Код на дисциплината: ИВ02
ICTS: 3
И

Личност и лечение в различните култури

СеместърСедмична заетост
2 ч.
ОбщоЛекцииСеминарни упражненияПрактически упражнения
9030

Преподавател

 • Анотация

  Целта на курса е да разгледа връзките между представите за човешката природа и лечебните практики в различните култури. В първата част на курса ще бъдат представени няколко класически медицински традиции. Във всеки конкретен случай ще бъдат проследени културните представи за биологическата, социалната и психическата природа на човека и тяхното превеждане в конкретни медицински практики. Втората част на курса ще бъде посветена на традиционната българска медицина, включително ритуали, лечебни и профилактични практики. Отново ще бъдат изведени паралели между представи за човешката природа и начините за лечение или предпазване от болести. Третата част от курса ще разглежда модерната биомедицина. Особено внимание ще бъде обърнато върху формите на контрол върху тялото, емоциите и всекидневното поведение, вписани в модерните медицински практики. В последната, четвърта част от курса ще бъде разгледано успоредното съществуване на разнородни медицински практики в съвременните европейски общества.

 • Предварителни изисквания

  Няма

 • Очаквани резултати

  Запознаване на студентите с културната обусловеност на медицинските практики, включително модерната медицина в България.

 • Учебно съдържание
  Тема: Хорариум
  1 Класически традиции в медицината 8
  2 Традиционна българска медицина 14
  3 Биомедицина 4
  4. Успоредни медицински практики в съвременното общество 4
 • Конспект за изпит
  Въпрос
  1 Представи за човека и лечебни практики в класическата китайска медицина

   

  2 Представи за човека и лечебни практики във ведическата медицина

   

  3 Представи за човека и лечебни практики в гръко-римската медицина

   

  4. Представи за човека и лечебни практики в ислямската медицина

   

  5. Представи за човека в средновековната българска медицина

   

  6. Лечебни ритуали в традиционната българска медицина

   

  7. Контрол върху тялотов традиционната български медицина
  8. Контрол върху старостта и оттеглянето в традиционната българска медицина – вярвания за вампиризъм
  9. Контрол върху емоциите в традиционната българска медицина – вярвания за урочасване

   

  10. Поява на съвременната биомедицина – представи за човеката природа и лечебни практики

   

  11. Контрол върху тялото в съвременната биомедицина – напълняване и анорексия

   

  12. Контрол върху емоциите в съвременната биомедицина – тъгата, любовта и завистта като болести
  13. Контрол върху поведението в съвременната биомедицина – старци и тийнеджъри
  14. Съжителство на разнородни медицински представи и практики в съвременното общество

   

 • Препоръчителна литература

  Основна:

  Бокова, Ирена Променящото се тяло, в: Български фолклор, 21, 3 (1995), 18-27

  Вакарелски, Христо Български погребални обичаи. Сравнително изучаване, София, БАН, 1990

  Гарнизов, Васил , Тялото в огледалото на разказите за сътворението на човека, в: Български фолклор, 21, 3 1995, сс. 4-17

  Георгиев, Минчо Увод в медицинската антропология, София, БАН, 2007

  Георгиев, Минчо Старобългарската медицина, София, БАН, 2011

  Дъглас, Мери , Чистота и опасност  Лик, София, 2005

  Годелие, Морис Тяло, родство, власт. От философията към социалната антропология, УИ «Св. Кл. Охридски, София, 2001

  Мос, Марсел , Техниките на тялото, в: Социология на личността, София, 1990

  Burri, Regula Valerie and Joseph Dumit, Biomedicine as Culture. Instrumental Practices, Technoscientic Knowledge, and New Modes of Life, Routledge, 2007

  Gremillion, Helen Feeding Anorexia. Gender and Power at a Treatement Center, Duke University Press, 2003

  Johannessen, Helle and Imre Lazar, Multiple Medical Realities. Patients and Healers in Biomedical, Alternative, and Traditional Medicine. Bergham Books, 2006

  Leslie, Charles and Allan Young, Paths to Asian Medical Knowledge, University of California Press, 1992

  Lock, Margaret and Vinh-Kim Nguyen, An Anthropology of Biomedicine, Wiley-Blackwell, 2010

  Strathern, Andrew and Pamela Stewart, Curing and Healing. Medical Anthropology in Global Perrspective, Carolina Academic Press, 2010

   

  Допълнителна:

  Арнаудов, Михаил  Кукери и русалии, СбНУ т. 34, 1920

  Басанович, Иван Материали за санитарната етнография на България, СбНУ 5, 1891 г., сс. 3 – 186

  Ватев, Ст. Материали по народна медицина, СбНУ 21, 1905, сс. 1 – 29

  Гинчев, Цани Баяния, врачувания и лекувания от Търновско, СбНУ 8, 1892, сс. 144 – 153

  Burri, Regula Valerie and Joseph Dumit, Biomedicine as Culture. Instrumental Practices, Technoscientic Knowledge, and New Modes of Life, Routledge, 2007

  Gremillion, Helen Feeding Anorexia. Gender and Power at a Treatement Center, Duke University Press, 2003

  Johannessen, Helle and Imre Lazar, Multiple Medical Realities. Patients and Healers in Biomedical, Alternative, and Traditional Medicine. Bergham Books, 2006

  Leslie, Charles and Allan Young, Paths to Asian Medical Knowledge, University of California Press, 1992

  Lock, Margaret and Vinh-Kim Nguyen, An Anthropology of Biomedicine, Wiley-Blackwell, 2010

  Strathern, Andrew and Pamela Stewart, Curing and Healing. Medical Anthropology in Global Perrspective, Carolina Academic Press, 2010

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти

Календар

Календар