Исторически факултет

In Memoriam

Eтнология

проф. д.н.к. Веселин Тепавичаров

(1957-2020)
Професор Веселин Тепавичаров е български етнолог и преподавател в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Носител на Почетен знак със синя лента на Софийския университет за цялостен принос към каузата на Алма матер.
Научни интереси:
Извъневропейска етнология, национални идеологии и национална сигурност на Балканите, антропология на социализма
Електронна поща:
 • Биографични данни
  • Роден на 5 декември 1957 г.
  • 1975 г. завършва средно образование в град Ябланица
  • 1981 г. завършва специалност История
  • 1982 г. преподавател в Софийски университет “Св. Климент Охридски”
  • 2000 г. доцент
  • 2007-2015 г. ръководител на катедра Етнология
  • 2008-2011 г. председател на Общото събрание на Историческия факулте
  • 2012 – 2019 г. е член е на Контролния съвет на Софийския университет
  • 2009 – 2012 г. е член на Комисията за образование на малцинствата към Министерство на образованието и науката
  • 2019 г. професор
 • Научен проект
  • Веселин Тепавичаров, :”Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза – 1”., Член, , Номер на договора: BG05M2OPP001-2.009-0013
  • Веселин Тепавичаров, Екосреда и жизнени традиции (Културна адаптация, стопански модели и идентичности) , Член, УКХ “Алма Матер”, Номер на договора:ДУНК 01-1/22.12.2009
  • Веселин Тепавичаров, „Социализмът в Западна България – традиции и модерност“, Ръководител, , Номер на договора:№ 104
  • Веселин Тепавичаров, Етнопедагогически модел за работа с родители, Ръководител, ЦОИДУЕМ, Номер на договора:БС 33.13-3.1.
  • Веселин Тепавичаров, Живата памет – съхраняване, възраждане и предаване на културното богатство на Карнобатския край”, Член, Фонд Земеделие, Номер на договора:Договор № 4684 между СУ „Св. Климент Охридски” и Община Карнобат за реализация на проект № 50/3/3231111/04.08.2014,
  • Веселин Тепавичаров, Студентски практики – Фаза 1, Член, , Номер на договора:BG05M20P001-2.002-0001
  • Веселин Тепавичаров, „Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001
  • Веселин Тепавичаров, Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование., Член, , Номер на договора:BG051O001-4.3.04-0038
  • Веселин Тепавичаров, „Индивидуални спомени и колективна памет за сталинските и постсталински репресии в България”, Ръководител, Европейска комисия, „Европа на гражданите”, Номер на договора:BG 1000-0001 REMB/Септември 2009 г.
  • Веселин Тепавичаров, Преходът: гласове, образи, памет., Член, , Номер на договора:ДИД0201/16.12.2009
  • Веселин Тепавичаров, Традициите в крак с времето (историко-етноложки проект за лятно училище за изучаване на регионолното културно-историческо наследство и националните традиции, Ръководител, , Номер на договора:ДТК 0213/ 16.12.2009
 • Участие на конференции
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Генерации и поколенческа култура”, 2018
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Човешките идентичности и тяхната етнографска научна регистрация”, 2018
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Войната като човешка дейност в антропологическата литература”., 2017
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Приносът на Франц Боас за създаването на етнографската изследователска теренна методология”, 2017
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Центърът на столицата като свещенно място на националната идентичност”, 2017
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, Една теория за войната и мирът., 2016
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, Митът за „Освободителката Русия“ в българската култура и премълчаното в българо-руските отношения“., 2016
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, “Звезди и митотворчество в съвременна България (етнографски проекции на образа на Георги Аспарухов – Гунди)“, 2016
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, …, 2016
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „За „представителната извадка“ в етнографското изследване“., 2016
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Традиция и модерност в политическата култура на населението от южнокарнобатските села в началото на ХХІ век”, 2015
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Количесвени и качествени методи в етнографското проучване”., 2015
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, Typology of otherness according to Bulgarian media during the socialist period., 2015
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Съвременно състояние на локалната идентичност в България”, 2013
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Посткомунистическата олигария и преходът в България. Етнологични аспекти”, 2013
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, Етнологията трябва да влезе в българското училище, 2012
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, Политически субгрупи сред старопланинското население, 2012
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „За понятията „модерно” и „постмодерно”, 2009
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Законодателният хаос по отношение на българската етнологична наука”, 2009
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Скандалът „Митът Батак”/етнологичен поглед/”, 2009
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Щрихи към културата на посткомунистическия елит”, 2009
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Посткомунистическият политически елит – между носталгията по тоталитарния социализъм и предизвикателствата на демокрацията”, 2009
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Традиции и европеизация”, 2009
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Маскарадът и времето”, 2009
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Традициите в крак с времето”., 2009
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Социалистическата модернизация”,2008
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Митът за Европа и „европеецът” в българската култура”, 2008
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „”Европеецът” в представите на българите”, 2008
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Политическата култура на сталинистите и социалистите в Карнобатско в съвременността”., 2007
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Живковизмът като политическа субкултура”, 2006
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Българо-македноските отношения в светлината на евроатлантическото бъдеще на Балканите”, 2004
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Реформаторът Иван Костов”, 2003
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Етнологията и общуването между терениста и респондента”, 2003
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Евроатлантизмът няма разумна алтернатива”, 2002
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Ежедневието на българите също може да бъде обект на историята”, 2002
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Българската политическа култура в съвременността и развитието на българската демокрация”, 2002
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Необходимостта от общуване”, 2001
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Възраст и власт в родово-племенните общества”, 2001
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Преходът и политическата култура на съвременното българско общество”, 2001
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Възраст и власт в родово-племенните общества”, 2000
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, „Към въпроса за произхода на държавата. Етнологични аспекти”, 1998
  • Секционен доклад, Веселин Тепавичаров, : „Поселищна традиционна структура на властта в селищата със смесено население”, 1994
 • Избрани публикации

  Книга

  • Михаил Груев, Веселин Тепавичаров, Петя Василева – Груев, Виолета Коцева – Попова, Мария Костадинова, Насилие, политика и памет. Комунистическият режим в Пиринска Македония – рефлексии на съвременника и изследователя., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 978-954-07-3218-3, София, Рецензирано

  Монография

  • Веселин Тепавичаров, Носталгията по социализма в България, ISBN:ISBN: 978-954-07-4685-2
  • Веселин Тепавичаров, СДС – това съм аз : политическа антропология на привържениците на СДС, ISBN:ISBN – 978-954-07-4440-7
  • Веселин Тепавичаров, Потестарната култура в родово-племенните общества.

  Статия в научно списание

  Статия в поредица

  • Веселин Тепавичаров, Съвременно състояние на локалната идентичност в България (етноложки бележки по примера на етрополци)., Ethnologia Academica, том:Етноложки проучвания в началото на 21 век, брой:8, 2015

  Статия в сборник (на конференция и др.)

  • Веселин Тепавичаров, Една теория за политическите субкултурни общности. – В: Чрез миналото – към бъдещето., Сборник в чест на 60-ата годишнина на професор днк Маргарита Карамихова. , 2018, pages:177-193, ISBN:. ISBN: 978-954-01-3551-9
  • Ирина Колева, Мира Маркова, Веселин Тепавичаров, Йоланта Стауга, Виолета Коцева, Петко Петков, Кремена Йорданова, Живко Жеков, Маргарита Карамихова, Янина Курсите, Личностна рефлексия на преподавателя по етнопсихология / към въпроса за социалната рефлексивна антропология/, Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология, редактор/и:Ирина Колева, веселин Тепавичаров, Кремена Йорданова, виолета Коцева, Йоланта Стауга, издателство:Университетско издатество ” Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:117-129, ISBN:978-954-07-4595-4, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Веселин Тепавичаров, Ethnology Must enter in Scool Programmes (An Ethnographic Experiment from Bulgaria)., Aggainst All odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Praxis, 2017, pages:129-146
  • Веселин Тепавичаров, Провалът на тоталитарния социализъм според десните демократи. /Политико-етнографски очерк/., Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на проф. Мария Радева, 2016, стр.:393-408
  • Веселин Тепавичаров, Интеркултурно образование., Етнопедагогически модел за работа с рдители.Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда., 2015, стр.:242-246
  • Веселин Тепавичаров, Образование и социален просперитет., Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. , 2015, стр.:17-20
  • Веселин Тепавичаров, Съвременно състояние на локалната идентичност в България., Ethnologia academica 8, 2015
  • Веселин Тепавичаров, Традиция и модерност в политическата култура на населението в южнокарнобатските села в началото на ХХI век. , Между минало и настояще – култура на южнокарнобатските села в началото на XXI wek, 2015
  • Веселин Тепавичаров, Традиция и модерност в политическата култура на населението в Карнобатско, История и култура на южнокарнобатските села в съвременността. , 2015, стр.:305-330
  • Веселин Тепавичаров, Традиция и модерност в политическата култура на населението от южнокарнобатските села в началото на XXI век. (някои основни аспекти). , Между минало и настояще – култура на южнокарнобатските села в началото на XXI век., Publisher:Информа принт, 2015, pages:95-109, ISBN:ISBN – 978-619-7252-04-0
  • Веселин Тепавичаров, Посткомунистическата олигархия и преходът в България., Трети международен конгрес по българистка. Пленарни доклади., 2014, стр.:55-76
  • Веселин Тепавичаров, Съвременното състояние на локалната идентичност в България (Етноложки бележки по примера на етрополци), Дни на наследството 2013. , Publisher: Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, 2014, pages:350-364, ISBN:978-954-322-808-9
  • Веселин Тепавичаров, Толерантността и доверието – ключ към интеграцията на етническите и религиозни общности в българското общество /примерът на селата Славейно и Виево, община Смолян/., “Вяра – смесена” – Аспекти на всекидневието на две родопски села., 2014, стр.:73-87
  • Веселин Тепавичаров, Етнологията трябва да влезе в българското училище., История и култура на старопланинското население. По примера на общините Етрополе и Сунгуларе., 2013, стр.:9-26
  • Веселин Тепавичаров, Етнопедагогически основания за правата на етническите, религиозните и културните малцинства у нас., Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Наръчник за учители., 2013, стр.:53-58
  • Веселин Тепавичаров, Професионални и личностни компетентности на учителя за работа в интеркултурна среда., Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Наръчник за учители., 2013, стр.:15-24
  • Веселин Тепавичаров, Социокултурна компетентност на учителя., Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Наръчник за обучители., 2013, стр.:9-19
  • Веселин Тепавичаров, Съвременно състояние на локалната идентичност в България. (Етноложки бележки по примера на етрополци), Дни на наследството, 2013, стр.:350-365
  • Веселин Тепавичаров, Живковизмът като политическа субкултура (Етнокултурни интерпретации върху понятието и неговото съдържание)., Университетски четения и изследвания по българска история : IV Международен семинар, Смолян, 11-13 май 2006 г. , Publisher:Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, pages:613-627, ISBN:ISBN – 978-954-07-2768-4
  • Веселин Тепавичаров, Привържениците на Симеон Сакскобургготски като политическа субгрупа след 1989 г., В света на човека. Сборник в чест на проф.дин Иваничка Георгиева,т.2(Съставители: Дж. Маджаров, Кр. Стоилов), 2008, pages:575-592, ISBN:ISBN – 978-954-07-2715-8
  • Красимир Стоилов, Иваничка Георгиева, Веселин Тепавичаров, Донка Димитрова, Южна Странджа. Наблюдение върху съвременното състояние. , Етнически и културни пространства на Балканите. Сборник в чест на проф. дин Цветана Георгиева. Ч. 2. Съвременност – етноложки дискурси. , 2008, стр.:41-74
  • Веселин Тепавичаров, Проблемът за наследството на Луис Хенри Морган в българската медиевистика., Тангра : Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев. , издателство:Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, стр.:869-876, ISBN:ISBN – 954-07-2435-X; 978-954-07-2435-5
  • Веселин Тепавичаров, Поселищна традиционна структура на властта в селищата със смесено население. , Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България, 1995

  Студия в сборник (на конференция и др.)

  • Веселин Тепавичаров, The Transition after 1989 in Political Culture and Memory of the Bu8lgarian Right Democrates ( Etnography essay). , Динамиката на етнологията. , 2018, pages:9-55, ISBN:ISBN – 978-954-07-4408-7
  • Веселин Тепавичаров, Кризата с бежанците и българите след 2011 година (етноложки бележки)., : Екосреда и жизнени традиции. , 2017, pages:135-163, ISBN:ISBN – 978-954-07-4386-8
  • Веселин Тепавичаров, Политическата олигархия и преходът в България. Етнокулктурни аспекти., Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.. Кн. 1, Пленарни доклади : секция История и археология, секция Общество и култура, секция Българска литература, секция Български език. , 2014, pages:55-76, ISBN:ISBN – 978-954-07-3820-8,
  • Веселин Тепавичаров, Проектът и хората., Насилие, политика и памет : комунистическият режим в Пиринска Македония – рефлексии на съвременника и изследователя. , 2011, pages:146-176, ISBN:ISBN – 978-954-07-3218-3
  • Веселин Тепавичаров, Политическите субгрупи на сталинистите и социалистите в Карнобатско и Сунгуларско в края на ХХ и началото на XXI век (етноложки очерк върху техните политически ориентации), Култура на севернокарнобатските села – традиции и съвременност : Сборник в памет на проф. Делчо Тодоров., 2008, pages:231-253, ISBN:ISBN – 978-954-15-0196-2
  • Веселин Тепавичаров, Социалистическата модернизация в България (етнологични проекции)., Българските специфики – между традицията и модерността. , 2008, pages:255-276, ISBN:ISBN – 978-954-617-046-0
  • Веселин Тепавичаров, Съхраняването на етноконфесионалната идентичност като водеща политическа ориентация при турците в България след 1989 г. (Етноложко изследване). , : Етнически и културни пространства на Балканите : Сборник в чест на проф. д.и.н. Цветана Георгиева : Ч. 2, 2008, pages:313-341, ISBN:978-954-07-2713-4
  • Веселин Тепавичаров, Иваничка Георгиева, Красимир Стоилов, Донка Димитрова, Южна Странджа. Наблюдение върху съвременното състояние. , Етнически и културни пространства на Балканите : Сборник в чест на проф. д.и.н. Цветана Георгиева : Ч. 2, 2008, pages:41-74, ISBN:ISBN – 978-954-07-2713-4
  • Веселин Тепавичаров, Към въпроса за произхода на държавата. Етнологични аспекти., Държавността в историята : Докл. от науч. конф., Гьолечица [- Софийско], 6-8 ноем. , 2001, pages:7-31, ISBN:ISBN – 954-90589-3-X
  • Веселин Тепавичаров, Януарският бунт `97: лозунгите и символите като идеен реквизит , От лумпена до гражданина(под редакцията на Л. Йорданова), 1997, pages:9-47
 • Научно ръководство
  • Веселин Тепавичаров, „Политическа култура на българските турци (края на ХХ и началото на XXI век.“, дисертация д-р:Надежда Жечкова
  • Веселин Тепавичаров, „Модернизацията на българското село през социализма (етноложко проучване по материали от Софийско)“ , дисертация д-р:Любомир Коцев
  • Веселин Тепавичаров, „Субкултура на футболни запалянковци в България (края на 20 – началото на 21 в.)“, дисертация д-р:Кремена Йорданова
  • Веселин Тепавичаров, „Политическа етнология на прехода в България 1989-1997 г. (Според централните български всекидневници)“ , дисертация д-р:Петя Груева
Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар