Исторически факултет

Председател на Общото събрание на СУ "Св. Климент Охридски"

Средновековна обща история
Щ
Проф. д-р Александър Николов Николов е роден на 11.01.1963 г. в гр. Перник. Завършва НГДЕК „Константин-Кирил Философ” (1982 г.) и ИФ на СУ „Св. Климент Охридски” (1989 г., специализация История на Византия и балканските народи). От 1994 г. преподава средновековна обща история в ИФ на СУ. Магистър по Medieval Studies (CEU-Budapest, 1996), доктор по история (2004, СУ), MPhil, Medieval Studies (CEU, 2008). Специализации: Ватикански секретен архив, Институт по византинистика и неогрецистика- Виена.

Координатор

Приемно време:

понеделник 10-12 ч. в каб. 39

Електронна поща:
Телефон:

(02) 9308/321

Адрес:
Исторически факултет
бул. “Цар Освободител” 15
1504 София
Научни интереси:
Медиевистика
 • Биографични данни
  • Дата и място на раждане: 11.01.1963, гр. Перник
  • НГДЕК „Константин-Кирил Философ” (1982)
  • СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по история (1989)
  • CEU-Budapest, MA Medieval Studies (1996)
  • Доктор по история (2004)
  • CEU-Budapest, MPhil, Medieval Studies (2008)
  • 1994-ст. асистент по средновековна обща история
  • 1999 г.- главен асистент
  • 2007 г.- доцент
  • 2018 г.-професор по средновековна обща история, ИФ., СУ “Св. Климент Охридски”.
 • Специализации
  • Ватикански секретен архив (1990, 1991)
  • Институт по византинистика и неогрецистика, Виена (1998)
 • Членство в научни организации
  • Асоциация на византинистите и медиевистите в България
  • Българско историческо дружество
  • Асоциация за средновековни европейски и средиземноморски проучвания Mediaevalia
  • Международна асоциация за изучаване на Златната орда
 • Членство в редколегии
  • “Анамнезис”
  • Golden Horde Review/Золотордынское обозрение
 • Проекти
  • Александър Николов, Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Югозападен университет “Неофит Рилски” и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ,, Член, , Номер на договора:№BG05M2OP001-2.016-0019
  • Александър Николов, Scythica Vindobonensia и готските нашествия от средата на III в. сл. Христа в днешните български земи, Член, , Номер на договора:НТС Австрия01/17 от 28 .02.2017 г.
  • Александър Николов, Дубровник и България XIII-XV в., Член, УКХ, Номер на договора:ДУНКО 1-1/22.12.2009
  • Александър Николов, “Библиотеката-обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца”, , Ръководител, , Номер на договора:BG05/1762
  • Александър Николов, Западната експанзия на Балканите: военно-монашеските ордени и италианските морски републики ХII – XV в.“ към научна програма „Диалози на паметта“УКХ-СУ, Ръководител,
  • Александър Николов, “Квалификация на педагогическите специалисти”, Член, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси
  • Александър Николов, Студентски практики, Член, МОМН, Номер на договора:Д01-201/18.06.2012
  • Александър Николов, Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, Член, МОМН, Номер на договора:1476/12
 • Избрани публикации

  Книга

  • Александър Николов, Властелини на Средните времена, ISBN:ISBN: 978-954-796-079-4, Полис, София
  • Александър Николов, Васил Гюзелев, Елена Костова, Пенка Данова, Симеон Хинковски, Дубровнишки документи за историята на България и българските земи ХІІІ-ХV в. т. ІІ (1407-1505 г.), ISBN:978-957-07-4601-2, УИП “Св. Климент Охридски”, София
  • Александър Николов, От Акра до Константинопол: пет средновековни трактата за ислямско-християнските взаимоотношения, ISBN:ISBN 978-954-9787-34-4, Издание на КМНЦ при БАН, София, Рецензирано
  • Александър Николов, Васил Гюзелев, Елена Костова, Пенка Данова, Симеон Хинковски, Дубровнишки документи за историята на България и българите ХІІІ-ХV в. т. І 1230-1402 г., ISBN:ISBN: 978-954-07-4297-7, Университетско издателство с печатница “Св. Климент Охридски”, София
  • Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петков Петков, Александър Николов, иерод. Атанасий, Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар. Текста подготвиха за печат Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петко Петков. Превод на съвременен български книжовен език Димитър Пеев. Коментар Александър Николов, Димитър Пеев. Предговор: иерод. Атанасий. Света гора Атон, Славянобългарска зографска обител. I изд. 2012, стр 423; II допълнено и преработено изд. 2013, стр. 448 (Д. Пеев, М. Димитрова и П. Петков ̶ подготовка на изданието на Паисиевия текст с разночетения по 6 преписа; М. Димитрова, Д. Пеев, П. Петков. Принципи на изданието, стр. 37-45).3-то изд. 2015; 4-то изд. 2016; 5-то изд. 2018, ISBN:ISBN: 978-619-152-094-7 , Света Гора Атонска, Рецензирано
  • Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексей Кальонски, и други., Network for Intercultural Dialogue and Education & Turkey – Bulgaria., Handbook for Students., ISSN (online):, издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, International
  • Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексий Кальонски, и други., Център и мрежа за интеркултурен диалог и образование – наръчник за стузента, ISBN: ., ISBN 978 – 975 – 6149 – 47 – 8 , издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Александър Николов, “Вярвай или ще те убия!: “Ориенталците” в кръстоносната пропаганда (1270-1370), ISBN:ISBN 9540723009, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София
  • Дейвид Браунстоун, Айрийн Франк, Александър Николов, История на войните в дати , ISBN:ISBN 11294 , ЕМАС, София, в сътрудничество с чуждестранни учени

  Монография

  • Димитър Пеев, Александър Николов, Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Уводна статия и превод на новобългарски език: Димитър Пеев. Коментар: Димитър Пеев, Александър Николов, ISBN:978-619-7496-69-7, Българска история, София
  • Александър Николов, Владислав Иванов, Никола Дюлгеров, Симеон Хинковски, Калин Йорданов, Западната експанзия на Балканите: Военномонашеските ордени и италианските морски републики XII-XV век., ISBN:ISBN 978-954-07-5020-0., Университетско издателство” Св. Климент Охридски”, София
  • Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петко Петков, Александър Николов, Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар. Подготвили за печат: Д. Пеев, М. Димитрова, П. Петков. Превод: Д. Пеев. Коментар: Ал. Николов, Д. Пеев. Научен редактор: Иван Добрев. Четвърто издание. Света Гора Атон. Славяно-българска Зографска Света обител, 2017, 448 с., ISBN:978-954-509-563-4, Славяно-българска Зографска Света обител, София, Рецензирано
  • Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петко Петков , Александър Николов, Св. Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар. Пето издание, ISBN:978 954 770 440 4, Зографска Света обител, София, Рецензирано
  • Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петко Петков, Александър Николов, Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар. Подготвили за печат: Д. Пеев, М. Димитрова, П. Петков. Превод: Д. Пеев. Коментар: Ал. Николов, Д. Пеев. Научен редактор: Иван Добрев. Трето поправено издание Света Гора Атон. Славяно-българска Зографска Света обител, 2015, 448 с., ISBN:978-954-509-544-3, Славянобългарска Зографска Света обител, Света Гора Атон
  • Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петко Петков, Александър Николов, Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар. Подготвили за печат: Д. Пеев, М. Димитрова, П. Петков. Превод: Д. Пеев. Коментар: Ал. Николов, Д. Пеев. Второ допълнено и преработено издание. 448 с. , ISBN:978-954-509-495-8, Славянобългарска зографска света обител, Света Гора Атон, Рецензирано
  • Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петко Петков, Александър Николов, Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар. Подготвили за печат: Д. Пеев, М. Димитрова, П. Петков. Превод: Д. Пеев. Коментар: Ал. Николов, Д. Пеев. Научен редактор: Иван Добрев. Света Гора Атон, Славянобългарска зографска света обител, 2012. 416 с., ISBN:978-619-152-094-7, Славянобългарска Зографска Света обител, Света Гора Атон, Рецензирано

  Статия в научно списание

  • Alexandar Nikolov, The “Tatar Hegemony”: The Mongol Empire and the Golden Horde in Bulgarian Historiography and History Textbooks, Zolotoordynskoe obozrenie = Golden Horde Review, vol:vol. 8, issue:no. 3, 2020, pages:424-436, doi:10.22378/2313-6197.2020-8- 3.424-436 , Ref
  • Alexandar Nikolov, Who is A Bulgarian: ‘Ethnic’ vs. ‘Civic’ Identity, and the Case of the Pomaks, and the Gagauz in Bulgaria, MemoScapes. Romanian Journal of Memory and Identity Studies, vol:3, issue:3, 2020, pages:17-25, ISSN (print):ISSN print: 2558-8567, ISSN (online):On-line ISSN: 2559-415X
  • Александър Николов, Татары в византийских хрониках “Chronica Breviora”: реальность и стереотипы., Золотоордынское обозрение/Golden Horde Review, vol:7, issue:1, 2019, pages:22-36, ISSN (print):2308-152X, ISSN (online):2313-6197, doi:10.22378/2313-6197.2019-7-1.22-36, Ref, Web of Science, SCOPUS, SJR ( – 2019), др.
  • Александър Николов, Лиляна Вълчева, Диана Кюркчиева, “Към въпроса за система на оценяване на научните изследвания във висши училища и научни институции в България”, Стратегии на образователната и научната политика,, том:26, брой:4 , 2018, стр.:343-355, doi:ISSN 1314–8575 (Online) ISSN 1310–0270 (Print), Ref
  • Александър Николов, “Евреите- вечните заподозрени на латинския Запад”, , Будител, брой:10, 2016, стр.:83-91, doi:ISSN – 1312-7829
  • Александър Николов, “История на завладяването на Константинопол от Мохамед II” , Bulgaria Mediaevalis , брой:6, 2015, стр.:199-217, doi:Print ISSN: 1314-2941
  • Александър Николов, “Митът за Ал Андалус и феноменът “мосараби” , Християнство и култура , брой:99 (2), 2015, стр.:45-57, doi:ISBN 978-954-9992-99-1
  • Александър Николов, “Образ татаро-монголов Золотой Орды и Ильханов в сочинениях пропагандистов крестовых походов (кон. XIII-нач. XIV вв.)”, , (2015), , Золотоордынское обозрение , issue:4 , 2015, pages:14-29, doi:ISSN (online): 2313-6197, print: 2308-152X, Ref, IF ( – 2015), SCOPUS, SJR ( – 2015)
  • Александър Николов, „Православните Балкани:необходимият „Полишинел” на Запада (от трактатите на кръстоносната пропаганда до Фалмерайер и Леонтиев”, “Анамнеза”, брой:14, 2012, стр.:2-38, doi:ISSN 1312-9295
  • Александър Николов, Павел Павлович, .”Гийом от Триполи (ok.1225- сл. 1273) и неговият “Трактат за състоянието на сарацините”(1273)”, Mediaevalia, www.mediaevalia.eu, специален втори брой в памет на доц. Георги Сотиров, 2011
  • Александър Николов, „Гийом Адам- за начина на изтребление на сарацините”, , Медиевалиа, брой:1, 2011
  • Александър Николов, Тамплиерите-козли отпущения, Християнство и култура, брой:3, 2009, стр.:72-78, doi:ISBN 978-954-9992-99-1
  • Александър Николов, “Рицарите на свети Йоан: Tuitio fidei et obsequium pauperum” , Будител, брой:1, 2006, стр.:42-45, doi:ISSN – 1312-7829
  • Alexander Nikolov, Cumani Bellatores in the Second Bulgarian State (1185-1396) , Annual of the Medieval Studies Department, CEU-Budapest, том:11, 2005, стр.:223-229, doi:ISSN 1219-0616
  • Александър Николов, Recuperatio Terrae Sanctae –между надеждата и реалността., История, брой:3, 2003, стр.:47-57, doi:ISSN 1314–8524 (Online) ISSN 0861–3710 (Print)
  • Александър Николов, Филип Калимах и неговото Слово за войната, която трябва да бъде обявена на турците. – , Родина, брой:1, 1997, стр.:35-60, ISSN (print):0861-5306

  Статия в поредица

  • Александър Николов, “Измаилтяни” на Дунава- мит или реалност?”, ГСУ-ЦСВП “Проф. Иван Дуйчев”, vol:Средновековните Балкани и Европа. Култура, история граници., issue:100 (19), editor/s:Проф. Вася Велинова и др., Publisher:УИ “Св. Климент Охридски”, 2019, pages:33-40, ISSN (print):1311-784Х
  • Александър Николов, Хайтон от Корикос и неговият трактат “Цвете на историите на Източната земя” (“История на татарите”), ГСУ-ИФ, брой:102, редактор/и:Т. Попнеделев и др., издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2017, стр.:7-117, doi:ISSN 1312-9406
  • Александър Николов, Майчиният език- извор на гордост и преследване”, ГСУ-ИФ, том:ГСУ-ИФ, специалност “Етнология”, брой:т.2, издателство:УИ на СУ “Св. Климент Охридски”, 2014, стр.:121-127, doi:ISSN 1312–9406
  • Alexandar Nikolov, “Bulgaria: Contacts to Medieval Latin Europe”, Oxford Dictionary of the Middle Ages, том:A-C, брой:I, издателство:Oxford University Press, 2010, стр.:302-303, doi:ISBN: 978-0-19-866262-4

  Статия в сборник (на конференция и др.)

  • Александър Николов, “Новоявленный народ”:Болгары и Византия до основания Дунайской Болгарии в 681 г., Золотоордынское наследие, выпуск 4, editor/s:Миргалеев, И. М., Publisher:Институт истории им. Ш. Марджани; Казань, 2021, pages:92-100, ISBN:978-5-94981-000-4, Ref
  • Alexander Nikolov, Byzantium and the Mongol World: Contacts and Interaction (from Batu to Tamerlane), The Routledge Handbook of the Mongols and Central-Eastern Europe , editor/s:Alexander Maiorov and Roman Hautala, Publisher:Routledge, 2021, ISBN:ISBN 9780367409326
  • Alexandar Nikolov, The Formation of a Protonational Pantheon in the Second Bulgarian State and the Place of the Holy Brethren Cyril and Methodius in it., Измеджу Подунавльа и Средоземльа-Тематски зборник, editor/s:Др. Боjoвич и др., Publisher:Народни музеj- Пожаревац, 2021, pages:89-103, ISBN:978-86-84147-52-5
  • Александър Николов, От български автохтонизъм към “антички” македонизъм, Jubilaeus VIII Завръщане към изворите-I, editor/s:П. Делев, Д. Ботева-Боянова, Л. Грозданова, Publisher:УИ “Св. Климент Охридски”, 2021, pages:195-207, ISBN:978-954-07-5282-2
  • Alexandar Nikolov, Age of Coronations: Bulgaria and Serbia in the Papal Policy from the Late 12th to the Early 13th Century, Стефан Првовенчани и ньегово доба, editor/s:Ивана Коматина, Publisher:Историjски институт, Београд, 2020, pages:263-272, ISBN:978-86-7743-139-6
  • Александър Николов, Кракра-герой или колаборационист?, Кракра-1, редактор/и:В. Крумова07, Г. Николов, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2020, стр.:51-58, ISBN:978-954-07-4981-5
  • Александър Николов, Прабългарското тюркоезичие-между науката и политиката, Владетел, Държава и Църква на Балканите през Средновековието-сборник в чест на 60 годишнината на проф. Пламен Павлов. Част I., редактор/и:Николай Кънев и др., издателство:Фабер, В. Търново, 2020, стр.:811-822, ISBN:978-619-00-1104-0
  • Alexandar Nikolov, Cumans and Vlachs in the Second Bulgarian Empire, Пресечни точки: Юбилеен сборник в чест на проф. Ирина Колева, редактор/и:Виолета Коцева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:254-270, ISBN:978-954-07-4873-3
  • Alexandar Nikolov, De Modo Sarracenos extirpandi or How to Crush the Greeks: the Anti-Byzantine Motives in the Treatise of William (Guillaume)Adam, Au Nord et au Sud du Danube/North and South of the Danub Dynamiques politiques, sociales e religieuses dans le passe/Political, Social and Religious Aspects of the Past, editor/s:Snezhana Rakova, Gheorghe Lazar, Publisher:Editura Istros, Braila, 2019, pages:25-38, ISBN:978-606-654-334-7, International
  • Александър Николов, Цар Йоан Асен II и “монголският ужас”, ЦАР ИВАН АСЕН II (1218–1241). СБОРНИК ПО СЛУЧАЙ 800-ГОДИШНИНАТА ОТ НЕГОВОТО ВЪЗШЕСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕСТОЛ, редактор/и:В. Гюзелев, И. Илиев, К. Ненов, издателство:Пловдив, 2019, стр.:205-211, ISBN:13: 978–954–8536–30–1
  • Alexander Nikolov, THE BYZANTINE AND OTTOMAN CONQUESTS AND THE FATE OF THE LOCAL ELITES IN BULGARIA, The First International Conference on Nations under Genocide, редактор/и:Istvan Otvos, Zsuzsanna Keresztfalvi, издателство:St. Stephen`s Society to the Holy See, Budapest, 2018, стр.:106-119, doi:ISBN 978 963 277 758 0
  • Александър Николов, Кумани и българи срещу латинци (няколко фрагмента от Морейската хроника), Българско царство, Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов, редактор/и:Ангел Николов, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:565-580, doi:ISBN 978-954-07-4490-2
  • Александър Николов, “Византийската “политика на забравата”: Случаят на св.св. Кирил и Методий” , Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012), редактор/и:В. Гюзелев, издателство:ИК “Гутенберг”, 2017, стр.:183-189, doi:ISBN: 9786191760916
  • Александър Николов, Българи и сърби през IX в.: Първи контакти и конфликти, Српска кральевства у средньем веку, редактор/и:Синиша Мишич, издателство:Кральево, 2017, стр.:35-46, doi:ISBN: 978-86-6427-093-9
  • Александър Николов, От Едем до Циница:Китай и Далечният изток в представите на късноантичните автори., Дипломатически , икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа, редактор/и:П. Легкоступ и др., издателство:Фабер, В. Търново, 2017, стр.:179-189, doi:ISBN: 978-619-00-0592-6
  • Александър Николов, Пиер Дюбоа и неговият трактат “Мнение на едного, който убеждава френския крал да завладее Йерусалимското кралство и Кипър за един от синовете си и да нахлуе в Египет”, KRATISTOS- Сборник в чест на 65 г. на проф. Петър Делев, редактор/и:Юлия Цветкова, Христо Попов, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2017, стр.:641-650, doi:ISBN номер: 978-954-074-309-7
  • Александър Николов, “Македонски генеалогии и герои като източник на средновековни идентичности: Случаят на франките и саксите и Легендата за Александър Велики в полската традиция.”, Послания на историята”.Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева., редактор/и:Г. Якимов, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:137-146, doi:ISBN: 9789540740744
  • Александър Николов, “Миграциите в Европа: Историческа перспектива”, 11-19. , Миграциите: Европа между историческия опит и страховете на съвременността: Анализи и дискусии”.ISBN: 978-619-7084-30-6., редактор/и:ред. Р. Михнева и др., издателство:Изд. Камея Груп ЕООД, 2016, стр.:11-19, doi:ISBN: 978-619-7084-30-6.
  • Александър Николов, “Монголите, свещеникът Йоан и десетте изгубени колена” , сб. ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ In Memoriam на проф. дин Д. Попов, , редактор/и:Петър Делев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:275-285, doi:ISBN: 978-954-07-4158-1
  • Alexandar Nikolov, The Phenomenon of “Parahistory” in Post-Communist Bulgaria: Old Theories and New Myths on Proto-Bulgarians. , In Search of Better Times: Myth and Memory in Eastern and Central Europe, редактор/и:ed. Claudia-Florentina Dobre and Christian Emilian Ghițȃ, издателство:. CEU Press, Budapest-New York, 2016, стр.:135-149, doi:ISBN 978-963-386-136-3
  • Александър Николов, Второто българско царство и влахо-българските дилеми, Великите Асеневци , редактор/и:Павлов, П., Н. Кънев, Н. Хрисимов, издателство:Абагар, 2016, стр.:84-99, doi:ISBN 9786191681761
  • Александър Николов, Читалищната история-неизменна и важна част от краезнанието и локалната история, 160 години общонародно читалищно дело , редактор/и:Николай Дойнов, издателство:WINI 1837, 2016, стр.:108-123, doi:ISBN: 97-954-9437-69-0
  • Александър Николов, ” Трактатът “За произхода на турските тирани” от Йоханес Воднянус Кампанус (Ян Воднянски)(1597 г.) и османското завоевание на Византия и Балканите”, Realia Byzantino-Balcanica, сб. в чест на 60-годишнината на проф. Хр. Матанов, издателство:Тангра ТанНакРа, 2014, стр.:504-522, doi:ISBN 9789543781188
  • Alexander Nikolov, “Serbs and Bulgarians in the Treatise “On the Origins of the Turkish Tyrants” of John Vodnianus Campanus (1597)”, Власт и моћ властела Моравске Србиje од 1365. до 1402. године, , редактор/и:С. Мишич, издателство:Крушевац, 2014
  • Александър Николов, “Българските “крале” Вукич и Драгич в “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски. Опит за идентификация. , В “Средновековният човек и неговият свят”, сб. в чест на 70-та годшнина на проф. дин Казимир Попконстантинов, В. Търново, 2014 , издателство:Фабер, 2014, стр.:819-824, doi:ISBN 978-619-00-0108-9
  • Александър Николов, “Панонските българи в Ранното Средновековие: опит за локализация и идентификация”, , : Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г., Секция “История и археология”, подсекция “Българите през Средновековието”, , редактор/и:Т. Попнеделев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2014, стр.:112-125, doi:ISBN: 978-954-07-3839-0
  • Александър Николов, Териториите на съвременен Китай и народите на Китай според “История на татарите” на Хайтон от Корикос (нач. на XIV в.), 65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР, редактор/и:проф. Бора Беливанова и др. , издателство:Фабер, В. Търново, 2014, стр.:29-35, doi:ISBN – 978-619-00-0185-0;
  • Александър Николов, “Параисторията” като феномен на прехода: “Преоткриването” на древните българи, сб. “Историческият хабитус- опредметената история”, редактор/и:Ю. Тодоров, А. Лунин, издателство:Кооперация ИФ-94, 2013, стр.:24-62
  • Александър Николов, “Военизирани цигани в зоната на катепаната България през ХІ в.” , сб.„Средновековният българин и „другите”, редактор/и:Георги Н. Николов, Ангел Николов, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2013, стр.:175-186, doi:ISBN 9789540734545
  • Александър Николов, „Alzeco, Dux Vulgarum и заселванията на българи в Италия”. , сб.” Българско средновековие: общество, власт, история”, редактор/и:Георги Н. Николов, Ангел Николов, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2013, стр.:157-169, doi:ISBN: 9789540734644
  • Александър Николов, Ethnos Skythikon: The Uzes in the Balkans (Facts and Interpretations) , The Steppe Lands and the World Beyond Them: Studies in honor of Victor Spinei on his 70th birthday , редактор/и:B. P. Maleon and F. Curta (eds.), издателство:Iasi, 2013, стр.:235-249, doi:ISBN: 978-973-703-933-0
  • Александър Николов, Антонио Ивани да Сарцана и неговата творба „Завладяването на Константинопол“ (1453г.), Quod Deus vult!: сборник в чест на проф. дин Красимира Гагова, редактор/и:Ивайла Попова, Александър Николов, Никола Дюлгеров, издателство:Mediaevalia, електронна публикация, 2013, стр.:395-403
  • Alexandar Nikolov, “The Protobulgarians: Old Theories, New Myths and the Phenomenon of “Parahistory” in Post-Communist Bulgaria”: , Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities: Proceedings of the Conference Held at the University of Bucharest 6-8 October 2011, , редактор/и:Claudia Dobre et al. (eds.),  2012, стр.:37-51
  • Александър Николов, „Учебникът като фактор за формирането на националната памет в епохата на Интернет”. , сб. „Минало несвършващо”, , редактор/и:ред. Е.Иванова, 2012, стр.:88-107, doi:EAN 9789545356810 ISBN 9789545356810
  • Александър Николов, Byzantine Policy of Oblivion: The Case of the Saints Cyril and Methodius” , : Памет и забрава във Византия,, редактор/и:А. Миланова и др. , издателство:Военно издателство, 2011, стр.:182-188, doi:ISBN 9789545094545
  • Alexandar Nikolov, Stephen Nemanja and the Foundation of the Second Bulgarian Empire 1183-1190, Стефан Немања и Топлица (тематски зборник), , редактор/и:уредник: Др. Боjoвић, издателство:Центар за црквене студиjе, Ниш., 2011, стр.:59-69, doi:ISBN: 9788684105358 8684105354
  • Alexandar Nikolov, .“Patriotic and “proto-national” motives in the late medieval and early modern Bulgarian literature: the contexts of Paisij Huilendarski”, Whose Love of Which Country?: Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe., редактор/и:Ed. By B. Trencsenyi and M. Zaszkaliczky, издателство:Brill, Leiden-Boston , 2010, стр.:611-630, doi: DOI: https://doi.org/10.1163/ej.9789004182622.i-784
  • Александър Николов, Идеята за Европа. Европейската идентичност”, Мрежа за интеркултурен диалог и образование Турция-България”, редактор/и:А. Чучен, И. Колева., издателство:Формат Вижън-Сдружение “Движение Предтечи”, 2009, стр.:92-103, doi:ISBN – 978 – 975- 6149- 47 -8
  • Александър Николов, Нации и национализъм в европейския контекст”, , Мрежа за интеркултурен диалог и образование Турция-България”,, редактор/и:А. Чучен, И. Колева, издателство:Формат Вижън-Сдружение “Движение Предтечи”, 2009, стр.:82-92, doi:ISBN – 978 – 975- 6149- 47 -8
  • Александър Николов, Средновековният универсализъм и съвременният гръцки национализъм , Homo Byzantinus?, редактор/и:А. Миланова, В. Вачкова, Цв. Степанов, издателство:Военно издателство, 2009, стр.:217-222, doi:ISBN: 9789545094316
  • Александър Николов, “Венеция и походите на Владислав Ягело на Балканите”, , От Никопол до Виена 1396-1683, издателство:Свят-Наука, 2008, стр.:69-80, doi:ISBN 9548993015, 9789548993012
  • Alexandar Nikolov, “In the Middle of the Conflict: The Orthodox People of the Balkans in the XI and XII Book of the Annals of J. Dlugosz”. , Moravska Srbija: istorija, kultura, umetnost, редактор/и:urednik: S. Mišić, , 2007, стр.:21-35, doi:ISBN 8682395487, 9788682395485
  • Александър Николов, “Византия и ромеите през погледа на Рамон Лул”., Византия и ромеите през погледа на Рамон Лул. – Във: Сб. Конференция на работната група “Византия” към фондация А. Мелън. Византия в собствените й очи и очите на другите., редактор/и:В. Вачкова, Цв. Степанов, издателство:Ик “Гутенберг”, 2007, стр.:269-275, doi:ISBN 9546170224, 9789546170224
  • Александър Николов, “Гостите” на средновековна Унгария: немската и куманската колонизация и полюсите на средновековната интеграция (ХІ-ХV в.). , Средновековен урбанизъм. Памет-Сакралност-Традиции.Mediaevalia Christiana 2, редактор/и:Г. Казаков, Цв. Степанов, А. Миланова, 2007, стр.:30-47, doi:ISBN 9540726085, 9789540726083
  • Александър Николов, Представата за Европа: едно пътуване в Късното средновековие (14-15 в.). , Заедно в Европа: Сборник с материали от конференцията, посветена на 50 години от подписване на Римския договор, редактор/и:Ингрид Шикова, 2007, стр.:13-26, doi:ISBN 13: 978-92-79-07684-8
  • Александър Николов, “Евреите в Бохемия и Моравия през Средните векове”. , Кюстендилски четения, 2003-2004. Регионален исторически музей-Кюстендил, Кооперация ИФ-94, 2006, стр.:26-31, ISBN:ISBN-10:954-9445-06-2; ISBN-13: 978-954-9445-06-0
  • Александър Николов, “Походът на Владислав Варненчик в творчеството на Лодризио Кривели”. , Тангра: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев,, редактор/и:М. Каймакамова, Г. Николов, 2006, стр.:155-163, doi:ISBN 954072435X
  • Александър Николов, “Турската опасност”- спасение или заплаха? (Трактатът на Еразъм Ротердамски “Consultatio ad bellum Turcis inferendo”) , Годишник на СУ, Исторически факултет, т. 96-97 (2003-2004), издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006, стр.:81-125, doi:ISSN 1312–9406
  • Александър Николов, Хрониката от Санкт Гален като извор за културно и етническо многообразие, Кюстендилски четения на ИФ при СУ Климент Охридски”: Етноси и съжителство в европейската история, редактор/и:Т. Попнеделев и др., издателство:Фабер, 2006, doi:ISBN-10: 954-9445-06-2 ISBN-13:978-954-9445-06-0
  • Александър Николов, “Чингиз хан и Чингизидите през погледа на Хайтон от Горигос” –, Власт, образ, въобразяване-Mediaevalia Christiana 1, редактор/и:Веселина Вачкова, Цветелин Степанов, издателство:Военно издателство, 2005, стр.:7-38, doi:ISBN 10: 354-321-206-6 ISBN 13: 978-954-321-206-4
  • Александър Николов, Образът на източните християни в съчинението на Псевдо-Брокард “Directorium ad passagium faciendum” , Civitas Divino-Humana. Сборник в чест на проф. Г. Бакалов. , издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2004, стр.:321-334
  • Александър Николов, Старопланинската верига-препятствие или предимство в средновековните военни кампании. – . Благоевград, 1998, 15-23, Балканът и морето, 1998, стр.:15-23, doi:ISBN 954-607-202-8
  • Александър Николов, Българската тема в Аналите на Бароний. – София, 1993., Католическата духовна култура и нейното присъствие и влияние в България. , 1993, стр.:115-122, doi:ISBN; 954-8232-092

  Учебник

  • Борислав Гаврилов, Теодор Леков, Александър Николов, Тома Томов, Мария Бенова, Мария Босева, Учебник по история и цивилизации за 11 клас, профилирана подготовка, модули 1-3, ISBN:978-954-01-4021-6, Просвета, София
  • Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексей Кальонски, и други., Network for Intercultural Dialogue and Education & Turkey – Bulgaria., Handbook for Teachers, ISBN:., ISBN 978 – 975 – 6149 – 48 – 5 ., T No – 978 – 975 – 6149 -46 – 1, издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, International
  • Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексей Кальонски, и други., Network for Intercultural Dialogue and Education & Turkey – Bulgaria., Handbook for Teachers, ISBN:., ISBN 978 – 975 – 6149 – 48 – 5 ., T No – 978 – 975 – 6149 -46 – 1, издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, International
  • Веселин Янчев, Александър Николов, Александър Иванчев, Митко Делев, Учебник за профилирано обучение по история на България за 11 и 12 клас., ISBN:ISBN: 954-01-1300-8, Просвета, София
  • Веселин Янчев, Александър Николов, Александър Иванчев, Помагало по история на България за кандидатстуденти, ISBN:ISBN: 954-01-1162-5, Просвета, София
 • Участие в научни конференции
  • Секционен доклад, Alexandar Nikolov, The Byzantine Commonwealth, The Mongol Decline and the Rise of the Ottomans Круглый стол «Современные проблемы изучения Монгольской империи и её места в истории»
  • Секционен доклад, Alexandar Nikolov, From Myrmekion to the Myrmidons: The Bulgars in the early Byzantine sources (up to Theophanes and Nicephorus).
  • Секционен доклад, Александър Николов, Патриотични “протонационални” мотиви в българската средновековна и ранномодерна традиция през призмата на Паисиевото дело
  • Секционен доклад, Alexandar Nikolov, The Mongol Invasion in the West (1241-42) and Its Consequences
  • Секционен доклад, Александър Николов, Ранные болгары на Нижнем Дунае (до Аспаруха и Кубера, 480-681)
  • Секционен доклад, Alexandar Nikolov, BULGARS AND AVARS AT THE MIDDLE AND LOWER DANUBE: ISSUES OF IDENTIFICATION
  • Секционен доклад, Александър Николов, Татаромонголы и Болгария-вассалитет или союз?
  • Секционен доклад, Александър Николов, Османското завоевание и концепцията за ретюркизация на България
  • Секционен доклад, Александър Николов, Crossing the Danube in the Middle Ages: The Routes of the Cumans
  • Секционен доклад, Alexandar Nikolov, From the Pontic Steppes to Anatolia: The Cumanic Refugees from the “Mongol Storm” between 1237 and 1242.
  • Секционен доклад, Aleksander Nikolov, “The Newly Emerging People”: Bulgars and Byzantium before the Foundation of Danubian Bulgaria
  • Секционен доклад, Александър Николов, Присуствие татар в творчестве Никифора Григоры
  • Секционен доклад, Александър Николов, “The Changing Borders of Europe”
  • Секционен доклад, Александър Николов, Eurasian Nomads in the Chronicle of Morea:Reality and Stereotypes
  • Секционен доклад, Александър Николов, The “Second Turkic Migration” (11th-13th centuries) and Its Impact in the Balkans
  • Секционен доклад, Александър Николов, THE “TATAR HEGEMONY”:THE MONGOL EMPIRE AND THE GOLDEN HORDE IN BULGARIAN HISTORIOGRAPHY AND HISTORY TEXTBOOKS
  • Секционен доклад, Александър Николов, Прекосяването на Дунава през Средновековието: маршрутите на куманите.
  • Секционен доклад, Александър Николов, Age of Coronations: Bulgaria and Serbia in the Papal Policy from the End of the 12th Century to the Middle of the 13th Century.
  • Секционен доклад, Александър Николов, Измаилтяни на Дунава- мит или реалност?
  • Секционен доклад, Александър Николов, “Бугари-татари”- Татарската “стигма”, евразийската дилема и техните политически измерения.”
  • Секционен доклад, Александър Николов, КРАКРА- ГЕРОЙ ИЛИ КОЛАБОРАЦИОНИСТ?
  • Секционен доклад, Александър Николов, “Who is Bulgarian?: “Ethnic” vs. “Civic” and the specific case of the Pomaks and the Gagauz in Bulgaria.
  • Секционен доклад, Александър Николов, ЦАР ЙОАН АСЕН II И “МОНГОЛСКИЯТ УЖАС”
  • Секционен доклад, Александър Николов, ПРАБЪЛГАРСКОТО ТЮРКОЕЗИЧИЕ- МЕЖДУ НАУКАТА И ПОЛИТИКАТА
  • Секционен доклад, Александър Николов, ТАТАРЫ В ВИЗАНТИЙСКИХ CHRONICA BREVIORA: РЕАЛЬНОСТЬ И СТЕРЕОТИПЫ
  • Секционен доклад, Александър Николов, The Byzantine and the Ottoman Conquests and the Fate of the Local Elites in Bulgaria
  • Секционен доклад, Александър Николов, Българи и сърби през IX век: първи контакти и конфликти
  • Секционен доклад, Александър Николов, The penetration of Cumans south of the Lower Danube in the 12th and the 13th centuries (facts and interpretations)
  • Секционен доклад, Александър Николов, “Библиотеката-обединителен център на местната общност”
  • Секционен доклад, Александър Николов, The Current Situation at the Bulgarian Labour Market
  • Секционен доклад, Александър Николов, Стари теории, нови митове и феноменът „параистория“ в посткомунистическа България“
  • Секционен доклад, Александър Николов, Евреите- вечните заподозрени в латинския Запад
  • Секционен доклад, Александър Николов, От Едем до Циница: Китай и Далечният изток в представите на късноантичните автори.
  • Секционен доклад, Александър Николов, “Образ татаро-монголов Золотой Орды и Ильханов в сочинениях пропагандистов крестовых походов (кон. XIII-нач. XIV вв.)”.
  • Секционен доклад, Александър Николов, Параисторични сюжети в средновековната история
  • Секционен доклад, Александър Николов, Миграциите в Европа и Средиземноморието-исторически обзор
  • Секционен доклад, Александър Николов, “Второто българско царство и влахо-българските дилеми”.
  • Секционен доклад, Александър Николов, Териториите на съвременен Китай и народите на Китай според “История на татарите” от Хайтон от Корикос (нач. на 14 в.)
  • Секционен доклад, Александър Николов, De modo Sarracenos extirpandi or How to crush the Greeks: the anti-Byzantine motives in the treatise of William (Guillaume) Adam
  • Секционен доклад, Александър Николов, Панонските българи:опит за идентификация и локализация
  • Секционен доклад, Александър Николов, Представяне на сдружение „Медиевалиа – Асоциация за европейски и средиземноморски средновековни изследвания” и списание „Медиевалиа”
  • Секционен доклад, Александър Николов, Serbs and Bulgarians in the Treatise “On The Origins of the Turkish Tyrants”
  • Секционен доклад, Александър Николов, От Vulgares до Бльгаре: метаморфозите на етнонима и етноса
  • Секционен доклад, Александър Николов, Балканските държави в ЕС”- културни аспекти на интеграцията”.
  • Секционен доклад, Александър Николов, „ Licht und Schatten aus dem Südosten .Griechenland und die balkanischen EU- Mitgliedsstaaten im europäischen Kulturkontext
  • Секционен доклад, Александър Николов, : The treatise “On the Origins of the Turkish Tyrants” of John Vodnianus Campanus (1597) and the Ottoman Conquest of Byzantium and the Balkans.
  • Секционен доклад, Александър Николов, The Phenomenon of Parahistory in Post-Communist Bulgaria: Old Theories and New Myths about the Proto-Bulgarians”.
  • Секционен доклад, Александър Николов, Науката в преход: история и параистория”
  • Секционен доклад, Александър Николов, “Македонски генеалогии като източник на средновековни идентичности: Случаят на франките и саксите”.
  • Секционен доклад, Александър Николов, Прабългарите между историографията и политиката
  • Секционен доклад, Александър Николов, Българо-немски отношения през Средновековието”
  • Секционен доклад, Александър Николов, The Protobulgarians: Uses and Abuses”
  • Секционен доклад, Александър Николов, “Средновековна Европа” Секционен доклад, Александър Николов, “Средновековна Европа”
  • Секционен доклад, Александър Николов, “Венеция и походите на Владислав Ягело на Балканите”
  • Секционен доклад, Александър Николов, “The Nemanjids and the Restoration of Medieval Bulgaria”
  • Секционен доклад, Александър Николов, “Byzantine Policy of Oblivion: The Case of St. Cyril and St. Method”)
  • Секционен доклад, Александър Николов, “Обща криза на феодализма: теория, стереотипи, митове)
  • Секционен доклад, Александър Николов, “България и Румъния: Полишинел на Европа”).
  • Секционен доклад, Александър Николов, “Cumans and Vlachs in the Second Bulgarian Empire”)
  • Секционен доклад, Александър Николов, Евреите- вечните заподозрени
  • Секционен доклад, Александър Николов, “Medieval Universalism and Modern Greek Nationalism”)
  • Секционен доклад, Александър Николов, Patriotic and Protonational Motives in the Late Medieval Bulgarian Literature (12th –15th Centuries)”
  • Секционен доклад, Александър Николов, Йоан Кампанус и деевропеизацията на Балканите
  • Секционен доклад, Александър Николов, “Формиране на “протонационален пантеон” във Втората българска държава и мястото на светите братя Кирил и Методий в него.”
  • Секционен доклад, Александър Николов, The Image of the Orthodox Peoples in the Writings of John Dlugosz”)
  • Секционен доклад, Александър Николов, “Patriotic and Protonational Motives in the Late Medieval Bulgarian Literature (12th –15th Centuries)”
  • Секционен доклад, Александър Николов, Хрониките от манастира Санкт Гален като извор за междуетнически отношения в Алемания през ІХ и началото на Х в.”)
  • Секционен доклад, Александър Николов, „Православните Балкани”
  • Секционен доклад, Александър Николов, Държавността на Балканите през Средните векове”
  • Секционен доклад, Александър Николов, ИЗМАИЛТЯНИ НА ДУНАВА- МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ?
 • Заемани административни длъжности
  1. Ръководител Катедра (2015-2019 )
  2. Ръководител Катедра (от 2019 г.)
 • Научно ръководство на докторанти
  • Александър Николов, “Етническа и религиозна идентичност в контекста на късносредновековната правна система – периферията на Латинския Запад (XIII – XIV в.)”, СУ “Св. Климент Охридски” дисертация д-р:Тенчо Павлов Карагьозов
  • Радикални течения в европейската Предреформация: адамити, бегарди и пикарди (XIV-XV в.)., СУ “Св. Климент Охридски” дисертация д-р:Александър Милков Иванчев, 2022 г.
  • Жените и властта по време на франкското управление в Кипър (1191-1489), СУ “Св. Климент Охридски” дисертация д-р:Хриселпида Менелау Камма, 2021 г.
  • Езикови и религиозни малцинства в Южна Италия и Сицилияпод властта на нормани и Щауфени ( ср. на 11-ср. на 13 в.) СУ “Св. Климент Охридски” дисертация д-р:Виолета Константинова Манолова, 2018 г.
  • Преходът от федератски статут към ранносредновековна държавност (IV-VII в.).”, СУ “Св. Климент Охридски” дисертация д-р:Антоан Димитров Тонев, 2014 г.
  • Причини за куманските миграции на Балканите, СУ “Св. Климент Охридски”, дисертация д-р:Константин Валериев Голев, 2013 г.
  • Концепциите за справедливост (iustitia) и равенство (aequitas), и понятието “корупция” (corruptio) в римското право (IV в. пр. н.е. – VI в.): Leges Sumptuariae; Leges de Pecuniis Repetundis; Leges de Ambitu; Leges Barbarorum, СУ “Св. Климент Охридски”, УХК дисертация д-р:Доротея Валентинова Михова, 2012 г.
  • Хоспиталиерите като фактор в балканската политика (XIV-XV в.), СУ “Св. Климент Охридски”, дисертация д-р:Владислав Иванов Иванов, 2011 г.

Учебни дисциплини

Научно ръководство на докторанти

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар