Исторически факултет

Съобщения

Места за прием на докторанти по държавна поръчка в Историческия факултет за учебната 2023/2024 г.

Местонахождение

На вниманието на всички кандидат-докторанти!

Софийски университет "Св. Климент Охридски" обявява за приемане на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, за учебната 2023-2024 г. в съответствие с Решение № 441 от 22.06.2023 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

От 01.09.2023 г. до 31.10.2023 г. кандидатите подават следните документи  до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":

1. Заявление по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

2. Декларация по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

3. Автобиография (европейски формат)

4. Копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета. В Уверението да са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по чужд език) - плащането се извършва само по банков път, от всяка търговска банка: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

За повече информация: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат

Информация

 • Докторантски програми и квоти за прием
   

  Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

  образователна и научна степен “доктор”
  редовно задочно
  История и археология 18 4
  История на България (История на средновековна България) 1 0
  История на България (История на българските земи XV-XVII век) 1 0
  История на България (История на Българското възраждане) 1 0
  История на България (Нова българска история /1878-1944/) 1 1
  История на България (Съвременна българска история) 1 0
  Средновековна обща история (Градски ереси в Западна и Централна Европа: 11-14 век) 0 1
  Стара история и тракология (Стара история) 1 0
  Стара история и тракология (Тракология) 1 0
  Нова и най-нова обща история (Нова балканска история) 1 0
  Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история – Икономическа и социална история на Балканите през ХХ век) 1 0
  Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история – Югославска Македония и Република Северна Македония) 1 0
  Нова и най-нова обща история (Съвременна история) 1 0
  Нова и най-нова обща история (История на Евразия и Русия) 1 0
  Нова и най-нова обща история (Нова история) 1 0
  Археология (Праистория: Бронзова епоха) 1 0
  Археология (Класическа археология: Древен Рим 1 0
  Археология (Тракийска археология) 1 0
  Археология (Средновековна археология: Нумизматика) 1 0
  Археология (Методи в археологията) 0 1
  Документалистика, архивистика, палеография (Архивистика) 0 1
  Документалистика, архивистика, палеография (Историческо образование) 1 0
  Социални, стопански и правни науки
  Социология, антропология и науки за културата 2 0
  Етнология (Българска етнология) 1 0
  Етнология (Българска етнология. Всекидневен живот в България втората половина на 20-ти – началото на 21 век) 1 0
  Общо: 20 4
 • Електронно подаване на документи

  Електронно подаване на документи за прием на докторанти

     

   

   

   

  Заявката да бъде изпратена на имейл: phd_admission@uni-sofia.bg. В отговор на заявката си до два работни дни кандидатът ще получи адрес, на който електронно да предаде документите си най-късно до два работни дни преди изтичане на законоустановения срок.

  Препоръчително е до 24 октомври 2023 г. да бъде подадена заявката за електронно подаване на документи, за да има възможност за допълване и корекции при евентуални несъответствия в рамките на законоустановения срок за прием на документи.

  В случай на несъответствие на имената по диплома и заявление, приложете документ, доказват идентичност на лицето с различни имена.

  Документите се подават като сканирани копия.

  Имената на файловете трябва да съответстват на описаните в обявата и допълнителните изисквания документи.

 • Изпитен конспект: Тракийска археология
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [327.24 KB]

 • Изпитен конспект: Класическа археология (Древен Рим)
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [258.72 KB]

 • Изпитен конспект: Средновековна археология (Нумизматика)
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [122.70 KB]

 • Изпитен конспект: Археология (Праистория: Бронзова епоха)
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [359.08 KB]

 • Изпитен конспект: Археология (Праистория: Неолит и Енеолит)
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [7.42 MB]

 • Изпитен конспект: Документалистика, архивистика, палеография
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [912.55 KB]

 • Изпитен конспект: Етнология (Българска етнология)
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [176.38 KB]

 • Изпитен конспект: Етнология (Всекидневен живот)
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [185.20 KB]

 • Изпитен конспект: Историческото обрзование
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [128.40 KB]

 • Изпитен конспект: История на българските земи XV-XVII век
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [2.05 MB]

 • Изпитен конспект: История на Българското възраждане
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [1.21 MB]

 • Изпитен конспект: История на Евразия и Русия
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [1.56 MB]

 • Изпитен конспект: История на средновековна България
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [2.69 MB]

 • Изпитен конспект: Методи в Археологията (Археометрия)
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [259.65 KB]

 • Изпитен конспект: Нова обща история
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [134.93 KB]

 • Изпитен конспект: Нова балканска история
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [127.72 KB]

 • Изпитен конспект: Нова българска история (1878-1944)
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [0.95 MB]

 • Изпитен конспект: Средновековна обща история (Градски ереси в Западна и Централна Европа, XI-XIV век))
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [952.17 KB]

 • Изпитен конспект: Стара история (Тракология)
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [758.81 KB]

 • Изпитен конспект: Стара история
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [417.82 KB]

 • Изпитен конспект: Съвременна балканска история (Югославска Македония и Република Северна Македония)
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [191.09 KB]

 • Изпитен конспект: Съвременна балканска история (Икономическа и социална история на Балканите през ХХ в.)
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [165.90 KB]

 • Изпитен конспект: Съвременна българска история
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [1.90 MB]

 • Изпитен конспект: Съвременна история
  Loader
  Loading...

  EAD Logo
  Taking too long?

  Reload Reload document

  |

  Open Open in new tab

  Изтегляне [0.98 MB]

Местонахождение

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар