Исторически факултет

Политика за поверителност

Информация за Администратора на личните данни:

Наименование

Исторически факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски”

Седалище и адрес на управлението

България,  гр.  София,  район  Средец,  ул.

„Цар Освободител“ N15

Адрес за връзка

България,  гр.  София,  район  Средец,  ул.

„Цар Освободител“ N15

Телефон за връзка

02/9876 292, 02/9308 223

Интернет страница

https://www.uni-sofia.bg/

 

Информация за длъжностното лице

Име

Доц. д-р Елиза Стефанова

Адрес за връзка

България, гр. София, ул. „Цар Освободител“ No15, Ректорат, стая 12

Телефон за връзка

02/9308 423, 02/943 43 19

Електронна поща

dpo@uni-sofia.bg

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управлението

гр.  София  1592,  бул.  „Проф.  Цветан

Лазаров” No 2

Адрес за връзка

гр.  София  1592,  бул.  „Проф.  Цветан

Лазаров” No 2

Телефон

02/915 3 518

Интернет страница

https://www.cpdp.bg/

От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Исторически факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“, наричан за по-кратко в текста „ние“, „факултета“ и  „администраторът“, изпълнява своята дейност съгласно влезлият в сила на 25 май 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Използвани термини и дефиниции:

 • Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
 • Обработване на лични данни „е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване”.
 • Администратор е „физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни“.
 • Обработващ е „физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора“.

Принципи, свързани с обработването на личните данни

 • Законосъобразност – събирането и обработване на лични данни се осъществява единствено на законно основание, така както е определено в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Добросъвестност –  личните данни могат да бъдат обработвани само за целта, за която същите са събрани;
 • Прозрачност – правото на информираност относно обработката на личните данни, както и предоставяне на информация по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Ограничено събиране – включва оценка преди обработването, дали и до каква степен обработката на лични данни е необходима, за да се постигне целта, за която е предприета. Не се допуска събирането на лични данни предварително и тяхното съхраняване за потенциални бъдещи цели;
 • Заличаване – лични данни, които вече не са необходими и за които няма законово изискване да се пазят, да бъдат изтривани;
 • Точност и актуалност на данните – личните данни трябва да са правилни, пълни и подлежат на актуализация;
 • Поверителност и сигурност на данните –  създаване на подходящи организационни и технически мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп, нелегална обработка или разпространение, както и случайна загуба, промяна или унищожаване;
 • Отчетност – проследимост и документиране на всяка обработка на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, факултетът може да  обработва и съхранява личните данни, включително за изпълнение на задълженията си към държавни и общински органи.

Какви  лични  данни,  за  какви  цели  и  на  какво  основание  събира  и  обработва факултетът за Вас като наши студенти и докторанти?

С цел обучение на студентите и докторантите в различните форми на обучение в Историческия факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“, ние се нуждаем от следните видове лични данни:

 • Име, презиме, фамилия, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, електронна поща, адрес, телефон, гражданство, диплома за завършено средно образование или такава за завършено висше образование. Тези данни се подават към нас още при записването за кандидат-студентската кампания, а след успешен прием и при записване в желаната от вас специалност. Тези данни се обработват през периода на цялото обучение на студента/докторанта с цел повеждане на учебния процес, изготвяне на изпитни протоколи, поддържане на актуална информация за взети или невзети изпити, кредити и нанасяне на оценки. Същите данни се използват и при кандидатстване за обменни програми, издаване на уверения, служебни бележки и други документи поискани при нужда от обучаващите се.
 • Допълнителни лични данни като здравословно състояние, семейно положение и други се събират с цел участие в класиране за различни видове помощи, стипендии и настаняване в семейни общежития. Данните за здравословното състояние се обработват при изрично съгласие на студента/докторанта.

Факултетът не обработва повече данни за вас от нужните за осъществяване на учебния процес.

Съхраняване на личните данни

Историческият факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ съхранява личните данни на записаните студенти и зачислените докторанти до момента на завършването на записаната от тях ОКС и отчисляването на докторанта. След завършването досиетата се архивират и съхраняват безсрочно. Достъп до данните имат само оторизирани лица и се прави всичко възможно, за да се избегне загуба, унищожаване или изтичане на личните данни администрирани от нас. В случай на установена опасност за данните на студента/докторанта, той ще бъде незабавно уведомен и ще бъдат предприети нужните мерки.

Вашите права по отношение на личните ви данни

Можете да поискате достъп до обработваните за вас лични данни, да поискате тяхното коригиране, попълване или допълване, можете да ги получите в електронен вариант и други. Освен това, студентите/докторантите може да поискат прекратяване, ограничаване и изтриване на данните, ако са открити законови причини за това.

Тези права може да упражните на място в отдел студенти на Историческия факултет (адрес: София 1504, бул. Цар Освободител 15, повече информация за работно време можете да намерите на сайта на ИФ и на сайта на Софийски университет „Свети Климент Охридски“), както и на имейл.

Имате право да подадете сигнал/жалба в случай на съмнение за изтичане на лични данни. Жалбите/сигналите се подават към Комисия  за  защита  на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2, www.cpdp.bg.

При кого отиват личните данни на студентите/докторантите

Личните данни на студентите/докторантите се обработват от факултета като администратор с цел осъществяване на учебния процес, те могат да бъдат използвани от трети лица – обработващи лични данни. Факултетът може да разкрие вашите данни в случай, че те са поискани от държавен или съдебен орган или ако вие застрашавате националната сигурност. 

Лични данни публикувани на сайта на Историческия факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски  

https://clio.uni-sofia.bg/

Студенти

Личните данни на студенти част от Факултативния студентски съвет се публикуват на сайта на ИФ. Те включват: име, специалност, курс на обучение, кратко представяне на студента, позицията му във ФСС, участия в семинари и конференции, публикации, електронна поща и снимка (ако студентът я предостави).

Преподаватели

Личните данни на преподаватели, публикувани на сайта на ИФ включват: имена, катердра, линк към страниците, където публикуват техни материали, кратко представяне, биографични данни, специализации, членство в научни организации и редколегии, академични длъжности, проекти и избрани публикации. Публикувани са също и дисциплините, които преподавателят води в различните специалности, приемното му време, кабинет, електронна поща, номер на стационарен телефон, служебен адрес, научни  интереси и снимка (ако тя бъде предоставена от преподавателя). Ако преподавателят е ръководител или/и кординатор на програма се публикува името на програмата и длъжността на преподавателя. Ако той е научен ръководител на докторант се публикува името на докторанта, темата на дисертацията, срока на докторантурата и снимка на докторанта.

Докторанти

В сайта може да се намери списък на докторантите. Всеки докторант има страница, тя включва: имена, катедра, линк към страниците, където се публикуват техни материали, научни интереси, електронна поща, списък с публикации, участия в конференции и семинари, академични длъжности (ако докторантът е вземал такива). В страницата може да се видят: направление на докторантурата, докторската програма, период на докторантурата, тема на дисертацията, статус на докторанта и научен ръководител.

Изследователи

Личните данни, качени на сайта на ИФ включват: имена, ранг на докторанта (R1/R2), линк към страниците, където се публикуват техни материали, биографични данни, заемани длъжности, награди, стипендии, специализации, членство в организации, участия във форуми и др. В страницата може да се видят още: електронна поща, адрес, научни интереси и място на специализация.

Администрация

Личните данни за администрацията на ИФ включват: имена, длъжност, отговорности, работно време, приемно време за студенти, кабинет, телефон, електронна поща и адрес.

Аналитични данни

Този уебсайт използва IndependentAnalytics – инструмент, събиращ анонимизирани аналитични данни по ЕРЗЛД-съобразен начин. Събраните данни не напускат нашия сървър и не се споделят с трети страни. Тези данни включват: брой посещения, посетени страници, дата и час на посещение, времетраене на посещението, тип устройство, приблизителна географска локация. Никакви персонално-идентифицируеми данни не се събират при никакви обстояателства.  Ако не желаете изброените данни да бъдат събирани от Вашето устройство, моля активирайте автоматичното изпращане на “Do not Track” заявка в настройките за поверителност на Вашия браузър.

Защита на лични данни

За повече информация може да посетите сайта на Софийски университет „Свети Климент Охридски“: 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administrativna_struktura/zaschita_na_lichnite_danni

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар