Исторически факултет

Педагогика, психология
Щ

доц. д-р Мирена Легурска

Мирена Легурска е педагог и психолог. Защитила е ОНС „доктор“ с тема на дисертацията „Рефлексивна педагогическа технология по правата на детето“. Доцент по методика на обучението по гражданско образование към Софийския университет. Автор е на над 70 публикации в България и чужбина. Научните й интереси са свързани с теми свързани с правата на детето, разрешаване на конфликти, психолого-педагогическото общуване, съвремените подходи в обучението и др.
Приемно време:

Четвъртък 13.00-14.00 ч., каб. 42

Електронна поща:
Телефон:

02/9308279

Адрес:
София, бул. Цар Освободител 15
Научни интереси:
Педагогически подходи на обучение Обща, възрастова и педагогическа психология Приобщаващо образование
 • Биографични данни
  • 1989 г. – 123 СОУ „Стефан Стамболов“ – гр. София, средно образование
  • 1991 -1997 г. – ЮЗУ ”Неофит Рилски” – гр. Благоевград, магистър, специалност “Психология”
  • 2002 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София, асистент
  • 2013 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София, доктор по Педагогика
  • 2013 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София, главен асистент
  • 2018 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София, доцент по Методика на обучението по гражданско образование
 • Членство в научни организации
  • Съюз на учените в България, секция: Педагогика и психология
  • Международната организация BASOPED (Балканско общество по педагогика и образование)
  • Дружество на психолозите в Република България
 • Членство в редколегии
  • Списание “Детска градина” – ISSN 2535-0706
 • Проекти
  • Ценностно-ориентиран подход на педагогическо взаимодействие: учител – ученик – родител в начален етап на основната образователна степен, Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”,  2021 г. – ръководител на проекта
  • Изследване компетентностите на учителите от начален етап относно физическото и здравно възпитание на учениците, Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”,  2021 г. – член на проектния екип
  • Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда № G05M2OP001-3.017-0011-C01 Дейност I: „Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, препоръки компетентностни профили и др. на образователната институция за работа в мултикултурна среда, според идентифицираните нужди“финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, 2020-2023 г. – експерт към проекта
  • Диагностика на бърнаут синдрома сред учителите. Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”,  2020 г. – член на проектния екип
  • Изследване възможностите на портфолиото като инструмент за формиращо оценяване в образователния процес. Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”,  2020 г. – член на проектния екип
  • Изследване на ефективността на квалификационните форми за учителите по езиковите дисциплини. Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”,  2019 г. – ръководител на проекта
  • Изследване на състоянието на гражданското образование и методите за развиване на гражданска култура в чуждоезиковото обучение Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”,  2018 г. – ръководител на проекта
  • Изследване на очакванията и нагласите на младите учители по чужд език за подкрепяща среда в училище. Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”,  2017 г. – член на проектния екип
  • A Simulated Training Framework for Skills Development addressing students with intellectual and developmental disabilities and their trainers (Play2Do), международен проект № 2016-1-UK01-KA202-024613, Еразъм+, 2017-2019 г. – експерт към проекта
  • Междукултурни умения за лична ефективност, толерантност и инициативност Договор № БС– 33.16-2-002/ 03.10.2017 г., МОН – ЦОИДУЕМ,  2017 – 2018 г. – експерт към проекта
  • Културно наследство в българските общности в Западна Европа (1991-2015) – продължение. Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”,  2016 г. – член на проектния екип
  • Културно наследство в българските общности в Централна и Западна Европа (1991-2015). Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”,,  2015 г. – член на проектния екип
  • Професионални компетентности на учителя за работа в интеркултурна среда – проект № 33.13-2-087/11.09.2014 г., МОН – ЦОИДУЕМ, 2014 – 2015– член на проектния екип
  • Заедно в различията – училището и детската градина в режим на интеркултурно възпитание и обучение, Договор № БС – 33.14-2-062/ 29.09.2015 г. към Центъра за образователна  интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, гр. София 2015-2016 г. – експерт към проекта
  • Digital Bridge  Simulated Practice for Skills Development in Social Services and Healthcare Project Reference: 2014-1-UK01-KA200-001805, Еразъм+, 2015 -2016 г. – експерт към проекта
  • Теоретико-приложни изследвания и нововъведения в българското училище – анализ на учителски разработки за Първа професионалноквалификационна степен (І ПКС) в ДИУУ през периода 2012-2013 г., Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”,  2014 – член на проектния екип
  • Използване на web 2.0 инструменти в обучението на ученици в българските общности в чужбина. Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”,  2014 г. – член на проектния екип
  • Квалификация на педагогическите специалисти (№ BG051PO001-3.1.03-0001). ОП Човешки ресурси. „Обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията”, 2013 г. – член на екипа за изпълнение на обществената поръчка и обучител
  • Квалификация на педагогическите специалисти (№ BG051PO001-3.1.03-0001). ОП Човешки ресурси. Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви, 2013 г. – автор на обучителни материали, обучител и оценител
  • Квалификация на педагогическите специалисти (№ BG051PO001-3.1.03-0001). ОП Човешки ресурси. Обучение на учители за формиране знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, 2013 г. – обучител и оценител
  • Video for All –  Agreement Number 2013-4148/001-001. Project Number: 543561-LLP-1-2013-1-UK-KA2-KA2MP – с участието на Англия, България, Германия, Испания, Италия, Чехия (2014 -2015) – експерт към проекта
  • Модули за дистанционно обучение, основани на взаимодействието между два изучавани езика от ученици в българските общности в чужбина. Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”, 2013 г. – член на проектния екип
  • Теоретико-приложни изследвания и нововъведения в българското училище – анализ на учителски разработки за Първа професионалноквалификационна степен (І ПКС) в ДИУУ през периода 2009-2012 г. Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”, 2013 г. – член на проектния екип
  • Развитие на системата за квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийски университет „Св. Климент Охридски – BG051PO001-3.1.09-0005 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2013-2014 г. – координатор на проекта
  • Образователна подкрепа за имигранти в България (обучение по български език, история и гражданска ориентация) BG EIF 2011/ 01-02.04, Агенция по заетостта, 2013 г. – член на проектния екип
  • Наука и бизнес – BG051PO001-3.3.05-0001, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, 2012 – 2103 г. – експерт
  • Езикови взаимодействия в обучението на ученици от българските общности в чужбина. Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”, 2012 г. – член на проектния екип
  • Международен проект „European CLIL Resource Centre for Web 2.0 Education (E-CLIL): Early-to-Longlife Language Learning”. // Eвропейската образователна програма за учене през целия живот, 2012 г. – експерт към проекта
  • Международен проект „Lifelong Learning Transversal project, Web 2.0 European Resource Centre (143661-2008-UK-KA3-KA3MP) ”. 2011 – 2012 г. – експерт към проекта
  • Взаимодействие между езиковите дисциплини в средното училище. Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”, 2011 г. – член на проектния екип
  • Взаимодействие между езиковите дисциплини в средното училище. Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”, 2010 г. – член на проектния екип
  • Международен проект „Quality education for all through improving teacher training”. // UNESCO и СУ „Св.Климен Охридски” – ДИУУ, 2009 – 2010 г. – експерт към проекта
  • Национални и европейски политики за квалификация на педагогическите кадри. Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”,  2010 г. – член на проектния екип
  • Социокултурни характеристики на педагогическата среда: емоционално-личностни условия за реализиране на превенция (втори етап: „Житейско-възпитателни ориентации на младото семейство в големите градове на България и проекцията им върху децата от предучилищна възраст”), Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”, 2010 г. – член на проектния екип
  • Интердисциплинарен подход за развиване на обществени и граждански компетентности у учениците от прогимназиален етап. Проект на ФНИ на СУ „Св.Кл. Охридски”, 2008 – 2009 г. – член на проектния екип
  • Проект за обучение на помощник-възпитатели. Център по професионално образование „Просперитет – 21 век”, София, 2009 г. – обучител
  • Превенция на бедствия и аварии чрез системата на средното образование в България. Министерство на държавната политика при бедствия и аварии,  2007 – 2008 г. – експерт към проекта
 • Избрани публикации
  • И. Прокопов, Легурска, М., В. Мирчева, “Burnout” syndrome among teachers and a model for its diagnosis. , Trakia Journal of Sciences, issue:Vol. 18, Suppl. 1, 2020, pages:315-322, ISSN (print):1312-1723, ISSN (online):1313-3551 , Ref, др.(EBSCO, AGRIS, Zoological Record, eLibrary.ru, DOAJ)
  • В. Мирчева, И. Прокопов, Легурска М., The portfolio – a modern method for formative evaluation. , Trakia Journal of Sciences, issue:Vol. 18, Suppl. 1, 2020, pages:308-314, ISSN (print):1312-1723, ISSN (online):1313-3551 , doi:10.15547/tjs.2020.s.01.052 , Ref, др.(EBSCO, AGRIS, Zoological Record, eLibrary.ru, DOAJ)
  • Р. Пенкова, Легурска, М. Анкетно проучване на очакванията за „подкрепяща среда“ сред практикуващите педагози до 35-годишна възраст, Стратегии на образователната и научна политика, том:година XXVII, брой:книжка 4, 2019, стр.:398-427, ISSN (print):ISSN 1310–0270 (Print), ISSN (online):ISSN 1314–8575 (Online), Ref
  • Легурска, М., Рефлексивна технология за запознаване на 5-7 годишното дете с неговите права, Пресечни точки. Юбилеен сборник в чест на професор Ирина Колева, редактор/и:д-р Виолета Коцева, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:96-104, ISSN (print):978-954-07-4873-3
  • Легурска, М., Гражданско образование – европейски и национални политики, Осми международен есенен научно-образователен форум „Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието, редактор/и:Елка Николова, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2019, ISBN:978-954-07-4838-2, Ref
  • Гражданско образование в детската градина и в началното училище. УИ “Св. Климент охридски”, С., 2018
  • Цветкова,  Н., Христова, Пл., Легурска, М.  Обучение на ученици със специални образователни потребности в масовите училища – очаквания и предизвикателства, VII международна конференция „Образование, наука, иновации“ – Европейски политехнически университет, Перник, 2017
  • Пенкова, Р., Легурска, М. Обмяна на добри педагогически практики във виртуалното образователно пространство, Български език и литература, № 1, 2016
  • Nikolina Tsvetkova, Plama Hristova, Mirena Legurska The Potential of Simulated Practice Learning for Preparing Child-care Specialists,  Journal of Learning, Development and Community, JLDC 1/2016
  • Legurska, M. Development of civic competences in primary schools, 17th International BASOPED conference, Kamchia, 2015
  • Пенкова, Р., М. Легурска. Работа на учителя в интеркултурна среда. Педагогически практики ЦОИДУЕМ, 2015
  • Baxter, G.J., Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Gould, C., Tsvetkova, N., Kusheva, R., Stoimenova, B., Penkova, R., Legurska, M. and Dimitrova, N. Understanding the pedagogy Web 2.0 Supports: The presentation of a Web 2.0 pegagogical model”, Proceedings of International Conference on European Transnational Education (ICEUTE), 20-21 October 2011, Salamanca, Spain, 2011
  • Connolly, T.M., Hainey, T., Baxter, G.J., Tsvetkova, N., Kusheva, R., Stoimenova, B., Penkova, R., Legurska M. and Dimitrova, N. Web 2.0 Education: An evaluation of a large-scale European pilot, Proceedings of International Conference on European Transnational Education (ICEUTE), 20-21 October 2011, Salamanca, Spain., 2011
  • Connolly, T.M., Hainey, T., Baxter, G.J., Stansfield, M.H., Carole, C., Can, C., Bedir, H., Inozu, J., Tsvetkova, N., Kusheva, R., Stoimenova, B., Penkova, R., Legurska M. and Dimitrova, N. “Teachers’ Views on Web 2.0 in Education: An evaluation of a large-scale European pilot”, Proceedings of International Conference on European Transnational Education (ICEUTE), 20-21 October 2011, Salamanca, Spain, 2011
  • Захариев, З., Стоименова, Б., Легурска, М. Развиване на обществени и граждански компетентности при ученици от прогимназиален етап. Ръководство за учители. УИ „Св.Кл.Охридски”, С., 2011
  • Пенкова, Р., Цветкова, Н., Стоименова, Б., Легурска, М. Взаимодействие между езиковите дисциплини в прогимназиален етап на средното училище. Изд. „Парадигма”, С., 2011
  • Пенев, Р., Колева, И., Пенева, Л., Стойчев, Вл., Георгиева, Г., Легурска, М., Денев, Пл. Етноагресивни модели на поведение в предучилищна възраст. Годишник на СУ “Св. Климент охридски”, ФНПП, № 104, 2011
  • Колева, И., В. Коцева-Попова, М. Легурска. Аз променям света. Познавателна книжка по образователно направление Околен свят, трета подготвителна възрастова група, Велес, С., 2018
  • Колева, И., В. Коцева-Попова, М. Легурска. Аз променям света. Познавателна книжка по онбразователно направление Околен свят, четвърта подготвителна възрастова група, Велес, С., 2018
  • Колева, И., М. Попова, М. Легурска, В. Коцева-Попова, И. Панталеева, С. Ненкова, А. Христова, Й. Велчова, Ж. Атанасова, Книга за учителя към програмна система “Аз променям света” за IV подтотвителна група , Велес, С., 2018
  • Колева, И., М. Попова, М. Легурска, В. Коцева-Попова, И. Панталеева, С. Ненкова, Н. Kоев, Книга за учителя към програмна система “Аз променям света” за III подтотвителна група , Велес, С., 2018
  • Радев, П., Г. Цоков, В. Гюрова, Д. Гюров, А. Александрова, Д. Миткова, Ж. Савова, В. Делибалтова, С. Янакиева, З.Захариев, С. Ненова, Е. Тополска, Н. Димитрова, Б. Стоименова, В. Панчев, М. Легурска, Г. Евденова, Д. Христова, С. Иванова. Учебно помагало за обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години. Модул 1, МОН, С., 2013
  • Радев, П., Г. Цоков, В. Гюрова, Д. Гюров, А. Александрова, Д. Миткова, Ж. Савова, В. Делибалтова, С. Янакиева, З.Захариев, С. Ненова, Е. Тополска, Н. Димитрова, Б. Стоименова, В. Панчев, М. Легурска, Г. Евденова, Д. Христова, С. Иванова. Учебно помагало за обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години. Модул 2, МОН, С., 2013
  • Боянова, В., П. Найденова, В. Мирчева, Е. Алексиева, М. Станкова, Е. Благоева, Р. Божинова, М. Коралов, М. Легурска, С. Драгова, Ц. Стоянова, А. Димитрова, В. Панчев, Д., Добрев, И. Илиев, Л. Стефанов, М. Михайлова, М. Георгиева, М. Мирчева, Т. Кючукова, Ю. Попова, Я. Пачолова. Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви, Наръчник за учители, МОН, София, 2013
  • Боянова, В., П. Найденова, В. Мирчева, Е. Алексиева, М. Станкова, Е. Благоева, Р. Божинова, М. Коралов, М. Легурска, С. Драгова, Ц. Стоянова, А. Димитрова, В. Панчев, Д., Добрев, И. Илиев, Л. Стефанов, М. Михайлова, М. Георгиева, М. Мирчева, Т. Кючукова, Ю. Попова, Я. Пачолова. Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви, Наръчник за обучителя, МОН, София, 2013
  • Боянова, В., П. Найденова, В. Мирчева, Е. Алексиева, М. Станкова, Е. Благоева, Р. Божинова, М. Коралов, М. Легурска, С. Драгова, Ц. Стоянова, А. Димитрова, В. Панчев, Д., Добрев, И.Илиев, Л.Стефанов, М. Михайлова, М. Георгиева, М.Мирчева, Т. Кючукова, Ю.Попова, Я. Пачолова.  Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви, Работна тетрадка за учители, МОН, София, 2013
  • Колева, И., Легурска, М.; Цветанова, Л. Правото на детето на права. Изд. Движение „Предтечи”, С., 2001
 • Участие на научни конференции
  • Национална конференция “Гражданското образование днес – постижения и предизвикателства” – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, 2022
   Встъпителна конференция на тема „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване на представители на уязвими групи”, София, 2022
   Юбилейна научна конференция с международно участие
   25 години Тракийски университет, Стара Загора, 2020
   Юбилейна международна научно-практическа конференция „Образованието: класичност и модерност“ (140 години педагогическо образование във Враца), Враца, 2021
   Международната научна конференция „Измерения на компетентността“ в рамките на Климентовите дни в Алма Матер, София, 2020
   Осми международен есенен научно-образователен форум „Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието“, София, 2019
   VII международна конференция „Образование, наука, иновации “– Европейски политехнически университет, Перник, 2017
   17th International BASOPED Conference “Traditions and innovations in the education of the Balkan countries” Varna, Complex “Kamchia” 24–26 September 2015.
   The 15th International Conference – “Educational Reform in the 21st Century in Balkan Countries” will take place at the University of South-East Europe Lumina, in Bucharest starting with June 28 till June 30, 2014
   IV Есенен научно-образователен форум Учителят и модернизирането на образованието – национални и европейски практики, УИ“Св. Кл. Охридски“, София,2014
Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар