционен доклад, Искра Баева, Пропагандният сблъсък в епохата на Студената война „хибридна война” ли е?
  • Секционен доклад, Искра Баева, Политическият императив в припомнянето и забравата на събития от миналото – на основата на промените в паметта от края на ХХ и началото на ХХI в
  • Секционен доклад, Искра Баева, The Role of the Non-aligned Movement in the Divided World of the Cold War
  • Секционен доклад, Искра Баева, Старото и новото русофобство в България – прилики и разлики
  • Секционен доклад, Искра Баева, The European Integration of the Former Socialist Countries of the Balkans after the End of the Cold War – Successes and Problems
  • Секционен доклад, Искра Баева, Участието на евреите в антинацистката съпротива в годините на Втората световна война
  • Секционен доклад, Искра Баева, Съвременна Централна и Югоизточна Европа: между идеята за независимост и сателитния синдром
  • Секционен доклад, Искра Баева, Русенските протести – начало на дисидентското движение в България
  • Секционен доклад, Искра Баева, Борбата на Полша за независимост в Източния блок
  • Секционен доклад, Искра Баева, Постсоциалистическият образ на Маркс
  • Секционен доклад, Искра Баева, Мюнхенската конференция от 1938 г. – път към Втората световна война
  • Секционен доклад, Искра Баева, Източноевропейската 1968 г. – бунт, реформи, надежди и техният край
  • Секционен доклад, Искра Баева, Освобождението на България от 1878 г. пред предизвикателствата на съвременната политика
  • Секционен доклад, Искра Баева, Major Highlights in the Development of BG-PL relations during the 20th Century
  • Секционен доклад, Искра Баева, България и Румъния в Източния блок: как се решават спорове между съюзници
  • Секционен доклад, Искра Баева, Новата роля на КНР в променяща се Източна Европа в началото на ХХI в.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Скрити и явни опасности за България след промените в Турция през последната година
  • Секционен доклад, Искра Баева, Как изглежда историческото наследство на Октомврийската революция в началото на ХХІ век
  • Секционен доклад, Искра Баева, Съвременното наследство на Октомврийската революция от 1917 г.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Възможна ли е социалистическа алтернатива в днешното българско общество?
  • Секционен доклад, Искра Баева, Опити за институционализиране на антикомунизма в България след 10 ноември 1989 г. и техните резултати
  • Секционен доклад, Искра Баева, Ролята на Съединените щати за рухването на системата на държавен социализъм от съветски тип в Източна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Разширяващият се свят на българина през ХХ в. – предимства и проблеми
  • Секционен доклад, Искра Баева, Сепаритимът в постсоциалистическа Източна Европа – начало без край
  • Секционен доклад, Искра Баева, Откъде идваме? Накъде отиваме?
  • екционен доклад, Искра Баева, Реформи и реформени инициативи в България и света през ХХ век
  • Секционен доклад, Искра Баева, Външни и вътрешни опасности за стабилността на Балканите днес
  • Секционен доклад, Искра Баева, ХХ век – век на еволюция или революция в Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Наследството на Болшевишката революция от 1917 г. 100 години по-късно
  • Секционен доклад, Искра Баева, Балкански предизвикателства пред съветските интеграционни проекти в социалистическа Източна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Каква е Източна Европа 27 години след падането на Берлинската стена?
  • Секционен доклад, Искра Баева, Източна Европа – от надежден съюзник и „Нова Европа” до проблем за Европейския съюз
  • Секционен доклад, Искра Баева, Медиите и проблемът за Русия на Балканите
  • Секционен доклад, Искра Баева, Специфика на културната опозиция в България в научната сфера
  • Секционен доклад, Искра Баева, Опасностите пред демокрацията в България днес
  • Секционен доклад, Искра Баева, Социализмът на ХХІ век – възможности и ограничения
  • Секционен доклад, Искра Баева, Испанската гражданска война (1936–1939) – идеологическа битка по пътя към Втората световна война
  • Секционен доклад, Искра Баева, Проблеми и успехи в историческите изследвания на българската външна политика след Втората световна война
  • Секционен доклад, Искра Баева, Ще се справи ли ЕС с поредното презизвикателство предевропейската цивилизация?
  • Секционен доклад, Искра Баева, Революциите през ХХ в. – политическа употреба и злоупотреба
  • Секционен доклад, Искра Баева, Миграционният процес в Югоизточна Европа и последиците му за ЕС
  • Секционен доклад, Искра Баева, Мюнхен 1938 – предателство и коварство
  • Секционен доклад, Искра Баева, Миграциите в Европа след Втората световна война и в началото на ХХІ век – прилики и разлики
  • Секционен доклад, Искра Баева, Сложната съдба на европейските евреи през ХХ век
  • Секционен доклад, Искра Баева, Възход, падение и завръщане на националната държава през ХХ в.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Битката за Москва – значението й за Антихитлеристката коалиция и победата във войната
  • Секционен доклад, Искра Баева, Втората световна война – поглед от нова Източна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Миграционните вълни днес – най-голямото предизвикателство пред Европейския съюз
  • Секционен доклад, Искра Баева, Евгения Калинова, Значението на българските архиви за изследването на „възродителния процес”
  • Секционен доклад, Искра Баева, Как да се подготви ЕС за бъдещето
  • Секционен доклад, Искра Баева, Новите азиатски геополитически предизвикателства пред Европа след края на Студената война
  • Секционен доклад, Искра Баева, Европа посреща предизвикателствата на новия световен ред след Втората световна война
  • Секционен доклад, Искра Баева, Можем ли да говорим за нова студена война?
  • Секционен доклад, Искра Баева, Локалните конфликти в региона на Източна и Югоизточна Европа през втората половина на 20 и началото на 21 век и отражението им върху българската външна и вътрешна политика
  • Секционен доклад, Искра Баева, Студентите и преходът – как студенти от Софийския университет възприемат годините на прехода
  • Секционен доклад, Искра Баева, Различните лица на Втората световна война 70 години по-късно
  • Секционен доклад, Искра Баева, Състояние и перспективи на европейските миграционни процеси
  • Секционен доклад, Искра Баева, Милчо Лалков – историкът, изпълнил своя дълг към историята
  • Секционен доклад, Искра Баева, The Problems of the East European Countries during the Transition and at the Beginning of the 21st Century
  • Секционен доклад, Искра Баева, Ролята на съпротивителното движение в Източна Европа за победата на Антихитлеристката коалиция във Втората световна война
  • Секционен доклад, Искра Баева, Съвременният спор за присъствието и проявите на фашизма в България
  • Секционен доклад, Искра Баева, Интеграция и дезинтеграция в Източния блок през 80-те години
  • Секционен доклад, Искра Баева, Стари и нови предизвикателства пред националните държави в Източна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Евгения Калинова, Ограниченията за словото и печата в България в източноевропейски контекст
  • Секционен доклад, Искра Баева, Победата над нацизма във Втората световна война и съдбата на европейските евреи
  • Секционен доклад, Искра Баева, Българската реакция на победата на НП „Солидарност”в парламентарните избори на 4 юни 1989 г.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Цената на свободата – предпоставки за и последици от прехода в Източна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, 25 години по-късно: има ли днес място въпросът „А сега накъде?
  • Секционен доклад, Искра Баева, Zhivkov´s Ouster and the Long Road from Communism in Bulgaria
  • Секционен доклад, Искра Баева, Променя ли се отношението към победата във Втората световна война днес?
  • Секционен доклад, Искра Баева, Bulgarian reflections on the Velvet revolution in Czechoslovakia
  • Секционен доклад, Искра Баева, 135 години българо-руски дипломатически отношения
  • Секционен доклад, Искра Баева, Проблеми на външнополитическата преориентация на страните от Източния блок в годините на прехода
  • Секционен доклад, Искра Баева, 9 септември 1944 г. – повратна дата за българската история през ХХ в.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Използването на новите технологии в обучението по история – предимства и недостатъци
  • Секционен доклад, Искра Баева, 25 години по-късно: има ли днес място въпросът „А сега накъде?
  • Секционен доклад, Искра Баева, Първата световна война – начало на нова епоха в развитието на човечеството
  • Секционен доклад, Искра Баева, Използването на новите технологии в обучението по история – предимства и недостатъци
  • Секционен доклад, Искра Баева, Bulgarian reflections on the Velvet revolution in Czechoslovakia
  • Секционен доклад, Искра Баева, Първата световна война в световната история
  • Секционен доклад, Искра Баева, Може ли миналото на левите идеи в България и по света да ни помогне да очертаем тяхното бъдеще?
  • Секционен доклад, Искра Баева, Цената на свободата – предпоставки за и последици от прехода в Източна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Международните аспекти на десталинизацията
  • Секционен доклад, Искра Баева, Проблеми на външнополитическата преориентация на страните от Източния блок в годините на прехода
  • Секционен доклад, Искра Баева, Раждането на идеологиите и ролята им в историята
  • Секционен доклад, Искра Баева, Образът на Полша и поляците в България в годините на Втората световна война и първите следвоенни години
  • Секционен доклад, Искра Баева, Първата световна война – 100 години по-късно
  • Секционен доклад, Искра Баева, 135 години българо-руски дипломатически отношения – в плен на филството и фобството
  • Секционен доклад, Искра Баева, Zhivkov´s Ouster and the Long Road from Communism in Bulgariа
  • Секционен доклад, Искра Баева, България като член на Европейския съюз – предизвикателства пред българската балканска политика
  • Секционен доклад, Искра Баева, Първата световна война – начало на нова епоха в развитието на човечеството
  • Секционен доклад, Искра Баева, 9 септември 1944 г. – повратна дата за българската история през ХХ в.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Bulgarian Students and their Notion of the Age of Socialism
  • Секционен доклад, Искра Баева, България като член на Европейския съюз – предизвикателства пред българската балканска политика
  • Секционен доклад, Искра Баева, Необикновената 24-майска манифестация преди 70 години. Истини и лъжи за спасяването на българските евреи
  • Секционен доклад, Искра Баева, Историческата българистика в Източна Европа след Втората световна война
  • Секционен доклад, Искра Баева, Еволюция в противопоставянето общество – власт в епохата на социализма
  • Секционен доклад, Искра Баева, Съвременни спорове за интернационалистичните и националистичните инициативи на Тодор Живков
  • Секционен доклад, Искра Баева, Политическая альтернатива в Болгарии в 1980-е годы
  • Секционен доклад, Искра Баева, Балканите през втората половина на 80-те години на ХХ в. и преустройството на отношенията Изток–Запад
  • Секционен доклад, Искра Баева, Историческо развитие на фашизма в България
  • Секционен доклад, Искра Баева, Успехи и проблеми пред българската историческа бохемистика
  • Секционен доклад, Искра Баева, Sprawa macedonska w powojennej Bulgarii – trudne przystosowanie do wspolczsnych realiow
  • Секционен доклад, Искра Баева, Холокостът в Източна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Образът на Русия (Съветски съюз) в Източна Европа през 30-те години – страхове и надежди в навечерието на новата световна война
  • Секционен доклад, Искра Баева, Девети май 1945 г. – победата на Антихитлеристката коалиция 68 години по-късно
  • Секционен доклад, Искра Баева, Борбата на евреите срещу Третия райх и неговите съюзници в годините на Втората световна война
  • Секционен доклад, Искра Баева, Софийският университет „Св. Климент Охридски” в годините на интеграция между наука и висше образование
  • Секционен доклад, Искра Баева, Механизми за налагане на комунистическия режим в България и Унгария в първите следвоенни години
  • Секционен доклад, Искра Баева, Руската политическа система, погледната отвън
  • Секционен доклад, Искра Баева, Bulgaria 1989 – 1991: The Difficult Breaking-off with the Soviet Union
  • Секционен доклад, Искра Баева, Георги Димитров – историческа личност на ХХ век и исторически образ от ХХІ век
  • Секционен доклад, Искра Баева, Rola Polski dlа erozii radzieckiego modelu socializma w Europie Wschodniej – 1956–1989
  • Секционен доклад, Искра Баева, Людмила Живкова в контекста на Източна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Тревожни тенденции в развитието на историческата българистика в славянските страни
  • Секционен доклад, Искра Баева, Създаване на демократични конституции в Източна Европа в годините на преход – опит за сравнителен анализ
  • Секционен доклад, Искра Баева, България през 60-те години – между интернационализма и национализма
  • Секционен доклад, Искра Баева, Stosunki pomiedzy Bulgaria a ZSRR w epoce Chrushczowa, perspektywa komparatystyczna
  • Секционен доклад, Искра Баева, Интеграционни процеси през 60-те години в Източния блок – българският случай
  • Секционен доклад, Искра Баева, Евреите в следвоенна Източна Европа – от участие в управлението до противопоставяне на системата
  • Секционен доклад, Искра Баева, Последици от Балканските войни за славянската идея и за България
  • Секционен доклад, Искра Баева, Todor Živkovs Systemtransformationsversuch in Bulgarien 1987
  • Секционен доклад, Искра Баева, Политическият императив при създаването на новата българска конституция
  • Секционен доклад, Искра Баева, Историческата оценка за Тодор Живков днес
  • Секционен доклад, Искра Баева, Социалистическите страни на Балканите през втората половина на 80-те години пред настъпващите политически промени
  • Секционен доклад, Искра Баева, The Image of Russia in Bulgaria during 20th century
  • Секционен доклад, Искра Баева, Икономическите реформи в следвоенна Източна Европа от 60-те години и дейността на Георги Найденов
  • Секционен доклад, Искра Баева, Дискусионни моменти от изследването и преподаването на съвременната световна история
  • Секционен доклад, Искра Баева, Битката за Москва – значението й за създаването на Антихитлеристката коалиция и за победата във войната
  • Секционен доклад, Искра Баева, Роза Люксембург и революцията – един източноевропейски поглед
  • Секционен доклад, Искра Баева, Ролята на национализма за началото на прехода в балканските социалистически страни – България, Румъния, Югославия и България
  • Секционен доклад, Искра Баева, Българо-чехословашките отношения в навечерието на революционната 1989 г.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Източна Европа като изследователски проблем
  • Секционен доклад, Искра Баева, Aspekty cywylizacyjne wspolpracy krajow slowianskich w RWPG
  • Секционен доклад, Искра Баева, Участието на български военни части в интервенцията в Чехословакия през 1968 г. – военна или политическа операция
  • Секционен доклад, Искра Баева, Тодор Живков – селянинът, който се превърна в държавник
  • Секционен доклад, Искра Баева, Нови предизвикателства пред българо-руските отношения
  • Секционен доклад, Искра Баева, Светът на българина през ХХ век
  • Секционен доклад, Искра Баева, История и политика – морални аспекти от взаимодействието им през XX в
  • Секционен доклад, Искра Баева, Митът за България като “16-та република” на Съветския съюз
  • Секционен доклад, Искра Баева, Възможности и ограничения пред българо-руското сътрудничество в годините на прехода в България – 1989–2010 г.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Човешките измерения на “възродителния процес”
  • Секционен доклад, Искра Баева, Новые исторически интерпретации Нюрнбергского трибунала и народного суда в Болгарии в 1944 году
  • Секционен доклад, Искра Баева, Днешни проекции на националната политика на социалистическа България
  • Секционен доклад, Искра Баева, Нюрнбергският трибунал – поглед от началото на ХХІ век
  • Секционен доклад, Искра Баева, Последиците от Втората световна война – 65 години след края й
  • Секционен доклад, Искра Баева, Какво остана от резултатите на Втората световна война днес?
  • Секционен доклад, Искра Баева, Равносметката на прехода за левицата
  • Секционен доклад, Искра Баева, Провал ли е преходът в България и Източна Европа?
  • Секционен доклад, Искра Баева, Десятиречи болгарското переходи: передумовки, проблеми, пидсумки
  • Секционен доклад, Искра Баева, The End of Bulgarian Transition and its Outcomes
  • Секционен доклад, Искра Баева, Bułgaria po II wojnie światowej. Od peryferiów w bloku wschodnim do centrum na Bałkanach
  • Секционен доклад, Искра Баева, Чешкият принос в модернизацията на нова и съвременна България
  • Секционен доклад, Искра Баева, Социални или социалистически идеи в епохата на социализма в България
  • Секционен доклад, Искра Баева, Bulgarian-Turkish Relations in the Context of Bulgarian Policy in the Balkans in the 1960s and 1970s
  • Секционен доклад, Искра Баева, Ролята на Съветския съюз за разпадането на Източния блок
  • Секционен доклад, Искра Баева, Предизвикателствата пред българо-руските отношения след 1989 г.
  • Секционен доклад, Искра Баева, България и Русия в близкото минало и перспективи за бъдещето
  • Секционен доклад, Искра Баева, Куба в българската политика – 1960-1989 г.
  • Секционен доклад, Искра Баева, 1989 – Changing the Course of History
  • Секционен доклад, Искра Баева, Modern Bulgarian Society and its Notion of the Age of Socialism
  • Секционен доклад, Искра Баева, Образ России/СССР на закате государственного социализма и в начале переходного периода 80-90-х гг. ХХ в.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Архивите на ДС като исторически извор за „възродителния процес” в България
  • Секционен доклад, Искра Баева, Малки кризи след Голямата: Чехословакия след 1968 г.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Българският преход към демокрация след 10 ноември 1989 г. – мястото му в съвременната българска история
  • Секционен доклад, Искра Баева, Die kommunistishen Perteifuehrungen Mittel- und Osteuropas 1989
  • Секционен доклад, Искра Баева, Българското съпротивително движение в контекста на европейската съпротива
  • Секционен доклад, Искра Баева, Слуховете като “достоверно” познание на действителността в годините на социализма и на прехода
  • Секционен доклад, Искра Баева, Употреби на масите при осъществяване на поврати/преврати в социалистическа Източна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Чешкият принос в модернизацията на нова и съвременна България
  • Секционен доклад, Искра Баева, България и СССР/РФ пред предизвикателствата на новия световен ред след 1989 г.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Българската външна политика при Иван Башев – стремеж към независимост
  • Секционен доклад, Искра Баева, Балканите в европейската политика през ХХ и ХХІ век – борба за равноправно участие
  • Секционен доклад, Искра Баева, Bulgaria and the Prague Spring 1968
  • Секционен доклад, Искра Баева, Тревожни тенденции в европейското политическо пространство – възможности за левите идеи
  • Секционен доклад, Искра Баева, Българската външна пропаганда в епохата на социализма – институционални и съдържателни проблеми
  • Секционен доклад, Искра Баева, Какво от марксизма е приложено в източноевропейския социализъм
  • Секционен доклад, Искра Баева, The Problem of the State Security Service during the Transition Period
  • Секционен доклад, Искра Баева, „Възродителният процес” като национален и регионален конфликт (причини и последици)
  • Секционен доклад, Искра Баева, Характер на европейските войни и водещите ги коалиции
  • Секционен доклад, Искра Баева, Заедно или отделно към ЕС – Източна Европа след 1989 г.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Bulgaria wobec kryzysu l PRL 1980 – 1982
  • Секционен доклад, Искра Баева, Историческият принос на българската култура за интеркултурата на 21 век
  • Секционен доклад, Искра Баева, Политическите конфликти в годините на българския преход и ролята на външните фактори за тяхното преодоляване
  • Секционен доклад, Искра Баева, Балканите след студената война – от разединение към обединение
  • Секционен доклад, Искра Баева, Източна Европа през ХХ век – геополитически регион или преходна зона?
  • Секционен доклад, Искра Баева, Интеграционните процеси в Западна и Източна Европа – намерения и резултати
  • Секционен доклад, Искра Баева, Русия и Източна Европа като част от Европейския съюз: противоречия и сътрудничество
  • Секционен доклад, Искра Баева, Гражданските характеристики на Отечествения фронт
  • Секционен доклад, Искра Баева, Димитър Благоев – поглед от началото на ХХІ в.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Българският преход в контекста на източноевропейския – регионални и глобални фактори
  • Секционен доклад, Искра Баева, Образът на сърбите в българската историография през ХІХ и ХХ в.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Етническата пъстрота на междувоенна Централна Европа като политически проблем
  • Секционен доклад, Искра Баева, Априлският пленум на ЦК на БКП от 1956 г. – вътрешни и външни предпоставки и последици
  • Секционен доклад, Искра Баева, Пространство и геополитика в Източна Европа през ХХ в.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Българската интерпретация на “ляво” и “дясно” през ХХ век – прилики и разлики с европейската
  • Секционен доклад, Искра Баева, Завършващият етап на интеграцията на България в европейските структури и “руският вектор”
  • Секционен доклад, Искра Баева, Външни и вътрешни предпоставки за раждането на българската република през 60 години
  • Секционен доклад, Искра Баева, Историческият облик на Балканите – между предубежденията от миналото и надеждите за бъдещето
  • Секционен доклад, Искра Баева, Източна Европа след Сталин (1953-1956)
  • Секционен доклад, Искра Баева, Importanta revolutiei din 56 prin prisma Europei Estice.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Представата за партията и за кризите на социализма според саморефлексиите на участниците в проекта.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Създаване и развенчаване на герои в следвоенна Източна Европа: чехословашкият президент Лудвик Свобода
  • Секционен доклад, Искра Баева, Разширяването на ЕС на Изток и новата роля на отношенията България–Русия
  • Секционен доклад, Искра Баева, Славянските балкански народи в началото на ХХІ век: трябва ли да избират между Европейския съюз и Русия?
  • Секционен доклад, Искра Баева, Дилемите пред България и Румъния по пътя към ЕС
  • Секционен доклад, Искра Баева, Lata szescdziesiate – kryzys tozsamosci narodowej w Europie Wschodniej
  • Секционен доклад, Искра Баева, 60 години от края на Втората световна война – да си припомним световните и българските усилия за победата
  • Секционен доклад, Искра Баева, Моралът на старите (до 1989 г.) и на новите (след 1989 г.) политици – опит за сравнение
  • Секционен доклад, Искра Баева, Поуки от Втората световна война – за Източна Европа, за Европа и света
  • Секционен доклад, Искра Баева, Криза в Източния блок – балканските измерения на 60-те години на ХХ в.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Русия и славянската идея сред западните славяни през ХХ в.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Макро и микро геополитически промени на Балканите в процеса на преход от разделена Европа към разширяване на ЕС на изток
  • Секционен доклад, Искра Баева, Балканската политика на България през 20-те години на ХХ в. – от Югославия до Югославия
  • Секционен доклад, Искра Баева, Последици от Втората световна война – поглед от началото на ХХІ век
  • Секционен доклад, Искра Баева, Сближението на Източна Европа и Съединените щати в края на 20 и началото на 21 в. и Русия
  • Секционен доклад, Искра Баева, От какви исторически митове се нуждаем и от какви не
  • Секционен доклад, Искра Баева, Съвременното българско национално съзнание – от “нов национализъм” към “нов интернационализъм”
  • Секционен доклад, Искра Баева, Историческите рефлексии на прехода
  • Секционен доклад, Искра Баева, Криза на европейската левица. Размисли върху изборните неуспехи в Източна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Втората световна война и цивилните българи
  • Секционен доклад, Искра Баева, Митовете за и около Пражката пролет 1968 г.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Ролята на Георги Димитров за поврата в комунистическото движение, 1935 – 1945 г.
  • Секционен доклад, Искра Баева, България, Балканите, Русия – заедно или поотделно по пътя към ЕС
  • Секционен доклад, Искра Баева, Идеи за регионално обединение в следвоенна Източна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Ролята на българския печат в Пражката пролет 1968 г.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Чешката общност в България
  • Секционен доклад, Искра Баева, Историческата наука за следвоенна България – в търсене на модела
  • Секционен доклад, Искра Баева, Разширяването на Европейския съюз и предефинирането на Изтока
  • Секционен доклад, Искра Баева, Мястото на българския социализъм в световния сблъсък на идеи през ХХ в.
  • Секционен доклад, Искра Баева, La violencia durante la transición búlgara a la democracia después de 1989
  • Секционен доклад, Искра Баева, Русия и България в края на ХХ и началото на ХХI в. – от филството и фобството до нормалността
  • Секционен доклад, Искра Баева, Обществената роля на източноевропейската интелигенция в годините на социализма
  • Секционен доклад, Искра Баева, Идеологията на Александър Стамболийски в рамките на източноевропейския аграризъм
  • Секционен доклад, Искра Баева, Is the State Socialism in Bulgaria and Eastern Europe interruption of Historical Development?
  • Секционен доклад, Искра Баева, Прилики и разлики между „перестройката” в СССР и преустройството в България
  • Секционен доклад, Искра Баева, The Communist Period in Historical Discourse
  • Секционен доклад, Искра Баева, U. S. Policy toward Eastern Europe in the 1960s.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Силата на безсилните и слабостта на силните – източноевропейските дисиденти пред изкушенията на властта
  • Секционен доклад, Искра Баева, Ролята на етническите малцинства за началото на прехода в Източна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Основные социально-экономические и политические конфликты в постсоциалистической Восточной Европе
  • Секционен доклад, Искра Баева, Bulgaria during the 1980s – Omitted Opportunities of Real Changes.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Източноевропейските славянски държави в прехода от Източния блок към Европейския съюз
  • Секционен доклад, Искра Баева, Комуникациите като фактор за отваряне на затворените общества в страните от Източна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Спасените и погубените евреи през 40-те години в Източна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Ползи и вреди от противопоставянето в Източна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, 1989 – the Year of Palace Coup d’etat or the Beginning of the new Stage in Bulgarian History
  • Секционен доклад, Искра Баева, Историческото наследство на 20 в. и бъдещето на Източна Европа в 21 в.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Какво й е съвременното на съвременната история
  • Секционен доклад, Искра Баева, Грешки и недоразумения в края на Студената война
  • Секционен доклад, Искра Баева, Изток или Запад е Източна Европа?
  • Секционен доклад, Искра Баева, Следвоенното културно-образователно сътрудничество между славянските държави – успехи и проблеми
  • Секционен доклад, Искра Баева, Национално и общо в преподаването на световната история
  • Секционен доклад, Искра Баева, Да преподаваме ли историята на малките европейски народи?
  • Секционен доклад, Искра Баева, American Perception of Eastern Europe during the Cold War: Overlapping and Misinterpreting Reality
  • Секционен доклад, Искра Баева, Жената като човек в историята на Източна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Октомврийската революция от 1917 г. – поглед от днешния ден
  • Секционен доклад, Искра Баева, Политическата култура на българското дисидентство
  • Секционен доклад, Искра Баева, Перспективи за славянството през 21 век
  • Секционен доклад, Искра Баева, Съветският фактор в Източна Европа след Втората световна война
  • Секционен доклад, Искра Баева, 1941 г. – повратна за Втората световна война
  • Секционен доклад, Искра Баева, Много или малко са 45 години?.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Студената война – война и/или мир
  • Секционен доклад, Искра Баева, Ляво и дясно в Източна Европа – в революциите от 40-те години и в рефолюциите от 90-години
  • Секционен доклад, Искра Баева, Проблемът на българския преход – незряла десница и нереформирана левица
  • Секционен доклад, Искра Баева, Църквата и държавата в спор за полския Millenium 1966 г.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Какво остана от международните договорености след Втората световна война днес.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Малките народи и глобализацията – българският случай.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Еволюция на българската левица в епохата на държавния социализъм: от радикалния социален проект до пазара
  • Секционен доклад, Искра Баева, Българското съпротивително движение в контекста на Европейската съпротиваСекционен доклад, Искра Баева, Плурализмът в интерпретацията на историята – гаранция за гражданско възпитаниеСекционен доклад, Искра Баева, Т. Г. Масарик – идеалистът сред реалностите на историческите повратиСекционен доклад, Искра Баева, Намаляващата държавност в Европа след Втората световна война – причини и последици
  • Секционен доклад, Искра Баева, Социализмът в Източна Европа – обществото, от което излязохме
  • Секционен доклад, Искра Баева, Основни тенденции в прехода на бившите социалистически страни от Източна и Средна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Философията на българските преходи през ХХ в.
  • Секционен доклад, Искра Баева, Аграрното законодателство в Чехословакия, Полша и България след Първата световна война
  • Секционен доклад, Искра Баева, The Intellectuals from Eastern and Western Europe – the Difficult Understanding
  • Секционен доклад, Искра Баева, Променящото се възприемане на българските поврати
  • Секционен доклад, Искра Баева, Българската равносметка на ХХ век – между носталгията и безнадеждността
  • Секционен доклад, Искра Баева, Хуманитаристиката в съвременната история и съвременната история в хуманитаристиката
  • Секционен доклад, Искра Баева, Идеологията на Александър Стамболийски в рамките на европейския аграризъм
  • Секционен доклад, Искра Баева, Трябва ли българските ученици да получават познания по прехода в България след 1989 г.?
  • Секционен доклад, Искра Баева, Модели на политическата култура на следвоенна Полша и България
  • Секционен доклад, Искра Баева, Балканите между миналото и настоящето, между Изтока и Запада
  • Секционен доклад, Искра Баева, Българо-съветските отношения в годините на „перестройката”
  • Секционен доклад, Искра Баева, Еволюция на идеите на левицата за националната държава през ХХ век
  • Секционен доклад, Искра Баева, Българският преход след 1989 г. в рамките на източноевропейските преходи Секционен доклад, Искра Баева, Октомврийската революция през 1917 г. – поглед от днешния ден
  • Секционен доклад, Искра Баева, „БРП (к) и другите в Коминформбюро”
  • Секционен доклад, Искра Баева, Социалистическият печат – ляв или партиен
  • Секционен доклад, Искра Баева, Постсоциалистическите балкански страни в търсене на ново място в Източна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Крахът на либералната идея в междувоенна Централна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Бъдещето на славянството през ХХI век – единни или разделени
  • Секционен доклад, Искра Баева, БСП – стари и нови предизвикателства
  • Секционен доклад, Искра Баева, Засиленият диалог с НАТО – исторически и политически аспекти
  • Секционен доклад, Искра Баева, Издигане и сваляне на политическите лидери в следвоенна Източна Европа
  • Секционен доклад, Искра Баева, Българската кауза в края на ХХ век – между удобството да си част от система и трудността да търсиш самостоятелен път(
  • Секционен доклад, Искра Баева, Източна Европа през ХХ век – геополитическа и етническа предопределеност
  • Секционен доклад, Искра Баева, Външни и вътрешни предпоставки за раждането на българската република
  • Секционен доклад, Искра Баева, Българският преход в контекста на източноевропейската история
  • Секционен доклад, Искра Баева, Славянството през ХХ в. – начин на употреба
  • Секционен доклад, Искра Баева, Stalin’s Death and Some Aspects of US Policy Towards the Eastern Europe in 1950s
  • Секционен доклад, Искра Баева, Българският преход след 1989 г. – еволюция или еволюция
  • Секционен доклад, Искра Баева, “Отвореното общество” 50 години по-късно – погледът на историка”
  • Секционен доклад, Искра Баева, Западните славяни през ХХ век и европейската култура
  • Секционен доклад, Искра Баева, Руският фактор в развитието на славянската идея сред западните славяни през ХХ век(
  • Секционен доклад, Искра Баева, Българската външна политика в рамките на Източния блок
  • Секционен доклад, Искра Баева, България и Съветският съюз след Втората световна война – прагматизмът на българската позиция
  • Секционен доклад, Искра Баева, Обществено-политически конфликти в следвоенна Източна Европа – свидетелство за развитие или застой?
  • Секционен доклад, Искра Баева, Скритият имперски принцип в Източниятевропейски блок след Втората световна война – теоретичен и практичен аспект
  • Секционен доклад, Искра Баева, Политически прояви на славянския светоглед през ХХ век
  • Секционен доклад, Искра Баева, Историята и новото време
 • Научно ръководство на докторанти
  • Искра Баева, Външната политика на Германия в първите години след обединението (1990–1998 г.), ИФ на СУ “Св. Климент Охридски” дисертация д-р:Тонка Костадинова
  • Искра Баева, Източноевропейските революции от 1989 г. (Полша, Унгария и Чехословакия) и отражението им в България, Югозападен университет “Неофит Рилски” дисертация д-р:Диана Иванова-Велева

Учебни дисциплини

Календар

Календар

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти