Щ

гл. ас. д-р Петър Петров

Гл. ас. д-р Петър Веселинов Петров е преподавател по Информационни и комуникационни технологии в обучението и Управление на образованието. Петър Веселинов Петров е член на ръководството на Секция педагогика и психология към Съюза на учените в Р. България и на Асоциацията на професорите от славянските страни. Петър Веселинов Петров е защитил дисертация на тема „Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии“ в СУ „Св. Климент Охридски“, като в рамките на докторантурата е специализирал в Института по образованието (IoE) към Лондонски университет (UCL), Великобритания.
Приемно време:

Четвъртък 13.00-14.00 ч., каб. 42

Електронна поща:
Телефон:

02/9308279

Адрес:
София
бул. Цар Освободител 15
Научни интереси:
Информационни и комуникационни технологии в обучението, Педагогика, Управление на образованието
 • Биографични данни
  • Петър Веселинов Петров получава средното си образование в Гимназия с преподаване на чужди езици, гр. Видин, с профил засилено изучаване на английски и немски език през 2004 г.
  • Завършва специалност „Педагогика“ (2004-2009 г.), както и магистърска програма „Педагогика на девиантното поведение“ (2009 г.) в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
  • Между 2010 – 2014 г. е редовен докторант в катедра История на педагогиката и управление на образованието, Факултет по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“ с научен ръководител доц. д-р Радка Питекова. През 2014 г. придобива научната и образователна степен „доктор по педагогика“ след успешна защита на дисертационния му труд „Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии“.
  • От 2015 г. е асистент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а от 2017 г. е главен асистент.
 • Специализации
  • University College London, Institute of Education, London, United Kingdom, 2011
 • Членство в научни организации
  • Съюз на учените в Р. България, Секция „Педагогика и психология“ от 2012 г. – до сега /Член на ръководството на Секция „Педагогика и психология“ от 2015/
  • Асоциация на професорите от славянските страни от 2017 г. – до сега
 • Членство в редколегии
  • Национален и международен опит на университетското образование в поликултурното общество: проблеми, противоречия, решения, 2022
  • Взаимодействие на университетския преподавател със студентите в условията на онлайн обучение, 2021
  • Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование – актуални проблеми, съвременни изследования, опит, 2020
  • Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление, 2019
  • Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи, 2017
  • Tеория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета, 2015
  • Психолого- педагогически проблеми на развитието на личността на професионалиста в условията на университетското образование, 2014
  • Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, 2012
 • Проекти
  • Единадесети международен есенен научно-образователен форум „Оптимизация на образователната среда”, Номер на договора: 80-10-167/05.04.2021 – Ръководител на проекта и на научния екип
  • Девети международен есенен научно-образователен форум „Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество”, МОН, Номер на договора:80-10-182/16.04.2019 – Ръководител на проекта и на научния екип
  • Осми есенен научно-образователен форум „Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието“, Номер на договора:80-10-132/25.04.2018 – Ръководител на проекта и на научния екип
  • Десети международен есенен научно-образователен форум „Диалогът в образованието – съвременност и перспективи”, ръководител: гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева; Номер на договора:80-10-166/24.04.2020 г. – Научен секретар на проекта
  • Седми есенен научно-образователен форум „СЪВРЕМЕННИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“, ръководител: доц. д-р инж. Катя Стоянова  –Научен секретар на проекта
  • Шести есенен научно-образователен форум „Модернизация на образованието”, ръководител: доц. д-р Славка Ненова  – Научен секретар на проекта
  • „Humanities Education Revitalized via Mundus ExperienceS“ (HERMES), Европейска комисия, Erasmus Mundus Action 2, ръководител: доц. д-р Галина Соколова, 2013 г. – 2017 г., Технически експерт на проекта
  • „Управление на промяната – внедряване на съвременни образователни технологии”, проект в подкрепа на докторантско изследване, фонд Научни изследвания при СУ „Св. Климент Охридски” с ръководител доц. д-р Пенка Цонева г. София. – 2013 г., Докторант
  • „Маркетингът като пазарна концепция и управленски подход в образованието”, фонд Научни изследвания при СУ „Св. Климент Охридски”, с ръководител доц. д-р Радка Питекова – 2013 г., Член на проектния екип
  • „Развитие на системата за квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, BG051PO001-3.1.09-0005, Структурни фондове на ЕС, с ръководител проф. дпн Албена Чавдарова, гр. София 2013 – 2014 г., Технически експерт на проекта
  • „Управление на финансите на училището в условията на делегиран бюджет”, фонд Научни изследвания при СУ „Св. Климент Охридски” с ръководител доц. д-р Радка Питекова – 2012 г., Член на проектния екип
  • „Укрепване и устойчиво развитие на научно-изследователския потенциал на Софийски университет в областта на електронното обучение”, Структурни фондове на ЕС, с ръководител доц. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, г. София – 2011 – 2012 г., Докторант
  • „Мотивация на учителя за педагогически труд”, фонд Научни изследвания при СУ „Св. Климент Охридски”, с ръководител доц. д-р Радка Питекова – 2010 г., Член на проектния екип
 • Избрани публикации

  Книги (Съставителство):

  • Мария Тотоманова-Панева, Петър Петров, Димитър Веселинов, Диалогът в образованието – съвременност и перспективи. Десети международен есенен научно-образователен форум, ISBN:ISBN 978-954-07-5231-0, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2021
  • Петър Петров, Росица Пенкова, Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество, ISBN:978-954-07-5125-2, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, гр. София, 2020
  • Петър Петров, Росица Пенкова, Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието, ISBN:978-954-07-4838-2, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, гр. София, 2019
  • Rossitsa Penkova, Petar Petrov, Mirena Legurska, M. Totomanova-Paneva, Traditions and innovations in the education of the Balkan countries, ISBN:978-954-326-370-7, Парадигма, София, 2018

  Студии:

  • Емилия Иванова Еничарова, Радка Питекова, Петър Петров, Управление финансите на училището в условията на делегиран бюджет, ГСУ, кн. педагогика, 2012, Ref

  Публикации в научни списания и сборници:

  • Петър Петров, Съвременни технологични решения за педагогическа работа в дигитална среда, НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИКУЛТУРНОТО ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМИ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, РЕШЕНИЯ, 2022, Ref, др. (под печат)
  • Petrov, Petar, 10TH INTERNATIONAL AUTUMN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL FORUM OF THE DEPARTMENT FOR INFORMATION AND IN-SERVICE TRAINING OF TEACHERS, CHUZHDOEZIKOVO OBUCHENIE-FOREIGN LANGUAGE TEACHING, vol:48, issue:3, 2021, pages:310-313, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508, doi:WOS:000669894200008, Ref, Web of Science Quartile: Q3 (2021-07-19)
  • Петър Петров, ПРИЛОЖЕНИЕ НА „BYOD“ СТРАТЕГИЯ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ – РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ, „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ, СЪВРЕМЕННИ ИЗСЛЕДОВАНИЯ, ОПИТ“, Publisher: Екс-Прес гр. Габрово, 2020, Ref, Web of Science
  • Петър Петров, Ресурси за управление на ученето в условията на информационното общество, Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество, редактор/и: Елка Николова, издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2020
  • Мария Тотоманова-Панева, Петър Петров, Изследване на нагласите на учителите към използването на системи за управление на ученето (Предварителни наблюдения), ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ СРЕДНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, editor/s: Елка Николова, Publisher: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2019, pages:139-145, ISBN:978-954-07-4838-2
  • Петър Петров, ПРИЛОЖЕНИЕ НА „BYOD“ СТРАТЕГИЯ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ, ХIX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ « ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИИ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ », Publisher: Екс-Прес гр. Габрово, 2019
  • Petar Petrov, MANAGING THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF ICT IN THE BULGARIAN EDUCATIONAL SYSTEM, Traditions and innovations in the education of the Balkan countries, editor/s: Rossitsa Penkova, Petar Petrov, Mirena Legurska, Maria Totomanova-Paneva, Publisher: Парадигма, 2018, pages:258-261, ISBN:978-954-326-370-7
  • Petar Petrov, MOTIVATION OF THE TEACHERS WHILE IMPLEMENTING INFORMATION AND COMMUNICATION BASED EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS, ЛИЧНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛА: РАЗВИТИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ, editor/s:E. Asmakovets, Publisher: BOUDPO, Omsk, Russia, 2018, pages:139-143, ISBN:978-5-899-82-610-8
  • Петър Петров, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕНЕТО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛ – УЧИТЕЛ, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации, редактор/и: Емилия Рангелова, издателство: Екс-Прес, 2018, стр.:401-405
  • Петър Петров, ОЦЕНКА НА СЪПРОТИВАТА ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ (РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ), ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ, 2017, Ref
  • Petar Petrov, Conceptual model of a three-step approach for change management while implementing modern educational technologies, Practice and Theory in Systems of Education, том:Volume 12, брой:Number 4, 2017, стр.:170-178, Ref
  • Rossitsa PENKOVA, Petar Petrov, Linking Secondary and Higher Education: A Factor for Improving the Quality of Education, Practice and Theory in Systems of Education, том:Volume 12 , брой:Number 4, 2017, стр.:163-169, Ref
  • Петър Петров, Оценка на основните стадии на управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии в отделната образователна организация (резултати от емпирично изследване), XVI международна научно-практическа конференция на тема „Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета“, редактор/и: Колектив и Петър Петров, 2016
  • Петър Петров, Концептуальная модель трехступенчатого подхода управления изменением при внедрении современных образовательных технологий в школе (эмпирическое исследование), Исследовательский потенциал молодых учёных: взгляд в будущее, 2015
  • Петър Петров, Управление на промяната – условие за оптимизиране на социално-психическият климат, XV юбилейна международна научно-практическа конференция на тема: „Tеория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета“, 2015
  • Петър Веселинов Петров, ПРОМЯНА В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СРЕДА И ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕТО, Психолого-педагогически проблеми на развитието на личността на професионалиста в условията на университетското образование, 2014
  • Петър Петров, СЪВРЕМЕННИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ПРЕПОДАВАТЕЛ-СТУДЕНТ, ФОРМИРАНЕ НА ГРАЖДАНИНА И ПРОФЕСИОНАЛИСТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2013
  • Петър Петров, Изследване на основните фактори на промяна при внедряване на съвременни образователни технологии в училищното образование, Професионално образование, 2013, Ref
  • Петър Петров, Основни фактори на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии в училище, Годишник на СУ „Св. Климент Охридки”, 2013
  • Петър Петров, Питекова, Р., Основни проблеми на финансиране на училището в условията на делегиран бюджет (емпирично изследване), Теоретичен семинар „актуални проблеми на историята и управлението на българското образование, 2012
  • Петър Петров, Педагогическа среда базирана на съвременни информационни и комуникационни технологии подпомагаща формирането на бъдещият специалист и гражданин, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, 2012
  • Петър Петров, Роля на технологиите за подобряване на педагогическата среда в университета, Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист, 2011
  • Петър Петров, Мотивация на учителите в условията на внедряване и прилагане на информационно и комуникационно базирани образователни технологии в учебно-възпитателния процес, Посоки, 2011
  • Петър Петров, Питекова, Р., Финансиране на училището в условия на делегиран бюджет, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, книга Педагогика, том 105, 2011
  • Петър Петров, Питекова, Р., Василка Баничанска, Мотивация на учителите за педагогически труд (изследване), Управление на средното образование, брой:4, 2010
  • Петър Петров, Внедряване на информационни и комуникационни технологии и педагогическа среда в университета, Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист, 2010
  • Петър Петров, Съвременните образователни технологии и взаимодействието преподавател-студент, Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, 2010
  • Петър Петров, Удовлетвореност на студентите от специалност „Социални дейности” от използването на информационни и комуникационни образователни технологии в процеса на обучението им по специалността, Социална работа – обучение и практика, 2010
 • Участие на научни конференции
  • 41-ви дидактически семинар „Общество, памет, образование (История и обществени нагласи)“, 26 – 30 юни 2023 г., гр. Китен
  • ХXII Международна научно-практическа конференция “Национален и международен опит на университетското образование в поликултурното общество: проблеми, противоречия, решения”, 4 – 5 септември 2022, г. Онлайн
  • Единадесети международен есенен научно-образователен форум „Оптимизация на образователната среда”, 12-13 ноември 2021 г., гр. София, онлайн
  • ХXI Международна научно-практическа конференция “Взаимодействие на университетския преподавател със студентите в условията на онлайн обучение”, 4 – 5 септември 2021, г. Онлайн
  • Десети международен есенен научно-образователен форум „Диалогът в образованието – съвременност и перспективи”, 13-14 ноември 2020 г., гр. София, онлайн
  • IX Есенен научно-образователен форум „Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество“, СУ „Св. Климент Охридски“, 15-16 ноември 2019 г., гр. София
  • ХIX Международна научно-практическа конференция «Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление», 2 – 6 септември 2019, г. Китен
  • Осми международен есенен научно-образователен форум „взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието“, СУ „Св. Климент Охридски“, 9-11 ноември 2018 г., гр. София
  • „ЛИЧНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛА: РАЗВИТИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ“, 6-8 ноември 2017 г. Тула, Русия
  • „9th International Conference for Theory and Practice in Education“, 26-27 ноември 2017 г, Виена, Унгария
  • Седми есенен научно-образователен форум „СЪВРЕМЕННИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“, СУ „Св. Климент Охридски“, ноември 2017г., гр. София
  • XVII международна научно-практическа конференция на тема “Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи“, 2 – 6 септември 2017, г. Китен
  • “Lobbying and advocacy in youth field II”, Transitional training and cooperation activities, Erasmus+, European commission, Varna, 9-14 April 2017
  • VI Есенен научно-образователен форум „Модернизация на образованието“, ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“, 25-27 ноември 2016 г., гр. София
  • XVI международна научно-практическа конференция на тема „Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета“, 2 – 6 септември 2016, г. Китен
  • V Есенен научно-образователен форум „Модернизация на образованието“, ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“, 11-13 ноември 2015 г., гр. София
  • Ttraditions and innovations in the education of the balkan countries. BASOPED, Varna, 2015
  • XV юбилейна международна научно-практическа конференция на тема: „Tеория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета“, 2 – 6 септември 2015, г. Китен
  • XI Региональная научно-практическая конференция аспирантов, соискателей, молодых учёных и магистрантов «Исследовательский потенциал молодых учёных: взгляд в будущее», 24-26 февраля 2015, г. Тула, Русия;
  • ХІV международна научно-практическа конференция на тема:« Психолого-педагогически проблеми на развитието на личността на професионалиста в условията на университетското образование » 2 – 6 септември 2014, г. Китен;
  • ХІІІ международна научно-практическа конференция на тема: «Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование» 2 – 6 септември 2013, г. Китен;
  • Научна конференция “Иновации и интерактивни технологии в образованието”, 20-21.04.2012 г., гр. София;
  • Конференция с медународно участие “Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа” – 23-24 ноември, 2012 г., Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”;
  • „Didacta” Съпътстваща конференция в рамките на специализирано международно изложение за образователни технологии Didacta Sofia 2012, 9 – 11 октомври, гр. София;
  • Педагогически основи на формирането на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование”, гр. Китен, 2-6.09.2012 г.;
  • Human Welfare Conference IV, 20-21 May 2011, Green Templeton College, Oxford;
  • Педагогически възможности на интерактивната бяла дъска, в рамките на „Електронно, дистанционно … или обучението на 21-ви век”, 6 – 8 Април 2011г. София, България;
  • ShareTec, в рамките на „Електронно, дистанционно … или обучението на 21-ви век”, 6 – 8 Април 2011г. София, България;
  • Международна конференция „Електронно, дистанционно … или обучението на 21-ви век”, 6 – 8 Април 2011г. София, България;
  • „Didacta” Съпътстваща конференция с рамките на специализирано международно изложение за образователни технологии Didacta Sofia 2011, 9 – 11 септември, гр. София;
  • Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист”, 2 – 6 септември 2011, гр. Китен;
  • Изнесено обучение по проект „Укрепване и устойчиво развитие на научно-изследователския потенциал на Софийски университет в областта на електронното обучение”, 25 до 28 ноември 2010 г., г. Вършец;
  • IV International Summer School of Social Rehabilitation – Докторантско училище, 18 – 22 септември 2010 г., Варшава, Полша;
  • „Методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност” 16 -17 декември 2010 г., г. София
  • „Втората научно-практическа конференция по социална работа с международно участие”, 12 ноември 2010 г. (с научно съобщение);
  • „Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист”, гр. Китен 2-6 септември 2010 г. (с научно съобщение);
  • „Фестивал на българското образование” – 22 – 24 април 2010 г.; презентация на резултати от изследване по проект Мотивация на учителя за педагогически труд;

Учебни дисциплини

Календар

Календар

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти