Исторически факултет

Антична история и Тракология
Щ

гл. ас. д-р Лили Грозданова

Д-р Грозданова прави докторантура към Център за върхови научни постижения Диалог Европа, СУ, публикувана през 2019 г. Изследването разглежда развитието на Римската империя, конкретно тракийските провинции, в периода на т.нар. „войнишки императори“. Пост-докторантурата ѝ е върху монетосеченето на Пауталия към (B-4-2) Region and Memoria: Local History and Local Myths on Thracian Provincial Coins, Excellence Cluster Topoi. Понастоящем тя активно изследва проблематиката на дигиталната нумизматика и възможностите, които иновативните дигитални средства предоставят.
Приемно време:

по договаряне в 38 каб.

Електронна поща:
Телефон:

02/9308-354 (каб. 38); 02/9308-321 (каб. 39)

Адрес:
Исторически факултет
бул. “Цар Освободител” 15
1504 София
Научни интереси:
Антична нумизматика; дигитална хуманитаристика; дигитална нумизматика; римско провинциално монетосечене; икономическа история; римска провинциална система – администрация и икономическа система
 • Биографични данни
  • 2015 – главен асистент, СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет
  • 2013 – 2015: Постдокторантура към Excellence Cluster Topoi, Берлин “(B-4-2) Region and Memoria: Local History and Local Myths on Thracian Provincial Coins; основна застъпена тематика: антична нумизматика – римско провинциално монетосечене
  • 2012 доктор, СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически Факултет
  • 2009 – 2011: Докторантура по Стара история към СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически Факултет, Катедра по Стара история, Тракология и Средновековна история, тема: Римските императори срещу готите на Книва: политическа митология, исторически документи и възстановима събитийност
  • 2007 – 2008: Магистратура по антична история и тракология към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” Исторически Факултет, Катедра по Стара история, Тракология и Средновековна история, тема: Долна Мизия и Тракия при управлението на император Филип Араб (244–249)
 • Специализации

  01.–22.02.2019 Guest researcher at the Institute of Ancient History, Papyrology and Epigraphy at the University of Vienna as visiting scholar in the period February, Projekt „Scythica Vindobonensia“.

  01.–28.02.2018 Guest researcher at the Institute of Ancient History, Papyrology and Epigraphy at the University of Vienna as visiting scholar in the period February, Projekt „Scythica Vindobonensia“.

  01.–28.02.2017 Guest researcher at the Institute of Ancient History, Papyrology and Epigraphy at the University of Vienna as visiting scholar in the period February, Projekt „Scythica Vindobonensia“.

  17.07.–17.09.2016 Research grant by the Excellense Cluster Topoi, Berlin

  06.2013–06.2015 Postdoc within the frames of Project “(B-4-2) Region and Memoria: Local History and Local Myths on Thracian Provincial Coins“; Excellence Cluster Topoi

  15.04–15.05.2010 Specialisation in Athens as a member of the “American School of Classical Studies at Athens” and a fellow of “The America for Bulgaria Foundation Fellowship for Advanced Doctoral Students (FADS) 2010”

  03.–07.2006 Erasmus student at the Ioannina University, Greece

 • Членство в редколегии

  Българско нумизматично електронно списание, член на редакторския  колектив

  Прокопов, И. Паричните масиви в Тракия през ІІ-І в.пр.Хр. – към историята на основните сребърни монетосечения – член на редакторския  колектив

 • Проекти

  2020 – 2023 Проект “Древна Тракия в цифри: преоценка на Античността в дигиталната епоха”, ФНИ

  2020 – 2023 Ancient Coins Counterfeits Scientific Network (ACCS Network): Digital assets for prevention of cultural heritage forgery, Humboldt Foundation

  2020 Проект “Лаборатория по културна политика: Култ и религия в Древна Тракия. Фаза 2. Нумизматичен семинар”, “Наследство БГ”

  2020 Проект „Български нумизматични четения: История и общество в перспективата на нумизматиката“, ФНИ към ИФ

  2019 Проект “Лаборатория по културна политика: Култ и религия в Древна Тракия. Фаза 1: Създаване на база данни за паметниците на религиозния живот“, “Наследство БГ”

  2017 2019 “The Scythica Vindobonensia and the Gothic Raids of the Mid-third century AD in the Territory of Modern Bulgaria” (Project No. BG 07/2017 / Проект № ДНТС / Австрия 01/11)

  2019 Jubilaeus VIII: „70 години по-късно. Юбилейна конференция посветена на седемдесетата годишнина от второто издание на „Извори за старата история и география на Тракия и Македония“, ръководител

  2016 – 2017 Проект “Историко-географска информационна система на Югоизточна Европа с пилотна фаза Тракия“; Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер”

  2016 – 2017 Студенстки практики – Фаза 1, Член, ОП НОИР, Номер на договора:BG05M2OP001-2.002-0001

  2013 – 2017 Project „WWW.CORPUS-NUMMORUM.EU”, BBAW and Münzkabinett, Berlin

  2016 „Jubilaeus VII в памет на проф. Маргарита Тачева”

  2013 2015 Project “(B-4-2) Region and Memoria: Local History and Local Myths on Thracian Provincial Coins“; Excellence Cluster Topoi, Berlin

  2009 – 2010 Проект „Информационна база данни в помощ на обучението и научно-изследователската дейност по стара история и тракология” (2009–2010), СУ „Св. Климент Охридски” (215/15.05.2009)

 • Избрани публикации

  Монография

  • Грозданова, Лили, Римските императори срещу готите на Книва: политическа митология, исторически документи и възстановима събитийност, ISBN:978-619-90823-1-7, ProVias, София, Рецензирано

  Статия в научно списание

  • Grozdanova, L., What about Herennius Etruscus? ISBN: 978-3-903207-38-7 ISSN: 1992-514X, TYCHE , vol:Supplementband 12 Empire in Crisis: Gothic Invasions and Roman Historiography. Beiträge einer internationalen Tagung zu den Wiener Dexipp-Fragmenten (Dexippus Vindobonensis), Wien, 3.–6. Mai 2017. Hrsg. von Fritz Mitthof, Gunther Martin, Jana Grusková, 2020, pages:235-244, Ref, Web of Science
  • Никола Дюлгеров, Лили Грозданова, Юлия Цветкова, Първа международна конференция „Български нумизматични четения”, 10-12 ноември 2020, София, България, Bulgarian e-Journal of Archaeology, том:10, брой:2, 2020, стр.:257-266, ISSN (online):1314-5088, Ref, Web of Science
  • Grozdanova, Lily, Review: Marco VITALE. Das Imperium in Wort und Bild. Römische Darstellungsformen beherrschter Gebiete in Inschriftenmonumenten, Münzprägungen und Literatur. HISTORIA. Zeitschrift für Alte Geschichte. Einzelschriften Band 246, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2017, 374 p., 185 illustr.,ISBN 978-3-515-11554-4 (Print), ISBN 978-3-51511555-1(E-Book) ISSN: 1310-9537, Archaeologia Bulgarica, том:XXII, брой:2, 2018, стр.:103-104, Ref
  • Grozdanova, L., Trebonianus Gallus and Volusianus (AD 251–253): Ruling the Empire in between the West and the East ISSN: 1783-8363, Ancient West & East, брой:13, 2014, стр.:117-137, doi:10.2143/AWE.13.0.3038734, Ref
  • Grozdanova, L., Review: Johne K.-P. Die Zeit der Soldatenkaiser. Krise und Transformation des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr. (235–284). Bd. I-II, unter Mitwirkung von Udo Hartmann und Thomas Gerhardt, Akademie Verlag, Berlin, 2008 ISSN: 1310-9537, Archaeologia bulgarica, брой:3, 2009, стр.:85-89, Ref
  • Грозданова, Л., Римският император Филип Араб (244–249 г.) и неговото управление ISSN: 0861-3710, История, том:XVII, брой:кн. 1–2, 2009, стр.:9-22, Ref

  Статия в сборник (на конференция и др.)

  • Peter, U., Grozdanova, L., Philippopolis and Pautalia – A Parallel Study of the Coinages, Thrace – Local Coinage and Regional Identity, editor/s:Ulrike Peter, Vladimir Stolba, 2021, pages:491-506, ISSN (print):2366-6641, ISSN (online):2366-665X, ISBN:978-3-96110-377-5, doi:10.17171/3-77, Ref, International
  • Grigorova-Gencheva, V., Grozdanova, L., The Health Cult in Pautalia: Some Key Aspects of the City Coinage as a Primary Source on the Subject, Thrace – Local Coinage and Regional Identity, editor/s:Ulrike Peter, Vladimir Stolba, 2021, pages:477-489, ISSN (print):2366-6641, ISSN (online):2366-665X, ISBN:978-3-96110-377-5, doi:10.17171/3-77, Ref
  • Грозданова, Лили, Дигитална нумизматика – иновативни перспективи към традиционен извор, Jubilaeus VIII/2: Завръщане към изворите.Сборник в памет на издателите на “Извори за старата история и география на Тракия и Македония” по случай 70-ата годишнина от публикуването на второ разширено издание от 1949 г., редактор/и:Делев, П., Ботева, Д., Грозданова, Л., издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2021, стр.:63-70, ISSN (online):978-954-07-5284-6, Ref
  • Grozdanova, Lily, A digital view on the coins of Pautalia from the hoard of Krepost (Haskovo region) ISBN: 978-954-07-4417-9 , JUBILAEUS VII: Society, Kings, Gods IN MEMORIAM PROFESSORIS Margaritae Tachevae, 2018, стр.:365-372
  • Grozdanova, Lily, Searching for Identities in the Coinage of Pautalia ISSN: 0323-9535, Proceedings of the First International Roman and Late Antique Thrace Conference , редактор/и:Lyudmil Vagalinski, Milena Raycheva, Dilyana Boteva, Nicolay Sharankov, 2018, стр.:187-194, Ref
  • Grozdanova, L., “Caracalla or Elagabalus?” again – the case of Pautalia ISBN: 978-954-9460-07-0, Ex numis lux. Studies in Ancient Numismatics in Honour of Dimitar Draganov, редактор/и:Boteva, D., 2017, стр.:313-317, Ref
  • Grozdanova, L., Niedermösien und Thrakien unter der Herrschaft des Philippus Arabs und seines Sohnes Philipp II. (244-249 n. Chr.) ISBN: 978-3-515-11841-5 , Das dritte Jahrhundert. Kontinuitäten, Brüche, Übergänge. Ergebnisse der Tagung der Mommsen-Gesellschaft am 21.-22. 11. 2014 an der Bergischen Universität Wuppertal , редактор/и:Eich, A., Freund, S., Rühl, M., Schubert, Ch., издателство:Franz Steiner Verlag, 2017, стр.:251-265, Ref
  • Grozdanova, L., Some aspects of the coinage from Pautalia issued for the empresses ISBN: 978-954-07-4309-7, KRATISTOS. Сборник в чест на професор Петър Делев, 2017, стр.:594-603, Ref
  • Grozdanova, L., The Die Study of the Coinage of Pautalia – Conducting a Traditional Numismatic Research in the Age of Digital Technologies ISBN: 978-619-00-0517-9, Proceedings of the Humboldt Kolleg “Bulgarian-German Scientific Cooperation: Past, Present and Future, Sofia November 2015, 2016, стр.:117-123
  • Peter, U., Longo, F., Grozdanova, L., Schreiber, S., Klinger, J., Wiedemann, F., Hofmann, K. P., Bernbeck, R., The Trialectics of Knowledge, Space and Identity in Ancient Civilizations and in the Study of Antiquity ISSN: 2192-2608 , eTopoi Journal for Ancient Studies. Special Volume 6: Space and Knowledge. Topoi Research Group Articles, редактор/и:Gerd Grasshoff & Micheal Meyer , 2016, стр.:349-388, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Грозданова, Л., Градският пантеон на Пауталия в светлината на монетосеченето на полиса – някои основни наблюдения ISBN: 978-954-07-4158-1, Сборник в памет на проф. Димитър Попов, 2016, стр.:136-147
  • Grozdanova, L., Emperor Trajan Decius and his sons on the Lower-Danubian limes (AD 249-251) ISSN: 0323-9535, Limes XXII. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Russe, Bulgaria, September 2012, 2015, стр.:145-149
  • Grozdanova, L., The development of Pautalia (province of Thracia) during the 2nd – 3rd century AD viewed through the city coinage, Proceedings of the XVth International Numismatic Congress Taormina, 21–25 September 2015 (forthcoming), 2015
  • Грозданова, Л., Християнството в политиката на римските императори в периода 244–251 г. ISBN: 978-954-07-3367-8, Studia Classica Serdicensia. Т. ІІ Сборник в чест на Професор Руска Гандева (1911–2001), 2013, стр.:217-226
  • Грозданова, Л., Кризата в Рим през ІІІ в. сл. Хр.: основни проблеми на периода 244–253 г. ISBN: 978-954-8191-18-0, ХVІ Кюстендилски четения 2009 г. Кризите в историята, 2011, стр.:282-290
  • Grozdanova, L., Retrievable presence of Emperor Trebonianus Gallus (AD 251-253) in the Thracian provinces of the Roman Empire, Acts of XIth International Congress of Thracology (Istanbul, 8. – 12. November 2010) (in Print), 2010
  • Грозданова, Л., Политическите митове в Римската империя: случаят Филип Араб (244–249 г.) ISBN: 978-954-07-3138-4 , Акти на международна конференция „Политическа митология и история”, 2010, стр.:137-151

   

 • Участие в научни конференции
  • Присъствие, Grozdanova, L., Session organiser: ANCIENT THRACE – A REGION OF COINAGE DIVERSITY, 2022
  • Секционен доклад, Grozdanova, L.; Ivanova, Hr., Digital Numismatics from the User Perspective, 2022   
  • Секционен доклад, Boteva-Boyanova, D., Grozdanova, L., Spatium Humboldtianum in the digital era: Ancient coins counterfeits scientific network, 2022
  • Секционен доклад, Grozdanova, L.; Prokopov, I.; Hadzhieva, N.; Doychinova, M., MODERN COUNTERFEITS OF ANCIENT COINS FROM BULGARIA, 2022
  • Секционен доклад, Grozdanova, L.; Prokopov, I.; Doychinova, M., Faked Artifacts: Coins, 2021
  • Постер, D. Boteva-Boyanova, J. Tzvetkova, I. Valchev, A. Georgiev, L. Grozdanova, Cult and Religion in Ancient Thrace: Online Platform, 2021
  •  Секционен доклад, Grozdanova, L.; Tolle, K., Session 3. Text-Bearing Objects 2 
  • Постер, Lily Grozdanova, Coin hoards containing specimens from the mint of Pautalia – analysis and reconstruction
  • Постер, Лили Грозданова, Дигитална нумизматика – иновативни перспективи към традиционен извор
  • Секционен доклад, Лили Грозданова, Coin finds from sacred locations in Pautalia – Monetary offerings in search of health and fortune?
  • Постер, Лили Грозданова, Traveling Coin Types – The case of a “unique” reverse design from Pautalia. Poster.
  • Присъствие, Лили Грозданова, част от организационния комитет
  • Секционен доклад, Grozdanova, L., Some Specifics of the Religious Imagery in the Coinage of Pautalia
  • Секционен доклад, Grozdanova, L., Empire in Crisis – Some Issues of the Roman imperial Development in the Period 244–253 AD
  • Секционен доклад, Grozdanova, L., Notions and Reality on the Coins of Pautalia
  • Секционен доклад, Лили Грозданова, Монетосеченето на Пауталия през призмата на дигиталните технологии – някои основни изследователски аспекти
  • Секционен доклад, Grozdanova, L., Searching for Identities in the Coinage of Pautalia
  • Секционен доклад, Grozdanova, L., Pautalia and Philippopolis – a Parallel Analysis of the Coinages
  • Секционен доклад, Лили Грозданова, Емисиите на Пауталия за Августата в императорските семейства
  • Секционен доклад, Grozdanova, L., The Evidence for the Health Cult in Pautalia in the Ancient Sources
  • Секционен доклад, Grozdanova, L., The Coinage of Pautalia – Some Key Aspects
  • Секционен доклад, Grozdanova, L., The Die Study of the Coinage of Pautalia – Conducting a Traditional Numismatic Research in the Age of Digital Technologies
  • Секционен доклад, Grozdanova, L., The development of Pautalia (province of Thracia) during the 2nd – 3rd century AD viewed through the city coinage
  • Секционен доклад, Grozdanova, L., Lower Moesia and Thrace under the reign of Emperor Philip the Arab and his son, Philip II (AD 244–249)
  • Секционен доклад, Grozdanova, L., Emperor Trajan Decius and his sons on the Lower-Danubian limes (AD 249-251)
  • Секционен доклад, Grozdanova, L., Retrievable presence of Emperor Trebonianus Gallus (AD 251-253) in the Thracian provinces of the Roman Empire
  • Секционен доклад, Грозданова, Лили, Кризата в Рим през ІІІ в. сл. Хр.: основни проблеми на периода 244–253 г.
  • Секционен доклад, Грозданова, Лили, Политическите митове в Римската империя: случаят Филип Араб (244–249 г.)
 • Заемани административни длъжности

  Член на учебната комисия на Исторически факултет

  Администратор на системата за проверка на оригиналността към Исторически факултет

Учебни дисциплини

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар