Исторически факултет

Методика на обучението по история
Щ

проф. д-р Георги Якимов

Професор доктор Георги Якимов е преподавател в катедра Архивистика и методика на обучението по история в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Има дългогодишен опит както преподавател в училища, както и в университета. Заниманва се с изследване на обществената мисъл и организацията в сферите на историческото и гражданското образование в България от средата на XIX до началото на XXI век. Автор е на множество учебници и учебни помагала за всички степени на образование в училище.
Електронна поща:
Телефон:

+359 (0) 899635444

Адрес:
Исторически факултет
бул. “Цар Освободител” 15
1504 София
Научни интереси:
История на България, методика на обучението по история, гражданско образование
 • Биографични данни
  • Роден в София през 1963 г.
  • 1981 г. – завършва 22 ЕСПУ Г. С. Раковски”
  • 1989 г. –  завършва специалност История в СУ Св. Кл. Охридски с дипломна работа на тема
   Някои аспекти от дейността на Добродетелната дружина
  • 2001 г.получава
   образователна и научна степен Доктор по история след защита на дисертационен
   труд на тема Панталей Кисимов възрожденски общественик”.
  • 2002 г. – старши асистент по Методика на обучението по История в
   Исторически факултет на СУ Св. Кл. Охридски”, катедра Архивистика и помощни
   исторически дисциплини.
  • 2014 г. – доцент в катедра Архивистика и методика на обучението по история
  • 2023 г. – професор в катедра Архивистика и методика на обучението по история
 • Монография

  • Георги ЯкимовБългарското образование (1934 – 1939). Реформи, национализъм, държавно-гражданско възпитание. 452 с., ISSN (print):, ISSN (online):, УИ “Св. Кл. Охридски”, София, Рецензирано

  Книги

  • Георги Якимов, Гражданско образование (теория, история, съвременни измерения). София, 2011, Изд. Авангард-Прима, 273 с., Изд. Авангард-Прима, 271 с., София, Рецензирано
  • Георги Якимов, Пантелей Кисимов. Живот и дейност. Принос към изследването на идеята за турско-български дуализъм през Възраждането. София, 2003, Академично издателство ” Проф. Марин Дринов”, 383 с., Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, Рецензирано

  Статии в научни списания

  • Георги ЯкимовНоваторско изследване на училищното историческо образование. Рец. На книгата: Красимир С. Кръстев. Урокът по история чрез методите на активното обучение. Пловдив. Фондация Българско историческо наследство, 2022. 565 с. , Исторически преглед, брой:2, 2023, стр.:173-176, ISSN (print):0323-9748 9 , ISSN (online):2815-3391, Ref, Web of Science
  • Георги ЯкимовОще за идеологията на режима след 19 май 1934 г. Поглед върху творческия национализъм. Българска наука, бр. 165, май 2023 г. , Българска наука, брой:165, 2023, ISSN (online):ISSN: 1314-1031
  • Георги ЯкимовСъвременното икономическо развитие в обучението по история и цивилизации в 9. клас. Исторически преглед , г. LXXIX (2023), кн. 1, с.142 – 160., Исторически преглед, брой:кн.1, 2023, стр.:142-160, Ref
  • Георги ЯкимовВъзможности за постигане на икономическа грамотност чрез учебното съдържание по История и цивилизации в 8.клас – Педагогически и социални изследвания, ІІІ, с. 27-38., Педагогически и социални изследвания, vol:III, issue:1, 2022, pages:27-38, ISSN (online): 2738-829
  • Георги Якимов, Правата на човека в обучението по история и цивилизации в VІІІ клас, История, том:ХХІХ, брой:5, 2021, стр.:510-521, ISSN (print):0861 – 3710, ISSN (online):1314 – 8524, Ref
  • Формиране на икономическа грамотност и на представи за стопанското развитие у учениците в V клас чрез новата програма и учебниците по история и цивилизации – сп. История, 2021,кн.2,с. 188 – 196., История, том:29, брой:2, 2021, стр.:188-196, ISSN (print):ISSN 0861–3710, ISSN (online):ISSN 1314–8524, Ref, Web of Science
  • Георги Якимов, Формиране на икономическата грамотност на учениците чрез изучаване на средновековното икономическо развитие в новите учебници по история и цивилизации за VІ клас, Исторически преглед, том:LXXVII, брой:3, 2021, стр.:169-182, ISSN (print):ISSN 0323-9748
  • Александър Стамболийски. Публицистика 1900–1923 г. – Исторически преглед, 2018, кн. 1. с. 196 -199. , Исторически преглед, брой:кн.1, 2018, стр.:196-199, Ref
  • Георги Якимов, Пандели Кисимов и революционните движения в Търновско през 1856 и 1862 г. – В:Исторически архив, г. V, кн.12, 2006 – 2007, с.36 – 64. , Исторически архив, брой:кн.12, г. V, 2007, стр.:36-64, Ref
  • Георги Якимов, П. Кисимов и Ив. Касабов в спор за наследството на БТЦК, сп. Будител, 2006, №3, с. 43 – 48., Будител, 2006
  • Георги Якимов, Априлското въстание и пътят към българската свобода – сп. Наука, 2006., Наука, 2006, Ref
  • Георги Якимов, Възрожденският печат за черкезите в българските земи през 60-70-те г. на ХІХ в. – сп. “История”, кн.4-5, 2004, с. 71 – 78. (Юбилеен брой в чест на 80 г. на проф. Кр. Шарова), История, брой:кн. 4 – 5, 2004, стр.:71-78
  • Георги Якимов, Наблюдения върху организационния живот на „Добродетелната дружина” – Исторически преглед, кн.5 – 6, 2004, с.213 – 224., Исторически преглед, брой:кн- 5 – 6, 2004, стр.:213-224, Ref
  • Георги Якимов, Дуалистичните възгледи на П. Кисимов като деец на БТЦК (1866 – 1868) – Исторически преглед, 2002, кн. 3 – 4, с. 93 – 135., Исторически преглед, брой:кн. 3- 4, 2002, стр.:93-135, Ref
  • Георги Якимов, Пантелей Кисимов в политическия живот (1884 – 1887 г.). – История, кн. 2, 2000, с.40 – 49., История, брой:кн.2, 2000, стр.:40-49, Ref

  Статия в поредица

  • Георги ЯкимовДържавата и политиката в обучението по история и цивилизации в € клас – Годишник на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, Исторически факултет, том 106, 2021 – 2022, с. , Годишник на СУ, брой:106, 2022

  Статии в сборник

  • Георги ЯкимовИдеите на политически кръг “Звено” за реформи в българското образование (1928 – 1934 г.) – Общество, памет, образование (История и обществени нагласи). с. 84 -102. e-ISBN: 978-619-90188-6-6, Общество, памет, образование (История и обществени нагласи), издателство:Анамнезис, 2022, стр.:84-102, ISBN:e-ISBN: 978-619-90188-6-6, Ref
  • Георги Якимов, “Ние, народът. Гражданинът и конституцията” (наблюдения върху учебник по гражданско образование в американските гимназии) – Общество, памет, образование. История и обществени нагласи, т.4, София, 2018, с. 64 – 83. IBSN 978-619-194-038-7, Общество, памет, образование. История и обществени нагласи, т.4, София, 2018., редактор/и:Красимир Кръстев, Тодор Мишев, издателство:ИК, Стилует ЕООД, 2018, стр.:64-83
  • Георги Якимов, Гражданско образование в средното училище в Полша(наблюдения върху завършващата фаза и зрелостните изпити по дисциплината “Гражданско учение”, Общество, Памет, Образование, редактор/и:Красимир Сашков Крастъве, Тодор Илиев Мишев, 2017
  • Георги Якимов, Новите образователни стандарти по История и цивилизации за 5.клас (наблюдения върху образователните изисквания и учебниците). – Понятия, ценности, промени. Историята: Време и реалности, т.12. Варна, 2017, с.103 – 112., Понятия, ценности, промени. Историята: Време и реалности, т.12. Варна, 2017, стр.:103-112, Ref
  • Георги Якимов, Изучаването на права в обучението по гражданско образование във Великобритания (наблюдения върху учебник по „Гражданство“) – Общество, памет, образование . История обществени нагласи. Сборник с доклади от летния семинар в Китен 2016. ИК Силует. София. 2016. с. 54 – 63, Общество, памет, образование . История обществени нагласи. Сборник с доклади от летния семинар в Китен 2016. София. 2016, издателство:ИК Силует, 2016, стр.:54-63, Ref
  • Георги Якимов, Списание „Училищен преглед“ през повратната 1944 – Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева. УИ „Св. Кл. Охридски“. София 2016., Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева, 2016, стр.:317-330
  • Георги Якимов, За акцентите на гражданското образование в съвременното българско училище – Историята, която усмихва. Сборник в чест на проф. Румяна Кушева. Изд. Парадигма . София. 2014. с.335 – 348., Историята, която усмихва. Сборник в чест на проф. Румяна Кушева. Изд. Парадигма . София. 2014., 2014, стр.:335-348
  • Георги Якимов, Един забравен радетел на гражданското образование в България. – Празнично-юбилейна история. Сборник статии от летния семинар в Китен 25 -29 юни 2012, – Празнично-юбилейна история. Сборник статии от летния семинар в Китен 25 -29 юни 2012, 2012, стр.:76-81
  • Георги Якимов, Поглед върху българския опит в гражданското образование в края на ХIХ и нач. на ХХ в. – Bulgarian, Ottoman and Causasian Studies. Москва, 2012, Bulgarian, Ottoman and Causasian Studies. Москва, 2012, 2012, стр.:427-433, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Георги Якимов, Марин Дринов и църковно-националното движение през Възраждането – В:Сборник по случай 170 г. от рождението на проф. Марин Дринов. С., 2009, с.143 – 151., Сборник по случай 170 г. от рождението на проф. Марин Дринов. С., 2009, издателство:Академично издателство “Проф. марин Дринов”, 2009, стр.:143-151, Ref
  • Георги Якимов, Софийските училища с възрожденски традиции и обновление – В: София 130 г. години столица на България. Сборник научни статии. С., 2009, с.89 – 98., София 130 г. години столица на България. Сборник научни статии. С., 2009,, 2009, стр.:89-98
  • Георги Якимов, Турско-българският дуализъм през ХІХ в. между реформизма и национализма – В: ХХ век – Толерантност и нетърпимост в международните отношения. Сборник доклади от научна конференция, Варна, 2007, с.431 – 443., Толерантност и нетърпимост в международните отношения. Сборник доклади от научна конференция, Варна, 2007, 2007, стр.:431-443
  • Георги Якимов, Историческите интереси на един възрожденец – Учител на учителите. Сборник в чест на проф. Йордан Шопов. С., 2005., Учитгел на учителите.Сборник в чест на проф. Йордан Шопов, 2005, Ref
  • Георги Якимов, Любен Каравелов в съвременните учебници по история – В: Сб.Историческо образование, Велико Търново, 2005. с.101 – 105., Сб.Историческо образование, Велико Търново, 2005., 2005, стр.:101-105
  • Георги Якимов, За контактите между Пантелей Кисимов и Алберт Лонг – В:Българо-американски културни и политически връзки през ХІХ и първата половина на ХХ век. С., 2004, с. 47 -55., В:Българо-американски културни и политически връзки през ХІХ и първата половина на ХХ век. С., 2004,, 2004, стр.:47-55, Ref
  • Георги Якимов, Дуализмът на в. “Отечество” срещу идеите на БРЦК – В: БРЦК в историческата съдба на българския нарид. Доклади и научни съобщения от научните конференции проведени в Ловеч през 2001 и 2002, Търново, 2003. , Доклади и научни съобщения от научните конференции проведени в Ловеч през 2001 и 2002 г., , издателство:изд. Витал, 2003
  • Георги Якимов, Вестник “Отечество. Проблематика и позиции. – В: “Българско Възраждане. Идеи, личности, събития. С., 2001., Българско Възраждане. Идеи, личности, събития. С., 2001., издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2001, Ref
  • Георги Якимов, Пантелей Кисимов и църковните борби в Търновската епархия (1856 – 1862) – В: Модерният историк. Сборник посветен на 60-та годишнина на проф. Андрей Пантев. С., 1999, с. 198 – 217., Модерният историк. Сборник посветен на 60-та годишнина на проф. Андрей Пантев., издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1999, стр.:198-217, Ref
  • Георги Якимов, Стипендиантите на “Добродетелната дружина” преди Освобождението – В: Дарителите Евлогий и Христо Георгиеви. София, 1998, с. 99 – 113., Дарителите Евлогий и Христо Георгиеви. , 1998, стр.:99-113, Ref

  Студия в научно списание

  • Георги ЯкимовВъзгледите на десните авторитарни организация за развитието на българското образование през 20 – 30-те години на ХХ век. – Анамнеза, Год. ХVІІ, 2022, кн. 3, с. 41 – 63., Анамнеза, том:ХVІІ, брой:кн.3, 2022, стр.:41-63

  Студии в сборници (на конференция и др.)

  • Георги ЯкимовСъздаване и първоначална дейност на „Просветния съюз“ (1934 – 1939 г.). Общество, памет, образование (История и обществени нагласи) Сборник с доклди от летния дидактически семинар в Китен, 2023, Сборник с доклади от летния дидактически семинар в Китен 2023, 2023
  • Георги Якимов, Създаване и първоначална дейност на „Просветния съюз“ (1934 – 1939 г.). Общество, памет, образование (История и обществени нагласи) Сборник с доклади от летния дидактически семинар в Китен, 2023, Сборник с доклади от летния дидактически семинар в Китен 2023, 2023
  • Георги Якимов, Гражданското образование в основните училища на Руската федерация (програми, съдържателни акценти, учебници).- Общество, памет, образование. История и обществени нагласи, т. 5, София, 2019,ISBN 978-619-194-049-3, Общество, памет, образование (История и обществени нагласи), т. 5., редактор/и:Красимир Кръстев, Тодор Мишев, издателство:ИК “Силует” ЕООД, 2019, стр.:36-63, ISBN:978-619-194-049-3, Ref

  Учебник

  • Георги Якимов,Човекът и обществото за 4. клас. 80 с. изд. Булвест 2000, София, 2019 г. (съавторство с Румен Пенин.ISBN – 978-954-18-1379-9, ISBN:978-954-18-1379-9, Булвест 2000, София, Рецензирано
  • Георги Якимов, Човекът и обществото за 4. клас. изд. Булвест 2000, София, 2019 г. 80 с., ISBN:978-954-18-1379-9, Булвест 2000, София, Рецензирано
  • Георги Якимов, Geschichte und Zivilisationen für die 9. Klasse : Lehrbuch – Band 1,Bulvest 2000, Sofia,2018. ISBN 978-954-18-1365-2, ISBN:978-954-18-1365-2, Булвест 2000, София, Рецензирано
  • Георги Якимов, Geschichte und Zivilisationen für die 9. Klasse : Lehrbuch – Band 2,Bulvest 2000, Sofia,2018.ISBN 978-954-18-1448-2, ISBN:978-954-18-1448-2, Булвест 2000, София, Рецензирано
  • Георги Якимов, History and civilizations for the 9th grade : studentʼs book – part 1,Bulvest 2000, Sofia, 2018.ISBN 978-954-18-1355-3, ISBN:978-954-18-1355-3, Булвест 2000, София, Рецензирано
  • Георги Якимов, History and civilizations for the 9th grade : studentʼs book – part 2,Bulvest 2000, Sofia, 2018.ISBN 978-954-18-1449-9, ISBN:978-954-18-1449-9, Булвест 2000, София, Рецензирано
  • Георги Якимов, Искра Баева, Евгения Калинова, Надка ВасеваИстория и цивилизация за 7. клас. Издателство „Булвест 2000“, С., 2018. (съавт.: Георги Якимов, Искра Баева, Евгения Калинова, Надка Васева) ISBN 978-954-18-1221-1 , ISBN:978-954-18-1221-1, Булвест 2000, София, Рецензирано
  • Искра Баева, Евгения Калинова, Георги Якимов, Надка Васева, Валентина ИвановаУчебник по история и цивилизации за 9. клас – първа и втора част при обучение с интензивно изучаване на чужд език. Издателство „Булвест 2000“, С., 2018. (Искра Баева, Евгения Калинова, Георги Якимов, Надка Васева, Веселина Иванова) ISBN 9789541812426 , ISBN:978-954-18-1242-6, Булвест 2000, София, Рецензирано
  • Георги ЯкимовБонева, Т., Ботева, Д., Манолова- Николова, Н. Георгиев, Г. Коцева, В., Петрова, Ан., Якимов, Г. Културно-историческото наследство като национално богатство, ISBN:ISBN – 978-954-07-3369-2, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София
  • Борислав Гаврилов, Костадин Грозев, Георги Якимов, Веселин ЯнчевИстория 9/12 клас. Съкратено изложение на учебния материал ISBN 9547450999, ИК Регалия 6, София, Рецензирано
  • Румяна Кушева, Веселин Янчев, Георги Якимов, Михаил ГруевИстория и цивилизация за 6 клас. С., 2007. 184 с.
  • Тодор Попнеделев, Георги Якимов, Веселин Янчев, Валери Колев, История на България. Разширени планове за кандидатстуденски изпит по новата програма на СУ „Св.Кл.Охридски”.С.2006. 96 с.

  Учебник/Учебно помагало

  • Румен Пенин, Георги ЯкимовАтлас по Човекът и обществото по новата програма за 3. клас. изд. Атласи. София, 2018 г. 25 с. IBSN 978-954-2945-00-0, Атласи, София
  • Георги Якимов, Надка ВасеваУчебна тетрадка по История и цивилизации за 7. клас. изд. Булвест 2000, София, 2018, 92 с.IBSN 978-954-18-1277-8, Булвест 2000, София
  • Румен Пенин, Георги ЯкимовЧовекът и обществото за 3. клас.Булвест 2000. София, 2018 г. 130 с. IBSN 978-954-18-1214-3, Булвест 2000, София, Рецензирано
  • Румен Пенин, Георги ЯкимовЧовекът и обществото за 3. клас.Учебна тетрадка. Булвест 2000. София, 2018 г. 49 с. IBSN 978-954-18-1200-6, Булвест 2000, София, Рецензирано
  • Васко Арнаудов, Цветан Цветански, Георги Якимов, Надка ВасеваИстория и цивилизации за 6.клас. Изд. Булвест 2000, С. 2017. 168 с., Булвест 2000, Рецензирано
  • Георги Якимов, Надка ВасеваКнига за учителя. История и цивилизации за 6.клас. Изд. Булвест 2000. С., 2017. 104 с., Булвест 2000, Рецензирано
  • Георги ЯкимовУчебна тетрадка по История и цивилизации за 5. клас. ИК. Св. Победоносец“. София, 2017., ИК. Св. Победоносец“, Рецензирано
  • Георги Якимов, Надка ВасеваУчебна тетрадка по История и цивилизации за 6. клас. Изд. Булвест 2000, С., 2017. , Рецензирано
  • Георги Якимов, Александър ИванчевИстория и цивилизации 5. клас. ИК „Св. Георги Победоносец“. София, 2016. 147 с., София, Рецензирано
  • Георги Якимов, Александър ИванчевКнига за учителя. История и цивилизации за 5.клас. ИК. Св. Победоносец“ София, 2016. , Рецензирано
  • Георги Якимов, Надя ВасеваРаботни листове по История и цивилизация за 6. клас. Изд. Булвест, 2000. С., 2015. 80 с., Булвест 2000, Рецензирано
  • Елка Дроснева, Георги ЯкимовИстория на България в таблици и схеми. Помагало за всички, които обичат да знаят фактите от миналото. Ч. І, С.,1996, 108 с., Паралел 42

  Учебно помагало

  • Георги Якимов , Румен ПенинКнига за учителя по човекът и обществото за четвърти клас. София,2022., ISBN:978-954-18-1666-0, Клет България ООД, София
  • Георги Якимов, Румен ПенинКнига за учителя по човекът и обществото за трети клас.IBSN 978-954-18-1633-2 https://sales.anubis-bulvest.com/epub/KNU/b3km_2021/index.html?page=1, ISBN:978-954-18-1633-2, Клет, София
  • Георги ЯкимовРаботни листове с практически задачи по Човекът и обществото 3. клас. Работа с контурни карти, изображения, занимателни и тестови задачи, изд. Атласи, София, 2020, 60 с. (съавторство с Румен Пенин),IBSN 978-619-238-158-5, ISBN:IBSN 978-619-238-158-5, Атласи, София
  • Георги ЯкимовРаботни листове с практически задачи по Човекът и обществото 4. клас. Работа с контурни карти, изображения, занимателни и тестови задачи, изд. Атласи, София, 2020, 60 с. IBSN 978-619-238-159-2, Атласи, София, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Георги ЯкимовАтлас по Човекът и обществото по новата програма за 4. клас. изд. Атласи. София, 2019 г. (съавторство с Румен Пенин)IBSN 978-619-238-079-3, Атласи, София
  • Георги ЯкимовКонтурни карти и упражнения по Човекът и обществото по новата програма за 3 клас. изд. Атласи, София, 2019, 25 с. (съавторство с Румен Пенин) IBSN 978-619-238-084-7., Атласи, София
  • Георги ЯкимовКонтурни карти и упражнения по Човекът и обществото по новата програма за 4 клас. изд. Атласи, София, 2019, 25 с. (съавторство с Румен Пенин) IBSN 978-619-238-082-3, Атласи, София, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Георги ЯкимовЧовекът и обществото за 4. клас. Книга за учителя. Булвест 2000. София, 2019 г. ISBN – 978-954-18-1414-7, Булвест 2000, София
  • Георги ЯкимовЧовекът и обществото за 4. Клас. Учебна тетрадка, Булвест, София, 2019 г.ISBN – 978-954-18-1414-7, Булвест 2000, София
  • Александър Николов, Цветелин Степанов, Георги Якимов, Жоржета НазърскаИстория на България (DVD – мултимедиен продукт) С., 2008. Изд. Сиела.
  • Тодор Попнеделев, Валери Колев, Веселин Янчев, Георги ЯкимовИстория на България. Разширени планове за кандидатстудентски изпит по новата програма на СУ “Св. Климент Охридски”., ИК Регалия – 6 , София.

Учебни дисциплини

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар