Исторически факултет

Средновековна обща история
Щ
Десислава Стефанова Владимирова защитава докторат на тема: „Арабите в Сицилия (IX–XI век). Завоюване, институции и културни взаимодействия“ през 2016 г. Автор е на поредица от статии, посветени на ислямските средновековни институции и взаимодействията между християни и мюсюлмани в Средиземноморието през Средните векове. През 2020 г. е публикувана нейната монография „Арабите в Сицилия (IX – XI в.). Завоюване, управление и културни взаимодействия.“ От 2021 г. заема позицията главен асистент в катедра „Стара история, тракология и средновековна история“. Води семинарните занятия по Средновековна история, както и самостоятелни избираеми дисциплини на тема „Мюсюлманска Испания (711-1492)“ и „Ислямска Северна Африка и християнска Европа през Средновековието – войни, дипломация, културни взаимодействия“. Участва в преподавателски екипи – „Арабите в Испания (711-1492 г.). История и културни взаимодействия.“ (четен в Испанска филология на ФКНФ съвместно с проф. дфн. Павел Павлович) и „Историческа география на античния и средновековен свят“ (четен в МП Педагогика на обучението по география и история на ГГФ съвместно с доц. Юлия Цветкова).
Приемно време:

Вторник 11:00-12:00, каб. 39

Електронна поща:
Телефон:

02/9308-321 (39 каб.)

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София
Научни интереси:
Средиземноморието през Средновековието; история на исляма; история на ал-Андалус; регионализъм и вътрешноконфесионални отношения в ислямските средиземноморски владения; средновековни арабски географски описания и карти; историческа география на Средновековния свят; дигитална медиевистика и анализ на средновековни данни с помощта на географски информационни системи.
 • Биографични данни

  Дата и място на раждане: 17.03.1986, гр. Кюстендил

  2004 г. – средно образование: Гимназия „Неофит Рилски“ гр. Кюстендил (хуманитарен профил)

  2009 г. – бакалавър по История, СУ „Св. Климент Охридски”, 2011 г. – магистър по История, СУ „Св. Климент Охридски”

  2012 г. – магистър по Туризъм, СУ „Св. Климент Охридски”

  2016 г. – доктор по История, СУ „Св. Климент Охридски”,

 • Специализации

  2022

  Еразъм + в Университета в Силезия, Катовице (Полша) (25.09.2022 – 01.10.2022) “Activating Students in Online Classes” 2020-1-PL01-KA226-HE-096358 (ERASMUS+), Teacher training programme “Flipped Classroom for Activating Studentsin Online Classes”.

   

  2021

  Attendance in “Introduction to Arabo-Islamic Manuscript Culture” an intensive online course, organized and certificated by Qatar National Library and the University of Tübingen, Germany (21-23 June 2021)

  The Cosmopolitan Medieval Arabic World (Taught by: Prof. dr. Petra Sijpesteijn) an online course, authorized by Universiteit Leiden and offered through Coursera, Certificate № 7SSHAD3UK34C

  Coexistence in Medieval Spain: Jews, Christians, and Muslims (Taught by Associate Professor Dr. Roger Louis Martínez-Dávila) an online course authorized by University of Colorado System and offered through Coursera Certificate № MFUFGQVW9QFS

   

  2019

  Тhe International School for Holocaust Studies, Yad Vashem, Jerusalem, Israel (01-08.09.2019)

 • Членство в научни организации

  Асоциацията на византинистите и медиевистите в България

 • Проекти

  2022

  „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ , Член, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Номер на договора:BG05M2OP001-2.016-0018, ръководител проф. Елиза Стефанова, СУ

  Минало и перспективи пред историческата наука през 21 в., Ръководител, СУ “Св. Климент Охридски”, Номер на договора:№ 80-10- 51/2022 г. Финансиране НИС на СУ

  По следите на кръстоносците в Пловдив и региона, Член, СУ “Св. Климент Охридски” Финансиране НИС на СУ

   

  2021

  Странджа планина – идентифициране на историческите маршрути от древността в контекста на технологичното съвремие, Член, Исторически факултет, Финансиран по НИС на СУ “Св. Кл. Охридски”

  Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Югозападен университет “Неофит Рилски” и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния, Член, Съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Номер на договора:№BG05M2OP001-2.016-0019, ръководител доц. Мария Илчева, ВТУ

   

  2016

  Joint History Project Phase 2, Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe (CDRSEE), Montenegro (participant)

   

  2014-2015

  „Арабите в Сицилия (IX – XI век) – материално културно наследство” с проучване на терен на остров Сицилия. Проект към Университетски хуманитарен комплекс, СУ “Св. Климент Охридски”, финансиран от Фонд научни изследвания към Министерство на образованието и науката

   

  2012

  Участие в Интензивна програма Еразъм „Стандарти на всекидневието през средновековието и новото време” ( Erasmus Intensive Program ‘Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times’), ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

   

  2009

  БГ-КЛИО, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

 • Избрани публикации

  Книга:

  Владимирова, Десислава. Арабите в Сицилия (IX – XI в.). Завоюване, управление и културни взаимодействия. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2020

   

  Студии:

  Владимирова, Десислава. Eтна и Eолийските вулкани в античните и средновековните текстове – разрив или приемственост в представите? Сп. Анамнеза, том:16, брой:2, 2021, с. 15–58, ISSN (online):1312–9295

   

  Статии:

  Владимирова, Десислава; Дюлгеров, Никола; Доганов, Никола. Научни резултати от проект „По следите на кръстоносците в Пловдив и региона“, SCRIPTA MANENT, редактор. проф. д-р Александър Николов. С., УИ “Св. Климент Охридски”, 2022, с. 83–92

  Владимирова, Десислава. Гимназиалното обучение по история във време на реформи проблеми и перспективи. В: Общество, памет, образование. История и обществени нагласи. Сборник с доклади от летния национален дидактически семинар в Китен, Том 5, София 2019, с.150–162

  Владимирова, Десислава. Характеристики на средновековните ислямски затвори на остров Сицилия (IX–XI в.) В: История, 2019, 27(2),  с. 151–163

  Владимирова, Десислава. Ислямските училища в Централното Средиземноморие в периода IX – X век: теория и практики. В: Общество, памет, образование. История и обществени нагласи. Сборник с доклади от летния национален дидактически семинар в Китен, Том 4,  София, 2018, с. 206–218

  Владимирова, Десислава. Арабите в Сицилия IX–XI в.: обзор на писмените извори и подходи при работата с тях. Докторантски сборник 2014. Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, София, Изток-Запад, 2015, с. 27–43

  Владимирова, Десислава. Морски битки и обсади в хода на арабското настъпление на остров Сицилия (827–902 г.) – извори, хронология, проблематика. В: Сборник с доклади от Докторантски и постдокторантски четения на Исторически факултет 2013 г. София: ИФ-94, 2014, с. 23–47

  Владимирова, Десислава. Как дойде злото? – Монахът Теодосий за падането на Сиракуза (878 г.) и положението на християните в мюсюлманска Сицилия. В: Quod Deus Vult! Mediaevalia (Специално издание), с. 140–153

  Владимирова, Десислава. Посланието на победителите в битката при Мизилмери (1068 г.) според хрониката на Гофредо Малатера. В: Сборник с доклади от Докторантски и постдокторантски четения на Исторически факултет 2012 г. София: ИФ-94, 2014, с. 46–52

  Vladimirova, Desislava. Urban Structure and Urban Life in Palermo in the 10th Century CE According to Ibn Ηawqal, In: Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times. Vol. 2, Veliko Tarnvo: Faber, 2013, pp. 257–276

 • Участие в научни конференции

  2022

  Владимирова, Десислава. Анализ на описанието на източните български земи в „Пътешествие на копнеещия да преброди страните“ (XII век) с помощта на географски информационни системи (ГИС). Осма национална конференция „ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ” по история, археология и културен туризъм, Шуменски университет, 9–11.05.2022 г.

  Владимирова, Десислава. Вулканите като обиталища на злото в християнски и ислямски средновековни текстове – произход и измерения на топоса, ХХVI Ежегодни кюстендилски четения „Фалшификации и манипулации в историята“ в памет на проф. д-р Тодор Попнеделев, Кюстендил, 6–8.06.2022

   

  2021

  Vladimirova, Desislava. Etna, Volcano and Stromboli in the Medieval eschatological perceptions, Virtual International Conference “The Medieval Eschatology” University of Santiago de Compostela, Spain, 28-29.07.2021

   

  2019

  Владимирова, Десислава. Гимназиалното обучение по история във време на реформи – проблеми и перспективи, Летен национален дидактически семинар в Китен – Общество, памет, образование, Китен, 24-28.06.2019

   

  2018

  Владимирова, Десислава. Ислямските училища в Централното Средиземноморие в периода IX-X век, Летен национален дидактически семинар в Китен – Общество, памет, образование, Китен, 25-29.06.2018

   

  2016

  Владимирова, Десислава. Обезглавяване vs. изваждане на сърцето. Отразяването на мюсюлманската жестокост в Централното Средиземноморие от периода IX-XI век в историческите извори, Докторантски и постдокторантски четения на Исторически факултет (СУ „Св. Кл. Охридски”), София, 9-10.11.2016

   

  2015

  Владимирова, Десислава. Еволюция на фатимидската търговия в Централното Средиземноморие (X-XI век), Докторантски и постдокторантски четения на Исторически факултет (СУ „Св. Кл. Охридски”), София, 17-18.12.2015

   

  2014

  Владимирова, Десислава. Сицилианските затвори (IX-XI век) – характеристики и местоположение, Докторантски и постдокторантски четения на Исторически факултет (СУ „Св. Кл. Охридски”), София, 18-19.12.2014

  Владимирова, Десислава. „Мируващите” религиозни общности в Сицилия – обзор на отношенията между юдеи, християни и мюсюлмани във времето на арабското управление (IX–XI век)” XXI Ежегодни кюстендилски четения “Война и мир“, Кюстендил, 6-8.06.2014

   

  2013

  Владимирова, Десислава. Морски битки и обсади в хода на арабското настъпление на остров Сицилия (827 – 902 г.), Докторантски и постдокторантски четения на Исторически факултет (СУ „Св. Кл. Охридски”), София, 20.12.2013

  Владимирова, Десислава. Фаталността на личностните стремежи – бунтът на Еуфемиос и краят на византийска Сицилия, XX Ежегодни кюстендилски четения “Фаталното в историята“, Кюстендил, 14-15.06.2013

  Владимирова, Десислава. Арабите в Сицилия ІХ – ХІ век – обзор на писмените извори и подходи при работата с тях, Първа обща докторантска конференция по социални и хуманитарни науки (СУ „Св. Кл. Охридски”), София, 22-23.02.2013

   

  2012

  Владимирова, Десислава. Посланието на победителите в битката при Мизилмери (1068 г.) според хрониката на Гофредо Малатера, Докторантски и постдокторантски четения на Исторически факултет (СУ „Св. Кл. Охридски”), София, 20.12.2012

  Владимирова, Десислава. Средновековна Сицилия (IX – XI в.) в обсега на българската историография – подходи и перспективи, XIX Ежегодни кюстендилски четения “Традиции и преход в българската историческа наука“, Кюстендил, 1-3.06.2012

Учебни дисциплини

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар