Исторически факултет

Магистърска програма

МП "Израел: история и геополитика"

Софийски университет | Исторически факултет

Ръководител програма

За програмата

Описание

Магистърска програма Израел: история и геополитика е ориентирана към студентите от областта на хуманитарните и социалните науки, желаещи да се запознаят с историята и геополитиката на Израел и региона. Програмата разглежда проблемите на дипломацията и политиката на разрешаване на конфликти в исторически контекст с акцент върху отношенията между Израел и съседните държави през ХХ и XXI в.

Обучение

В първия семестър на обучението студентите изучават задължителни дисциплини, свързани с историята и основните принципи на дипломацията и разрешаването на конфликти, историята на отношенията между евреи и араби през ХХ и XXI в., история и наследство на Холокоста и въведение в съвременната политика на Израел и региона. През втория семестър се провеждат практически занятия с фокус върху подготовката и писането на дипломна работа. Обучението в двата семестъра се допълва от избираеми дисциплини, чрез които се задълбочават познанията в изучаваната област и в конкретен исторически период – от Античността до наши дни. Студентите имат възможност да изберат курсове, насочени към изучаване на еврейската култура и език, като получат базисно ниво по иврит.

Преподаването в програмата се извършва на български и английски език, като дипломната работа също може да бъде написана на двата езика. Наличието у студентите на съответната компетентност по английски език е задължително условие за успешното провеждане на учебните занятия, за усвояването на необходимия обем от знания и осъществяването на текущата и изпитната проверка.

Професионални компетенции

Студентите в магистърската програма „Израел: история и геополитика“ придобиват задълбочени исторически знания и компетентности върху историята, политиката, дипломацията на държавите от региона, с акцент върху Израел. В рамките на обучението те развиват умения за извличане на информация от исторически, дипломатически, юридически и религиозни текстове, както и от съвременна академична литература, които им позволяват да анализират динамичните процеси на взаимодействие между Израел и държавите от региона.

Прием

Условия за кандидатстване:

Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от хуманитарни и социални специалности.

Кандидатстващите за обучение срещу заплащане да имат успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър (4,00).

Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за места, субсидирани от държавата. Конкурсният изпит се състои от събеседване пред специализирана комисия относно мотивацията на кандидатите.

Кандидатите за обучение срещу заплащане се класират по документи.

Кандидатите да имат компетентност по писмен и устен английски език.

Професионална реализация

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма „Израел: история и геополитика“ придобиват професионална квалификация „историк“ и могат да се реализират в области, които изискват задълбочени познания върху историята, политиката, дипломацията и съвременното развитие на Израел и региона.

Завършилите магистърската програма могат да продължат могат да продължат образованието си в образователно-научната степен „доктор“.

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар