История, документалистика и архивистика
Щ

проф. д-р Анна Кочанкова

Анна Кочанкова завършва специалност история в Софийския университет. Асистент (1982 г.), кандидат на историческите науки (1993 г.). Води семинарни и лекционни курсове в Историческия факултет, а след хабилитацията си за доцент през 2006 г. – в трите образователни степени на специалност „Архивистика и документалистика“. Професор в същата специалност от 2018 г. Научните й интереси са в областта на архивните изследвания, приоритетно към историята на българските институции и тяхното документално наследство. Има дългогодишна изследователска практика в българските архиви, автор е на няколко монографии, на десетки студии и статии. Участва в международни, национални научни конференции, кръгли маси и семинари. Член на Българското историческо дружество.

Ръководител

Приемно време:

Вторник, 10-12 ч. в каб. 25А

Електронна поща:
Телефон:

02 9308 378

Адрес:
Исторически факултет
бул. “Цар Освободител” 15
1504 София
Научни интереси:
История на българските институции и тяхното документално наследство (ХІХ-ХХІ в.); архивни изследвания; контекстуално познание в архивистиката и историческите изследвания; историческа документалистика
 • Биографични данни
  • 1980 г. завършила специалност история в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“
  • 1981 г. специалист в катедра „История на България“ в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
  • 1982 г. асистент в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
  • 1993 г. кандидат на историческите науки, „Министерският съвет в държавно-политическата структура на България (ХІІ. 1945–ХІІ. 1947)“.
  • 1994–1999 г. – организатор на музейната сбирка и научния архив в Музей на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
  • 2006 г. доцент по документалистика и архивистика,
  • 2018 г. професор в същата специалност.
 • Членство в научни организации
  • Българско историческо дружество
 • Членство в редколегии
  • 1997 – 2011 – Сп. Историческо бъдеще
  • 2011 – 2015 – Издателски съвет на Историческия факултет
 • Проекти
  • Анна КочанковаПамет за Университета, Ръководител, Софийски университет, Номер на договора:80-10-104, 2022 г.
  • Анна КочанковаАрхиви и история: пътища на познанието, Ръководител, Софийски университет, 2020 г.
  • Анна КочанковаАрхиви и история: взаимодействия, перспективи, Ръководител, Софийски университет, Номер на договора:80-10-10/9. 04. 2019
  • Анна КочанковаИнституции и исторически контекст: източници и приложение в обучението по архивистика, Ръководител, Софийски университет, Номер на договора:80-10-97/19.04.2018
  • Анна КочанковаЧовекът в институциите: краят на Втората световна война в политически оценки и лични преживявания. Архивни свидетелства, Ръководител, Софийски университет, Номер на договора:26/2016
  • Анна КочанковаСоциализация на архивното наследство: Еврейският въпрос в годините на Втората световна война, Ръководител, СУ “Св. Климент Охридски”, Номер на договора:169/ 8 май 2014
  • Анна КочанковаИнституционалната памет: документални източници за държавните учреждения в Княжество България, Ръководител, 2010 г.
 • Избрани публикации

  Книга

  • Университетът. Съавторство с М. Радева и др. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1999, с. 327-368.
  • Български институции. Устройствена практика и документално наследство (1879-1912). С., „Херон прес“, 2006, 245 с.
  • Българско документално наследство: архиви и институции на паметта. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, 327 с.
  • Еврейският въпрос 1939-1944 г. Документи от българския дипломатически архив. С., „Херон прес“, 2014, 263 с.
  • Български институции и документално наследство. Изследвания и анализи. В. Търново, „Фабер“, 2018, 340 с.
  • Институции, архиви, документални източници: лекции. С., „Херон прес“, 2019, 177 с.

  Статия в научно списание

  • Анна КочанковаАрхиви и история: пътища на познанието, Редактор на сборник, 2021
  • Анна КочанковаАрхиви и история: взаимодействия, бъдеще. Сборник доклади от национален научен семинар 16-17 октомври 2019, Редактор на сборник, 2019
  • Анна КочанковаИнституции и памет. За влиянието на историческите изследвания върху архивната практика в България. , Исторически преглед, брой:1-2, 2016, стр.:172-183, ISSN (print):0323-9748, Ref, 2016
  • Анна КочанковаСъвременни аспекти на сътрудничеството между архивите и другите институции на паметта, Архивен преглед, брой:2, 2016, стр.:131-138, ISSN (print):0204-8132, Ref, 2016
  • Анна КочанковаВедомствените музеи в България: институционална култура и прагматична ориентация по границата на ХІХ и ХХ в., Известия на регионалния исторически музей Габрово, том:І, 2015, стр.:308-312, ISSN (print):2367-783Х, Ref20154Анна КочанковаСаморъчни бележки на Първан Драганов, подготвени за неговата защита пред Първи върховен състав на Народния съд, Известия на държавните архиви, том:109-110, 2015, стр.:21-44, ISSN (print):0323-9780, Ref, 2015
  • Анна КочанковаДипломатическият архив като източник за военновременната политика на България (1939-1944), Военно-исторически сборник, брой:4, 2012, стр.:124-136, ISSN (print):0204-4080, Ref, 2012
  • Анна КочанковаСъздаването на модерна архивна система в България: конфликти полета и сътрудничество при документиране на миналото , Архивен преглед, брой:2, 2011, стр.:186-196, ISSN (print): 0204-8132, Ref, 2011
  • Анна КочанковаБългарско документално наследство: традиция, институции и реформи през 50-те г. на ХХ в. , Историческо бъдеще, брой:1-2, 2008, стр.:237-267, ISSN (print):1311-0144, Ref, 2008
  • Анна КочанковаЗа акад. Иван Дуйчев и неговото време: архивни свидетелства за професионалната му съдба, Историческо бъдеще, брой:1-2, 2007, стр.:263-270, ISSN (print):1311-0144, Ref, 2007
  • Анна КочанковаОколо предложението за създаване на Държавен архив през 1911 г. (Щрих към българската държавност по границата на ХІХ и ХХ в). , Историческо бъдеще, брой:1-2, 2006, стр.:206-219, ISSN (print):1311-0144, Ref, 2006
  • Анна КочанковаБългарски институции: проблеми на изследването и преподаването в специалност “Архивистика и документалистика”., Архивен преглед, брой:1-2, 2006, стр.:71-79200611Анна КочанковаИнституции и архиви в България: поглед от съвремието, История, брой:1, 2006, стр.:43-49, ISSN (print):0861-3710

  Статия в поредица

  • Анна КочанковаОбщото училищно образование в България: институции и администриране, документални източници за изследването му, Общество, памет, образование. История и обществени нагласи, редактор/и:Т. Мишев, Кр. Кръстев и др., 2019, ISBN:978-619-194-031
  • Анна КочанковаПрофесор Стефан Консулов: ученият и политиката. Документални свидетелства., Годишник на Регионален исторически музей Пазарджик, брой:3, редактор/и:Красимира Табакова и др., 2012, стр.:95-106, ISSN (print):1314-2038, Ref
  • Анна КочанковаМинистерството на финансите и консолидирането на държавната собственост в България 1979-1893 , Известия на българското историческо дружество, брой:41, редактор/и:акад. д.и. н. Георги Марков, Ст. Стойчева и др., 2011, стр.:173-182, ISSN (print):0081-1122, Ref
  • Анна КочанковаИнституциите” в обучението на архивисти и документалисти. – В: Българската университетска архивистика като образователен модел – история и бъдеще. Университетски четения по архивистика, Университетски четения по архивистика, брой:1, редактор/и:Андриана Нейкова, 2009, стр.:58-73, ISBN:ISBN 978-954-400-124-7, Ref
  • Анна КочанковаИз документалното наследство на Т. Васильов: героизъм в ежедневието. – В: Известия на българското историческо дружество, Известия на българското историческо дружество, брой:40, 2008, стр.:7-17, ISSN (print):0081-1122

  Статия в сборник (на конференция и др.)

  • Анна КочанковаИнституции и режими на паметта: интердисциплинарни размисли върху историята на българските архиви, Архиви и история: пътища на познанието, редактор/и:А. Кочанкова, издателство:Херон прес, 2021, стр.:39-46, ISBN:978-954-580-391-8, Ref, 2021
  • Анна КочанковаУправление на водите в Княжество България. Институции, документални източници, непознати страни от живота в България, Води и биоразнообразие. Интердисциплинарни четения т. 2, редактор/и:доц. Георги Николов и др., издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2021, ISBN:978-954-07-5159-7, 2021
  • Анна КочанковаИнституционалният анализ: методологически инструментариум в полето наисторическата реконструкция, архивното познание и историческата документалистика, Архиви и история: взаимодействия и перспективи. Сборник доклади от национален семинар, София, СУ «Св. Климент Охридски», 16-17 октомври 2019., editor/s:А. Кочанкова, Publisher:Херон прес, 2020, pages:23-28, ISBN:978-954-580-385-7, 2020
  • Анна КочанковаМинистерството на правосъдието и неговите архиви (1879-1944). Институции, исторически контекст, документално наследство, Предизвикателството: съвременна българска история. Сборник с изследвания в чест на проф. д-р Евгения Калинова, editor/s:И. Баева, Р. Маринова-Христиди, Publisher:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2020, pages:365-376, ISBN:978-954-07-4957-02020
  • Анна КочанковаПървата републиканска конституция на България:исторически контекст, основни принципи, Конституция и държавностДоклади от научна конференция по повод 70-годишнината от приемането на втората българска конституция, Publisher:Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2020, ISSN (print):ISBN: 978-619-208-206-2, 2020
  • Анна КочанковаДокументи от българския дипломатически архив за еврейския въпрос през годините на Втората световна война, Централна Европа и Балканите, ХІХ – ХХ в. Сборник в чест на проф. Милчо Лалков, editor/s:Иван Първев, Наум Кайчев, Мария Баръмова, Publisher:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2019, pages:301-308, ISBN:978-954-07-4720-0, Ref, 2019
  • Анна КочанковаКонституционни реформи в съветската зона: приспособяване на институции и политическа организация в България в края на 40-те г. на ХХ в., Империи и имперско наследство на Балканите. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Людмил Спасов. Том 2. Ново време и съвремие., редактор/и:Д. Димитров, С. Кацаров и др., издателство:Фондация “Българско историческо наследство”, 2019, ISBN:ISBN 978-954-8536-33-2., Ref, 2019
  • Анна КочанковаДокументи от дипломатическия архив за еврейския въпрос през годините на Втората световна война, Краят увенчава делото, редактор/и:Пламен Павлов, Елко Хазан, издателство:Фабер, Велико Търново, 2018, стр.:27-34, ISBN:978-619-00-0881-1, 2018
  • Анна КочанковаЕволюционни процеси в развитието на българските държавни институции (1879-1912), Историята между революцията и еволюцията, редактор/и:Валентин Дебочички, Георги Николов, издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2018, стр.:127-134, ISBN:978-954-07-4594-7, 2018
  • Анна КочанковаКонституционни принципи и институции в проектите за Органически устав на Княжество България. История на първообразния документ., Балканите и Европа в Източната криза (1875-1881): доклади от международна научна конференция 2-4 март 2018 г., редактор/и:Пл. Митев, Т. Георгиева, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2018, ISBN:ISBN – 978-954-07-4653-12018
  • Анна КочанковаИнституционалната среда и архивите: примери от България, Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции – quo vadis? Университетски четенияпо архивистика. т. 5, редактор/и:Андриана Нейкова, 2017, стр.:47-50, ISBN:978-954-400-124-7, Ref,2017
  • Анна КочанковаНародната библиотека в София и издирването и съхраняването на националното документално наследство в периода до създаването на централната архивна система в България., Общество, памет, образование (История и обществени нагласи). Т. 3. Сборник с доклади от летния национален дидактически семинар в Китен, 26 – 30 юни 2017 г., редактор/и:Красимир Кръстев, Тодор Мишев, 2017, стр.:305-312, ISBN:978-619-194-031, Ref, 2017
  • Анна КочанковаИмагология в архивите. Документи от архивния фонд на Министерството на външните работи и изповеданията, Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева. , издателство:УИ “Св.Кл. Охридски”, 2016, стр.:449-469, ISBN:978-954-07-4074-4, 2016
  • Анна КочанковаАрхивни свидетелства за размяна на военни и граждански отличия между българи и хървати, Българо-хърватски политически и културни отношения през вековете. Сборник в чест на 75- годишнината на Румяна Божилова, редактор/и:Издание на БАН. Институт по балканистика с Център по тракология, издателство:Парадигма, 2015, стр.:251-261, ISBN:978-954-326-260-1, 2015
  • Анна КочанковаАрхиви и институции на паметта: европейски перспективи и предизвикателства., Науката за културно-историческото наследство – scientia „incognita, 2014, стр.:213-223, ISBN:978-619-185-150-8, 2014
  • Анна КочанковаЮбилеят като конструиране на памет. И един пример: Софийският университет „Св. Кл. Орхидски“ на 50 години , Празнично-юбилейната история, редактор/и:Тодор Мишев, Юри Тодоров, 2012, стр.:25-37, ISBN:ISBN 978-954-9462-77-7, Ref, 2012
  • Анна КочанковаНезависимостта и българската държавност: опит за равносметка и поглед напред (1908-1911) , Независимостта на България 1908 г. – поглед от ХХІ в. , редактор/и:Институт за исторически изследвания при БАН, издателство:Симолини, 2010, стр.:408-416, ISBN:ISBN 978-954-2903-02-4, Ref, 2010
  • Анна КочанковаБългарски институции: щрих към архивната стратиграфия (1879-1947), История в преход. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Драгомир Драганов, редактор/и:Борислав Гаврилов, 2008, стр.:109-118, ISBN:97-954-07-2771-4, Ref, 2008
  • Анна КочанковаИнституции и документално наследство: щрих към българската културна политика (1879-1944), Култура и културна политика в България 1879-1944, редактор/и:В. Танкова, Р. Кацарова, 2008, стр.:20-27, ISBN:987-954-91740-3-8, 2008
  • Анна КочанковаДокументите с устройствен характер в преноса на властови отношения: примери от българската практика до Балканските войни., Учител на учителите. Юбилеен сборник в чест на Йордан Шопов., 2006, стр.:20-27, 2006
  • Анна КочанковаИзследване на българските институции: нови подходи., В: Предизвикателствата на промяната. Национална научна конференция. София 10-11 ноември 2004., 2006, стр.:238-2492006

  Студия в сборник (на конференция и др.)

  • Анна Кочанкова4. Български институции: модернизация или/и адаптация в периода на конституционната монархия , Трети конгрес по българистика. Секция “Нова българска история”., редактор/и:Тодор Попнеделев, Светослав Живков, 2014, стр.:200-220, ISSN (print):978-954-07-38141-3, Ref, 2014
  • Анна КочанковаЗа „субординацията“ на държавната архивна служба в България: размисли върху едно десетилетие (1951-1961), Realia bizantino-balcanica. Сборник в чест на 60 годишнината на професор Христо Матанов, 2014, стр.:676-695, ISBN:978-954-378-118-8, 2014
  • Анна КочанковаУводна студия, Еврейският въпрос. Документи от българския дипломатически архив. 1939-1944 г., издателство:Херон прес, 2014, стр.:5-30, ISSN (print):978-954-580-346-82014

  Съставителство и редакция

   

  • Архиви и история: взаимодействия, перспективи. Сборник доклади от национален семинар, СУ „Св. Климент Охридски“, 16-17 октомври 2019. С., „Херон прес“, 2020.

   

  • Архиви и история: пътища на познанието. Сборник доклади от национален семинар, СУ „Св. Климент Охридски“. С., „Херон прес“, 2021.
 • Участие в научни конференции
  • Пленарен доклад, Анна КочанковаАрхиви и история:в подкрепа на съвременните изследователски и познавателни практики, 2021
  • Секционен доклад, Анна КочанковаИнституционалният анализ: методологически инструментариум в полето на историческата реконструкция, архивното познание и историческата документалистика, 2019
  • Секционен доклад, Анна КочанковаДокументални източници от държавен произход за развитието на индустрията в Княжество България, 2019
  • Секционен доклад, Анна КочанковаОбщото училищно образование в България: институции и администриране, документални източници за изследването му, 2019
  • Секционен доклад, Анна КочанковаУправление на водите в Княжество България: институции, документални източници, непознати страни от живота в България, 2019
  • Секционен доклад, Анна КочанковаКонституционни принципи и институции в проектите за Органически устав на Княжество България. История на първообразния документ., 2018
  • Секционен доклад, Анна КочанковаЕврейският въпрос. Документи от българския дипломатически архив (1939-1944), 2018
  • Секционен доклад, Анна КочанковаЗанаяти и занаятчийство в България. Институционална политика, документални източници (1879-1912), 2018
  • Секционен доклад, Анна КочанковаЕволюционни процеси в развитието на българските държавни институции (1879-1912)., 2017
  • Секционен доклад, Анна КочанковаНародната библиотека в София и издирването и съхраняването на националното документално наследство в периода до създаването на централизираната архивна система в България., 2017
  • Секционен доклад, Анна КочанковаПървата републиканска конституция на България: исторически контекст, основни принципи, 2017
  • Секционен доклад, Анна КочанковаСъвременни аспекти на сътрудничеството между архивите и другите институции на паметта, 2016
  • Секционен доклад, Анна КочанковаИнституционалната среда и архивите: примери от България, 2016
  • Секционен доклад, Анна КочанковаИнституционалният анализ в архивните програми: няколко методологически съображения“., 2014
  • Секционен доклад, Анна КочанковаДокументи от българския дипломатически архив за еврейския въпрос през годините на Втората световна война. Резултати от едно проучване., 2014
  • Секционен доклад, Анна КочанковаАрхиви и институции на паметта: европейски перспективи и предизвикателства, 2014
  • Секционен доклад, Анна КочанковаИнституции и памет. За влиянието на историческите изследвания върху архивната практика в България., 2013
  • Секционен доклад, Анна КочанковаИнституции и документално наследство: поглед към един изследователски и образователен подход в архивистиката., 2013
  • Секционен доклад, Анна КочанковаБългарски институции: модернизация и/или адаптация в периода на конституционната монархия., 2013
  • Секционен доклад, Анна КочанковаВсекидневие в архивите: щрихи от българския преход след 1944 г., 2013
  • Секционен доклад, Анна КочанковаВедомствените музеи в България: институционална култура и прагматична ориентация по границата на ХІХ и ХХ в., 2013
  • Секционен доклад, Анна КочанковаИнституции на паметта: области на сътрудничество в публичната култура на Европейския съюз., 2013
  • Секционен доклад, Анна КочанковаДипломатическият архив като източник за военновременната политика на България (1939-1944), 2012
  • Секционен доклад, Анна КочанковаАрхивни свидетелства за размяната на военни и граждански отличия между българи и хървати (1941-1944), 2012
  • Секционен доклад, Анна КочанковаЮбилеите като конструиране на памет. И един пример: Софийският университет “Св. Климент Охридски” на 50 години, 2012
  • Секционен доклад, Анна КочанковаАрхиви и институции на паметта в дигиталния свят: за някои модели на сътрудничество и за българския опит, 2012
  • Секционен доклад, Анна КочанковаПропаганда, идентичност и памет: примери от късния социализъм в България, 2012
  • Секционен доклад, Анна Кочанкова“Институциите” в обучението на архивисти и документалисти: десет години по-късно,2012
  • Секционен доклад, Анна КочанковаДокументиране на миналото, идентичност за бъдещето, 2011
  • Секционен доклад, Анна КочанковаРеформата във висшето образование и Софийския университет през 40-те години на ХХ в. – документални източници, властови механизми., 2010
  • Секционен доклад, Анна КочанковаСтефан Консулов. Ученият и политиката: документални свидетелства., 2010
  • Секционен доклад, Анна КочанковаИнституционалните изследвания и преподаване в специалност Архивистика и документалистика – развитие в контекста на европейските стандарти на архивно образование.,2010
  • Секционен доклад, Анна КочанковаТ. Васильов: личният архивен фонд на администратора, 2010
  • Секционен доклад, Анна КочанковаАрхивите – военна плячка в Сръбско-българската война. Според данни на една преписка на Министерството на външните работи и изповеданията, 2010
  • Секционен доклад, Анна КочанковаНезависимостта и българската държавност: опит за равносметка и поглед напред (1908-1911), 2008
  • Секционен доклад, Анна КочанковаИзучаване и изследване на българските институции – съвременни проблеми., 2008
  • Секционен доклад, Анна КочанковаПроф. Иван Дуйчев и неговото време: документални свидетелства за два момента в професионалната му съдба., 2007
  • Секционен доклад, Анна КочанковаНови полета на документиране: история на жените., 2007
  • Секционен доклад, Анна КочанковаБългарски институции и културно пространство: щрих към архивната стратиграфия (1879-1947)., 2006
  • Секционен доклад, Анна КочанковаИстория на жените: памет, архиви2006
 • Научно ръководство на докторанти
  • Камелия Каменова Божилова, „Документалното наследство на централната здравна администарция и съсловните здравни организации в Централния държавен архив (1879–1944)“
  • Радина Иво Божилова. „Кирила Възвъзова-Каратеодорова: творчески път, архивни ресурси“
  • Донка Душкова Желязкова. „Архивното наследство на Копривщица (края на XIX – средата на XX век) – формиране и социализация”

Учебни дисциплини

Научно ръководство на докторанти

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти

Календар

Календар