Политика за поверителност

Информация за Администратора на личните данни:

Наименование

Исторически факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски”

Седалище и адрес на управлението

България,  гр.  София,  район  Средец,  ул.

„Цар Освободител“ N15

Адрес за връзка

България,  гр.  София,  район  Средец,  ул.

„Цар Освободител“ N15

Телефон за връзка

02/9876 292, 02/9308 223

Интернет страница

https://www.uni-sofia.bg/

 

Информация за длъжностното лице

Име

Доц. д-р Елиза Стефанова

Адрес за връзка

България, гр. София, ул. „Цар Освободител“ No15, Ректорат, стая 12

Телефон за връзка

02/9308 423, 02/943 43 19

Електронна поща

dpo@uni-sofia.bg

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управлението

гр.  София  1592,  бул.  „Проф.  Цветан

Лазаров” No 2

Адрес за връзка

гр.  София  1592,  бул.  „Проф.  Цветан

Лазаров” No 2

Телефон

02/915 3 518

Интернет страница

https://www.cpdp.bg/

От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Исторически факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“, наричан за по-кратко в текста „ние“, „факултета“ и  „администраторът“, изпълнява своята дейност съгласно влезлият в сила на 25 май 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Използвани термини и дефиниции:

 • Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

 

 • Обработване на лични данни „е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване”.

 

 • Администратор е „физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни“.

 

 • Обработващ е „физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора“.

Принципи, свързани с обработването на личните данни

 • Законосъобразност – събирането и обработване на лични данни се осъществява единствено на законно основание, така както е определено в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Добросъвестност –  личните данни могат да бъдат обработвани само за целта, за която същите са събрани;
 • Прозрачност – правото на информираност относно обработката на личните данни, както и предоставяне на информация по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Ограничено събиране – включва оценка преди обработването, дали и до каква степен обработката на лични данни е необходима, за да се постигне целта, за която е предприета. Не се допуска събирането на лични данни предварително и тяхното съхраняване за потенциални бъдещи цели;
 • Заличаване – лични данни, които вече не са необходими и за които няма законово изискване да се пазят, да бъдат изтривани;
 • Точност и актуалност на данните – личните данни трябва да са правилни, пълни и подлежат на актуализация;
 • Поверителност и сигурност на данните –  създаване на подходящи организационни и технически мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп, нелегална обработка или разпространение, както и случайна загуба, промяна или унищожаване;
 • Отчетност – проследимост и документиране на всяка обработка на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, факултетът може да  обработва и съхранява личните данни, включително за изпълнение на задълженията си към държавни и общински органи.

Какви  лични  данни,  за  какви  цели  и  на  какво  основание  събира  и  обработва факултетът за Вас като наши студенти и докторанти?

С цел обучение на студентите и докторантите в различните форми на обучение в Историческия факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“, ние се нуждаем от следните видове лични данни:

 • Име, презиме, фамилия, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, електронна поща, адрес, телефон, гражданство, диплома за завършено средно образование или такава за завършено висше образование. Тези данни се подават към нас още при записването за кандидат-студентската кампания, а след успешен прием и при записване в желаната от вас специалност. Тези данни се обработват през периода на цялото обучение на студента/докторанта с цел повеждане на учебния процес, изготвяне на изпитни протоколи, поддържане на актуална информация за взети или невзети изпити, кредити и нанасяне на оценки. Същите данни се използват и при кандидатстване за обменни програми, издаване на уверения, служебни бележки и други документи поискани при нужда от обучаващите се.
 • Допълнителни лични данни като здравословно състояние, семейно положение и други се събират с цел участие в класиране за различни видове помощи, стипендии и настаняване в семейни общежития. Данните за здравословното състояние се обработват при изрично съгласие на студента/докторанта.

Факултетът не обработва повече данни за вас от нужните за осъществяване на учебния процес.

Съхраняване на личните данни

Историческият факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ съхранява личните данни на записаните студенти и зачислените докторанти до момента на завършването на записаната от тях ОКС и отчисляването на докторанта. След завършването досиетата се архивират и съхраняват безсрочно. Достъп до данните имат само оторизирани лица и се прави всичко възможно, за да се избегне загуба, унищожаване или изтичане на личните данни администрирани от нас. В случай на установена опасност за данните на студента/докторанта, той ще бъде незабавно уведомен и ще бъдат предприети нужните мерки.

Вашите права по отношение на личните ви данни

Можете да поискате достъп до обработваните за вас лични данни, да поискате тяхното коригиране, попълване или допълване, можете да ги получите в електронен вариант и други. Освен това, студентите/докторантите може да поискат прекратяване, ограничаване и изтриване на данните, ако са открити законови причини за това.

Тези права може да упражните на място в отдел студенти на Историческия факултет (адрес: София 1504, бул. Цар Освободител 15, повече информация за работно време можете да намерите на сайта на ИФ и на сайта на Софийски университет „Свети Климент Охридски“), както и на имейл.

Имате право да подадете сигнал/жалба в случай на съмнение за изтичане на лични данни. Жалбите/сигналите се подават към Комисия  за  защита  на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2, www.cpdp.bg.

При кого отиват личните данни на студентите/докторантите

Личните данни на студентите/докторантите се обработват от факултета като администратор с цел осъществяване на учебния процес, те могат да бъдат използвани от трети лица – обработващи лични данни. Факултетът може да разкрие вашите данни в случай, че те са поискани от държавен или съдебен орган или ако вие застрашавате националната сигурност. 

Лични данни публикувани на сайта на Историческия факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски  

https://clio.uni-sofia.bg/

Студенти

Личните данни на студенти част от Факултативния студентски съвет се публикуват на сайта на ИФ. Те включват: име, специалност, курс на обучение, кратко представяне на студента, позицията му във ФСС, участия в семинари и конференции, публикации, електронна поща и снимка (ако студентът я предостави).

Преподаватели

Личните данни на преподаватели, публикувани на сайта на ИФ включват: имена, катердра, линк към страниците, където публикуват техни материали, кратко представяне, биографични данни, специализации, членство в научни организации и редколегии, академични длъжности, проекти и избрани публикации. Публикувани са също и дисциплините, които преподавателят води в различните специалности, приемното му време, кабинет, електронна поща, номер на стационарен телефон, служебен адрес, научни  интереси и снимка (ако тя бъде предоставена от преподавателя). Ако преподавателят е ръководител или/и кординатор на програма се публикува името на програмата и длъжността на преподавателя. Ако той е научен ръководител на докторант се публикува името на докторанта, темата на дисертацията, срока на докторантурата и снимка на докторанта.

Докторанти

В сайта може да се намери списък на докторантите. Всеки докторант има страница, тя включва: имена, катедра, линк към страниците, където се публикуват техни материали, научни интереси, електронна поща, списък с публикации, участия в конференции и семинари, академични длъжности (ако докторантът е вземал такива). В страницата може да се видят: направление на докторантурата, докторската програма, период на докторантурата, тема на дисертацията, статус на докторанта и научен ръководител.

Изследователи

Личните данни, качени на сайта на ИФ включват: имена, ранг на докторанта (R1/R2), линк към страниците, където се публикуват техни материали, биографични данни, заемани длъжности, награди, стипендии, специализации, членство в организации, участия във форуми и др. В страницата може да се видят още: електронна поща, адрес, научни интереси и място на специализация.

Администрация

Личните данни за администрацията на ИФ включват: имена, длъжност, отговорности, работно време, приемно време за студенти, кабинет, телефон, електронна поща и адрес.

 

За повече информация може да посетите сайта на Софийски университет „Свети Климент Охридски“: 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administrativna_struktura/zaschita_na_lichnite_danni