Антична история и Тракология
Щ

гл. ас. д-р Лили Грозданова

Д-р Грозданова прави докторантура към Център за върхови научни постижения Диалог Европа, СУ, публикувана през 2019 г. Изследването разглежда развитието на Римската империя, конкретно тракийските провинции, в периода на т.нар. „войнишки императори“. Пост-докторантурата ѝ е върху монетосеченето на Пауталия към (B-4-2) Region and Memoria: Local History and Local Myths on Thracian Provincial Coins, Excellence Cluster Topoi. Понастоящем тя активно изследва проблематиката на дигиталната нумизматика и възможностите, които иновативните дигитални средства предоставят.
Приемно време:

по договаряне в 38 каб.

Електронна поща:
Телефон:

02/9308-354 (каб. 38); 02/9308-321 (каб. 39)

Адрес:
Исторически факултет
бул. “Цар Освободител” 15
1504 София
Научни интереси:
Антична нумизматика; дигитална хуманитаристика; дигитална нумизматика; римско провинциално монетосечене; икономическа история; римска провинциална система – администрация и икономическа система
 • Биографични данни

  Научни степени (организация, акад. длъжност, степен, година на придобиване):

  2012 доктор, СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически Факултет

  2015 – главен асистент, СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет

  Награди:

  2019 – “Най-добър млад учен на Софийски Университет “Св Климент Охридски” награда за 2019 г., основана и подкрепяна от Софийска община

  Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване):

  2013 – 2015: Постдокторантура към Excellence Cluster Topoi, Берлин “(B-4-2) Region and Memoria: Local History and Local Myths on Thracian Provincial Coins; основна застъпена тематика: антична нумизматика – римско провинциално монетосечене

  2009 – 2011: Докторантура по Стара история към СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически Факултет, Катедра по Стара история, Тракология и Средновековна история, тема: Римските императори срещу готите на Книва: политическа митология, исторически документи и възстановима събитийност

  2007 – 2008: Магистратура по антична история и тракология към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” Исторически Факултет, Катедра по Стара история, Тракология и Средновековна история, тема: Долна Мизия и Тракия при управлението на император Филип Араб (244–249)

 • Специализации

  01.–22.02.2019 Guest researcher at the Institute of Ancient History, Papyrology and Epigraphy at the University of Vienna as visiting scholar in the period February, Projekt „Scythica Vindobonensia“.

  01.–28.02.2018 Guest researcher at the Institute of Ancient History, Papyrology and Epigraphy at the University of Vienna as visiting scholar in the period February, Projekt „Scythica Vindobonensia“.

  01.–28.02.2017 Guest researcher at the Institute of Ancient History, Papyrology and Epigraphy at the University of Vienna as visiting scholar in the period February, Projekt „Scythica Vindobonensia“.

  17.07.–17.09.2016 Research grant by the Excellense Cluster Topoi, Berlin

  06.2013–06.2015 Postdoc within the frames of Project “(B-4-2) Region and Memoria: Local History and Local Myths on Thracian Provincial Coins“; Excellence Cluster Topoi

  15.04–15.05.2010 Specialisation in Athens as a member of the “American School of Classical Studies at Athens” and a fellow of “The America for Bulgaria Foundation Fellowship for Advanced Doctoral Students (FADS) 2010”

  03.–07.2006 Erasmus student at the Ioannina University, Greece

 • Членство в редколегии

  Българско нумизматично електронно списание, член на редакторския  колектив

  Прокопов, И. Паричните масиви в Тракия през ІІ-І в.пр.Хр. – към историята на основните сребърни монетосечения – член на редакторския  колектив

 • Проекти

  2020 – 2023 Проект “Древна Тракия в цифри: преоценка на Античността в дигиталната епоха”, ФНИ

  2020 – 2023 Ancient Coins Counterfeits Scientific Network (ACCS Network): Digital assets for prevention of cultural heritage forgery, Humboldt Foundation

  2020 Проект “Лаборатория по културна политика: Култ и религия в Древна Тракия. Фаза 2. Нумизматичен семинар”, “Наследство БГ”

  2020 Проект „Български нумизматични четения: История и общество в перспективата на нумизматиката“, ФНИ към ИФ

  2019 Проект “Лаборатория по културна политика: Култ и религия в Древна Тракия. Фаза 1: Създаване на база данни за паметниците на религиозния живот“, “Наследство БГ”

  2017 2019 “The Scythica Vindobonensia and the Gothic Raids of the Mid-third century AD in the Territory of Modern Bulgaria” (Project No. BG 07/2017 / Проект № ДНТС / Австрия 01/11)

  2019 Jubilaeus VIII: „70 години по-късно. Юбилейна конференция посветена на седемдесетата годишнина от второто издание на „Извори за старата история и география на Тракия и Македония“, ръководител

  2016 – 2017 Проект “Историко-географска информационна система на Югоизточна Европа с пилотна фаза Тракия“; Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер”

  2016 – 2017 Студенстки практики – Фаза 1, Член, ОП НОИР, Номер на договора:BG05M2OP001-2.002-0001

  2013 – 2017 Project „WWW.CORPUS-NUMMORUM.EU”, BBAW and Münzkabinett, Berlin

  2016 „Jubilaeus VII в памет на проф. Маргарита Тачева”

  2013 2015 Project “(B-4-2) Region and Memoria: Local History and Local Myths on Thracian Provincial Coins“; Excellence Cluster Topoi, Berlin

  2009 – 2010 Проект „Информационна база данни в помощ на обучението и научно-изследователската дейност по стара история и тракология” (2009–2010), СУ „Св. Климент Охридски” (215/15.05.2009)

 • Избрани публикации

  Grozdanova, L. (2021): The Coinage of Pautalia – Some Key Aspects. In: Fritz Mitthof, Chiara Cenati, Livio Zerbini (eds.) AD RIPAM FLUMINIS DANUVI: Papers of the 3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces Vienna, 11th–14th November 2015. (TYCHE Supplementband 11), 2021, 235-242. https://e-book.fwf.ac.at/view/o:1523

  Grozdanova, L. (2020): What about Herennius Etruscus? In: Fritz Mitthof, Gunther Martin, Jana Grusková (eds.) Empire in Crisis: Gothic Invasions and Roman Historiography. Beiträge einer internationalen Tagung zu den Wiener Dexipp-Fragmenten (Dexippus Vindobonensis), Wien, 3.–6. Mai 2017. (TYCHE Supplementband 12), 2020, 235-244. https://e-book.fwf.ac.at/view/o:1440

  Дюлгеров, Н., Грозданова, Л., Цветкова, Ю. Първа международна конференция „Български нумизматични четения”, 10-12 ноември 2020, София, България, Bulgarian e-Journal of Archaeology, том:10, брой: 2, 2020, стр.:257-266, ISSN (online):1314-5088, Ref, Web of Science https://be-ja.org/index.php/journal/issue/view/be-ja-10-2-2020

  Грозданова, Л. (2019): Римските императори срещу готите на Книва: политическа митология, исторически документи и възстановима събитийност, София, 2019. (The Roman Emperors against the Goths of Cniva: political Mythology, historical Documents, and retrievable Reality. Book based on the dissertation work. In Bulgarian with extensive summary in English)

  https://proviaspublishing.com/wp-content/uploads/2020/10/Grozdanova-Rimskite-imperatori-sreshtu-gotite-na-Kniva-2019.pdf

  Grozdanova, L. (2018): A digital view on the coins of Pautalia from the hoard of Krepost (Haskovo region) – In: D. Boteva-Boyanova, P. Delev. J. Tzvetkova (eds.), Jubialeus VII. Society, Kings, Gods. In memoriam Professoris Margaritae Tachevae, Sofia 2018, 365-372.

  Grozdanova, L. (2018): Searching for Identities in the Coinage of Pautalia. – In: Vagalinski, L., Raycheva, M., Boteva, D., Sharankov, N. (eds.) Proceedings of the First International Roman and Late Antique Thrace Conference. 2018, Sofia, 187-194.

  Grozdanova, L. (2017): The development of Pautalia (province of Thracia) during the 2nd – 3rd century AD viewed through the city coinage. In: Proceedings of the XV International Numismatic Congress, Taormina, 896-899.

  Grozdanova, L. (2017): Niedermösien und Thrakien unter der Herrschaft des Philippus Arabs und seines Sohnes Philipp II. (244-249 n. Chr.). Eich, A., Freund, S., Rühl, M., Schubert, Ch. (Hrsg.) Das dritte Jahrhundert. Kontinuitäten, Brüche, Übergänge. Ergebnisse der Tagung der Mommsen-Gesellschaft am 21.-22. 11. 2014 an der Bergischen Universität Wuppertal, Stuttgart, 2017, 251-265.

  Grozdanova, L. (2017): “Caracalla or Elagabalus?” again – the case of Pautalia. In: Boteva, D. (ed.) Ex numis lux. Studies in Ancient Numismatics in Honour of Dimitar Draganov, 2017, Sofia, 313-317.

  Grozdanova, L. (2017): Some aspects of the coinage from Pautalia issued for the empresses. B: Попов, Х., Цветкова, Ю. (ред.) KRATISTOS. Сборник в чест на  професор Петър Делев, София, 2017, 594-603.

  Klinger, J., Hofmann, K. P., Bernbeck, R., Grozdanova, L., Longo, F., Peter, U., Schreiber, S., Wiedemann, F. (2016): The Trialectics of Knowledge, Space and Identity in Ancient Civilizations and in the Study of Antiquity. –  eTopoi Journal for Ancient Studies. Special Volume 6: Space and Knowledge. Topoi Research Group Articles, 2016, 349-388.

 • Участие в научни конференции
  1. First International Conference “Bulgarian Numismatic Readings: History and Society in Numismatic Perspectives”, 10-12.10.2020, Sofia, web conference

  Contribution: Coin hoards containing specimens from the mint of Pautalia – analysis and reconstructions (Poster)

  1. Coins for the Gods, Coins for the Merchants ‒ Economy of the Sacred Compared to the Economy of Profane. ATHENS – October 24–25, 2019.

  Contribution: Grigorova-Gencheva, Valentina/Grozdanova, Lily. Coin finds from sacred places in Pautalia, Thracia: offerings for health and fortune?

  1. Jubilaeus 8: „70 години по-късно. Юбилейна конференция посветена на седемдесетата годишнина от второто издание на „Извори за старата история и география на Тракия и Македония“ Sofia 7.06.2019

  Contribution: Дигитална нумизматика – иновативни перспективи към традиционен извор (Digital NumismaticsInovative Perspectives toward traditional Source). Poster

  1. “Roads, communication & mobility” 3rd International Conference “Roman and Late Antique Thrace”. (RaLATh 3). 19-21 October 2018, Komotini, Greece

  Contribution: Traveling Coin Types – The case of a “unique” reverse design from Pautalia. Poster

  1. “Roman Thrace; Sanctuaries, Cities and their Territories under roman rule in Provincia Thracia”. Second International Roman and Late Antique Thrace Conference (RaLATh 2) 27/10-29 November 2017, Tekirdağ/ Marmara Ereğlisi

  Contribution: Some Specifics of the Religious Imagery in the Coinage of Pautalia

  1. International Conference Empire in crisis: Gothic invasions and Roman historiography 03-06 May 2017 Vienna

  Contribution: Empire in Crisis – Some Issues of the Roman imperial Development in the Period 244–253 AD

  1. VІІ Международен симпозиум на тема: „Пауталия-Велбъжд-Кюстендил и прилежащите им територии през вековете”, Кюстендил, 04-06 ноември 2017 г.

  Contribution: Монетосеченето на Пауталия през призмата на дигиталните технологии – някои основни изследователски аспекти (The Coinage of Pautalia through the prism of the digital Technologiessome research aspects)

  1. 13th International Congress of Thracology, 03-07 September 2017, Kazanlak

  Contribution: Notions and Reality on the Coins of Pautalia

  1. “Cities, Territories and Identities” 1st International Conference “Roman and Late Antique Thrace” (RaLATh) 7–10 October 2016, Plovdiv, Bulgaria

  Contribution: Searching for Identities in the Coinage of Pautalia

  1. JUBILAEUS VII: Четения в памет на проф. дин Маргарита Тачева по повод 80-годишнината от нейното рождение, 3-4 юни 2016, София

  Contribution: Емисиите на Пауталия за Августата в императорските семейства (The Issues of Pautalia for the Augusta of the Imperial Family)

  1. 3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces, 11-14 November 2015, Vienna

  Contribution: The Coinage of Pautalia – Some Key Aspects

  1. XVth International Numismatic Congress, 21–25 September 2015, Taormina

  Contribution: The development of Pautalia (province of Thracia) during the 2nd – 3rd century AD viewed through the city coinage

  1. Humboldt Kolleg “Bulgarian-German Scientific Cooperation: Past, Present and Future, 26-28 November 2015, Sofia

  Contribution: The Die Study of the Coinage of Pautalia – Conducting a Traditional Numismatic Research in the Age of Digital Technologies

  13.International Conference “Thrace – Local Coinage and Regional Identity. Numismatic Research in the Digital Age”, 15-17. April 2015, Berlin

  Contributions:

  Peter, Ulrike/Grozdanova, Lily. “Pautalia and Philippopolis – a Parallel Analysis of the Coinages”,

  Grigorova-Gencheva, Valentina/Grozdanova, Lily. “The Evidence for the Health Cult in Pautalia in the Ancient Sources”

  1. Kleine Mommsen-Tagung an der Bergischen Universität Wuppertal „Das 3. Jahrhundert nach Christus – Kontinuitäten im Übergang“ 20–22. November 2014, Wuppertal

  Contribution: Lower Moesia and Thrace under the reign of Emperor Philip the Arab and his son, Philip II (AD 244–249)

  1. 2. Treffen des Think Tank der Key Topic Group „Identities: Space & Knowledge related Identification“ 13. /14. November 2014 Berlin

  Contribution: Researching the Identity of the Empress through the Coinage

  1. XXII International Limes (Roman Frontier) Congress, 6-11 September 2012, Russe Contribution: Emperor Trajan Decius and his sons on the Lower-Danubian limes (AD 249-251)
  2. Eжегодна конференция Кюстендилски четения „Кризата в историята 20 г. по-късно” 29–31.05.2009

  Contribution: Кризата в Рим през ІІІ в. сл. Хр.: основни проблеми на периода 244–253 г. (The Crisis in Rome in 3rd c. AD: some key issues of the period 244253)

  1. ХIth International Congress of Thracology (Istanbul University, Faculty of Letters, Center for Southeast European Studies), Istanbul , 8 – 12 November 2010

  Contribution: Retrievable presence of Emperor Trebonianus Gallus (AD 251-253) in the Thracian provinces of the Roman Empire

  1. International Conference “Political Mythology and History”2-4 April 2009, Sofia

  Contibution: Political Myths in the Roman Empire: The Case of Philip the Arab (AD 244-249)

 • Заемани административни длъжности

  Член на учебната комисия на Исторически факултет

  Администратор на системата за проверка на оригиналността към Исторически факултет

Учебни дисциплини

Календар

Календар

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури