Исторически факултет

BG05M2OP001-2.016-0019

ПРОЕКТ №BG05M2OP001-2.016-0019: „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Югозападен университет “Неофит Рилски” и Техническият университет -Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Координатор от страна на СУ – проф. д-р Мира Маркова

Информация

 • Общи данни за проекта

  ОБЩИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА:

  1. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014 – 2020
  2. Управляващ орган – МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
  3. Бенефициент – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
  4. Партньори:
   • – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
   • – Югозападен университет „Неофит Рилски“
   • – Технически университет – Габрово
  5. Наименование на процедурата: BG05M2OP001-2.016 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“
  6. Срок на договора – 30 месеца
  7. Дата на стартиране – 26.07.2021 г.
  8. Дата на приключване – 31.12.2023 г.
  9. Бюджет – 4 175 484,34 лева, от които 3 549 161,69 лева европейско финансиране (85%) и 626 322, 65 лв. национално съфинансиране (15%)
 • Дейности по проекта

  Дейност 1. Разработване и въвеждане на 2 съвместни учебни програми „Дигитална култура: Език, литература, комуникация“ в ОКС „Магистър“ – 2 и 4 семестъра, в професионално направление 2.1. Филологи.

    • Участват: ВТУ, СУ и ЮЗУ
    • Планираната иновативна магистърска програма съчетава елементи на чуждоезиково обучение, комуникация и превод, в контекста на дигитална среда. Хибридният модел на преподаване ще включва комбинирани занятия между присъствено и дистанционно обучение с приложение на дигитални образователни технологии

   

  Дейност 2. Разработване и въвеждане на 2 съвместни учебни програми в ОКС „Магистър“ в професионално направление 2.2. История и археология

    • Двете магистърски програми – „Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология“ и „История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в късната античност и средновековието“ ще се преподават в редовна и задочна форма на обучение с продължителност 2 семестъра
    • Участват: ВТУ и СУ

   

  Дейност 3. Разработване и въвеждане на съвместна учебна програма „Дигитални комуникации и медии“ в ОКС „Магистър“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

    • Дейността се изпълнява от двама партньори – ВТУ и СУ
    • Програмата предвижда въвеждането на иновативни форми на преподаване и обучение едновременно в двата университета партньори в ПН 3.5., използването на споделени учебни ресурси в условията на мрежова среда и отворен достъп, облачни технологии, виртуални аудитории и др. при задочна форма на обучение с продължителност два семестъра

   

  Дейност 4. Разработване и въвеждане на съвместна учебна програма „Социални иновации и социални политики“ в ОКС „Магистър“ в професионално направление 3.4. Социални дейности

    • Дейността се предвижда да бъде изпълнена от двама партньори – ВТУ и ТУГ
    • Тя обхваща разработване и въвеждане на иновативна за българското образователно пространство магистърска програма, с прилагане на компетентностен модел за формиране на умения за социални иновации

   

  Дейност 5. Разработване, въвеждане и внедряване на програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение. Осигуряване на софтуер и ИКТ оборудване

    • Внедряване на 6 програми с дигитално образователно съдържание в ОКС „Магистър“
    • Внедряване на специфичен софтуерен продукт и доставка на специализирано ИКТ оборудване, осигуряващи: създаване на виртуализирани учебни зали и специфичното софтуерно решение за поддържка на хибридния (онлайн и присъствен) учебен процес (Виртуален университет); създадената дигитална среда за обучение ще отчита нуждите на хибридното (онлайн и присъствено едновременно) обучение, които стандартните софтуерни решения за видеоконференции не могат да удовлетворят

   

  Дейност 6. Създаване на условия за професионално развитие на преподавателите

    • В рамките на тази дейност се предвиждат следните поддейности:
    • Базисни обучения за преподаватели по ИКТ базирани дигиталния образователни технологии 80 часа
    • Обучение на преподаватели за дигитални умения (ниво 2) – 80 академични часа – включва модули: „ИКТ базирани иновативни образователни технологии“ и „Създаване и управление на дигитални ресурси“
    • Обучения за подобряване на чуждоезиковите умения на преподавателите (160 ч.)
    • Провеждане на краткосрочни специализации на преподаватели в чужбина при асоциираните партньори, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“

   

  Дейност 7. Кариерно ориентиране на студенти

    • Инициативи за кариерно консултиране
    • Кариерни борси
    • Студентски клуб по предприемачество във ВТУ – споделено пространство за студенти с идеи за собствен бизнес, с цел подкрепа за осъществяването им
    • Обучения за развитие на меки умения: развитие на меки умения и разработване на лични професионални планове, граждански и обществени компетентности, предприемачески и презентационни умения, дигитална креативност
    • Система за проследяване на реализацията на завършилите студенти в първата година след дипломирането

   

  Дейност 8. Създаване на условия за входяща и изходяща мобилност на студенти и преподаватели

    • В рамките на дейността се предвижда организиране и провеждане на изходящи мобилности в престижни университети в страни членки на ЕС (Румъния, Полша и Гърция) в областта на научните направления, включени в проекта

   

  Дейност 9. Разработване и въвеждане на съвместна учебна програма за обучение на чужд език с асоцииран партньор – „Дигитална култура: Език, литература, комуникация“ в ОКС „Магистър“ в професионално направление 2.1. Филология с продължителност 2 семестъра, съвместно с университета в Познан

 • Цели на проекта

  Основна цел на проекта:

  Основната цел на проекта е постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование чрез въвеждане на иновативно обучение в хуманитарни и социални науки, базирано на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението, чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието.

  Специфични цели на проекта:

  С изпълнение на проектната идея ще бъдат постигнати следните специфични цели:

  • Повишаване на качеството на висшето образование и неговата насоченост към нуждите на бизнес средата чрез създаване и въвеждане на интердисциплинарни учебни дисциплини, фокусирани изцяло върху подготовката на специалисти, които са в приоритетни професионални направления и за които има нарастваща тенденция на търсене на подготвените кадри на пазара на труда.
  • Изграждане на устойчива взаимовръзка между партньорите в рамките на тясно сътрудничество по изпълнение на проекта и интегрирано обучение на бъдещите студенти;
  • Насърчаване на иновативен образователен процес в хуманитарни и социални науки чрез мобилност на преподаватели и студенти за прилагане на иновативно образование;
  • Модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес, които ще допринесат за подобряване на достъпа до висше образование в посочените специалности, особено на потенциални учащи, за които физическото присъствие на лекции е трудно или невъзможно
  • Професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии – по своята същност новите учебни дисциплини ще бъдат тясно свързани с използването на ИКТ както от студентите, така и от преподавателите с цел да се отговори на потребността от придобиване на важни знания и умения за работа с иновационни технологии , които са ключови за обезпечаване на интермодалния модел на учебната дисциплина.
  • Интернационализация на висшите училища и участие в мрежи – участието на асоциирани партньори е от основно значение за обмяната на опит и знания в международна среда, участие в европейски клъстер за мулти-лингвистично образование и мултиплициране на добрите практики и интернационализация на учебния процес.
  • Интегрираният характер на дейностите ще доведе до оптимално използване на ресурсите на партньорите чрез споделяне на преподаватели за съвместните учебни програми, използване на съвместни дигитални ресурси и електронни библиотеки, както и достъп до модернизирана материалната база за иновативно обучение. В резултат на изпълнението на проекта, партньорите ще подобрят нивото на дигитализация и цифровизация в преподаването, което ще допринесе до въвеждане на гъвкави методи за дистанционно и смесено обучение и ще подобрят възможностите за учене през целия живот.

  Целеви групи:

  1. Основни целеви групи по проекта са студенти, преподаватели, докторанти, пост-докторанти, млади учени и млади преподаватели от следните професионални направления:
   • ПН 2.1 „Филология“ (ВТУ, СУ и ЮЗУ)
   • ПН 2.2 „История и археология“ (ВТУ и СУ)
   • ПН 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ (ВТУ и СУ)
   • ПН 3.4 „Социални дейности“ (ВТУи ТУ – Габрово)
  2. Студенти – общо 759, от които 31 студенти, включени в мобилност, 123 записани в курсове с дигитално съдържание, 113 – записани в нови учебни програми, 32 студенти, записани в курсове на чужд език, и 460 – студенти, получили подкрепа за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност – това представлява 15% от общо обучаваните към момента студенти в 4-те професионални направления в 4-те университета.
  3. Преподаватели от водещите звена на кандидата и партньорите, осъществяващи обучение в професионални направления 2.1 „Филология , 2.2. „История и археология“, 3.5. „Обществени комуникации“ и 3.4 „Социални дейности“ – общо 300 преподаватели във висши училища, включени в програми за повишаване на квалификацията и участващи в краткосрочни специализации, представляващи 43% от целия академичен състав в 4-те професионални направления;
  4. Докторанти и млади учени – общо 55.
 • Предвидени резултати

  Едно от сериозните предимства на проекта е дигитализация на учебната среда и учебното съдържание и въвеждане на нови ИКТ решения за виртуален университет във ВТУ като:

  • Създаване на 10 виртуализирани учебни зали и специфичното софтуерно решение за поддържка на хибридния (онлайн и присъствен) учебен процес (тип Виртуален университет);
  • Виртуална библиотека, вкл. виртуализация на част от наличното текстово и графично съдържание на наличния библиотечен фонд – предвиденото решение ще осигури пълната функционалност, необходима за администриране и ползване на библиотечния фонд на ВТУ, както и необходимия специализиран хардуер – скенер за книги, терминални станции и сървърен комплекс за съхранение на информацията;
  • Лаборатория за дигитални ресурси по история и археология – ще предлага най-съвременни технологии в областта, в това число лицензи за специализиран софтуер (ArcGIS и др.) и специализиран хардуер – дрон за заснемане на исторически и археологически обекти.

   

  В резултат от реализация на проекта очаквания повишен рейтинг на професионалните направления е 4,74% изчислен като средно аритметично увеличение на коефициентите на включените в проекта 4 професионални направления към 2024 г.

  • Участници в различни форми на мобилност, които са с повишена квалификация и умения и по-добра реализация – 80;
  • Брой студенти, записани в курсове, преподавани съвместно от български висши училища – 113;
  • Брой студенти, включени в курсове по предприемачество и дигитална креативност – 460;
  • Брой споделени преподаватели между партниращите български висши училища – общо 30;
  • Преподаватели във висши училища, включени в програми за повишаване на квалификацията – общо 300;
  • Брой млади преподаватели (до 34 г. вкл.), завършили краткосрочни специализации в чужбина и/или обучения в България – общо 41.
 • Процедура за подбор на преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси за дисциплини, включени в нови магистърски програми по проект BG05M2OP001-2.016-0019
 • Процедура за подбор на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за провеждане на специализации/мобилности с цел преподаване и обучение в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0019.
 • Обява за подбор на преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за участие в обучения за придобиване на дигитални умения по проект BG05M2OP001-2.016-0019
 • Обява за подбор на преподаватели за участие в езикови обучения
Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар