Исторически факултет

Древни близкоизточни изследвания

д-р Зозан Тархан

Изследовател R2

Зозан Тархан завършва в Софийски университет „Св. Климент Охридски“: бакалавърска специалност „Археология“ (2016); магистърска програма „Античност и средновековие“ (магистърска теза „Отношения и взаимодействия на Асирия с Урарту и Новохетските царства в епохата на Ашурназирпал II и Салманасар III (883–824 г. пр.Хр.)“ (2018); и магистърска програма „Археология“ (магистърска теза „Източно влияние в Елада през IX–VI в. пр.Хр.“ (2019). През януари 2022 придобива докторска степен с дисертация на тема „Власт и идеология в Ранната новоасирийска империя (934 – 745 г. пр.Хр.)“. В периода 2015–2022 г. специализира в няколко университета извън страната в областта на филологията – древни близкоизточни изследвания (направление познато още като асириология), както и в тази на археологията – археология на Древния Близък Изток и класическа археология. Участва в и ръководи проекти, свързани с клинописни изследвания. Също така взима участие в провеждането на теренни археологически проучвания, заемайки длъжности като археолог специалист, заместник ръководител и секторен ръководител.
Приемно време:

уговорка по имейл

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София
 • Биографични данни
  • 2012–2016: бакалавърска програма „Археология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • 2016–2017: магистърска програма „Античност и средновековие“ със специализация по антична история, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Тема на магистърската теза – „Отношения и взаимодействия на Асирия с Урарту и новохититските царства в епохата на Ашурназирпал II и Салманасар III (883–824 г. пр.Хр.)“
  • 2016–2018: магистърска програма „Археология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Тема на магистърската теза – „Източно влияние в Елада в IXVI в. пр.Хр.“
  • 1 февруари 2019 – 24 януари 2022: докторант по стара история, Катедра „Стара история, тракология и средновековна история“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • 24 януари 2022: присъдена образователна и научна степен „доктор“ в научна област Хуманитарни науки. Тема на докторската дисертация – „Власт и идеология в Ранната новоасирийска империя (934–745 г. пр.Хр.)“
  • от март 2022: изследовател (R2), Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Специализации
  • февруари 2022: Хайделбергски университет „Рупрехт Карл“, Институт по асириология (Федерална република Германия). Избрана след конкурс да участва в Research Laboratory, Masterclass: Cuneiform Epigraphy
  • юни 2021: стипендия в подкрепа на Sylff съмишленици, финансирана от The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff) Association
  • март 2021: Вюрцбургски университет „Юлий Максимилиан“, Департамент по древни близкоизточни изследвания (Федерална република Германия). Изследване върху темата на докторската дисертация, финансирано чрез стипендия на The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Program
  • август–септември 2020: Вюрцбургски университет „Юлий Максимилиан“, Департамент по древни близкоизточни изследвания (Федерална република Германия), програма „Еразъм+“ с цел практика. Подготовка на дигитални учебни материали за студенти в сферата на Древния Близък Изток и участие в провеждането на инициативи на Martin von Wagner Museum
  • април–юли 2020: Technische Hochschule Nürnberg, Institut für Sprachen und Interkulturelle Kompetenz, VHB e-Learning Deutschkurse
  • октомври 2019 – юли 2020: Вюрцбургски университет „Юлий Максимилиан“, Департамент по древни близкоизточни изследвания, програма „Еразъм+“
  • септември 2019 – септември 2020: Вюрцбургски университет „Юлий Максимилиан“, Zentrum für Sprachen, Deutschkurse
  • септември 2017 – февруари 2018: Варшавски университет, Институт по археология, департамент „Археология на Древния Близък Изток“ и „Класическа археология“ (Република Полша), програма „Еразъм+“
  • септември 2015 – януари 2016: Тракийски университет (Одрин), департаменти „Протоистория и археология на Предна Азия“ и „Класическа археология“ (Република Турция), програма „Еразъм+“
 • Членство в научни организации
  • International Association for Assyriology
  • Sylff Association
 • Проекти
  • „Царски ритуали и култови празници в Новоасирийската империя“, ръководител, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, Министерство на образованието и науката, октомври 2022 – октомври 2023.
 • Избрани публикации

  Монографии

  1. Власт и идеология в Ранната новоасирийска империя (934–745 г. пр.Хр.). София: ИК „Гутенберг“, 2022.

   

  Статии

  1. Neo-Assyrian Kings’ Perceptions of Assyrian and Non-Assyrian (Royal) In: DUBSAR, Cultural Contact – Cultures of Contact. Proceeding of the 66th Rencontre Assyriologique Internationale, Mainz and Frankfurt am Main, July 25–29 2022. Münster: Zaphon. (forthcoming)
  2. The Divination Motif on the Panagyurishte Amphora-Rhyton in Eastern Mediterranean Context. – Archaeologia Bulgarica, 2022 (3). (forthcoming)
  3. Гадателският мотив върху Панагюрската амфора ритон в контекста на Източното Средиземноморие. – В: Thracia. София: Българска академия на науките, 2022. (под печат)
  4. Secular and Cultic Feasts Provided by the Neo-Assyrian King. – In: DUBSAR, Eating and Drinking in the Ancient Near East. Proceeding of Rencontre Assyriologique Internationale, Turin, July 12–16 2021. Münster: (forthcoming)
  5. Ролята на царя като жрец в Ранната новоасирийска империя. – В: Societas Classica XI. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2021. (под печат)
  6. Отношения и взаимодействия между Асирия и Урарту в епохата на Ашурназирпал II и Салманасар III. – In: Jubilaeus VIII: Завръщане към изворите. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021, с. 237-253.
  7. Ритуалните жертвоприношения в Древна Елада – форма на източно влияние.– В: Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis.София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019–2020. (под печат)
  8. The Origin, Diffusion and Significance of the Scene of the Lion-Bull Combat. – In: Orpheus, Journal for Indo-European and Thracian Studies, 26–27. Sofia: The Bulgarian Academy of Sciences Press, 2019–2020, 76–88.
  9. Сцени на поклонение и ритуални жертвоприношения пред божествата върху месопотамските цилиндрични печати.– In: Societas Classica X. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, с. 288-307.
  10. Отношения и взаимодействия между Асирия и Новохетските царства в епохата на Ашурназирпал II. – In: Thracia XXIII. София: Издателство на Българска академия на науките, 2018, с. 249–265.
  11. Елементи на източно влияние по предмети на критската торевтика. – In: Bulgarian eJournal of Archaeology, Supplementum София: Асоциация на българските археолози, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Национален институт по археология с музей към БАН, 2018, с. 91-101.
  12. Елементи на източно влияние по тимпан от остров Крит. – In: Societas Classica IX. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2017, с. 224–235.
  13. Анализ на сцена върху печат MS 0689 от новоасирийската епоха. – In: Societas Classica VIII. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2016, с. 345–354.
 • Участие в научни конференции

  Участия в поредицата конференции Rencontre Assyriologique Internationale (Annual Meeting of the International Association for Assyriology); Jubilaeus (Катедра „Стара история, тракология и средновековна история“, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“); Четения по тракология (ИБЦТ-БАН); „Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока“ (Катедра „Класически и източни езици и култури“, Филологически факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий), Humboldt-Kolleg (Хумболтов съюз в България), както и в други международни и национални конференции.

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар