Код на дисциплината: З001
ICTS: 6
З

История и теория на етнологията

СеместърСедмична заетост
І3+2 ч.
ОбщоЛекцииСеминарни упражненияПрактически упражнения
1804530

Преподавател

 • Анотация

  Курсът запознава студентите с възникването на науката, основните й направления в България, Европа и САЩ и най-важните съвременни дискусии в нея.

  В началото на курса се обръща особено внимание на генеалогията на дисциплината, като отделни лекции са посветени на авторите, чийто идеи оказват най-голямо влияние върху развитието на етнологията.

  Следващата част от курса се занимава с основните направления в етнологията. Особено внимание е обърнато на немския романтизъм, който оказва решаващо влияние върху конституирането на българската етнология. Най-важните европейски и американски интелектуални традиции в етнологията са представени чрез емблематични автори.

  Третата  част от курса е посветена на съвременното състояние на основни раздели в етнологията – социална организация и родство, етнология на властта и политиката, етнология на икономиката (производство, разпределение, потребление), символични системи (митове и религия), етнология на пола, етнология на Балканите, етнология на Европа и етнология на Средиземноморието.

 • Предварителни изисквания

  Няма

 • Очаквани резултати

  Целта на курса е да запознае студентите с възникването на науката, основните й направления в България, Европа и САЩ и най-важните съвременни дискусии в нея.

 • Учебно съдържание
  Тема: Хорариум
  1 Генеалогия на етнологията. Основни интелектуални традиции 9
  2 Развитие на етнологията в Европа и САЩ. 15
  3 Социална организация 6
  4. Общество и икономика 6
  5. Символични системи 6
  6. Власт и санкции 3
 • Конспект за изпит
  Въпрос
  1 Немски романтизъм. Поява на етнографията в Германия.
  2 Поява на етнологията във Франция. Емил Дюркем и Марсел Мос.
  3 Клод Леви-Строс и френският структурализъм
  4. Идеите за еволюцията във Великобритания и появата на британския еволюционизъм. Едуард Тейлър и Дж. Фрейзър
  5. Британски функционализъм. Бронислав Малиновски и появата на модерни теренни изследвания
  6. Етнологията в САЩ през първата половина на ХХ век. Франц Боас и налагането на културния релативизъм. Робърт Лоуи. Рут Бенедикт и направлението култура и личност.
  7. Етнологията в САЩ през втората половина на 20-ти век. Изследвания на селища и субкултури. Робърт Редфийлд и Оскар Луис.
  8 Етнологията в САЩ в средата на ХХ век. Еволюционните идеи на Лесли Уайт. Джулиан Стюард и културната екология
  9. Етнологията в САЩ през втората половина на 20-ти век. Символна и интерпретативна етнология. Виктор Търнър и Клифърд Гийрц.
  10. Етнология на Средиземноморието.
  11. Етнология на брака
  12. Етнология на семейството и родството
  13. Общество и икономика. Ловци и събирачи, скотовъдци, земеделци
  14. Общество и икономика. Производство, разпределение, потребление
  15. Власт и санкции
  16. Етнология на религията
  17. Митове и ритуали
  18. Етнология на пола
  19. Медицинска антропология. Етнология на тялото.
  20. Приложна антропология
 • Препоръчителна литература

  Основна:

  Дюркем, Емил  Елементарните форми на религиозния живот, София – С.А. 1998

   Елчинова, Магдалена и Цвете Лазова (съст.), Значими имена в антропологията, София, НБУ, 2004

  Кюйзение, Жан Социология и етнология, в: Анри Мандрас и Мишел Вере (съст.), “Полетата на френската социология”, Наука и изкуство, София 1993, сс. 197 – 209

  Леви-Строс, Клод. Структурна антропология 2, ИК “Христо Ботев”, С. 1995

  Леви-Строс, Клод, Дивото мислене, Плевен, ЕА, 2002

  Леви-Строс, Клод, Тъжни тропици, Плевен, ЕА, 1997

  Мос, М. Дарът, Критика и хуманизъм, С. 2001

  Николов, Борис и Румен Даскалов (съст.) В паяжината на смисъла, С., Лик, 2000

  Търнър, В. Ритуалният процес, С., Лик, 1999

  Стефанов, Ив. и Д.Гинев, съст.,  Идеи в културологията, т. 2, СУ, С. 1993

  Тепавичаров, В. Потестарната култура в родово-племенните общества, С., Свят и наука, 2000

  Уайт, Л. Науката за културата, С., 1988

  Фотев, Г. Социологическите теории на Емил Дюркем, Вилфредо Парето и Макс Вебер. Критически и сравнителен анализ, С., Наука и изкуство, 1979

  Фрейзър, Джеймс Джордж Златната клонка, С. 1984

  Херцфелд, Майкъл Културната интимност, София, Просвета, 2008

   

  Допълнителна:

  Андерсън, Б. Въобразените общности, С, Критика и Хуманизъм, 1998

  Вълчинова, Г. Антропология на Средиземноморския ареал и перспективите на националната етнография, в: Анна Кръстева (съст.) Общности и идентичности, т.1, С. 1998

  Гарфинкъл, Х. Изследвания по етнометодология, София, Критика и хуманизъм, 2005

  Деянова, Лиляна (съст.), “Духът на “Анали” “, Критика и  хуманизъм, С. 1997

  Дъглас, Мери Как мислят институциите, София, 41Т ЕООД, 2004

  Радклиф-Браун, Ал. Р. Структура и функция в примитивното общество, Лик, библ. Социуми, С. 1997

  Уайт, Л. Науката за културата, С., 1988

  Фотев, Г. Социологическите теории на Емил Дюркем, Вилфредо Парето и Макс Вебер. Критически и сравнителен анализ, С., Наука и изкуство, 1979

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти

Календар

Календар