Исторически факултет

Голямата награда за научна и изследователска дейност на СУ за проф. дин Диляна Ботева с последовател гл. ас. д-р Лили Грозданова

На 25.11.2022 г., на тържествената церемония по случай патронния празник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с Голямата награда за научна и изследователска дейност на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за 2022 г. бяха удостоени проф. дин Диляна Ботева с последовател гл. ас. д-р Лили Грозданова от Катедрата по Стара история, тракология и Средновековна история.

Академичното развитие на проф. дин Диляна Ботева протича в Исторически факултет на Софийски университет. Самата тя се възприема като ученик на ключовите български учени-античници проф. Маргарита Тачева и проф. Александър Фол и винаги е изтъквала голямото влияние, което те оказват върху формирането й като учен. В своята академична кариера проф. дин Диляна Ботева реализира една внушителна по обем научна продукция: автор е на над 190 научни публикации (вкл. три монографии) в България, Австрия, Германия, Гърция, Италия, Република Северна Македония, Румъния, САЩ, Сърбия, Украйна и Франция, а също и на няколко учебници и учебни помагала за системата както на висшето, така и на средното образование. Под нейно ръководство защитават магистърските си тези и докторски дисертации редица млади колеги.

През годините проф. дин Диляна Ботев е носител на различни престижни награди и спечелени грантове: Годишната награда на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” за млад учен в областта на хуманитарните науки (декември 1989 г.); Хердеров стипендиант в Института по стара история, епиграфика и папирология във Виена (1990-1991); Хумболтов стипендиант в Института по език и комуникация, Технически университет – Берлин (2002-2003). В последните години проф. Ботева активно работи по извеждането на българската нумизматика отново на международната научна сцена. Като израз на тези усилия е присъдената й награда през 2021 г. на фондация „Александър фон Хумболт“ за иновативна мрежа под нейно ръководство – “Ancient Coins Counterfeits Scientific Network (ACCS Network): Digital Assets for Prevention of Cultural Heritage Forgery”, фокусирана върху дигиталните средства за превенция на фалшификацията на културно наследство, в която участват представители на научни институции в България, Германия, Белгия, Швейцария, Русия, САЩ и Египет.

Гл. ас. д-р Лили Грозданова е сред успешно защитилите магистърска и докторска работа под ръководството на проф. дин Ботева. Изследванията й са фокусирани върху изключително атрактивния и дискусионен период на Римската империя и тракийските провинции през ІІІ в. сл. Хр. във времето на т. нар. „войнишки императори“, както и на римското провинциално монетосечене. Стипендиант е на Excellence Cluster Dialogue Europe, София (във времето на докторантурата си), и към Excellence Cluster Topoi, Берлин, където работи като пост-докторантура  върху монетосеченето на Пауталия. Д-р Грозданова разработва успешно в последните години проблематиката на дигиталната нумизматика и хуманитаристика в България. Тя бе избрана за представител на България в заседанието на Генералната Асамблея на Международния нумизматичен съвет (ICN) на нумизматичния конгрес във Варшава през септември 2022 г.

Галерия

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар