Исторически факултет

Ръководител катедра

Нова българска история, Българска историография
Щ

доц. д-р Владимир Станев

Доц. д-р Владимир Станев e преподавател в катедрата по История на България в софийския университет “Св. Климент Охридски”. Научните му интереси са в областта на военното дело и партизанското движение.

Координатор

Електронна поща:
Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София
Научни интереси:
Нова българска история, партизанско движение, ВМРО
 • Научен проект
  • Владимир Станев, Професионално развитие в областта на културното наследство, Член
  • Владимир Станев, Създаване на електронна база данни за българисти и българистични центрове, Член
  • Владимир Станев, Държавата в икономиката на Балканите (1856-1914) по примера на България, Гърция и Сърбия“ към УКХ „Алма Матер“, Член
  • Владимир Станев, Студентски практики, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.002-0001
  • Владимир Станев, Съдбата на вакъфските имоти в България, Член, , Номер на договора:ФН10/14 от 17.12.2016
  • Владимир Станев, Международна асоциация по българистика, Член
  • Владимир Станев, „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“, „Квалификация на педагогическите специалисти“, , Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001
  • Владимир Станев, Международен конгрес по българистика, Член
  • Владимир Станев, “Историко-географска информационна система на Югоизточна Европа” към УКХ “Алма Матер”. , Член, ФНИ – МОН, Номер на договора:№ ДУНК1-01/22.12.2009.
  • Владимир Станев, Описване, дигитализиране и анализ на документи за българската история, сръбската и югославската история от архива на Сърбия, архива на Югославия, архива на Белград и военния архив на Сърбия, Член
  • Владимир Станев, Проект „Преходът: гласове, образи, памет“, Член
  • Владимир Станев, Алманаси, годишници и доклади на Княжество и Царство България (1878-1939), Член
  • Владимир Станев, Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение, Член, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0038
 • Участие в конференция
  • Секционен доклад, Климент Найденов, Владимир Станев, Елица Стоянова, Защитата на националната кауза: проф. Анастас Иширков за Добруджа в края на Първата световна война
  • Секционен доклад, Владимир Станев, Освободена България и вакъфите (1878–1885 г.)
  • Секционен доклад, Владимир Станев, Англия и българските партизани
  • Секционен доклад, Владимир Станев, БДЖ и светлината в тунела (1885–1912)
  • Секционен доклад, Владимир Станев, Георги Димитров и партизанското движение в България
  • Секционен доклад, Владимир Станев, БДЖ – тъжният преход от „Големия взрив“ към „черната дупка“
  • Секционен доклад, Владимир Станев, В името на човешкия живот. Приносът на българските адвокати за спасяването на евреите и за отмяната на антиеврейското законодателство (1943–1944)
  • Секционен доклад, Владимир Станев, “Коварството” на Фердинанд и “предателството” на Кобургите.
  • Секционен доклад, Владимир Станев, Държавата и партизанското движение (1941–1944)
  • Секционен доклад, Владимир Станев, Решаване на вътрешни конфликти в българските партизански отряди през Втората световна война
  • Секционен доклад, Владимир Станев, 1903 и 1923 г. – две въстания, различна идея, еднакъв край
  • Секционен доклад, Владимир Станев, Дебатът за политическите режими в Царство България след Първата световна война
  • Секционен доклад, Владимир Станев, Акция «Неудобните». Деветнадесетомайците и ВМРО в съвременната историография
  • Секционен доклад, Владимир Станев, Митология за Търновската конституция
  • Секционен доклад, Владимир Станев, 16 юни – заговор или преврат.
  • Секционен доклад, Владимир Станев, “Извънреволюционната дейност на ВМОРО”
 • Участие в редколегия
  • Владимир Станев, Кръгла маса “Българистика”. Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г. № 8., Участие в редколегия
  • Владимир Станев, Кръгла маса “Дигитализация”. Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г. № 7., Участие в редколегия
  • Владимир Станев, Кръгла маса “Златният век на цар Симеон: политика, религия и култура”. Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г. № 6., Участие в редколегия
  • Владимир Станев, Кръгла маса “Кирилометодиевистика”. Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г. № 9., Участие в редколегия
 • Съставителска дейност
  • Евгения Калинова, Валери Колев, Искра Баева, Владимир Станев, Исторически алманах на Софийския университет (1888–2018).Състав. В. Колев, Вл. Станев, Е. Калинова, И. Баева. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISBN 978-954-07-4994-5. С., 2020, 271 с., ISBN:ISBN 978-954-07-4994-5, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Ани Истаткова-Иванова, Владимир Станев, Светослав Живков, Приложение 1: Нормативна база за културното наследство, 1870–2000 г. – В: Законодателство и професионално развитие в областта на културното наследство. Историческа реконструкция и актуално състояние в Република България (съст. Иван Кабаков), София, 2020,с. 231-333., ISBN:978-954-07-4986-0, Университетско издателство “Св. Климент Охридски“, София
  • Ани Истаткова-Иванова, Веселин Янчев, Тодор Попнеделев, Владимир Станев, Светослав Живков, Пламена Стоянова, Българистика: учени, форуми и периодични издания, Университетско издателство “Св. Климент Охридски“, София
 • Избрани публикации

  Книги

  • Владимир Станев, С перо в раната – Предговор-Лондр, Албер. Комитаджии или тероризмът на Балканите, ISBN:978-954-9772-82-1, Факел Експрес, София
  • Веселин Янчев, Владимир Станев, Светослав Живков, Любомир Юруков, Войната такава, каквато беше. България в Първата Балканска война 1912-1913 г., ISBN:978-954-07-3413-2, Университетско издателство “”Св. Климент Охридски, София

  Монографии

  • Владимир Станев, Шумът от дебри и балкани. Партизаните в България (1941 – 1944)., ISBN:ISBN 978-954-07-5337-9, e-ISBN 978-954-07-5338-6, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София
  • Владимир Станев, Междусъюзническият военен контрол в България (1920-1927), ISBN:978-954-07-4524-4, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано

  Статии в научни списания

  • Владимир Станев, България, Балканските войни и краят на илюзиите., История, брой:6, 2012, стр.:500-504, ISSN (print):0861-3710
  • Владимир Станев, Митология за Търновската конституция. , История , брой:3, 2009, стр.:21-31, ISSN (print):0861-3710
  • Владимир Станев, Извънреволюционната дейност на ВМОРО, Анамнеза, брой:2-3, 2007, стр.:78-94, ISSN (online):1312-9295
  • Христо Беров, Владимир Станев, Проституцията в София и Белград в края на ХІХ и началото на ХХ век. , Анамнеза , брой:3, 2006, стр.:106-114, ISSN (online):1312-9295
  • Владимир Станев, Димитър Григоров, Спорът за Интегрална Югославия: от Триград за Черноморе през Македония. , Минало, брой:4, 2005, стр.:56-76, ISSN (print):1310-3415, PhD
  • Владимир Станев, Междусъюзническият военен контрол и разоръжаването на гражданското население след Първата световна война. , Минало, брой:1, 2004, стр.:67-78, ISSN (print):1310-3415
  • Владимир Станев, Структура и цели на съграшенския военен контрол в България 1920-1927 г., Минало, брой:4, 2004, стр.:69-84, ISSN (print):1310-3415
  • Владимир Станев, Българската общественост и военноконтролните органи след Първата световна война 1920-1927 г. , История, брой:3-4, 2003, стр.:73-88, ISSN (print):0861-3710
  • Владимир Станев, Дипломатическата дейност на генерал Михаил Савов., Минало, брой:1, 2003, стр.:68-78, ISSN (print):1310-3415

  Статии в сборници (на конференция и др.)

  • Владимир Станев, 1903 и 1923 година, или как се взема решение за въстание, Коварство и предателство в исторята. Кюстендилски четения 22 [2016], издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2018, стр.:176-187, ISBN:978-954-07-4606-7
  • Владимир Станев, Държавата и партизанското движение, Държавната идея в модерната епоха, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:132-146, ISBN:978-954-07-4559-6
  • Владимир Станев, Армията и българските партизани, KRATISTOS. Сборник в чест на професор Петър Делев, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2017, стр.:673-685, ISBN:978-954-07-4309-7
  • Владимир Станев, Полицията и българските партизани, Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г. № 22. Секция “История и археология”, Подсекция “Нова българска история” , редактор/и:Тодор Попнеделев, Светослав Живков, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2014, стр.:368-388, ISBN:978-954-07-3841-3, Ref
  • Владимир Станев, Даниела Ташева, Акция „Неудобните”: Деветнадесетомайците срещу ВМРО в оценките на съвременниците и на историографията., Дебати и проблеми в модерната българска историческа наука. XVIIІ Кюстендилски четения 2011 г. , редактор/и:Христо Беров, издателство:Регионален историчесски музей – Кюстендил, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер”, 2013, стр.:172-191, ISBN:978-954-8191-20-3, PhD
  • Владимир Станев, Властта на „четвъртата власт” – Димо Казасов и „шпионската афера” през 1930 г., Т о л е р а н т н и я т националист. (Паметен сборник за проф. Стайко Трифонов), 2009, стр.:231-243, ISBN:978-954-326-091-1
  • Владимир Станев, Митология за Търновската конституция , Трето Българско царство 1879–1946. Научна конференция,София, 12 май 2009 г. Сборник доклади. , 2009, стр.:66-74
  • Владимир Станев, Александър Цанков – “кръволок” или “спасител” , Кюстендилски четения 2003-2004, 2006, стр.:106-120, ISBN:954-9445-06-2; 978-954-9445-06-0
  • Владимир Станев, Балканите между Запада и конфликта (1878 – 1945) , Кюстендилски четения 2005. Мир и конфликти в Югоизточна Европа. , издателство:Фабер, 2006, стр.:107-122, ISBN:954-9445-07-0; 978-954-9445-07-7
  • Владимир Станев, Член 17. от Търновската конституция – между мита и реалността, Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на професор Любомир Огнянов, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006, стр.:110-123, ISBN:954-07-2429-5; 978-954-07-2429-4
  • Владимир Станев, Копривлен и земите около средното течение на Места в съвременната епоха – историко-географска и икономическа характеристика., Копривлен. Т. 1., 2002, стр.:32-39, ISBN:954-90387-6-9

  Студии в научни списания

  • Светослав Живков, Владимир Станев, Ролята на адвокатите за спасяването на българските евреи през Втората световна война, La Estreya. Списание за еврейска история, изкуство, култура., брой:14, 2018, стр.:52-73, ISSN (print):1313-8200
  • Владимир Станев, Светослав Живков, Председателите на Висшия адвокатски съвет 1925 – 1944 – адвокати, юристи, общественици, Адвокатски преглед, брой:11, 2015, стр.:9-30, ISSN (print):1313-7204, Ref
  • Светослав Живков, Владимир Станев, Ролята на адвокатите за спасяването на българските евреи през Втората световна война. , Адвокатски прглед , брой:12, 2013, стр.:3-23, ISSN (print):1313-7204,

  Студии в поредица

  • Владимир Станев, Някои нормативни актове от зората на българската археология (втората половина на ХІХ век, Jubilaeus, том:Завръщане към изворите, брой:8, редактор/и:Петър Делев, Диляна Ботева – Боянова, Лили Грозданова, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2021, стр.:231-246, ISSN (print):978-954-07-5284-6, ISSN (online):978-954-07-5282-2

  Студия в сборник (на конференция и др.)

  Учебни помагала

  • Джени Маджаров, Александър Николов, Ирина Колева, Андрей Лунин, Веселин Тепавичаров, Виолета Коцева, Владимир Станев, Алексей Кальонски, Димитър Григоров, Доротея Валентинова, Никола Дюлгеров и др., Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, ISBN:978-954-07-3567-2, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София,
  • Владимир Станев, Национални пожелателни и директивни документи за социокултурна компетентност на учителя. – В: Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, с. 25-36., ISBN:978-954-07-3565-8, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София
  • Христо Беров, Владимир Станев, Подходи и модели за интеркултурно образование и диалог в системата на средното образование. – В: Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, с. 41-51., ISBN:978-954-07-3565-8, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, Рецензирано
  • Христо Матанов, Мария Баръмова, Владимир Станев, Теменужка Бандрова, Исторически атлас на Югоизточна Европа. , ISBN:978-954-519-044-5, Датамап, София

   

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар