Ръководител катедра

Средновековна обща история
Щ
Проф. д-р Александър Николов Николов е роден на 11.01.1963 г. в гр. Перник. Завършва НГДЕК „Константин-Кирил Философ” (1982 г.) и ИФ на СУ „Св. Климент Охридски” (1989 г., специализация История на Византия и балканските народи). От 1994 г. преподава средновековна обща история в ИФ на СУ. Магистър по Medieval Studies (CEU-Budapest, 1996), доктор по история (2004, СУ), MPhil, Medieval Studies (CEU, 2008). Специализации: Ватикански секретен архив, Институт по византинистика и неогрецистика- Виена.

Координатор

Приемно време:

понеделник 10-12 ч. в каб. 39

Електронна поща:
Телефон:

(02) 9308/321

Адрес:
Исторически факултет
бул. “Цар Освободител” 15
1504 София
Научни интереси:
Медиевистика
 • Биографични данни

  Дата и място на раждане: 11.01.1963, гр. Перник

  НГДЕК „Константин-Кирил Философ” (1982)

  СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по история (1989)

  CEU-Budapest, MA Medieval Studies (1996)

  Доктор по история (2004)

  CEU-Budapest, MPhil, Medieval Studies (2008)

  1994-ст. асистент по средновековна обща история

  1999 г.- главен асистент

  2007 г.- доцент

  2018 г.-професор по средновековна обща история, ИФ., СУ “Св. Климент Охридски”.

 • Специализации

  Ватикански секретен архив (1990, 1991)

  Институт по византинистика и неогрецистика, Виена (1998)

 • Членство в научни организации

  Асоциация на византинистите и медиевистите в България

  Българско историческо дружество

  Асоциация за средновековни европейски и средиземноморски проучвания Mediaevalia

  Международна асоциация за изучаване на Златната орда

 • Членство в редколегии

  “Анамнезис”

  Golden Horde Review/Золотордынское обозрение

 • Проекти

  Scythica Vindobonensia и готските нашествия от средата на III в. сл. Христа в днешните български земи, Член, , Номер на договора:НТС Австрия01/17 от 28 .02.2017 г, 2017-2019 г.

  Дубровник и България XIII-XV в., Член, 2016-2018 г.УКХ, Номер на договора:ДУНКО 1-1/22.12.2009

  “Библиотеката-обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца”, , Ръководител, 2015-2016 г., Номер на договора:BG05/1762

  Западната експанзия на Балканите: военно-монашеските ордени и италианските морски републики ХII – XV в.“ към научна програма „Диалози на паметта“УКХ-СУ, Ръководител, 2015-2018

  “Квалификация на педагогическите специалисти”, Член, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси4, 2013-2014

  Студентски практики, Член, МОМН, Номер на договора:Д01-201/18.06.2012, 2013-2014 г.

  Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, Член, МОМН, Номер на договора:1476/12, 2012-2014 г.

 • Избрани публикации

  Книги и учебни помагала:

  Вярвай или ще те убия!:”Ориенталците” в кръстоносната пропаганда 1270-1370, С., ISBN:ISBN 9540723009, 2006 г.

  Властелини на Средните времена, ISBN:ISBN:978-954-796-079-4, Полис, София, 2018 г.

  От Акра до Константинопол: пет средновековни трактата за ислямско-християнските взаимоотношения, ISBN:ISBN 978-954-9787-34-4, Издание на КМНЦ при БАН, София, 2018 г.

  Александър Николов, Владислав Иванов, Никола Дюлгеров, Симеон Хинковски, Калин Йорданов, Западната експанзия на Балканите: Военномонашеските ордени и италианските морски републики XIIXV век., ISBN: ISBN 978-954-07-5020-0., Университетско издателство” Св. Климент Охридски”, София, 2018 г.

  Александър Николов, Васил Гюзелев, Елена Костова, Пенка Данова, Симеон Хинковски, Дубровнишки документи за историята на България и българите ХІІІ-ХV в. т. І 1230-1402 г., ISBN:ISBN: 978-954-07-4297-7, Университетско издателство с печатница “Св. Климент Охридски”, София, 2018 г.

  Александър Николов, Васил Гюзелев, Елена Костова, Пенка Данова, Симеон Хинковски

  Дубровнишки документи за историята на България и българските земи ХІІІ-ХV в. т. ІІ (1407-1505 г.) Университетско издателство с печатница “Св. Климент Охридски”, София, 2018 г., ISBN: 978-957-07-4601-2

  Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петков Петков, Александър Николов, иерод. Атанасий, Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар. Текста подготвиха за печат Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петко Петков. Превод на съвременен български книжовен език Димитър Пеев. Коментар Александър Николов, Димитър Пеев. Предговор: иерод. Атанасий. Света гора Атон, Славянобългарска зографска обител. I изд. 2012, стр 423; II допълнено и преработено изд. 2013, стр. 448 (Д. Пеев, М. Димитрова и П. Петков ̶ подготовка на изданието на Паисиевия текст с разночетения по 6 преписа; М. Димитрова, Д. Пеев, П. Петков. Принципи на изданието, стр. 37-45).3-то изд. 2015; 4-то изд. 2016; 5-то изд. 2018, ISBN:ISBN: 978-619-152-094-7 , Света Гора Атонска, Рецензирано .

  Александър Николов, Теодор Леков, Тома Томов, Мария Босева, Борислав Гаврилов, Мария Бенова.

  Учебник по история и цивилизации за 11 клас, профилирана подготовка, модули 1-3, Просвета, София, 2020 г., ISBN: 978-954-01-4021-6

  Александър Николов, Пламен Павлов, Мария Босева, Райна Гаврилова, История и цивилизация за VI клас, Просвета, 2017 г., ISBN: 978-954-01-3394-2

  Александър Николов, Диляна Ботева, Теодор Леков, Мария Босева, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, 5 КЛАС, Просвета, 2016, ISBN: 978-954-01-3166-5.

  Александър Николов, Ирина Колева, Алексей Кальонски, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда”- наръчник за обучители, МОМН, София, 2013 г. ISBN 978-954-07-3564-1

  Александър Николов, Ирина Колева, Алексей Кальонски, Таня Бонева, Веселин Тепавичаров

  Обучение за учители на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда: Наръчник за учители МОМН, София, 2013 г., ISBN: 978-954-07-3565-8

  Помагало по история и цивилизация за VІІІ кл., С., Просвета, 2010 г. (съавт. Пл. Павлов и др.)

  История и цивилизация, VІІІ клас, Азбуки-Просвета, 2009, ISBN: 978-954-360-004-5,  /в съавт.с Пл. Павлов и М. Босева/

  Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексий Кальонски, и други., Център и мрежа за интеркултурен диалог и образование – наръчник за студента, ISBN: ., ISBN 978 – 975 – 6149 – 47 – 8 , издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, 2009 г.

  Учебник по история за VІІІ клас, С., Просвета, 2002 (съавт. Пл. Павлов и др.).

  Учебник за профилирано обучение по история на България за 11 и 12 клас. С., Просвета, 2002 (съавт. В.Янчев и др.).

  Помагало за учителя по правата на човека. С., Институт за универсално обучение, 2001

  Дейвид Браунстоун, Айрийн Франк, Александър Николов, История на войните в дати , ISBN 11294 , ЕМАС, София, 2001 г.

  Александър Николов, Хрониките от манастира Сен Гален, Екехард ІV. – превод от латински език и коментар, ISBN:ISBN: 954-07-0797-8, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2000 г.

  История на Стария свят – учебник за VІІІ клас на НГДЕК “Св. Константин-Кирил Философ. София, БАН, 1996 (в съавторство с проф. дин Д. Попов).

  Статии:

  Филип Калимах и неговото Слово за войната, която трябва да бъде обявена на турците., Родина, брой:1, 1997, стр.:35-60, ISSN (print):0861-5306

  Cumani Bellatores in the Second Bulgarian State (1185-1396) – Annual of the Medieval Studies Department, CEU-Budapest, vol 11, 2005, 223-229.

  “Чингиз хан и Чингизидите през погледа на Хайтон от Горигос” – Във: Власт, образ, въобразяване-Mediaevalia Christiana 1, С.2005, 7-38.

  “Турската опасност”- спасение или заплаха? (Трактатът на Еразъм Ротердамски “Consultatio ad bellum Turcis inferendo”) – ГСУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, т. 96-97, 2003-2004, С., 2006, 81-125.

  “Походът на Владислав Варненчик в творчеството на Лeодризио Кривели”. – Във: Тангра: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев, С. 2006, 155-163.

  “. Представата за Европа: едно пътуване в Късното средновековие (14-15 в.). – Във: Сборник с материали от конференцията, посветена на 50 години от подписване на Римския договор, С., 2007.

  “Гостите” на средновековна Унгария: немската и куманската колонизация и полюсите на средновековната интеграция (ХІ-ХV в.). – Във: Mediaevalia Christiana, 2, 2008.

  “Византия и ромеите през погледа на Рамон Лул”. – Във: Сб. Конференция на работната група “Византия” към фондация А. Мелън. Византия в собствените й очи и очите на другите. ИК “Гутенберг”, С.2007, 269-275.

  . “Венеция и походите на Владислав Ягело на Балканите”, – Във: От Никопол до Виена 1396-1683, Свят-Наука, С., 2008 г., 69-80.

  ”Гийом от Триполи (ok.1225- сл. 1273) и неговият “Трактат за състоянието на сарацините”(1273)” електронна публикация, съавт. П. Павлович, Mediaevalia, www.mediaevalia.eu, специален втори брой в памет на доц. Георги Сотиров, 2011

  „Гийом Адам- за начина на изтребление на сарацините”, Медиевалиа, бр.  1, 2011 г.

  “Patriotic and “proto-national” motives in the late medieval and early modern Bulgarian literature: the contexts of Paisij Huilendarski”. In: Whose Love of Which Country?: Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe. Ed. By B. Trencsenyi and M. Zaszkaliczky, Brill, Leiden-Boston 2010, 611-630.

  “Bulgaria: Contacts to Medieval Latin Europe”: Oxford Medieval Dictionary, Oxford University Press , 2010.

  Stephen Nemanja and the Foundation of the Second Bulgarian Empire 1183-1190. В: Стефан Немања и Топлица (тематски зборник), уредник: Др. Боjoвић, Центар за црквене студиjе, Ниш, 2011.

  „Учебникът като фактор за формирането на националната памет в епохата на Интернет”. В сб. „Минало несвършващо”, ред. Е.Иванова, С., 2012 г.

  “The Protobulgarians: Old Theories, New Myths and the Phenomenon of “Parahistory” in Post-Communist Bulgaria”: In : Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities: Proceedings of the Conference Held at the University of Bucharest 6-8 October 2011, Claudia Dobre et al. (eds.), Bucharest, 2012, 37-51.

  .“Военизирани цигани в зоната на катепаната България през ХІ в.” В: сб.„Средновековният българин и „другите”, С., 2013 г., с.175-186.

  .„Алцеко, Dux Vulgarum и заселванията на българи в Италия”. В: сб.” Българско средновековие: общество, власт, история” , С., 2013, 157-169.

  „Параисторията” като феномен на прехода: преоткриването на древните българи”, В „Историческият хабитус: опредметената история”, сб. в чест на 65-годишнината на доц. д-р Р. Донков, С. 2013, съст. Ю. Тодоров и А. Лунин, 24-63.

  Исторически коментар към последното издание на „История славянобългарска”, превод и ред. Д. Пеев и др.,  С, 2013 г.

  “Ethnos Skythikon: The Uzes in the Balkans (Facts and Interpretations)”, In: The Steppe Lands and the World Beyond Them: Studies in honor of Victor Spinei on his 70th birthday, B.-P. Maleon and F. Curta, Iasi, 2013,  235-249.

  Трактатът “За произхода на турските тирани” от Йоханес Воднянус Кампанус (Ян Воднянски)(1597 г.) и османското завоевание на Византия и Балканите, Realia Byzantino-Balcanica, сб. в чест на 60-годишнината на проф. Хр. Матанов, издателство:Тангра ТанНакРа, 2014, стр.:504-522, doi:ISBN 9789543781188

  “Serbs and Bulgarians in the Treatise “On the Origins of the Turkish Tyrants” of John Vodnianus Campanus (1597)”, Власт и моћ властела Моравске Србиje од 1365. до 1402. године, , редактор/и:С. Мишич, издателство:Крушевац, 2014

  Българските “крале” Вукич и Драгич в “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски. Опит за идентификация. , В “Средновековният човек и неговият свят”, сб. в чест на 70-та годшнина на проф. дин Казимир Попконстантинов, В. Търново, 2014 , издателство:Фабер, 2014, стр.:819-824, doi:ISBN 978-619-00-0108-9

  Панонските българи в Ранното Средновековие: опит за локализация и идентификация“, Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г., Секция “История и археология”, подсекция “Българите през Средновековието”,редактор/и:Т.Попнеделев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2014, стр.:112-125, doi:ISBN: 978-954-07-3839-0

  Териториите на съвременен Китай и народите на Китай според “История на татарите” на Хайтон от Корикос (нач. на XIV в.), 65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР, редактор/и:проф. Бора Беливанова и др. , издателство:Фабер, В. Търново, 2014, стр.:29-35, doi:ISBN – 978-619-00-0185-0;

  Майчиният език- извор на гордост и преследване, ГСУ-ИФ, том:ГСУ-ИФ, специалност “Етнология“, брой:т.2, издателство:УИ на СУ “Св. Климент Охридски”, 2014, стр.:121-127, doi:ISSN 1312–9406

  “История на завладяването на Константинопол от Мохамед II” , Bulgaria Mediaevalis , брой:6, 2015, стр.:199-217, doi:Print ISSN: 1314-2941.

  Митът за Ал Андалус и феноменът “мосараби” , Християнство и култура , брой:99 (2), 2015, стр.:45-57, doi:ISBN 978-954-9992-99-1

  “Македонски генеалогии и герои като източник на средновековни идентичности: Случаят на франките и саксите и Легендата за Александър Велики в полската традиция.”, Послания на историята”.Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева., редактор/и:Г. Якимов, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:137-146, doi:ISBN: 9789540740744

  Второто българско царство и влахо-българските дилеми, Великите Асеневци , редактор/и:Павлов, П., Н. Кънев, Н. Хрисимов, издателство:Абагар, 2016, стр.:84-99, doi:ISBN 9786191681761

  “Монголите, свещеникът Йоан и десетте изгубени колена” , сб. ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ In Memoriam на проф. дин Д. Попов, , редактор/и:Петър Делев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:275-285, doi:ISBN: 978-954-07-4158-1

  The Phenomenon of “Parahistory” in Post-Communist Bulgaria: Old Theories and New Myths on Proto-Bulgarians. , In Search of Better Times: Myth and Memory in Eastern and Central Europe, редактор/и:ed. Claudia-Florentina Dobre and Christian Emilian Ghițȃ, издателство:. CEU Press, Budapest-New York, 2016, стр.:135-149, doi:ISBN 978-963-386-136-3

  Хайтон от Корикос и неговият трактат “Цвете на историите на Източната земя” (“История на татарите”), ГСУ-ИФ, брой:102, редактор/и:Т. Попнеделев и др., издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2017, стр.:7-117, doi:ISSN 1312-9406

  Българи и сърби през IX в.: Първи контакти и конфликти, Српска кральевства у средньем веку, редактор/и:Синиша Мишич, издателство:Кральево, 2017, стр.:35-46, doi:ISBN: 978-86-6427-093-9

  От Едем до Циница:Китай и Далечният изток в представите на късноантичните автори., Дипломатически , икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа, редактор/и:П. Легкоступ и др., издателство:Фабер, В. Търново, 2017, стр.:179-189, doi:ISBN: 978-619-00-0592-6

  Александър Николов, Лиляна Вълчева, Диана Кюркчиева, “Към въпроса за система на оценяване на научните изследвания във висши училища и научни институции в България”, Стратегии на образователната и научната политика,, том:26, брой:4 , 2018, стр.:343-355, doi:ISSN 1314–8575 (Online) ISSN 1310–0270 (Print), Ref

  THE BYZANTINE AND OTTOMAN CONQUESTS AND THE FATE OF THE LOCAL ELITES IN BULGARIA, The First International Conference on Nations under Genocide, редактор/и:Istvan Otvos, Zsuzsanna Keresztfalvi, издателство:St. Stephen`s Society to the Holy See, Budapest, 2018, стр.:106-119, doi:ISBN 978 963 277 758 0

  Кумани и българи срещу латинци (няколко фрагмента от Морейската хроника), Българско царство, Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов, редактор/и:Ангел Николов, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:565-580, doi:ISBN 978-954-07-4490-2

  “Измаилтяни” на Дунава- мит или реалност?”, ГСУ-ЦСВП “Проф. Иван Дуйчев”, vol:Средновековните Балкани и Европа. Култура, история граници., issue:100 (19), editor/s:Проф. Вася Велинова и др., Publisher:УИ “Св. Климент Охридски”, 2019, pages:33-40, ISSN (print):1311-784Х

  Татары в византийских хрониках “Chronica Breviora”: реальность и стереотипы., Золотоордынское обозрение/Golden Horde Review, vol:7, issue:1, 2019, pages:22-36, ISSN (print):2308-152X, ISSN (online):2313-6197, doi:10.22378/2313-6197.2019-7-1.22-36, Ref, Web of Science, SCOPUS, SJR ( – 2019),

  Cumans and Vlachs in the Second Bulgarian Empire, Пресечни точки: Юбилеен сборник в чест на проф. Ирина Колева, редактор/и:Виолета Коцева, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:254-270, ISBN:978-954-07-4873-3

  Цар Йоан Асен II и “монголският ужас”, ЦАР ИВАН АСЕН II (1218–1241). СБОРНИК ПО СЛУЧАЙ 800-ГОДИШНИНАТА ОТ НЕГОВОТО ВЪЗШЕСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕСТОЛ, редактор/и:В. Гюзелев, И. Илиев, К. Ненов, издателство:Пловдив, 2019, стр.:205-211, ISBN:13: 978–954–8536–30–1

  Age of Coronations: Bulgaria and Serbia in the Papal Policy from the Late 12th to the Early 13th Century, Стефан Првовенчани и ньегово доба, editor/s:Ивана Коматина, Publisher:Историjски институт, Београд, 2020, pages:263-272, ISBN:978-86-7743-139-6

  Кракра-герой или колаборационист?, Кракра-1, редактор/и:В. Крумова07, Г. Николов, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2020, стр.:51-58, ISBN:978-954-07-4981-5

  The “Tatar Hegemony”: The Mongol Empire and the Golden Horde in Bulgarian Historiography and History Textbooks, Zolotoordynskoe obozrenie = Golden Horde Review, vol:vol. 8, issue:no. 3, 2020, pages:424-436, doi:10.22378/2313-6197.2020-8- 3.424-436 , Ref

  Who is A Bulgarian: ‘Ethnic’ vs. ‘Civic’ Identity, and the Case of the Pomaks, and the Gagauz in Bulgaria, MemoScapes. Romanian Journal of Memory and Identity Studies, vol:3, issue:3, 2020, pages:17-25, ISSN (print):ISSN print: 2558-8567, ISSN (online):On-line ISSN: 2559-415X

  Прабългарското тюркоезичие-между науката и политиката, Владетел, Държава и Църква на Балканите през Средновековието-сборник в чест на 60 годишнината на проф. Пламен Павлов. Част I., редактор/и:Николай Кънев и др., издателство:Фабер, В. Търново, 2020, стр.:811-822, ISBN:978-619-00-1104-0

 • Участие в научни конференции

  The Mongols in Central Europe The Profile and Impact of their Thirteenth-Century Invasions26/11-27/11 2020

  Unity in Diversity: Aspects of Centrality and Regionalism in the Byzantine world (Texts, Visual Culture, Ideology, Identity), 09/11-10/11 2020

  The Golden Horde and Its Legacy, 25/11-26/11 2019, Istanbul;  Nomads and Their Neighbours in the Middle Ages (VIII International Conference on Medieval History of the Eurasian Steppe), Sofia, 20/11-23/11 2019

  VIIth International Symposium on Balkan History Studies , Edirne, 18/09-21/09 2019

  Международный Золотоордынский Форум «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности Золотой Орды, Казань, 26/06-27/06 2019

  Regional, National, and Local Identities in the Black Sea Region in the last 100 years; Bucharest, 2018

  «Шигабутдин Марджани и его наследие: история и современность, Казань ,2018 г.

  Migrations in Mongol Eurasia: People, Ideas, Artifacts , Jerusalem, 2017

  Српска кральевства у средньем веку. Kraljevo, 2017

  The First International Conference on Nations under Genocide, Budapest, 2017

  Золотордынский форум, Казань ,2016

  Конгрес по българистика, София, 2013

  Конгрес по византинистика, София, 2011

  International Congress in Medieval Studies,Kalamazoo, 2008

  International Congress in Medieval Studies,Leeds, 2005.

 • Заемани административни длъжности
  1. Ръководител Катедра (2015-2019 )
  2. Ръководител Катедра (от 2019 г.)
 • Научно ръководство на докторанти
  1. Радикални течения в европейската Предреформация: адамити, бегарди и пикарди (XIV-XV в.)., СУ “Св. Климент Охридски” дисертация д-р:Александър Милков Иванчев, 2022 г.
  2. Жените и властта по време на франкското управление в Кипър (1191-1489), СУ “Св. Климент Охридски” дисертация д-р:Хриселпида Менелау Камма, 2021 г.
  3. Езикови и религиозни малцинства в Южна Италия и Сицилияпод властта на нормани и Щауфени ( ср. на 11-ср. на 13 в.) СУ “Св. Климент Охридски” дисертация д-р:Виолета Константинова Манолова, 2018 г.
  4. Преходът от федератски статут към ранносредновековна държавност (IV-VII в.).”, СУ “Св. Климент Охридски” дисертация д-р:Антоан Димитров Тонев, 2014 г.
  5. Причини за куманските миграции на Балканите, СУ “Св. Климент Охридски”, дисертация д-р:Константин Валериев Голев, 2013 г.
  6. Концепциите за справедливост (iustitia) и равенство (aequitas), и понятието “корупция” (corruptio) в римското право (IV в. пр. н.е. – VI в.): Leges Sumptuariae; Leges de Pecuniis Repetundis; Leges de Ambitu; Leges Barbarorum, СУ “Св. Климент Охридски”, УХК дисертация д-р:Доротея Валентинова Михова, 2012 г.
  7. Хоспиталиерите като фактор в балканската политика (XIV-XV в.), СУ “Св. Климент Охридски”, дисертация д-р:Владислав Иванов Иванов, 2011 г.

Учебни дисциплини

Научно ръководство на докторанти

Календар

Календар

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури