Исторически факултет

Стара история и Тракология
Щ

гл. ас. д-р Юлий Стоянов

Фокус на научна активност на Юлий Емилов са политическите процеси и културните трансформации в Югоизточна Европа през I хил. пр. Хр. и римската епоха. На взаимодействия между общности от трансалпийската зона с техни съвременници в Източните Балкани, е посветена неговата дисертация, защитена в СУ през 2014 г. В последните пет години, Юлий Емилов изследва макро- и микрорегионални аспекти на традиции и иновации, от предримския (II-I в. пр. Хр.) и римския период (I-IV в.), в Източните Балкани.
Приемно време:

по договаряне в 38 каб.

Електронна поща:
Телефон:

02/9308-321 (39 каб.); 02/9308-354 (38 каб.)

Адрес:
Исторически факултет
бул. “Цар Освободител” 15
1504 София
Научни интереси:
Антична история и археология; Варварска Европа и Средиземноморието през желязната епоха; тракийска археология; римска експанзия на Балканите; миграции; контакти и взаимодействия; теоретична археология
 • Биографични данни
  • 2017 – главен асистент, СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет
  • 2015 – асистент, СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет
  • 2014 доктор, СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически Факултет
  • 2003 – 2006: Докторантура, СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически Факултет, Археология, тема: Елинистическа Тракия и латенският свят: Културни контакти и взаимодействия (IV-I в. пр. Хр.)

    

  • 2000 – 2002: Магистърска степен, СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически Факултет, Археология, тема: Металните латенски находки и келтските нашествия в древна Тракия

    

  • 1996 – 2000: Бакалавърска програма, СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически Факултет, Археология

    

  • 1991 1996: Национална гимназия за древни езици и култури “Свети Константин Кирил Философ”

   

   

 • Специализации
  • 2015: Институт Саксо, Копенхагенски университет, Marie Curie Master Class
  • 2014: Институт Саксо, Копенхагенски университет, Marie Curie Master Class
  • 2013: Институт Саксо, Копенхагенски университет, Marie Curie Master Class
  • 2006 2007: Институт по пра- и протоистория, Виенски университет, Ernst Mach scholar: The emergence of urban centres in the Eastern Balkan and the Middle Danubian regions during the Hellenistic/ Late La Tène period. Foreign influences and local developments
  • 2005: Институт по пра- и протоистория, Виенски университет, Ernst Mach scholar: Celtic migrations to Balkans and contacts between communities in ancient Thrace and Central Europe in Early and Middle La Tène period
  • 2004: Френската археологическа школа, Атина: Great expedition to Delphi in Archaeology and Art of Early Hellenistic Hellas
  • 2001 2002: Институт по праисторическа археология, Копенхагенски университет, Erasmus student: Archaeologies of Europe: Gundеstrup cauldron and Thrace
 • Членство в научни организации
  • Асоциация на българските археолози (АБА)
 • Проекти
  • 2020 – 2023 „Древна Тракия в цифри: преоценка на Античността в дигиталната епоха“, ФНИ
  • 2020: „Лаборатория по културна политика: Култ и религия в Древна Тракия. Фаза 2. Нумизматичен семинар“, Наследство БГ
  • 2020: „Български нумизматични четения: История и общество в перспективата на нумизматиката“, ФНИ към ИФ
  • 2019: „Лаборатория по културна политика: Култ и религия в Древна Тракия. Фаза 1: Създаване на база данни за паметниците на религиозния живот“, Наследство БГ
  • 2019: Античен кастел Aлмус, сектор „Западна крепостна стена“, Теренни археологически проучвания и теренна консервация, Министерство на културата
  • 2017 2019: “The Scythica Vindobonensia and the Gothic Raids of the Mid-third century AD in the Territory of Modern Bulgaria” (Project No. BG 07/2017 / Проект № ДНТС / Австрия 01/11)
  • 2019 Jubilaeus VIII: „70 години по-късно. Юбилейна конференция посветена на седемдесетата годишнина от второто издание на „Извори за старата история и география на Тракия и Македония“
  • 2017 – 2018: International Symposium “Between the Aegean and the Danube. Thracians, Greeks and Celts in the Balkans during the Classical and the Hellenistic Periods”. София-Септември, 19-23.09.2018
  • 2016: „Jubilaeus VII в памет на проф. Маргарита Тачева”
  • 2015 – 2017: 13th International Congress of Thracology, “Ancient Thrace: Myth and Reality”, Казанлък, 02-09.09.2017
 • Избрани публикации
  • Емилов, Юлий, Стоичков, Валери, Живков, Владислав, Спасително археологическо проучване в античен и късноантичен Алмус, град Лом, кв. Калето. – В: Археологически открития и разкопки през 2018 г., София 2019, 222-224, ISSN (print):1313-0089, ISSN (online):2603-3658
  • Емилов, Юлий, Кимври, бастарни и “тракийският” сребърен котел от Гундеструп (археологическо есе). – В: Ботева-Боянова, Д., Делев, П., Цветкова, Ю. (съст.), Jubilaeus VІІ: Общество, Царе, Богове. Сборник в памет на проф. Маргарита Тачева. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2018, 543-563, ISBN:978-954-07-4417-9
  • Emilov, Julij, A tale of two commanders in Thrace (Late Third-Early Second Century BCE), В: Попов, Х., Цветкова, Ю. (съст.) KRATISTOS. Сборник в чест на професор Петър Делев. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2017, 536-544, ISBN:978-954-07-4309-7
  • Емилов, Юлий, Миграция versus дифузия? “Присъствие” на галати и (или) “латенизация” на местни общности в хинтерланда на Севтополис, Проблеми и изследвания на тракийската култура, VIII, Фабер, 2016, 89-104, ISSN (print):1312-8256
  • Стоичков, Валери, Емилов, Юлий, Античният Алмус в светлината на последните археологически проучвания, В: Костов, Ал. (съст.)  От Montana до Монтана. Един град от древността до настоящето. Институт за балканистика с център по тракология – БАН, 2016, 58-67, ISBN:978-619-7179-04-0
  • Emilov, Julij, ch24. Celts. – In: Valeva, J., Nankov, E., Graninger, D. (eds.). A Companion to the Ancient Thrace. Wiley Blackwell, 2015, pages:366-381, ISBN:978-1-4443-5104-0, doi:10.1002/9781118878248.
  • Emilov, Julij, The Tomb in the Mal Tepe Tumulus and its Vicinity during the 4th-3rd c.BC. Research History and Current Topics of Discussion. In: Ivanov, R. (ed.), Thracian, Greek, Roman and Medieval Cities, Residences and Fortresses in Bulgaria, 2015, 81-96, ISBN:978-619-90503-0-9
 • Участие в научни конференции
  • Conflicts and Catastrophes in Roman and Late Antique Thrace: ReLAth IV, Burgas, 12-16.10 2020:
  • Еmilov, J./ Jivkov, V.,/ Stoichkov, V. Fire By the River Beyond the Mountains: Times of prosperity and times of trouble in Roman Almus (poster)
  • “Bulgarian Numismatic Readings: History and Society in Numismatic Perspectives”, Sofia, (web conference), 10-12.10.2020:
  • Emilov, J. Do you have change? Ancient Use and Modern Misuse of Cavarus Bronze coins
  • Jubilaeus 8: „70 години по-късно. Юбилейна конференция посветена на седемдесетата годишнина от второто издание на „Извори за старата история и география на Тракия и Македония“ Sofia, 7.06.2019:
  • Emilov, J. Неукротимите егосаги”. Бележки към сведенията на Полибий (5.78) за миграция на галати от Европа в Азия
  • Conferința Naționale „Oltenia. Interferențe Culturale”, Craiova, 08-09.05.2019:
  • Еmilov, J./ Stoichkov, V., / Jivkov, V., Almus. History and State of Research
  •  Diversity of Identities in Prehistory, Early History and Presence, Nitra, 29-30.09.2018:
  • Emilov, J. From the Danube to the Aegean: Paradigm shifts in Iron Age/ Classical and Hellenistic archaeological studies in Bulgaria
  • Between the Aegean and the Danube. Thracians, Greeks and Celts in the Balkans during the Classical and the Hellenistic Periods”. София-Септември, 19-23.09.2018:
  • Emilov, J. The Roof is on Fire! “Celtic” Destruction in South Thrace Reconsidered
  • Crossroad Archaeology: Global Narratives of Local Encounters. A memorial conference for Professor Klavs Randsborg (1944-2016), Copenhagen, 26-28.10.2017:
  • Emilov, J. Barbarian centres and Imperial peripheries or who needs the Gundestrup cauldron
Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар