Исторически факултет

Ръководител катедра

Стара история и Тракология
Щ
Юлия Цветкова е доцент към Исторически факултет на СУ. Нейните научни интереси са насочени към изследване на Източното Средиземноморие и Балканите от края на бронзовата епоха до началото на елинистическата епоха, със специален акцент на социо-политическото развитие, историческата география, археология и нумизматика. Тя е съ-ръководител на археологическите проучвания на скалноизсечения комплекс Глухите камъни в Източни Родопи, както и на множество теренни археологически издирвания на територията на страната.

Координатор

Приемно време:

По предварителна заявка по имейл в онлайн среда в каб. 38

Електронна поща:
Телефон:

9308-354

Адрес:
Исторически факултет
бул. “Цар Освободител” 15
1504 София
Научни интереси:
история на древна Гърция, история на древна Тракия, селищна археология, антична нумизматика (Гърция и Тракия), археология на ранната желязна епоха и класическа археология, историческа география на древна Тракия, ГИС в археологията и старата история
 • Биографични данни

  -завършва 91 НЕГ, София

  – МА по История, МА по Археология, PhD по История към СУ Св. Климент Охридски

 • Специализации
  • 2019 – Getty Research Institute, Los Angeles, USA
  • 1998-1999 – Heinrich Hertz Stifftung, Seminar für Alte Geschichte und Institut für Epigraphik der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Germany

   

 • Членство в научни организации
  • Асоциация на българските археолози
 • Участиие в редколегия
 • Проекти
  • Юлия Цветкова, Археологически проучвания на антично селище при Александровската гробница, Ръководител, Министерство на културата
  • Юлия Цветкова, Археологически проучвания на структури от І хил. пр. Хр. в сектор Север на обект „Скален комплекс Глухите камъни”, Член, Министерство на културата
  • Юлия Цветкова, Теренни издирвания в Хасковска област, землища на Симеоновград и селата Александрово, Константиново, Поляново и Преславец , Член, Министерство на културата
  • Юлия Цветкова, Археологически проучвания на структури от І хил. пр. Хр. в сектор Север на обект „Скален комплекс Глухите камъни”, Член, Министерство на културата
  • Юлия Цветкова, Глухите камъни и ранната желязна епоха в Тракия. Обработка на археологически материали от РЖЕ от проучванията на обект Глухите камъни., Член, НАИМ-БАН
  • Юлия Цветкова, Странджа планина – идентифициране на историческите маршрути от древността в контекста на технологичното съвремие, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-118/26.03.2021 г.
  • Юлия Цветкова, Теренни издирвания на територията на община Хасково и геофизични изследвания в района около могилата с гробница при с. Александрово, Член, Министерство на културата
  • Юлия Цветкова, Български нумизматични четения: История и общество в перспективата на нумизматиката, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-59/13.04.2020 г.
  • Юлия Цветкова, Древна Тракия в цифри: преоценка на Античността в дигиталната епоха/Measuring Ancient Thrace: Re-evaluating Antiquity in Digital Age, Ръководител, Фонд “Научни изследвания”, Номер на договора:КП-06-Н50/3
  • Юлия Цветкова, Комплексни проучвания на района около могилата Рошава чука и гробницата при с. Александрово, Член, Министерство на културата
  • Юлия Цветкова, Лаборатория по културна политика: Култ и религия в Древна Тракия. Фаза 2. Нумизматичен семинар (ЦВП “Наследство БГ”), Член, ЦВП “Наследство БГ”, Номер на договора:BG05M2OP001-1.001-0001
  • Юлия Цветкова, Jubilaeus VIII: „70 години по-късно. Юбилейна конференция посветена на седемдесетата годишнина от второто издание на „Извори за старата история и география на Тракия и Македония“, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-47/10.04.2019 г.
  • Юлия Цветкова, The Hemidrachms of the Thracian Chersonese: iconography, design, and interpretation, Ръководител, Getty Research Institute Scholar Program “The Classical World in Context: Thrace (Villa) 2019/2020”, USA, Fall Term
  • Юлия Цветкова, Лаборатория по културна политика: Култ и религия в Древна Тракия. Фаза 1. Създаване на база данни за паметниците на религиозния живот (ЦВП “Наследство БГ”), Член, Наследство БГ, Номер на договора:BG05M2OP001-1.001-0001
  • Юлия Цветкова, „Scythica Vindobonensia и готските нашествия от средата на ІІІ в. сл. Хр. в днешните български земи“, Член, Фонд „Научни изследвания” , Номер на договора:НТС/Австрия 01/17 от 28.02.17 г.
  • Юлия Цветкова, Jubilaeus VII в памет на проф. Маргарита Тачева, Ръководител, ФНИ на СУ, Номер на договора:24/2016
  • Юлия Цветкова, „Гласът на скалата”, Член, ЕК, Номер на договора:2007CB16IPO008-2013-3-115
  • Юлия Цветкова, Rock-Cut Sanctuaries in the Eastern Rhodope Mountains: The Gluhite Kamani Cult Complex and Surrounding Region, Член, American Research Center in Sofia, Номер на договора:ICAB grant for 2014
  • Юлия Цветкова, Историко-географска информационна система на Югоизточна Европа” към УКХ “Алма Матер”, Член, СУ, Номер на договора:№ ДУНК1-01/22.12.2009
  • Юлия Цветкова, Тракийските светилища в Северозападни Родопи: археологически проучвания в района на Велинградско, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:128/04.2013
  • Юлия Цветкова, Приноси към историческата география на древна Тракия: Топография на култовите места в предримска Тракия (южно от Хемус), Ръководител, ФНИ на СУ, Номер на договора:146/15.04.2010
 • Избрани публикации

  Книга

  • Mariana Minkova, Julia Tzvetkova, Ilya Prokopov, Numismatic Collection of the Regional Museum of History Stara Zagora (ancient Augusta Traiana). Thracian, Macedonian, Greek, and Roman republican coins from 6th to 1st century BC. (CCCHBulg. Volume VIII), in series (Digital edition), 2019, ISBN:978-619-90823-3-1, ProVias, Sofia
  • Диляна Ботева-Боянова, Петър Делев, Юлия Цветкова, Jubilaeus VII. Общество, царе, богове. Сборник в памет на проф. Маргарита Тачева. / Society, Kings, Gods. In memoriam Professoris Margaritae Tachevae, Sofia, 2018, ISBN:978-954-07-4417-9, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София , в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Shawn A. Ross, Adela Sobotkova, Julia Tzvetkova, Georgi Nekhrizov, Simon Connor, The Tundzha Regional Archaeology Project: Surface Survey, Palaeoecology, and Associated studies in Central and Southeast Bulgaria, 2009-2015 final report. Oxbow 2018 , ISBN:9781789250541, Oxbow, Philadelphia, PA, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Хр. Попов, Ю. Цветкова, ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ. Сборник в чест на професор Петър Делев. , ISBN:978-954-07-4309-7, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • В. Николов, Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2005 г., ISSN (print):, Фабер, Велико Търново В. Николов, Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2005 г., ISSN (print):, Фабер, Велико Търново
  • В. Николов, Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2004 г., ISBN:978-954-775-606-9, Фабер, Велико Търново

  Монография

  • Ю. Цветкова, ГИС и Тракология. Приложения на Географските информационни системи в изследванията на тракийската история. София 2018 https://unipress.bg/е-книги, ISBN:978-954-07-4502-2, 978-954-07-4503-9, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София
  • Ю. Цветкова, История на Тракийския Херсонес (от Троянската война до времето на Римското завоевание), ISBN:978-954-400-001-1, Фабер, Велико Търново, Рецензирано

  Статия в научно списание

  • Никола Дюлгеров, Лили Грозданова, Юлия Цветкова, Първа международна конференция „Български нумизматични четения”, 10-12 ноември 2020, София, България, Bulgarian e-Journal of Archaeology, том:10, брой:2, 2020, стр.:257-266, ISSN (online):1314-5088, Ref, Web of Science
  • Ю. Цветкова, Т. Стоянов, Д. Ботева, 13-ти Международен конгрес по тракология „Древна Тракия: мит и реалност“, 3-7 септември 2017 г. Казанлък, България, Bulgarian e-Journal of Archaeology / Българско е-Списание за Археология; ISSN: 1314-5088 , том:7, брой:2, 2017, стр.:313-321, ISSN (online):1314-5088, Ref, Web of Science
  • J. Tzvetkova, Review of Miroslav Ivanov Vasilev The Policy of Darius and Xerxes towards Thrace and Macedonia, Leiden/Boston, Brill. 2015. XI, 257 S. Ill. Gr.–8°(Mnemosyne Supplements, 379.), Anzeiger für die Altertumswissenschaft, том:68, брой:July/October 2015, 3./4. edition, 2016, стр.:238-243, ISSN (print): 0003-6293
  • Ю. Цветкова, Земите на Месад/The Lands of Maisades, Thracia, том:21, 2016, стр.:17-29, ISSN (print):0204-9872
  • J. Tzvetkova, “Quantifying the Cult”. A GIS Approach towards the Cult Places of the Thracians from the Iron Age, Thracia, том:20, 2012, стр.:317-326, ISSN (print):0204-9872, Ref
  • G. Nekhrizov, L. Roller, M. Vassileva, J. Tzvetkova, N. Kecheva, Gluhite Kamani: Old Questions and New Approaches , Thracia, том:20, 2012, стр.:215-233, ISSN (print):0204-9872, Ref
  • Г. Нехризов, Ю. Цветкова, А. Соботкова, Ш. Рос, Теренни обхождания за издирване на археологически обекти в Казанлъшката котловина през 2009-2010 г. (предварителни резултати), Казанлък в миналото и днес, том:8, 2011, стр.:114-124, ISSN (print):1310-3466
  • J. Tzvetkova, The Coinage of Kardia, Archaeologia Bulgarica , том:13, 2009, стр.:33-54, ISSN (print):1310-9537, Ref, Web of Science
  • J. Tzvetkova, Die Thrakische Chersones und die thrako-griechischen Kontakte in der Zeit vor den Philaiden, Boreas: Münstersche Beiträge zur Archäologie, том:23/24, 2001, стр.:23-34, ISSN (print):03444-810X, Ref
  • J. Tzvetkova, Siedlungen und Siedlungssystem auf der Thrakischen Chersones in der vorrömischen Zeit, Thracia, том:13, 2000, стр.:431-462, ISSN (print):0204-9872, Ref

  Статия в поредица

  Статия в сборник (на конференция и др.)

  • Julia Tzvetkova, Nadezhda Kecheva, Yulia Dimitrova, A history of archaeological research in the Kazanlak Valley, The Tundzha Regional Archaeology Project: Surface Survey, Palaeoecology, and Associated Studies in Central and Southeast Bulgaria, 2009-2015 Final Report, editor/s:Shawn A. Ross, Adela Sobotkova, Julia Tzvetkova, Georgi Nekhrizov, Simon Connor, Publisher:Oxbow Books, 2018, pages:45-50, ISBN:9781789250541, Ref, Web of Science, др., International, PhD
  • G. Nekhrizov, J. Tzvetkova, The Bronze Age in the Eastern Rhodopes, Gold&Bronze. Metal, Technologies and International Contacts in the Eastern Balkans during the Bronze Age, ISBN 978-954-9472-60-8, редактор/и:S. Alexandrov, Y. Dimitrova, H. Popov, B. Horejs, K. Chukalev, издателство:Алианс Принт ЕООД, 2018, стр.:181-191, ISBN:978-954-9472-60-8
  • Ю. Цветкова, Дълголетникът Терес, Stephanos archaeologicos ad 80 annum pofessoirs Ludmili Getov (SAUS VI). ISSN 1312-7284, редактор/и:Иван Вълчев, 2018, стр.:117-119, ISSN (print):1312-7284
  • Ю. Цветкова, Одриси и перси: политически взаимоотношения по времето на Котис І (384-360 г. пр. Хр.), JUBILAEUS VII. Общество, царе, богове. Сборник в памет на проф. Маргарита Тачева, ISBN: 978-954-07-4417-9, редактор/и:Диляна Ботева-Боянова, Петър Делев, Юлия Цветкова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, стр.:63-68, ISBN:978-954-07-4417-9
  • G. Nekhrizov, J. Tzvetkova, Die Bronzezeit in den östlichen Rhodopen, Das erste Gold. Ada tepe: Das älteste Goldbergwerk Europas, ISBN 978-3-9902130-5, редактор/и:Sabine Haag Hristo Popov, Barbara Horejs, Stefan Alexandrov, Georg Plattener, издателство:Kunsthistorisches Museum-Wien, 2017, стр.:49-57, ISBN:978-3-9902130-5
  • Julia Tzvetkova, Jewellery on Greek coins from Thrace, Ex Nummis Lux. Studies in Ancient Numismatics in Honour of Dimitar Draganov, ISBN: 978-954-9460-07-0, редактор/и:Dilyana Boteva, издателство:Bobokov Bros. Foundation, 2017, стр.:421-426, ISBN:978-954-9460-07-0
  • Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Монументална гробница при с. Черничино, Ивайловграско, ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ. Сборник в чест на професор Петър Делев, ISBN 978-954-07-4309-7, редактор/и:Хр. Попов, Ю. Цветкова , издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, стр.:500-510, ISBN:978-954-07-4309-7
  • J. Tzvetkova, Die Aesillas Münzen in Thrakien im Lichte einiger neuer Funde, “Man kann es sich nicht prächtig genug vorstellen!”. Festschrift für Dieter Salzmann zum 65. Geburtstag, редактор/и:H.-H. Nieswandt – H. Schwarzer, unter Mitarbeit von M. Blömer und K. Martin, издателство:Scriptorium, 2016, стр.:199-210, ISBN:978-3932610578, Ref
  • Ю. Цветкова, Сакралното и профанното в тракийските светилища от І хил. пр. Хр./The Sacred and the profane in the Thracian sanctuaries from the 1st mill. B.C., ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Сборник в памет на проф. Димитър Попов, редактор/и:П. Делев, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, стр.:392-420, ISBN:978-954-07-4158-1
  • Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Д. Грозданов, Г. Дянкова, Скален комплекс Глухите камъни (предварително съобщение), „България в световното културно наследство”. Материали от третата национална конференция по история, археология и културен туризъм пътуване към България – Шумен, 17 – 19.05. 2012 г., ISBN 978-954-577-869-8, 2014, стр.:130-142, ISSN (print):1313-0889, Ref
  • G. Nekhrizov, J. Tzvetkova, N. Kecheva, Archaeological GIS: Kazanlak Surface Survey in 2009-2011 , Proceedings of the First European SCGIS Conference “Best practices: Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites” 21-23 May 2012, ISSN 1314-7749, редактор/и:V. Naydenova, S, Stamenov, 2012, стр.:53-62, ISSN (online):1314-7749, PhD
  • J. Tzvetkova, G. Nekhrizov, N. Kecheva, Mobile GIS and the Perspectives for Archaeological Surface Surveys in Bulgaria , Survey in Archaeology: often a neglected science”. Archaeological Debates no. 2, ISSN 2248 – 0218, редактор/и:Alexandru S. Morintz and Raluca Kogălniceanu, 2012, стр.:55-82, Ref, PhD
  • G. Nekhrizov, J. Tzvetkova, Ritual Pit Complexes in Iron Age Thrace. The Case Study of Svilengrad, Anatolian Iron Ages 7: The Proceedings of the Seventh Anatolian Iron Ages Colloquium Held at Edirne, 19–24 April 2010, ISBN 978-90-429-2562-5 , редактор/и:Altan Çilingiroğlu and Antonio Sagona , издателство:Leuven: Peeters, 2012, стр.:177-209, Ref, Web of Science
  • Ю. Цветкова, Тракийският Херсонес и одриските владетели (5-4 в. пр. Хр.), Югоизточна Тракия през II-І хил. пр. Хр., ISBN 978-954-15-0221-1, редактор/и:Р. Георгиева, Т. Стоянов, Д. Момчилов, 2010, стр.:126-133, ISBN:978-954-15-0221-1
  • J. Tzvetkova, “The War over the Chersonese“. Zur Chronologie und Periodisierung des athenisch-odrysischen Konflikts um die Thrakische Chersones, Proceeding of the 10th International Congress of Thracology Komotini-Alexandroupoli 18-23 October 2005. Thrace in the Graeco-Roman World, ISBN 9789607905383 , 2007, стр.:657-668, ISBN:9789607905383, Ref
  • Ю. Цветкова, Монетосеченето на Тракийския Херсонес – проблеми на хронологията и периодизацията, Acta Musei Varnensis ІІ. Нумизматични и сфрагистични приноси към историята на Западното Черноморие, Международна конференция, Варна 12-15 септември 2001 г., ISBN 954-15-0128-1, 2004, стр.:17-31, ISBN:954-15-0128-1, Ref
  • Ю. Цветкова, Археологически паметници от Средна Места. Паметници от праисторията и тракийската древност, Копривлен, т. І, редактор/и:А. Божкова, П. Делев, 2002, стр.:39-49, ISBN:954-90387-6-9; 954-90387-7-7
  • Ю. Цветкова, Флавиополис на Тракийския Херсонес (към Plin. nat. 4.11.47-48.), Jubilaeus V. Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева, ISBN 9540716748, 9789540716749, редактор/и:К. Бошнаков, Д. Ботева, 2002, стр.:394-398, ISBN:9540716748, 9789540716749, Ref

  Студия в научно списание

  • G. Nekhrizov, J. Tzvetkova, Contributions to the Periodization and Absolute Chronology of the Early Iron Age in South Thrace, Archaeologia Bulgarica, том:ХХII, брой:1, 2018, стр.:17-44, Ref, IR , SCOPUS, SJR (3 – )

  Студия в сборник (на конференция и др.)

  • Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Ритуални ями от желязната епоха при Свиленград, Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2005 г., редактор/и:В. Николов, Г. Нехризов, Ю Цветкова , издателство:Фабер, 2008, стр.:331-493, ISBN:9789547759039, Ref

   

 • Участие в научни конференции
  • Секционен доклад, Julia Tzvetkova, The hemidrachms of the Thracian Chersonese and their political environment, 2022
  • Секционен доклад, Юлия Цветкова, Georgi NEKHRIZOV, Julia TZVETKOVA The Alexandrovo Tomb and Its Archaeological Context
  • Присъствие, Юлия Цветкова, Anjo WEICHBRODT, Georgi NEKHRIZOV, Julia TZVETKOVA, Julia VALEVA, Angela PENCHEVA, Daniela STOYANOVA Inventory and Management System of the Thracian Tombs in Bulgaria
  • Секционен доклад, Юлия Цветкова, The lion of Chersonese: some observation on the iconography of the hemidrachms of the Thracian Chersonese
  • Секционен доклад, Юлия Цветкова, Монетното съкровище от Брацигово
  • Постер, Юлия Цветкова, От Херайон до Аполония 2: топографската перспектива/From Heraion to Apollonia: the topographic perspective
  • Секционен доклад, Julia Tzvetkova, The Road to Pistiros: Some suggestions on the road network and communications in Thrace during the 4th c. BC
  • Секционен доклад, Julia Tzvetkova, Coin Hoards with Drachms and Hemidrachms of Parion and the Thracian Chersonese from 5th-4th Century BC: Territorial Distributions in Thrace and Interpretation
  • Секционен доклад, Julia Tzvetkova, Thrace beyond the gold: some questions on the unequal exchange during the Late Bronze Age
  • Секционен доклад, Julia Tzvetkova, Ancient Thrace: GIS and Reality
  • Секционен доклад, Julia Tzvetkova, From Bronze to Iron in Thrace (with Georgi Nekhrizov)
  • Секционен доклад, Юлия Цветкова, Одриси и перси: политически взаимоотношения по времето на Котис (384-360 г. пр.Хр.)
  • Секционен доклад, Юлия Цветкова, LiDAR базирани теренни археологически издирвания в България 2015: Проект „Глухите камъни“
  • Секционен доклад, Julia Tzvetkova, Hoards with Philip II and Alexander III type bronze coins in Thrace: an attempt for a GIS based analysis of their distribution
  • Секционен доклад, Юлия Цветкова, Дълголетникът Терес
  • Секционен доклад, Julia Tzvetkova, The Thracian megalithic culture in the Eastern Rhodopes. Problems of Investigations (with G. Nekhrizov)
  • Секционен доклад, Julia Tzvetkova, The Lands of Maisades. A GIS aided look to the Odrysian rule in South-Eastern Thrace
  • Секционен доклад, Julia Tzvetkova, Contributions to the periodization and absolute chronology of the EIA in South Thrace
  • Секционен доклад, Юлия Цветкова, Тракология и технология. Някои аспекти на модерните компютърни приложения в изследванията на тракийската история
  • Секционен доклад, Julia Tzvetkova, Kazanlak Field Survey 2009-2010:GIS for Archaeological Map of Bulgaria
  • Секционен доклад, Julia Tzvetkova, From Heraion to Apollonia: a GIS tour through South-Eastern Thrace
  • Секционен доклад, Юлия Цветкова, Ritual Pit Complexes in Iron Age Thrace. The Case Study of Svilengrad
  • Секционен доклад, Julia Tzvetkova, The ancient Thracian city at Koprivlen – archaeological investigations, conservation and cultural integration
  • Секционен доклад, Юлия Цветкова, Тракийският Херсонес и одриските владетели (5-4 в. пр. Хр.)
  • Секционен доклад, Julia Tzvetkova, “The War over the Chersonese“. Zur Chronologie und Periodisierung des athenisch-odrysischen Konflikts um die Thrakische Chersones
  • Секционен доклад, Юлия Цветкова, Монетосеченето на Тракийския Херсонес – проблеми на хронологията и периодизацията
 • Научно ръководство на докторанти
  • Юлия Цветкова, Древна Тракия в произведенията на Ксенофонт, СУ дисертация д-р:Николай Тодоров Пенев, 2024
  • Юлия Цветкова, The Phoenicians and the Other on the Island of Cyprus: Models
   of Interaction, СУ, дисертация докт. Миглена Димова, 2026

Учебни дисциплини

Научно ръководство на докторанти

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар