Исторически факултет

Двадесета студентска научна експедиция „По следите на българските възрожденци“

В края на 2022 г. година се проведе Двадесетата студентска научна експедиция „По следите на българските възрожденци“. В научната идея се включиха 55 студенти от различни специалности на Софийския университет – Българска филология, Славянска филология, История, Балканистика, История и философия, История и чужд език.

Основната идея на научната експедиция е да даде възможност на студентите, изучаващи съвременен български език и история на езика, да посетят възрожденските селища, от които се заражда новобългарския книжовен език, и да организират серия от дискусионни семинари, посветени на актуални проблеми, свързани с динамиката на съвременната езикова ситуация от Възраждането до наши дни.

„По следите на българските възрожденци“ е научна инициатива, която има своя традиция и се провежда от преподаватели и студенти от Факултета по славянски филологии на Софийския университет. Основната ѝ цел е работата на терен и наблюдението върху динамиката на съвременния български език, която не може да бъде изучавана само в аудиториите. За 20 години в инициативата са се включили повече от 700 студенти, като младите изследователи са обиколили ключови за развоя на езика места като Жеравна, Котел, Сопот, Копривщица, Карлово, Калофер, Ерма река, Старцево, Охрид, Букурещ, Брашов, Преслав, Елена, Дряново, Търново, Златоград, Трявна, Габрово, Сливен, Шумен и много други места.

Студентите от Историческия факултет и от Факултета по славянски филологии посетиха Музея на котленските възрожденци в Котел и имаха възможност да запишат възрастни езикови носители в селата Медвен, Жеравна и Ичера. В Медвен беше организирана дискусия, посветена на Захари Стоянов и неговите „Записки по българските въстания“, а в Жеравна студентите посетиха няколко къщи на възрожденски дейци като Сава Филаретов и Руси Чорбаджи.

През втория ден от научното пътуване младите изследователи посетиха Даскалоливницата в Елена, къщата музей на Иларион Макариополски, Историческия музей в Дряново, както и къщата музей на Славейкови в Трявна. В рамките на деня беше посетено село Гостилица, където студентите се срещнаха с възрастни носители на езика и по предварително подготвен въпросник разговаряха с тях по най-различни теми. В резултат на разговорите научната експедиция разполага с повече от 20-часова жива реч, която предстои да бъде обработена и анализирана.

В рамките на третия ден участниците в експедицията посетиха гр. Сопот и в къщата музей на Иван Вазов проведоха обширна дискусия за ролята на възрожденските градчета и на творците, родени в тях, за изграждането на българския език, на националната ни литература и на българската история. Посетени бяха също Девическото училище, Женския метох и дядо-Стояновата воденица от романа „Под игото“. В Калофер беше организарана дискусия в къщата музей на Христо Ботев, като за първи път се поставя специален акцент върху ролята на Ботьо Петков за изграждането на новобългарския книжовен език.

На всеки един от студентите по време на експедицията е възложена индивидуална задача, свързана със запис на речта на местните езикови носители; обявен е конкурс за най-силно написан текст по мотиви от пътуването, както и конкурс за снимка от експедицията. В списанията на Факултета по славянски филологии ще бъдат публикувани след анонимно рецензиране избрани научни текстове по теми, определени от преподавателите и възложени за изпълнение до месец март 2023 година. На всички студенти са раздадени книги от Университетското издателство и от Историческия факултет, както и специални грамоти за участие в научната инициатива.

Сърдечна благодарност организаторите и студентите изразяват към проф. Мира Маркова – декан на Историческия факултет, към доц. д-р Бойко Пенчев – декан на Факултета по славянски филологии, към проф. д.ф.н. Валери Стефанов – директор на УИП „Свети Климент Охридски“, както и към Студентския съвет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“

Галерия

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар