Исторически факултет

Ръководител катедра

&

Факултетен координатор по Програма Еразъм+

Етнология
Щ
Доцент доктор Виолета Коцева-Попова е етнолог и преподавател в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Специализирала е в България и Австрия. Нейните научни интереси са в областта на медицинската антропология, балканската етнология, модернизацията и интеркултурното образование. Автор е и на учебни помагала.
Приемно време:

понеделник от 10:00 до 12:00 часа вторник от 14.00-16.00 в каб. 26 А

Електронна поща:
Телефон:

+359 888 3724 16

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София
Научни интереси:
Медицинска антропология, Балканска етнология, модернизация, интеркултурно образование
 • Биографични данни
  • Дата на раждане: 03. 08. 1975
  • Средно образование: 1994 г., Немска езикова гимназия „Йохан Волфганг Гьоте“, гр. Бургас
  • Висше образование: 1999 г., магистър по етнология, ИФ при СУ „Св. Кл. Охридски“
  • Докторска степен: 2010 г., тема: Хигиена на българите, етноложки аспекти.
  • Асистент в катедра „Етнология“ при ИФ на СУ: ноември 2010
  • Гл. ас. в катедра „Етнология“ при ИФ на СУ: ноември 2011
  • Доцент в катедра „Етнология“ при ИФ на СУ: ноември 2022
 • Специализации
  • 2002-2003 – Хердеров стипендиант на фондация „Алфред Тьопфер“ за едногодишна специализация във Виена
  • 2006 – лятна академия, Мариатаферл, Австрия
  • 2013 – обучение в интеркултурно образование, гр. Банско
 • Проекти
  • Виолета Коцева, Създаване на медиен център към Исторически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, Член ,2021
  • Виолета Коцева, Законодателство и професионално развитие в областта на културното наследство, Член, 2019
  • Виолета Коцева, Интеркултурен диалог – Наследство БГ, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-1.001-0001, 2019
  • Виолета Коцева, The Main Elements of Us, Член, 2018
  • Виолета Коцева, Кулинарни традиции и културно-историческо наследство – изобретяване, експлоатиране… по Договор , Член, , Номер на договора:КП-06-ОПР05/9 от 17. 12. 2018 г.
  • Виолета Коцева, “Две къщи, две родини“, Член, 2017
  • Виолета Коцева, Екосреда и жизнени традиции, Член, 2016
  • Виолета Коцева, Заедно под дъгата, Член, 2016
  • Виолета Коцева, Тенденции и насоки в академичното преподаване по етнология и антропология, Ръководител, 2016
  • Виолета Коцева, Студентски стажове и практики, Член, МОН, 2015
  • Виолета Коцева, Етнопедагогически модел за работа с родители, Член, 2014
  • Виолета Коцева, Живата памет – съхраняване, възраждане и предаване на културното богатство на Карнобатския край, Член, Министерство на земеделието, 2014
  • Виолета Коцева, „Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“, Член, МОН, 2013
  • Виолета Коцева, „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в сферата на висшето образование“, Член, МОН, 2013
  • Виолета Коцева, “Комшулукът” – родопският етнически модел (по примера на селата Виево и Славейно и гр. Смолян), Ръководител, 2011
  • Виолета Коцева, “Честита баня!” Етноложки поглед към хигиената на българите., Ръководител, 2011
  • Виолета Коцева, Индивидуални спомени и колективна памет за сталинистките и постсталинистки репресии в България, Член, 2009
  • Виолета Коцева, Традициите в крак с времето, Член, 2009
 • Избрани публикации

  Книга

  • Ирина Колева, Мирена Легурска, Виолета Коцева-Попова, ПС – “Аз променям света”. ОН – Околен свят , ISBN:ISBN 978-954-302-053-9 , Ref, Рецензирано
  • Recept Efe, Emin Atasoy, Irina Koleva, Violeta Kotseva, Current Trends in Educational Sciences (съставител), ISBN:978-954-07-4337-0, УИ „Св. Кл. Охридски“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Janina Kursite, Violeta Koceva, Diz Dundaga. Apcerejumi par Dundagas Novadu (научен редактор), ISBN:978-9934-549-37-3, Riga, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Irina Koleva, Ulku Duman Yuksel, Lahcen Benaabidate, Ecology, Planing and Design , ISBN:978-954-07-4270-0, УИ „Св. Кл. Охридски“, София, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Irina Koleva, Gokhan Duman, Violeta Kotseva , Educational research and practice (съставител), ISBN:978-954-07-4271-7, УИ „Св. Кл. Охридски“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Виолета Коцева, „Вяра-смесена!“ Аспекти на всекидневието в две родопски села. (съставител), ISBN:9540738687, УИ „Св. Кл. Охридски“
  • Виолета Коцева, Етнопедагогически модел за работа с родители (съставител), ISBN:978-954-07-3945-8
  • Виолета Коцева, „Честита баня!“ Етноложки аспекти на хигиената на българите, ISBN:978-954-9619-60-7, РААБЕ, София

  Монография

  • Виолета Коцева, Лечители и лечителски практики в началото на ХХІ век. Етноложки аспекти, ISBN:978-954-07-5520-5; ISBN 978-954-07-5521-2.pdf, УИ “Св. Кл. Охридски”, София

  Статия в научно списание

  Статия в поредица

  • Violeta Kotseva, “I treat, but a document for temporary inca[acity of work I can`t give you” (Some Conclusions of the Meeting between the Traditional and the Scientific Medicine), Ethnologia Academica, том:Динамиката на етнологията, брой:10, 2018, стр.:56-70, ISBN:978-954-07-4408-7
  • Виолета Коцева, Християнски топоси на идентичността (по примера на с. Славейно, община Смолян). , Етнология академика, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2015, стр.:38-65, ISBN:978-954-07-4408-7

  Статия в сборник (на конференция и др.)

  • Виолета Коцева, “Празникът за християните ще се проведе…” (За премълчаното в отношенията между християни и мюсюлмани в Средните Родопи. , Пресечни точки. Юбилеен сборник в чест на професор Ирина Колева, editor/s:Виолета Коцева, Publisher:УИ “Св. Кл. Охридски”, 2020, pages:214-230
  • Violeta Kotseva, Contemporary Images of Healers – between Sacred and Magic, Between the Worlds: Magic, Miracles and Mysticism, Publisher:Парадигма, 2020, pages:438-453
  • Violeta Kotseva, Contemporary Images of Healers – between Sacred and Magic, Between the Worlds: Magic, Miracles and Mysticism, Publisher:Парадигма, 2020, pages:438-453
  • Виолета Коцева, Даряване и дарителски практиик в малки населени места в началото на ХХІ в. (по примера на с. Давидково, общ. Баните), Спомен за село, editor/s:Веселин Тепавичаров, Илия Илиев, Publisher:УИ “Св. Кл. Охридски”, 2020, pages:70-88, ISBN:978-954-07-4920-4
  • Виолета Коцева, Петър Миладинов, Електронни ресурси и програми за неформално обучение в областта на културното наследство. Актуално състояние и перспективи, Законодателство и професионално развитие в областта на културното наследство. Историческа реконструкция и актуално състояние в Република България, издателство:УИ “Св. Кл. Охридски”, 2020, стр.:152162-0, ISBN:978-954-07-4902-0
  • Виолета Коцева, Етнокултурни маркери на идентичност зад граница (по примера на ансамбли за народни песни и танци), Етнологията в променящия се свят. Сборник в чест на 80-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Радост Иванова, editor/s:Ана Лулева и др., Publisher:АИ “Проф. Марин Дринов”, 2020, pages:400-414
  • Виолета Коцева, Традиционни методи за лечение на деца от края на ХХ и началото на ХХІ в. (по материали от България), Градиво за изследване на традициите, редактор/и:Анна Генчева, 2020, стр.:193-211, ISSN (print):978-619-00-1204-7
  • Виолета Коцева, Към образа на лечителя в съвременността. Повтарящи се елементи в житейски разкази на лечители, Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихова, 2018, стр.:252-266, ISBN:978-954-01-3551-9
  • Виолета Коцева, Автобиографичният метод и неговото приложение в областта на медицинската антропология, Българската етнология в началото на ХХI век – теория и практика. Сборник с материали от конференцията в памет на проф. Стоян Генчев по случай 80 годишнината от рождението му, 24-25 март 2016 г., София, ИЕФЕМ – БАН, издателство:АИ „Проф. Марин Дринов“, 2017, стр.:72-82, ISBN:9789543229109
  • Виолета Коцева, Мястото на настъпване на смъртта – място на памет (още малко за съвременната поменална обредност), Бащата на бэлгарската етнография. 120 години от рождението на Христо Вакарелски (1896-1979), издателство:Изд. на БАН, 2016, ISBN:978-954-322-880-5
  • Виолета Коцева, „Лекувам, но болнични не давам“ (още малко за срещата на традиционната и научната медицина), Културна и медицинска антропология. Сб. в чест на проф. Минчо Георгиев, издателство:АИ „Проф. Марин Дринов“, 2015, стр.:222-234, ISBN:978-954-322-846-1
  • Виолета Коцева, Аспекти на народната медицина в началото на 21 в. (по примера на южнокарнобатските села)., Между минало и настояще – култура на южнокарнобатските села в началото на 21 в., 2015, стр.:20-37, ISBN:978-619-7552-04-0
  • Виолета Коцева, Етномедицина (или медицинска антропология) – възможна и необходима перспектива пред етноложките четения в България, След следващата запетая. 20 години етнология в Пловдивския университет, 2015, стр.:41-50, ISBN:978-619-7249-02-6
  • Виолета Коцева, Здравно образование, Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда, 2015, стр.:27-32, ISBN:978-954-07-3945-8
  • Виолета Коцева, Традиционна култура на българите, Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда, 2015, стр.:76-84, ISBN:978-954-07-3945-8
  • Виолета Коцева, Традиционни семейни ценности, Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда, 2015, стр.:63-67, ISBN:978-954-07-3945-8
  • Виолета Коцева, Още веднъж за локалната памет и идентичност (по примера на „Чиловите дни“ в с. Славейно, Смолянско), Дни на наследството 2013, издателство:АИ „Проф. Марин Дринов“, 2014, ISBN:9789543228089
  • Виолета Коцева, Празници, памет, идентичност. Още един опит върху толерантността (по примера на село Славейно, общ. Смолян), „Вяра-смесена!“ Аспекти на всекидневието в две родопски села, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2014, ISBN:9540738687
  • Виолета Коцева, Стратегии за оцеляване в българското село в началото на ХХI в. По примера на с. Виево, общ. Смолян, Вяра-смесена!“ Аспекти на всекидневието в две родопски села, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2014, ISBN:9540738687
  • Виолета Коцева, Обществена хигиена и здравеопазване в селата Подвис и Прилеп и гр. Сунгурларе (историко-етнографски аспекти), История и култура на старопланинското население (по примера на общините Етрополе и Сунгурларе), издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, стр.:259-273, ISBN:978-954-07-3543-6
  • Violeta Kotseva, Vom Osterputz zum Lenin-sabotnik., Feste, Feiern, Rituale im Oestlichen Europa. Studien zur Sozialistischen und Postsozialistischen Festkultur, editor/s:Klaus Roth, Publisher:Lit, 2008, ISBN:3825817083

  Студия в сборник (на конференция и др.)

  • Виолета Коцева, “Да се лекуваш по бабешки” (Аспекти на народната медицина по южната българска граница в началото на ХХІ век), Екосреда и жизнени традиции, редактор/и:Виолета Коцева, издателство:УИ “Св. Кл. Охридски”, 2017, стр.:61-93, ISBN:978-954-07-4386

  Учебници и учебни помагала

  • Михаил Груев, Борис Стоянов, Христо Христев, Виолета Коцева-Попова, Димитър Григоров, Светослав Живков, Весела Ножарова, Мария Бенова, Димитър Стоянович, История и цивилизации за 12. клас. Учебник за профилирана подготовка. Модули 1 – 3: Власт и институции, Култура и духовност, Човек и общество, ISBN:978-954-01-4175-6, “Просвета – София” АД, София
  • Джени Маджаров, Радослав Спасов, Веселин Тепавичаров, Петя Василева – Груева, Виолета Коцева, Светослав Живков, Владимир Станев, Христо Беров, Никола Дюлгеров, Андрей Лунин, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда . Наръчник за учители, ISBN:978-954-07-3565-8, УИ “Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано
  • Таня Бонева, Диляна Ботева-Боянова, Надя Манолова-Николова, Галин Георгиев, Виолета Коцева, Анета Петрова, Георги Стойчев, Културно-историческото наследство като национално богатство, ISBN:978-954-07-3369-2, УИ “Св. Климент Охридски”ISBN 978-954-07-3369-2 , София, Рецензирано
  • Ирина Колева, Мирена Легурска, Виолета Коцева-Попова, Аз променям света. Позанвателна книжка по образователно направление околен свят за 4. група, ISBN:978-954-302-054-6 , Велес
  • Ирина Колева, Илиана Пантелеева, Мирена Легурска, Жоржентина Атанасова, Виолета Коцева, Атанаска Христова, Стоянка Ненкова, Зоя Цветкова, Мария Попова, Аделина Павлова, Книга за учителя, Велес, София, България, Ref, Рецензирано
  • Джени Маджаров, Ирина Колева, Александър Николов, Виолета Коцева, Андрей Кальонски, Владимир Станев, Андрей Лунин, Светослав Живков, Веселин Тепавичаров, Никола Дюлгеров, Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Допълнителна тетрадка, ISBN:978-954-07-3567-2, София
 • Участие в конференции
  • Присъствие, Виолета Коцева, Образователна интеграция на ученици от етническите малцинства в сферата на висшето образование: път за личностно и професионално развитие, 2021
  • Присъствие, Виолета Коцева, Образование по време на пандемия. Случаят Долни Цибър, 2021
  • Секционен доклад, Виолета Коцева, Спорт и традиционна култура 2018
  • Секционен доклад, Виолета Коцева, Post-graduate qualification of teachers in intercultural educational environment 2018
  • Секционен доклад, Виолета Коцева, “The disease is never as visible as a звеpumlin on your forehead” 2017
  • Секционен доклад, Виолета Коцева, В света на лечителя (за пътя от света на научната в този на традиционната/ алтернативната медицина). 2017
  • Секционен доклад, Виолета Коцева, Празинкът за християните ще се проведе…“ – за неизказаното в отношенията между християни и мюсюлмани в Централните Родопи 2016
  • Секционен доклад, Виолета Коцева, Автобиографичният метод и неговото приложение в областта на медицинската антропология 2016
  • Секционен доклад, Виолета Коцева, Детство на пътя на войната 2016
  • Секционен доклад, Виолета Коцева, Етноложки аспекти в образа на една съвременна пророчица от с. Смилян, общ. Смолян 2016
  • Секционен доклад, Виолета Коцева, Аспекти на народната медицина по южната българска граница 2016
  • Секционен доклад, Виолета Коцева, Методологически въпроси при изследването на народната медицина 2016
  • Секционен доклад, Виолета Коцева, Здравеопазване и балнеолечение в България в началото на ХХ в 2015
  • Секционен доклад, Violeta Kotseva, Uebertragung von volksmedizinischem Wissens unter Bedingungen intensiver Migrationsbewegungen. 2015
  • Секционен доклад, Violeta Kotseva, Traditional medical knowledge. Contemporary condition. 2015
  • Секционен доклад, Виолета Коцева, „Чиловите дни“ (по примера на с. Славейно, общ. Смолян“) 2014
  • Секционен доклад, Виолета Коцева, „Мястото на смъртта – място на памет (още малко за поменалните обичаи в съвременността) 2014
  • Секционен доклад, Виолета Коцева, Културно-историческото наследство като национално богатство 2012
  • Секционен доклад, Виолета Коцева, Обществено здравеопазване и хигиена в селата Подвис и Прилеп, общ. Сунгрларе и гр. Сунгурларе през първата половина на ХХ в. 2012
  • Секционен доклад, Виолета Коцева, Медицинска антропология – нова възможност пред университетските антроположки четения в България 2012
 • Административни длъжности
  • Научен секретар на катедра „Етнология“
  • Член на Издателски съвет при ИФ
  • Член на КС при Кооперация „ИФ 94“
Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар