Стара история
Щ
Роден в София , авторът е възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“, а основните сфери на неговите интереси са свързани с политическата история , културата и религията на древните общества. По-конкретно това са: политическата история на нововавилонската и новоасирийската епоха, културата и изкуството в Двуречието от III-то хил. пр. Хр. насетне, с акцент върху глиптиката и демонологията, изворознанието, акадския език и историята на Урарту. Други сфери на основните интереси е миналото на Древен Рим, Елада и Древен Израел.
Приемно време:

по договаряне чрез контакт по имейл в каб. 38

Електронна поща:
Телефон:

(02) 9308/ 354

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София
Научни интереси:
Политическа история и култура на Древния изток, асирология, антична история (Елада и Рим), история на религиите.
 • Биографични данни

  1995 г. завършил 8 СОУ “Васил Левски” в София, паралелка с
  разширено преподаване на испански език.
  1995 – 1996 г. редовен студент в специалност педагогика
  в Педагоги-ческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.
  1996 – 2002 г. редовен студент в специалност история в
  Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.
  Специализира в катедрата по Стара история и тракология.
  1998 – 1999 г. завършва модул по Асирология и

  Египтология с изучаване на акадски език в Центъра за източни
  езици и култури към Факултета по кла-сически и нови
  филологии на СУ “Св.Климент Охридски”.
  1998-2001 г. завършва втора специалност Арабска
  филология в Центъра за източни езици и култури към
  Факултета по класически и нови филологиии на СУ
  “Св.Климент Охридски”.
  2000-2001 г. стипендиант на фондация “Отворено Общество.”
  2002 г. защитава магистърска теза на тема: Проблеми и
  хипотези за пе-риода на управление на Набонид във Вавилония.
  556-539 г. пр. Хр. пред Катед-рата по Стара история,
  тракология и средновековна обща история.
  2004 – 2008 г. редовен докторант в катедрата по Стара
  история Траколо-гия и Средновековна обща история.
  Юни 2008 г. участва в предварителни археологически
  разкопки в Кабиле, ръководени от доц. д-р П. Делев.
  2008 г. защитава докторска теза на тема: Проблеми на
  политическата история на Нововавилонското царство 627 – 539
  г. пр. Хр.
  Октомври 2008 – януари 2009 г. хоноруван асистент по
  Стара история в катедрата по Стара история, тракология и
  средновековна обща история.
  2009 г. избран за редовен асистент по Стара история.
  2011 г. избран за главен асистент по Стара история

 • Специализации

  Сирия: август-септември 2006 г. Дамаск, Френски институт за Близкия изток (Institut Francais du Proche-Orient – IFPO),
  Национална библиотека „Хафез ал-Асад“ (Maktabatu Hafiz Al-Assad).
  Нидерландия: юни-юли 2019 г. Лайден, Нидерландски институт за Близкия изток (Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten – NINO) към Лайденския университет, със стипендия на института.

 • Проекти

  2019

  1.Кабалан Мукарзел, Лаборатория по културна
  политика: Култ и религия в Древна Тракия. Фаза 1.
  Създаване на база данни за паметниците на
  религиозния живот., Член, BG05M2OP001-1.001-0001
  изграждане и развитие на център за върхови
  постижения “Наследство БГ”., Номер на договора:РД
  22-300 от 26.02.2019

  2018

  2. Кабалан Мукарзел, Пътуващ семинар: Северозападна Тракия., Ръководител, , Номер на
  договора:26/2018

  2017
  3. Кабалан Мукарзел, Студентски практики – Фаза 1.,
  Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.002-0001 2017

  2016

  4. Кабалан Мукарзел, Jubilaeus VII за организиране на
  конференция по повод 80-та годишнина от
  рождението на проф. дин. Маргарита Тачева, Член, ,
  Номер на договора:24/2016

  2016

  5. Кабалан Мукарзел, Приятели на българските
  съкровища 2016 – 2020 ННЕК – ЮНЕСКО, Член, 2016

  2013

  6. Кабалан Мукарзел, Студентски практики , Член, ,
  Номер на договора:BG051PO001-3.3.07-0002 2013

  2010

  7. Кабалан Мукарзел, Информационна база данни в
  помощ на обучението по Стара история и
  Тракология. , Член,

  2009

  8. Кабалан Мукарзел, Информационна база данни в помощ на обучението по Стара история и Тракология. , Член,

 • Избрани публикации

  Учебник по история и цивилизации за пети клас. Издателска къща „Анубис“. София, 2016. В съавторство с проф. Хр. Мата­нов, проф. П. Делев, проф. Ц. Каснакова и Т. Рангелова. ISBN 978-619-215-009-9.

  Състоянието на Католическата Църква в България в периода 1952 – 1976 г. В сп. Минало, бр. 2/2001, 88 – 96. ISSN 1310-3415.

  Образът на Набопаласар според сведенията на клинописните извори. В сп. История, бр. 1/2008, 1 – 14. ISSN 0861-3710.

  Бизнесменът цар. Някои обобщения върху сведенията за Не­риглисар в клинописните извори. В сп. .История, бр. 2-3/2008, 3 – 17. ISSN 0861-3710.

  Тарифната стела на цар Набонид. За двореца и цените през нововавилонския период. В сп. Orientalia, издание на НБУ, бр. 2/2008, 73 – 88. ISSN 1312-6962.

  Навуходоносор II и Първата обсада на Йерусалим в 597 г. пр. Хр. В сборник: Кризите в историята. Ежегодни Кюстендилски четения XVI, София 2011, 260 – 282. ISBN 978-954-8191-18-0.

  Амулет с късно-вавилонска сцена от Крастава могила, село Драгоданово. В сборник: Thracia XX, 2012, 197 – 213. ISSN 0204-9872.

  Сведението у Херодот I. 77 за провала на антиперсийската коалиция през VI в. пр. Хр. в исторически план. В сборник: Провалите в историята. Ежегодни Кюстендилски четения XVII, София 2012, 6 – 25. ISBN 978-954-8191-19-7.

  Могилен гроб от римската епоха при Драгоданово, Сливенско. В сп. Археология 1/2012, 81 – 101, в съавторство с Д. Димитро­ва – НАИМ БАН. ISSN 0324-1203.

  Демонът Ламашту. Образ и слово в древното Двуречие. В сборник Култури и религии на Балканите, в Средиземномо­рието и Изтока VI. Societas Classica. Велико Търново, 2013, 585 – 605. ISBN 978-954-524-903-7. С електронен достъп на сайта на ВТУ на адрес: https://journals.uni-vt.bg/sc/bul/vol6/iss1/51

  Some Observations about “Foreigners” in Babylonia during the VI Century BCE. IN: The Ancient World in an Age of Globalization. Melammu VII. Proceedings of the Sixth Symposium of the Assyrian and Babylonian Intellectual Heritage Project, held in Sophia, Bulgaria, September 1 – 3, 2008. Ed. by M. Geller. Berlin, 2014, 129 – 155. ISBN 978-3-945561-00-3. С електронен достъп на сайта The Melammu Project – Helsinki: https://www.edition-open-access.de/proceedings/7/9/index.html

  The Religious Reform of Nabonidus: A Sceptical View. IN: The Ancient World in an Age of Globalization. Melammu VII. Pro­ceedings of the Sixth Symposium of the Assyrian and Babylonian Intellectual Heritage Project, held in Sophia, Bulgaria, September 1 – 3, 2008. Ed. by M. Geller. Berlin, 2014, 157 – 189. ISBN 978-3-945561-00-3. С електронен достъп на сайта The Melammu Project – Helsinki: https://www.edition-open-access.de/proceedings/7/10/index.html

  Късновавилонско заклинание срещу Ламашту от Урук. Наблю­дения върху текст TCL 6, 49. В сборник: Култури и религии на Балканите, в Средиземно-морието и Изтока VII. Societas Classi­ca, Велико Търново, 2015, 253 – 276. ISBN 978-954-524-996-9. С електронен достъп на сайта на ВТУ на адрес: https://journals.uni-vt.bg/sc/bul/vol7/iss1/18

  За Култовата сцена в нововавилонската глиптика през VII – V в. пр. Хр. Част I. В сборник: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VIII. Societas Classica, Велико Търново, 2016, 321 – 344. ISBN 978-619-208-060-0. С електронен достъп на сайта на ВТУ на адрес: https://journals.uni-vt.bg/sc/bul/vol8/iss1/25

  Саргон II и Кархемиш в 717 г. пр. Хр. Войната и реорганизи­раният мир след нея. В сборник: Коварство и предателство в историята. Ежегодни Кюстендилски четения 22 [2016]. Съст. С. Живков. София – УИ, 2018, 9 – 29. ISBN 978-954-07-4606-7.

  Fortune and Politics: Nabopolassar’s Campaigns in 616 – 615 BCE and His Alliance with Media. IN: Fortune and Misfortune in the Ancient Near East. Proceedings of the 60th Rencontre Assy­riologique Internationale, Warsaw, July 2014. Еd. by O. Drewnow­ska M. Sandowicz. Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana, USA. 2016, 335 – 346. ISBN 9781575064659, LCCN 2016039641. С достъпен абстракт на доклада на сайта RAI 60 – Warsaw: https://www.raiwarsaw.uw.edu.pl/images/PDFs/60RAI_Abstracts.pdf

  Отношенията между Асирия и Египет през втората полови­на на VIII в. пр. Хр. В Сборник в чест на XX години програми по египтология в Нов български университет. София 2017, 102 – 126. ISBN 978-619-01-0046-1.

  За Култовата сцена в нововавилонската глиптика през VII – V в. пр. Хр. Част II. В сборник: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IX. Societas Classica, Велико Търново, 2017, 197 – 223. ISBN 978-619-298-128-7. С електронен достъп на сайта на ВТУ на адрес: https://journals.uni-vt.bg/sc/bul/vol9/iss1/15

  Марковият печат с късно-вавилонска сцена от Тракия в образи (Нови наблюдения върху паметника от Драгоданово). В Jubilaeus VII. Общество, царе, богове. Сборник в памет на проф. Маргарита Тачева. Ред. Д. Ботева-Боянова, П. Делев, Ю. Цветкова. София 2018, 209 – 219. ISBN 978-954-07-4417-9.

  Арабската кампания на Тиглат-Паласар III в царските надписи и релефите от Централния дворец в Калах. В: Кратистос. (Kratistos). Сборник в чест на професор Петър Делев. София, 2017, 37 – 58. ISBN 978-954-07-4309-7.

  Саргон II в Загрос. За политиката на владетеля в северозапад­ните части на планината. В Сборник в чест на 85 години от рождението на проф. Александър Фол д.н. БИЕ – НБУ, София 2018, 145 – 172. ISBN 978-619-01-0340-0.

  Удобната забрава: Разрушаването на Вавилон през 689 г. пр. Хр. в царските надписи на Синахериб и Асархадон. В: Thracia XXIV, 2019, 173 – 198. ISSN: 0204-9872.

  За подредбата на релефите с Арабската кампания на Тиглат-Паласар III. Проблеми и хипотези. В сборник Култури и религии на Балканите, в Среди-земноморието и Изтока X. Societas Classica. Велико Търново, 2020, 265 – 287. ISSN: 978-619-208-128-7 (Print).

  On Skudrians in the Akkadian Versions of the Achaemenid Royal Inscriptions and some Late Babylonian Texts IN: Proceedings of 13th Congress of Thracology: Ancient Thrace: Myth and Reality, Kazanlak, 2017. (under press). В съавторство с М. Издимирски – ИБЦТ – БАН. С публикуван абстракт на доклада на адрес: https://www.thracology2017.com/images/summaries.pdf

 • Участие на научни конференции
  1. Секционен доклад, Д. Ботева-Боянова, Ю. Цветкова, Л. Грозданова, И. Вълчев, К. Мукарзел, Б. Василева., Култ и религия в древна Тракия – между сакралното и профанното. Четения по тракология посветени на проф. дин Александър Фол. Древна тракия и траките: сакрално и профанно. 14/05-15/05 2019, СУ, гр. София.
  2. Секционен доклад, Кабалан Мукарзел, Мирослав Издимирски, За една формулна фраза от древноизточен прозиход у Ктесий Книдски. Jubilaeus VII. Юбилейна конференция посветена посветена на седемдесетата годишнина от второто издание на “Извори за старата история на Тракия и Македония”.07/06 2019, СУ, гр. София.
  3. Секционен доклад, Кабалан Мукарзел, За подредбата на релефите с Арабската кампания на Тиглат-Паласар III. Проблеми и хипотези. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“. 16/11-17/11 2018, ВТУ, гр. Велико Търново.
  4. Секционен доклад, Кабалан Мукарзел, Удобната забрава: Разрушаването на Вавилон в 689 г.пр.Хр. в надписите на Синахериб и Асархадон. Ежегодни Кюстендилски четения. Памет и забрава в историята. 01/06-03/06 2018, РИМ – Кюстендил, гр. Кюстендил.
  5. Секционен доклад, Кабалан Мукарзел, Законите в Старата история.Студентски априлски четения “Законите в историята” 11/04 2018, СУ, гр. София.
  6. Секционен доклад, Kabalan Moukarzel, Miroslav Izdimirski, On Skudrians in the Akkadian Versions of the Achaemenid Royal Inscriptions and some Late Babylonian Texts. 13-th International Congress of Thracology. Ancient Thrace: Myth and Reality. 03/09-07/09 2017, СУ, РИМ – Казанлък, гр. Казанлък.
  7. Секционен доклад, Кабалан Мукарзел, Въстания и легитимизъм: за политиката на Саргон II в Загрос. Ежегодни Кюстендилски четения. От революция към еволюция. 02/06-04/06 2017, СУ, РИМ – Кюстендил, гр. Кюстендил.
  8. Секционен доклад, Кабалан Мукарзел, Марковият печат от село Драгоданово, Сливенско, в образи. Jubilaeus VII. Четения в памет на проф. дин. Мар­гарита Тачева по повод 80-годишнината от нейното рождение. 04/06-06/06 2016, СУ, гр. София.
  9. Секционен доклад, Кабалан Мукарзел, Отношенията между Асирия и Египет през втората половина на VIII в. пр. Хр. Конференция в чест на 20 години програми по египтология в НБУ 03/10 2015, НБУ, гр. София.
  10. Секционен доклад, Кабалан Мукарзел, За Култовата сцена в нововавилонската глиптика през VII – V в. пр. Хр. Част II. Международна научна конференция „Култури и рели­гии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“. 13/11-13/11 2015, ВТУ, гр. Велико Търново.
  11. Секционен доклад, Кабалан Мукарзел, За Култовата сцена в нововавилонската глиптика VII – V в. пр. Хр. Част I. Международна научна конференция „Култури и рели­гии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ 25/04-26/04 2014, ВТУ, гр. Велико Търново.
  12. Секционен доклад, Кабалан Мукарзел, Саргон II и Кархемиш в 717 г. пр. Хр. Войната и реорганизираният мир след нея. Ежегодни Кюстендилски четения. Война и мир. 06/06-08/06 2014, СУ, РИМ – Кюстендил, гр. Кюстендил.
  13. Секционен доклад, Kabalan Moukarzel, Fortune and Politics: Nabopolassar’s Campaigns in 616 – 615 BCE and His Alliance with Media.  60th Rencontre Assyriologique Internationale. “Fortune and Misfortune in the Ancient Near East.” 21/07-25/07 2014, University of Warsaw, Warsaw.
  14. Секционен доклад, Кабалан Мукарзел, Фаталното докосване на демона Ламашту. Ежегодни Кюстендилски четения. Фаталното в историята. 14/06-16/06 2013, СУ, РИМ – Кюстендил, гр. Кюстендил.
  15. Секционен доклад, Кабалан Мукарзел, Демонът Ламашту. Образ и слово в древното Двуречие. Международна научна конференция „Култури и рели­гии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока.“ 29/05-30/05 2011, ВТУ, гр. Велико Търново.
  16. Секционен доклад, Кабалан Мукарзел, Сведението у Херодот I, 77 за провала на антиперсийската коалиция през VI в. пр. Хр. в исторически план. Ежегодни Кюстендилски четения. Провалите в историята. 04/06-06/06 2010, СУ, РИМ – Кюстендил, гр. Кюстендил.
  17. Секционен доклад, Кабалан Мукарзел, Навуходоносор II и Първата обсада на Йерусалим в 597 г. пр. Хр. Ежегодни Кюстендилски четения. Кризата в историята – 20 години по-късно. 29/05-31/05 2009, СУ, РИМ – Кюстендил, гр. Кюстендил.
  18. Секционен доклад, Kabalan Moukarzel, Some observations about “foreigners” in Babylonia during the VI century B.C. Melammu VI, Globalisation in the First Millennium. Sixth Sympo­sium of the Assyrian and Babylonian Intellectual Herritage Project. 01/09-04/09 2008, New Bulgarian University, Sofia.

Учебни дисциплини

Календар

Календар

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури