Исторически факултет

Съобщения

Проект „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми“ – подбор на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от СУ

ПРОЕКТ №BG05M2OP001-2.016-0019

"Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Технически университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ръководството на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,

ОБЯВЯВА

процедура за подбор на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за провеждане на специализации/мобилности с цел преподаване и обучение в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0019 , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

1. Предвидените краткосрочни специализации на преподаватели в чужбина (3 едномесечни специализации) са при асоциираните партньори, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“ и включват, съответно:

 • Краткосрочни специализации в професионално направление 2.1. „Филология“ в университетите „Аристотел“ (Солун) и „Адам Мицкевич“ (Полша);
 • Краткосрочни специализации в професионално направление 2.2. „История и археология“ в университета в Питещ (Румъния)
 • Краткосрочни специализации в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ в университета „Адам Мицкевич“ (Полша);

2. Предвидените дългосрочни изходящи мобилности за обучение, преподаване и научноизследователска дейност с продължителност 3 месеца са при асоциираните партньори, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“ и включват, съответно:

 • Дългосрочни специализации в професионално направление 2.1. „Филология“ в университетите „Аристотел“ (Солун) и „Адам Мицкевич“ (Полша) (2 специализации);
 • Дългосрочни специализации в професионално направление 2.2. „История и археология“ в университет „Аристотел“ (Гърция) и университета в Питещ (Румъния) (2 специализации)
 • Дългосрочни специализации в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ в университета „Адам Мицкевич“ (1 специализация);

3. Критерии за избор на преподаватели за участие в краткосрочни специализации:

А. Преподавателите да са на трудов договор, хонорувани преподаватели или да имат придобита научна степен в едно от следните професионални направления: професионално направление 2.1 „Филология“, 2.2 „История и археология“, 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ и/или да преподават в съответните професионални направления;

Б. Преподавателите да са включени в разработване на лекционен курс за нова дисциплина, да имат интерес за въвеждане на иновативни методи на преподаване, разработване и внедряване на образователни ресурси или разработване на чуждоезикова програма;

В. Да имат умения за използване на ИКТ базирани образователни технологии, както и мотивация за прилагане на образователни иновации;

Г. Преподавателите да са със свободно владеене на работния език в приемащия университет (в зависимост от спецификата на обучението може да бъде както английски, така също и езикът на страната или основният език на обучение при колегите-филолози). Препоръчително е нивото на владеене на работния език да е най-малко В1.

4. Предвидените краткосрочни специализации на студенти и докторанти (6 тримесечни) и на пост докторанти, специализанти и млади учени (6 тримесечни) са при асоциираните партньори, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“ и включват, съответно:

 • Краткосрочни специализации в професионално направление 2.1. „Филология“ в университетите „Аристотел“ (Солун) и „Адам Мицкевич“ (Полша);
 • Краткосрочни специализации в професионално направление 2.2. „История и археология“ в университет „Аристотел“ и университет в Питещ (Румъния)
 • Краткосрочни специализации в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ в университета „Адам Мицкевич“;

5. Критерии за избор на студенти в изходяща мобилност за обучение:

 • Студенти от 2-4 курс, редовно или задочно обучение, в едно от професионалните направления, включени в проекта;
 • Студенти, които владеят работния език на приемащия университет и могат да го удостоверят с документ;
 • Студенти, които демонстрират мотивация към участие в научноизследователски проекти;
 • Студенти, които имат минимален среден успех от следването до момента „Добър 4.00“, удостоверен чрез приложената академична справка.
 • отговарят на всички критерии за студентска мобилност на програма „Еразъм+”.

Ограничение: Студентът не трябва да надвиши 12 месеца мобилност за съответната образователна степен.

6. Критерии за избор на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени/преподаватели за изходяща мобилност за изпълнение на научно изследователски задачи:

 • Докторантите могат да участват и в този вид мобилност в качеството си на изследователи;
 • Пост-докторант е изследовател, който е придобил докторска степен в последните пет години и е част от изследователски екип в СУ;
 • Спазват хартата на европейските изследователи
 • Демонстрират ясна ориентация за академично развитие в университета и в съответното професионално направление;
 • Владеят чужд език в зависимост от работните езици в приемащия университет;
 • Демонстрират изследователски интереси в областта на литература, езици и култури в Европа, граници, идентичности, култури, дигитални медии, социални иновации;

 

7. Необходими документи за участие в процедурата:

 • Заявление до координатор мобилности за участие в посочената специализация в асоцииран партньор – по образец на проекта.
 • Заявление до координатор мобилности за участие студентска мобилност с цел обучение или мобилност на докторант/млад учен за научноизследователска дейност - по образеца на проекта.
 • Декларация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за студенти и докторанти по образец на проекта
 • Декларация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за преподаватели по образец на проекта

8. Място и срок за подаване на документите за участие в процедура за подбор:

 • Документите за участие в подбора се представят текущо до 30.06.2023 г. в кабинет 40 Б, етаж 2, Южно крило, Ректорат на СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Комисията по избор заседава ежемесечно за разглеждане на получени заявления.

 

Всички съобщения във връзка с провеждане на процедура по подбор на участници в мобилности, както и образците на документите се обявяват на страницата на проекта в официалния сайт на СУ „Св. Климент Охридски“.

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар