Специалност

"История и чужд език"

Софийски университет | Исторически факултет

За специалността

Бакалавърската специалност “История и чужд език (английски език/френски език)” е насочена към завършили гимназиално образование в чуждоезикови и специализирани средни училища. Основна цел на обучението на студентите в тази бакалавърска специалността е формирането на висококвалифицирани специалисти по история и чужд език (английски език/френски език), с широкопрофилна фундаментална подготовка за потребностите на българското училище. Друга много важна цел е изграждане на съзнание за интердисциплинарност на научното познание, което е предпоставка за продължаване на обучението в магистърската и докторска степени, както в направление “педагогика на обучението по история” и “педагогика на обучението по чужд език (английски език/френски език)”, така и в направления “история” и “филология”.

В процеса на обучение в бакалавърската специалност “История и чужд език (английски език/френски език)” студентите придобиват както фундаментални знания в областта на историческата наука и филологията, така и в областта на усвояването на чужд език (английски език/френски език) и методиката на преподаване на история и чужд език (английски език/френски език) в средното училище. Студентите изграждат и умения за работа с ученици в средните училища, критическо мислене и прилагане на иновативни методи на обучение в дигитална среда. Учебният план включва теоретична и практическа подготовка по основни исторически, филологически и педагогически дисциплини. Обучението предвижда задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Студентите завършват с образователно-квалификационна степен бакалавър и професионална квалификация „учител по история” и “учител по чужд език (английски език/френски език)”. Те изграждат професионални компетенции, които им позволяват да работят в различни обучителни среди и да прилагат иновативни методи на преподаване на история и чужд език (английски език/ френски език) в средното училище. Всички успешно завършили специалността са изградени специалисти в областта на методиката на преподаване на тези две дисциплини.

Прием

Желаещите да запишат специалността студенти участват в класирането с оценката от дипломата за средно образование по история и с оценката от матурата или от състезателен кандидат-студентски изпит по История на България.
Обучението продължава четири години (осем семестъра) и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Обучението приключва с четири държавни изпита. Първите два се провеждат през месец май и са за придобиване на професионална квалификация учител по история и учител по чужд език (английски език/френски език). Третият и четвъртият са писмени държавни изпити по история и чужд език (английски език/френски език). Те се проведат през месеците юли и септември. Студентите завършват с образователно-квалификационна степен бакалавър – учител по история и чужд език (английски език/френски език). Завършилите специалността имат възможност да продължат висшето си образование в магистърска степен на различни специалности, които изискват хуманитарно образование..

Учебни дисциплини

Обучението в специалност “История и чужд език” продължава четири години. Студентите избират между английски и френски език. Освен исторически и езикови дисциплини, в учебния план са включени и педагогически такива, както и факултативният модул “Предприемачество”

Обособени дисциплини

Обособени дисциплини

СИД I Педагогически, психологически, образователно-управленски и частно- дидактически дисциплини. Студентите избират по 2 дисциплини от СИД I в 7 семестър.

Обособени дисциплини

СИД II Интердисциплинарни и приложно експериментални дисциплини и дисциплини обучението по които осигурява надграждане на компетентности, свързани със спецификата на професионалната квалификация. Студентите избират две дисциплини (една историческа и една от група английски език/ френски език), които изучават съответно в 8 семестър

Професионална реализация

Завършилите могат да намерят професионална реализация във всички видове средни училища – държавни, общински и частни като учители по история и по чужд език (английски език/ френски език); в структури на МОН на национално и регионално равнище като експерти; като специалисти в областта на образованието в общини и други институции на местната власт; в обществени и неправителствени организации; висши учебни заведения, институти и звена за квалификация на учители.

Календар

Календар

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Loader
Loading...

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Изтегляне