Прием

Висшето обучение по История в Историческия факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ е с дългогодишни традиции. Той предлага голям избор от различни бакалавърски, магистърски и докторски програми. Завършилите факултета са високо квалификацирани кадри в областта на историята, археологията и етнологията. Факултативните модули „Учител по история“ и „Предприемачество“ дават още по-голям избор за бъдеща професионална реализация.

Бакалавърски програми

Историческият факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ предлага девет бакалавърски програми. Приемът се извършва чрез ежегодна кандидат-студентска кампания. Кандидатите трябва да притежават поне диплома за завършено средно образование. Завършването на Историческия факултет дава възможност за реализация в различни сфери на обществения, политическия и културния живот.

Балообразуване

Форма на обучение: Редовна, Задочна

Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
По избор:
С коефициент 3:
1. ДЗИ по история и цивилизация
2. ДЗИ по български език и литература
3. ДЗИ по английски език
4. ДЗИ по френски език
5. ДЗИ по немски език
6. ДЗИ по испански език
7. ДЗИ по италиански език
8. ДЗИ по руски език
 

 

+

 

 

История

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.

Форма на обучение: Редовна

Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
По избор:
С коефициент 3:
1. ДЗИ по история и цивилизация
2. ДЗИ по български език и литература
3. ДЗИ по английски език
4. ДЗИ по френски език
5. ДЗИ по немски език
6. ДЗИ по испански език
7. ДЗИ по италиански език
8. ДЗИ по руски език
 

 

+

 

 

История

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.

Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
По избор:
С коефициент 3:
1. ДЗИ по история и цивилизация
2. ДЗИ по български език и литература
3. ДЗИ по английски език
4. ДЗИ по френски език
5. ДЗИ по немски език
6. ДЗИ по испански език
7. ДЗИ по италиански език
8. ДЗИ по руски език
 

 

 

 

+

 

 

 

 

История

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.

Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
По избор:
С коефициент 3:
1. ДЗИ по история и цивилизация
2. ДЗИ по български език и литература
3. ДЗИ по английски език
4. ДЗИ по френски език
5. ДЗИ по немски език
6. ДЗИ по испански език
7. ДЗИ по италиански език
8. ДЗИ по руски език
 

 

 

 

+

 

 

 

 

История

Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
По избор:
С коефициент 3:
1. ДЗИ по история и цивилизация
2. ДЗИ по български език и литература
3. ДЗИ по английски език
4. ДЗИ по френски език
5. ДЗИ по немски език
6. ДЗИ по испански език
7. ДЗИ по италиански език
8. ДЗИ по руски език
 

 

 

 

+

 

 

 

 

История

Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
По избор:
С коефициент 3:
1. ДЗИ по история и цивилизация
2. ДЗИ по български език и литература
3. ДЗИ по английски език
4. ДЗИ по френски език
5. ДЗИ по немски език
6. ДЗИ по испански език
7. ДЗИ по италиански език
8. ДЗИ по руски език
 

 

 

 

+

 

 

 

 

История

Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
По избор:
С коефициент 3:
1. ДЗИ по история и цивилизация
2. ДЗИ по български език и литература
3. ДЗИ по английски език
4. ДЗИ по френски език
5. ДЗИ по немски език
6. ДЗИ по испански език
7. ДЗИ по италиански език
8. ДЗИ по руски език
 

 

 

 

+

 

 

 

 

История

Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
По избор:
С коефициент 3:
1. ДЗИ по история и цивилизация
2. ДЗИ по български език и литература
3. ДЗИ по английски език
4. ДЗИ по френски език
5. ДЗИ по немски език
6. ДЗИ по испански език
7. ДЗИ по италиански език
8. ДЗИ по руски език
 

 

 

 

+

 

 

 

 

История

Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
По избор:
С коефициент 3:
1. ДЗИ по история и цивилизация
2. ДЗИ по български език и литература
3. ДЗИ по английски език
4. ДЗИ по френски език
5. ДЗИ по немски език
6. ДЗИ по испански език
7. ДЗИ по италиански език
8. ДЗИ по руски език
 

 

 

 

+

 

 

 

 

История

Магистърски програми

Историческият факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ предлага 18 магистърски програми на български и английски език. Приемът все осъществява чрез ежегодна кампания за прием. Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър. За магистърските програми към специалност История могат да кандидатстват лица, завършили бакалавърска степен по друга специалност, като за тях е предвидено допълнително обучение. Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за места, субсидирани от държавата. Конкурсният изпит е събеседване пред специализирани комисии за отделните магистърски програми. За обявените места за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.

Балообразуване

Състезателният бал за кандидатстващите за субсидираните от държавата места се формира като сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити). Състезателният бал на кандидатите за обучение срещу заплащане се формира като сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.

 

Докторски програми

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика. Срокът за обучение на докторанти в редовна и самостоятелна форма на обучение е три години, а в задочна е четири години. За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен „магистър”.

Процесът на обучение на докторанти е организиран, но се съчетава в максимална степен с изискванията на индивидуалната самостоятелна работа и се планира с учебен план на научната специалност, който се приема от Академическия съвет след решение на факултетските съвети и се утвърждават от Ректора. Задължителни са изпитите по специалността и по западен език. Допълнителните изпити се определят с индивидуалния план. След полагане на последния изпит се издава удостоверение за резултатите от всички изпити. Докторантът полага изпитите по индивидуалния учебен план пред назначена от ръководителя на приемащото структурно звено комисия в състав от три до пет хабилитирани лица и с участието на научния ръководител на докторанта.

Балообразуване

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”. Зачисляването в докторантура се извършва със заповед на ректора след решение на факултетния съвет при следните условия:

  • след успешно издържани конкурсни изпити за граждани на ЕС за редовна и задочна форма на обучение;
  • положително решение след обсъждане на проекта за дисертация за докторантура на самостоятелна подготовка;
  • чужди граждани се зачисляват в докторантура със заповед на ректора след обсъждане на представените документи в научното звено и след решение на факултетния съвет без полагане на конкурсни изпити.