Съвременна българска история
Щ
Роден на 25 октомври 1971 г. в София. Завършил специалност история в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1994 г.). Доктор по история с дисертация на тема „Българите мюсюлмани в държавната политика на България (1944-1959 г.)“ (2001). Преподавател по съвременна българска история и етнология на етническите групи в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Асистент и старши асистент (2002), главен асистент (2003) и доцент (2009) в Катедрата по история на България в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Ръководител на катедрата от 2011 г. Бил е гост-лектор в университетите в Мюнхен, Саарбрюкен, Белград и др. Автор е на три монографии и на студии и статии по проблемите на „възродителния процес”, колективизацията на българското село, комунистическия елит и пр. Владее немски и английски език, ползва руски език. От 5 март 2015 г. е председател на Държавна агенция „Архиви“.
Електронна поща:
Телефон:

02/ 9400 101

Научни интереси:
Социалната история през ХХ век, историческата антропология и архивистиката
 • Биографични данни
  • Роден през 1971 г.
  • Завършва специалност История през 1994 г.
  • Доктор по история с дисертация на тема „Българите мюсюлмани в държавната политика на България (1944 – 1959 г.)“ от 2001 г.
  • 2002 г. – асистент и старши асистент
  • 2003 г. – главен асистент
  • 2009 г. – доцент
 • Научен проект
  • Михаил Груев, Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература , Член, , Номер на договора:06-440/7, 10.12.2019.
  • Михаил Груев, Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, Член, , Номер на договора:КП06-ОПР06/11, 17.12.2018.
  • Михаил Груев, Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, модул „Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“, ръководител: проф. Ирина Колева, Член,
  • Михаил Груев, Студентски практики, Член, , Номер на договора:Д01-201/18.06.2012
  • Михаил Груев, Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, Член, , Номер на договора:1476/12
  • Михаил Груев, “Преходът – гласове, образи, памет”, Ръководител, ФНИ на МОМН, Номер на договора:ДИД0201/16.12.2009
  • Михаил Груев, “Традициите в крак с времето (историко-етноложки проект за лятно училище за изучаване на регионалното културно-историческо наследство и национални традиии)”, Член, ФНИ на МОМН, Номер на договора:ДТК 0213/ 16.12.2009
  • Михаил Груев, Гражданско образование и граждански компетентности в българското училище, Член,
  • Михаил Груев, Проект към Изпълнителна агенция за образование „Аудио-визия и култура” към Европейската комисия, програма „Европа за гражданите”, действие 4: „Активна европейска памет” – българска част: „Индивидуални спомени и колективна памет за сталинските и постсталинските репресии”, Ръководител,
 • Участие в научни конференции
  • Секционен доклад, Михаил Груев, Digital collections of the Bulgarian State Archives as a source for research of the Holocaust during the Second World War.
  • Секционен доклад, Михаил Груев, Архивната революция, историографията на промяната и предизвикателствата пред изследванията на комунизма днес.
  • Секционен доклад, Михаил Груев, The Bulgarians and the Prague Spring, 1968.
  • Секционен доклад, Михаил Груев, Милена Тодоракова, Дарителската кауза в архивите
  • Секционен доклад, Михаил Груев, Установяване и развитие на българо-полските дипломатически отношения в годините между двете световни войни
  • Секционен доклад, Михаил Груев, Foreign Prisoners of War in Bulgaria and Bulgarian Prisoners of War Abroad in Accordance with the Records, preserved in Bulgarian State Archives
  • Секционен доклад, Михаил Груев, Политики и стратегии за развитие на Държавна агенция „Архиви“ 2016 – 2020 г.
  • Секционен доклад, Михаил Груев, Научна конференция на тема: „“, организирана от ИЕФЕМ – БАН, част от поредицата: „Дебати в музеологията“, София, 24 – 25 септември 2015 г. Пленарен доклад на тема: „Нации и национализъм днес или за натиска на практиката върху теорията“.
  • Секционен доклад, Михаил Груев, „Преходът и неговите изследователски перспективи“
  • Секционен доклад, Михаил Груев, „Биещата икона“ от с. Свирачи, Ивайловградско – мит и ритуал
  • Секционен доклад, Михаил Груев, „Между травмата и алтернативния исторически разказ: Балканските войни в паметта на мюсюлманските общности в Родопите и Пирин“
  • Секционен доклад, Михаил Груев, Доклад на тема: „Политики на историята и паметта за комунистическия режим в България. Някои теоретични и методологически наблюдения“
  • Секционен доклад, Михаил Груев, Доклад на тема: „The Bulgarian Post-Communist Historiography: Debates and Problems“
 • Избрани публикации

  Книга

  • Znepolski, I., Mihail Gruev, M. Metodiev, M. Ivanov, D. Vatchkov, I. Elenkov, P. Doynov, Bulgaria under Communism, ISBN: 978-0815372790, Routledge, Taylor & Francis Group, Abingdon, Oxon , Ref, Рецензирано
  • Михаил Груев, Веселин Тепавичаров, Петя Василева – Груев, Виолета Коцева – Попова, Мария Костадинова, Насилие, политика и памет. Комунистическият режим в Пиринска Македония – рефлексии на съвременника и изследователя., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 978-954-07-3218-3, София, Рецензирано
  • Даниел Вачков, Ивайло Знеполски, Иван Еленков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Момчил Методиев, Пламен Дойнов, НРБ – от началото до края, Ciela ISBN 978-954-28-0896-1, София, Рецензирано
  • Александър Везенков, Даниел Вачков, Даниела Колева, Ивайло Знеполски, Иван Еленков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Момчил Методиев, Николай Вуков, Петя Кабакчиева, История на Народна република България. Режимът и обществото., Ciela, ISBN 978-954-28-0586-1, София, Рецензирано
  • Михаил Груев, Преорани слогове. Колективизация и социална промяна в Българския северозапад (40-те – 50-те години на ХХ век), Ciela, ISBN: 978-954-28-0450-5, София, Рецензирано
  • Михаил Груев, Алексей Кальонски, Възродителният процес. Мюсюлманските общности и комунистическият режим, Ciela, ISBN 978-954-28-0291-4, София, Рецензирано
  • Михаил Груев, Между петолъчката и полумесеца. /Българите мюсюлмани и политическият режим 1944 – 1959/., Кота 954-305-035-Х, София, Рецензирано

  Статия в научно списание

  • Михаил Груев, Неизвестните спомени на двама “антонивановци” и подновяването на дебата за съдбата на отряда, Известия на държавните архиви, брой:121, 2021, стр.:40-111, ISSN (print):0323-9780, Ref
  • Михаил Груев, Панорама на българския преход и неговото време: Димитър Луджев. Преходно време. Личности, идеи, събития. История по…и отвъд документа. Т. 1 – 2. София: Издателство на БАН “Проф. Марин Дринов”,2019, Исторически преглед, брой:1, 2020, стр.:191-194, ISSN (print):0323-9748, Ref
  • Михаил Груев, Теорията за архивния фонд, видяна в огледалото на опита. Златилов, В. Вътрешнофондовата класификация в документалните и архивни фондове в България 1951 – 1990 г. Постижения и проблеми на теорията, методиката и практиката. В. Търново, Фабер, 495 с., Известия на държавните архиви, том:118, 2019, стр.:299-302, ISSN (print):0323-9780, Ref
  • Mihail Gruev, Youth Subcultures in Bulgaria in the 1970-s and 1980-s, Critique & Humanism, том:46, брой:2, 2016, стр.:11-32, Ref, Web of Science
  • Михаил Груев, Голямата война и драмата на малкия човек в нея (Микроистория на фронтовия живот, реконструирана през личните дневници), Известия на държавните архиви, том:111 – 112, брой:1-2, 2016, стр.:3-13, Ref
  • Михаил Груев, „Оперативното бюро“ и политиките за дисциплиниране на паметта за Девети септември., Балканистичен форум, брой:1, 2015, стр.:268-273, Ref, Web of Science
  • Михаил Груев, Младежките субкултури в България през 70-те и 80-те години на ХХ век. , Критика и хуманизъм, брой:1-2, 2014, стр.:49-72, Ref, Web of Science
  • Михаил Груев, Няколко уводни думи. – В: Преходът като хетеротопия. Съст: М. Груев. , Анамнеза, брой:год. VIII, 3, 2013, стр.:1-10, Ref, Web of Science
  • Михаил Груев, Ново и аналитично изследване върху религиите, паметите и идентичностите в Средните Родопи (Евгения Троева: Религия, памет идентичност: българите мюсюлмани. София: АИ “Проф. М. Дринов”, 2011, 185 с.), Български фолклор, брой:3-4, 2012, стр.:165-167, Ref, Web of Science
  • Михаил Груев, За субективно преживяното детство и неговата възможна обективна интерпретация (Детството при социализма: политически, институционални и биографични перспективи. Съст. Иван Еленков, Даниела Колева. София, Център за академични изследвания, Рива, 2010, 207 с.), Социологически проблеми, брой:1-2, 2011, стр.:390-393, Ref
  • Mihail Gruev, Komunizam i homoseksualizam u Bugarskoj (1944 – 1989), Годишњак за друштвену историjу, Београд, брой:3, 2010, стр.:7-23, Ref
  • Mihail Gruev, Socialist Bulgaria Seen through the Reflexion of Memory (This Is My Past. Recollections, Diaries, Testimonies (1944 – 1989). Ed. Ivaylo Znepolski, Sofia, Institute for Studies of the Recent Past, “Ciela”, 2010), Divinatio, том:31, 2010, стр.:229-233, Ref
  • Михаил Груев, Един модерен труд върху модернизационните процеси в българското село (Милена Ангелова: „Образцово село”. Модернизационният проект за селото в България (1937 – 1944). Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2008, 256 с.), Балканистичен форум, брой:1-3, 2009, стр.:407-410
  • Михаил Груев, Значимо изследване върху историята на новата и съвременна българска историография (Румен Даскалов: От Стамболов до Живков. Големите спорове за новата българска история. ИК „Гутенберг”, С., 2009.), Критика и хуманизъм, том:29, брой:2, 2009, стр.:365-370, Ref
  • Михаил Груев, Щрихи към политическата биография на Петко Каравелов, История, брой:4, 2009, стр.:19-26
  • Mihail Gruev, Une première analyse complète qui déconstruit le sistème communiste en Bulgarie (Ivaylo Znepolski: Bulgarskijat komunizam. Sociokulturni cherti i vlastova traektorija/ Ciela/ Open Society Institute, 2008), Divinatio, том:27, 2008, стр.:269-274, Ref
  • Михаил Груев, Летопис на едно сурово и смутно време (Димитър Илиев: Моят живот (1897 – 1966). Спомени. С., “Изток – Запад”, 2006.), История, брой:1, 2008, стр.:58-64
  • Mihail Gruev, Les identités bulgaro-musulmanes: un essai typologique, La nouvelle Alternative. Politique et sosiété à ĺEst. Revue trimestrielle, том:21, брой:68, 2006, стр.:43-48, Ref
  • Михаил Груев, Комунистическият елит в България – генезис и еволюция , Разум, брой:1, 2005, стр.:15-24
  • Михаил Груев, Организационно развитие и структура на Демократическата партия през първото десетилетие на 20 век, История, брой:5-6, 2001, стр.:26-29
  • Михаил Груев, За разпространението на хетеродоксния ислям сред българите мюсюлмани., Минало, брой:2, 2000, стр.:23-30
  • Михаил Груев, България: От Средновековието до съвременността. – през погледа на двама немски автори., Балканистичен форум, брой:1-3, 1999, стр.:271-275

  Статия в поредица

  • Michail Gruev, Organisationsentwicklung, Ideenprozesse und innere Kämpfe in der Bulgarischen Kommunistischen Partei wärend der 1970er und 1980er Jahre, Schriften des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung, том:Staatssozialismen in Vergleich, брой:64, редактор/и:U. Backes, G. Heydemann, C. Vollnhals, издателство:Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, стр.:379-388, ISBN:978-3-525-37077-3, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Михаил Груев, За състоянието на архивната система в България и за перспективите за развитието й в периода 2016 – 2020 г. , Университетски четения по архивистика, том:Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции – Quo vadis? , брой:V, редактор/и:А. Нейкова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, стр.:24-38, Ref, Web of Science
  • Michail Gruev, Das Parteiensystem in Bulgarien 1944 – 1948, Miscellanea Bulgarica, том:Der Transformationprozess in Bulgarien auf der Weg in die EU, брой:18, редактор/и:P. Bachmeier, издателство:Wien, , 2006, стр.:17-22
  • Михаил Груев, Българите мюсюлмани и новият режим 1944-1948 г., ГСУ – ИФ, брой:93-95, издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2003, стр.:235-291, Ref
  • Михаил Груев, Политическата култура на българите мюсюлмани – проблеми на прехода от традицията към модерността., Collegium Germania, том:Политическата култура, брой:4, редактор/и:Цветана Тодорова, издателство:Издателство на БАН “Проф. Марин Дринов”, 2003, стр.:253-261
  • Michail Gruev, Die erste vollstaendige Darstellung der bulgarischen Geschichte auf Deutsch. – Hans-Joachim Haertel, Roland Schoenfeld “Bulgarien. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart”., Collegium Germania, брой:3, редактор/и:Tzvetana Tododrova, Edgar Hoesch, издателство:Collegium Germania, 2000, стр.:239-243
  • Michail Gruev, Die muslimischen Bulgaren in der offiziellen Politik des Landes nach dem Zweiten Weltkrieg, Aus der Suedosteuropa-Forschung, том:Suedosteuropa von der Krise zur Transformation, брой:12, редактор/и: Z. Todorova, E. Hoesch, издателство:Suedosteuropa Gesellschaft, Muenchen ISBN 3-925450-84-X, 2000, стр.:137-140, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени

  Статия в сборник (на конференция и др.)

  • Даниел Вачков, Даниела Колева, Иван Еленков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Момчил Методиев, Петя Кабакчиева, Петя Славова, Пламен Дойнов, Райна Гаврилова, Към социалната история на комунизма, Преподреждането на обществото. Страници от социалната история на комунизма в България, редактор/и:Михаил Груев, издателство:ИИБМ, Ciela, 2021, стр.:7-20, ISBN:978-954-28-3701-5
  • Владимир Левчев, Евгения Иванова, Евелина Келбечева, Зейнеп Зафер, Йосиф Нунев, Кристина Попова, Маргарита Карамихова, Марияна Пискова, Милена Ангелова, Михаил Груев, Съдбата на движимите материални ценности на погубените македонски и беломорски евреи през Втората световна вйна, Гласът на премълчаваните. Изследвания в чест на доц. д-р Анастасия Пашова., редактор/и:Евелина Келбечева, Нурие Муратова, издателство:Бон, 2021, стр.:247-258, ISBN:978-954-395-284-7, Ref
  • Михаил Груев, 14 декември 1989 г. и раждането на новата политическа култура, Трийсет години от падането на тоталитарния режим. Сборник с доклади от научна конференция, Бургас, 9 – 10 ноември 2019 г. , редактор/и:А. Тодоров, издателство:Изток – Запад, 2020, стр.:133-140, Ref
  • Светослав Живков, Eлекторален инженеринг, или как БСП (к) се сдоби с абсолютно мнозинство в изборите през 1990 г. , Трийсет години от падането на тоталитарния режим. Коя България “загубихме”? Сборник с доклади от научна конференция, Бургас, 9 – 10 ноември 2019 г., редактор/и:Антон Тодоров, издателство:Изток – Запад, 2020, стр.:141-156, ISBN:978-619-01-0610-4
  • Михаил Груев, За архивната система в България днес и за средносрочните перспективи пред развитието й, Законодателство и професионално развитие в областта на културното наследство. Историческа реконструкция и актуално състояние в Република България, редактор/и:Иван Кабаков, издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2020, стр.:203-221, ISBN:978-954-07-4902-0, Ref
  • Mihail Gruev, 100 Years of Diplomatic Relations between Bulgaria and Poland 1918 – 2018: An Overview of the Interwar Period, 100 LAT relacji diplomatycznich miedzy Polska a Bulgaria, editor/s:Marzena Czernicka, Jacek Wojnicki, Publisher:Institut studiow politycznich pan, Widzial nauk politycznich i studiow miedzynarodowych uw, Ambasada Republiki Bulgarii w Polsce, 2019, pages:21-30, ISBN:978-83-7549-282-8, Ref
  • Mihail Gruev, Bulgari a Pražká jar 1968, Rok 1968 – 50 rokov po…, editor/s:Miroslav Londák, Publisher:Veda vidavatelstvo SAV, Historický ústav, SAV, 2019, pages:213-220, ISSN (print):978-80-224-1784-6, Ref
  • Милена Тодоракова, Михаил Груев, Дарителската кауза в архивите, Благотворителност и култура на дарителството. Доклади от Международна научна конференция, посветена на 140 години от основаването на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, 10 – 11 декември 2018 г., София, редактор/и:Кр. Александрова, А. Тотоманова, издателство:НБ “Св. св. Кирил и Методий”, 2019, стр.:53-64, ISBN:978-954-523-165-0
  • Михаил Груев, Към въпроса за предисторията на асимилационната кампания срещу мюсюлманските общности в България, Проекции на комунистическия тоталитаризъм в България в периода 1944 – 1989 г., редактор/и:А. Тодоров, издателство:Изток – запад , 2019, стр.:229-237, ISBN:ISBN 978-619-01-0413-1
  • Mihail Gruev, Milena Todorakova, Miroslav Koev, Foreign Prisoners of War and Bulgarian Prisoners of War Abroad in Accordance with the Records, Preserved in Bulgarian State Archives, 1914 – 1918. Records of Prisoners of War and Repatriated Persons of the First World War in the European Archives. International Archives round Table. , издателство:International Committee of the Red Cross, Federal Archives Agency – Russian Federation , 2018, стр.:68-72 Mihail Gruev, Milena Todorakova, Miroslav Koev, Foreign Prisoners of War and Bulgarian Prisoners of War Abroad in Accordance with the Records, Preserved in Bulgarian State Archives, 1914 – 1918. Records of Prisoners of War and Repatriated Persons of the First World War in the European Archives. International Archives round Table. , издателство:International Committee of the Red Cross, Federal Archives Agency – Russian Federation , 2018, стр.:68-72
  • Михаил Груев, Колективизацията в България, Румъния и Югославия в сравнителна перспектива, Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. М. Карамихова, редактор/и:Петко Ст. Петков, издателство:Просвета, София, 2018, стр.:194-202
  • Михаил Груев, Между травмата и алтернативния исторически разказ. Паметта за Балканските войни при мюсюлманите в Родопите и Пирин, Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на проф. Мария Радева., редактор/и:Г. Якимов, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, стр.:355-364, Ref
  • Михаил Груев, Нации и национализъм днес или за натиска на практиката върху теорията, Музеят отвъд нацията? , редактор/и: Н. Вуков, С. Казаларска, И. Мишкова, издателство:ИК „Гутенберг“, 2016, стр.:23-35, Ref
  • Михаил Груев, Българският преход – опит за контекстуализация и периодизация четвърт век след началото му., 25 години промени. Граници и периодизация на прехода, институции и качество на демокрацията в България., редактор/и:М. Груев, издателство: Софийска платформа, 2015, стр.:16-32, Ref
  • Михаил Груев, Платената любов в България през 40-те – 60-те години на ХХ век., Любовта при социализма. Образци, образи, табута., редактор/и:Д. Колева, издателство:ЦАИ, Рива, 2015, стр.:234-256, Ref
  • Михаил Груев, Предговор – В: 25 години промени. Граници и периодизация на прехода, институции и качество на демокрацията в България. Съст. и ред. М. Груев. , 25 години промени. Граници и периодизация на прехода, институции и качество на демокрацията в България., редактор/и:М. Груев, издателство:Софийска платформа, 2015, стр.:6-14, Ref
  • Mihail Gruev, Collectivization and Social Change in Bulgaria, 1940s – 1950s., The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements., редактор/и:Constantin Iordaki and Arnd Bauerkämper, издателство:Central European University Press 978-615-5225-63-5, 2014, стр.:329-368, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Михаил Груев, За близкото минало и за неговите рефлексии в настоящето, Българският комунизъм – дебати и интерпретации, редактор/и:М. Груев, Д. Мишкова, издателство:ЦАИ, Рива, 2013, стр.:87-104, Web of Science
  • Михаил Груев, Идеологическият завой към национализма и политиката на БКП към мюсюлманското население в страната в края на 50-те и през 60-те години на 20 век, Помаците. Версии за произход и съвременна идентичност, редактор/и:Евгения Иванова, издателство:Издателство на НБУ, 2013, стр.:149-159
  • Михаил Груев, Коментар към текста на Александър Везенков , Българският комунизъм – дебати и интерпретации, редактор/и:М. Груев, Д. Мишкова, издателство:ЦАИ, Рива, 2013, стр.:282-287, Ref, Web of Science
  • Михаил Груев, Погребална обредност и траурен канон при мюсюлманските общности: комунистическата идеология срещу традициите, Смъртта при социализма. Героика и постгероика, редактор/и:Даниела Колева, издателство:ЦАИ, Рива, 2013, стр.:212-229, Ref, Web of Science
  • Михаил Груев, Предговор – В: Преходът в България: памети и рефлексии. Съст. М. Груев., Преходът в България: памети и рефлексии, редактор/и:М. Груев, издателство:Сдружение Анамнезис, 2013, стр.:7-15
  • Михаил Груев, Предговор (в съавторство с Диана Мишкова)- В: Българският комунизъм – дебати и интерпретации. Съст. М. Груев, Д. Мишкова, Българският комунизъм – дебати и интерпретации, издателство:ЦАИ, Рива, 2013, стр.:7-17, Ref, Web of Science
  • Михаил Груев, Съвременни етнодемографски процеси в района на Източна Стара планина – три локални случая, История и култура на старопланинското население (по примера на общините Етрополе и Сунгурларе), редактор/и:Виолета Коцева, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, стр.:177-198
  • Михаил Груев, Българомюсюлманските (помашки) идентичности – опит за типологизация, Етнически и културни пространства на Балканите. Ч. ІІ (Съвременност – етноложки дискурси). Сборник в чест на проф. д.и.н. Цветана Георгиева., редактор/и:Св. Иванова, издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2008, стр.:335-354
  • Михаил Груев, Етнодемографски процеси в Карнобатския край в ново и най-ново време, Култура на севернокарнобатските села – традиции и съвременност. Сборник в памет на проф. д-р Делчо Тодоров, редактор/и:М. Василева, издателство:Зограф – Варна, 2008, стр.:208-221
  • Михаил Груев, Към въпроса за съдбата на задругата. (Още едно алтернативно обяснение), В света на човека. Сборник в чест на проф. д.и.н. Иваничка Георгиева Т. 1, редактор/и:Дж. Маджаров, Кр. Стоилов, издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски” 978-954-07-2716-5, 2008, стр.:331-344
  • Михаил Груев, Добричкото военно гробище като място на паметта, Мир и конфликти в Югоизточна Европа. Кюстендилски четения 2005 г. , редактор/и:В. Станев, издателство:ИФ – 94, 2006, стр.:175-189
  • Михаил Груев, Людмила Живкова – пътят към “Агни йога”, Преломни времена. Юбилеен сборник в чест а 65-годишнината на проф. Л. Огнянов, редактор/и:Е. Калинова, М. Груев, Л. Зидарова, издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски” 10:954-07-2429-5, 2006, стр.:796-816
  • Михаил Груев, Паспортизацията от 1953 г. и българите мюсюлмани, Иронията на историка. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков, редактор/и:И. Баева, издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2004, стр.:210-222
  • Valery Kolev, Kostadin Grozev, Mihail Gruev, National Report of Bulgaria – November 2001., Improvement of Balkan History Textbooks. Project Reports., редактор/и:Orhan Silier et all., издателство:Tarih Vakfi, 2002, стр.:15-34, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Михаил Груев, Някои аспекти на държавната политика към българите мюсюлмани (1944-1959 г.), Държавността в историята. Алманах Полемика, редактор/и:Л. Зидарова, издателство:ИФ – 94, 2001, стр.:126-138
  • Михаил Груев, Българите мюсюлмани и кемалисткото движение в Родопите (1919-1939 г.), Модерният историк. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Андрей Пантев, редактор/и:1. Българите мюсюлмани и кемалисткото движение в Родопите (1919-1939 г.). – Във: Модерният историк. Съст. К. Грозев, Т. Попнеделев. София, 1999, 218 – 227., издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1999, стр.:218-227

  Студия в научно списание

  • Михаил Груев, Екологичните протести в България: русенски и софийски животописи, Известия на държавните архиви, брой:117, 2019, стр.:3-26, ISSN (print):0323-9780, Ref

  Студия в сборник (на конференция и др.)

  • Даниела Колева, От “дъртата реакция” до “активните борци”: идеологически конструкти и социални сценарии на старостта, Преподреждането на обществото. Страници от социалната история на комунизма в България, редактор/и:Михаил Груев, издателство:ИИБМ, Ciela, 2021, стр.:123-158, ISBN:978-954-28-3701-5

  Учебник

  • Михаил Груев, Борис Стоянов, Христо Христев, Виолета Коцева-Попова, Димитър Григоров, Светослав Живков, Весела Ножарова, Мария Бенова, Димитър Стоянович, История и цивилизации за 12. клас. Учебник за профилирана подготовка. Модули 1 – 3: Власт и институции, Култура и духовност, Човек и общество, ISBN:978-954-01-4175-6, “Просвета – София” АД, София
  • Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев , Мария Босева, История и цивилизации 7 клас, ISBN:978-954-01-3679-0, Просвета, София
  • Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, История и цивилизации за 9 клас. Втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, ISBN:978-954-01-3682-0, Просвета-София, София
  • Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, Явор Сидеров, История и цивилизации. 9 клас., Просвета, София, София, Рецензирано
  • Румяна Кушева, Веселин Янчев, Георги Якимов, Михаил Груев, История и цивилизация за 6 клас. С., 2007. 184 с.
  • Liljana Panova, Michail Gruev, Geschichte für 9. Klasse. Учебник за гимназиите с преподаване на немски език, Letera, Sofia, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Liljana Panova, Michail Gruev, Geschichte für 8. Klasse. Учебник за гимназиите с преподаване на немски език., Letera, Sofia, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени

  Учебно помагало

  • Пламен Павлов, Диляна Ботева-Боянова, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев, Мария Босева, Валентина Александрова-Кирова, История и цивилизации 5. – 7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. , ISBN:978-954-01-3944-9, Просвета
  • Mihail Gruev, Boris Stoyanov, History and Civilisations. Part 2. 9th grade, ISBN:978-954-01-3805-3, Просвета-София, София
  • Босева, Мария, Гаврилова, Райна, Янчев, Веселин, Груев, Михаил, Книга за учителя. История и цивилизации. 7 клас, ISBN:978-954-01-3680-6, Просвета, България, София
  • Милияна Каймакамова, Ваня Рачева, Любомир Огнянов, Михаил Груев, Въпроси и задачи за матура по История и цивилизация
  • Ваня Рачева, Миляна Каймакамова, Любомир Огнянов, Михаил Груев, Въпроси и задачи за матура по История и цивилизация. Учебно помагало , ИК Стандарт, София, Рецензирано
  • Алексей Кальонски, Цветан Цветански, Михаил Груев, Екатерина Михайлова, Трябва ли да се страхуваме от нашите съседи?, ISBN:954-91045-5-9, Център за образователни инициативи

   

 • Научно ръководство на докторанти
  • Михаил Груев, Борби и заговори в БКП (1956 – 1985), Софийски университет дисертация д-р:Иван Иванов, 2023
  • Михаил Груев, Спортът като политика и пропаганда в България 60-те – 80-те години на ХХ век, Софийски университет дисертация д-р:Теодор Борисов, 2019
  • Михаил Груев, Конверсия на елита на българските турци през 80-те и 90-те години на ХХ век., Софийски университет дисертация д-р:Георги Бурнаски, 2017
  • Михаил Груев, Славяноезичните мюсюлмани в Гърция в годините след Втората световна война, Софийски университет дисертация д-р:Явор Боянов Саръев, 2016
  • Михаил Груев, “Държавният туризъм и изграждането на социалистическия образ и стереотип на “българското”, дисертация д-р:Мая Иванова, 2015
  • Михаил Груев, “БЗНС като казионна организация и социална мрежа (1947 – 1990)”, Софийски университет дисертация д-р:Петър Калпакчиев, 2014
  • Михаил Груев, “Спортът като политика и пропаганда в България (1948 – 1971 г.)”, Софийски университет дисертация д-р:Мариян Гяурски, 2013
Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти

Календар

Календар