Исторически факултет

Етнопсихология
Щ
Проф. д-р Ирина Колева е преподавател по етнопсихология в Софийски университет “Св. Климент Охридски” от 1991г. Автор е на 198 публикации в сферата на образователното взаимодействие: монографии, учебници, учебни помагала, учебни книжки за деца, програми, програмна система, държавни образователни изисквания, образователни предписания, студии, статии и др. Освен в България е публикувала монографии, студии и статии в Италия, Испания, Великобритания, Франция, Русия, Дания, Беларус, Турция, Казахстан.
Приемно време:

петък 15.00-17.00 в каб. 26А

Електронна поща:
Телефон:

(02) 9308/356

Адрес:
Исторически факултет бул. „Цар Освободител“ 15 1504 София
Научни интереси:
Социална рефлексивна антропология, етнопсихология на малцинствени групи, етнопедагогика, рефлексия на междуетническите взаимотношения, етнопсихологически модели на образователното взаимодействие, рефлексивен подход.
 • Биографични данни
  • юли 1994 –магистър по социална психология в ЮЗУ „Н.Рилски“
  • 1986-1989 редовен докторант към ЮЗУ „Н.Рилски “. Тема на дисертацията: „Осъзнато конструиране на граматични структури“ – рефлексия на говора /етнопсихолингвистика/
  • 1990 1995 / главен асистент по Педагогика на развитието и Етнопсихологопедагогика към СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ
  • 1995 – 2008 – доцент по Педагогика на развитието и Етнопсихологопедагогика към СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ / образование в мултиетническа среда/
  • 2008 -2010 – професор по Педагогика на развитието и Етнопсихологопедагогика към СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ / образование в мултиетническа среда/
  • 2010 -2016 – професор към катедра „ Етнология“ – Исторически факултет – СУ „Св. Климент Охридски“ по етнопсихология, етнопедагогика и интеграция и малцинства в ЕС.
 • Административни длъжности
  • 1980 – 1986 – директор на образователна институция – гр. София
  • 2001 – 2005 – зам. директор по научно – изследователската и проектна дейност – СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ
  • 2005 – 2010 – ръководител на катедра – СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ
 • Специализации
  • Р.Беларус – степендиант на МГПИ „ М. Горки“ – катедра „ Социална психология“ – / 1988/ 4 месеца. Участва в изследвания по социална психология и етнопсихология към катедра „Социална психология“ по школата на междуетническите взаимоотношения.
  • 2013 – авторски курс с майсторски клас за студенти на тема: „ Етнопсихологически модели на образователното взаимодействие“ в КАЗНУ „ Ал Фараби“ .Факултет по философия и политология., Алма Ати – Р. Казахстан..
  • 2013 – авторски курс за хабилитrрани преподаватели от висши училища: „Рефлексивният подход в европейското образователно пространство“ – РИПКСО – Р. Казахстан., Алма Ати.
  • 2013 – авторски курс с директори на водещи училища – модели в страната., РИПКСО – Р. Казахстан., Алма Ати., Тема : „ Рефлексивният подход в мултиетническа среда“
 • Членство в научни организации
  • координатор на организацията за ранна грижа и детско развитие за Р. България. Е.С.С.D.
  • член на международното дружество по игрова терапия
  • международен експерт по междукултурно образование – IREX
 • Членство в редколегии
  • главен редактор на списаниеСтратегии в образователната и научната политика“ – дирекция „Аз Буки“.,МОН. от 2011 г. и до сега
  • Член на международният борд на списание „Образование“ – Улудаг Университет .-, Бурса.-, от 2010 и до сега
  • Член на редколегията на списание/ годишник : „Психология, социология и културология“ ., КАЗНУ., Алма Ата.., Факултет по политология и философия., от 2012 г. и до сега
  • Член на редакционната колегия на сп. „ I –продължаващо образование“ – СУ“ Св. Климент Охридски“ – ДИУУ.2009 – 2015 и до сега
  • Сп. Менеджмент в образовании» филиала АО «НЦПК «Өрлеу» Республиканского института повышения квалификации руководящих и научно – педагогических работников системы образования Республики Казахстан, начало издания с 1996 года, ISSN – 2226 – 1176.- член на редколегията
 • Проекти
  • Ирина Колева, „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване”BGLD-2.002-0001-C01, на обучителен пакет със специализирани обучителни модули с обучителни програми за: университетски преподаватели, педагози, младежки работници, образователни медиатори, непедагогически персонал и общински служители за обучение в превенция и защита от формите на дискриминация, Член, СУ “Св. Климент Охридски”
  • Ирина Колева, Разработване на обучителен пакет със специализирани модули и обучителни програми към тях за: университетски преподаватели;младежки работници ; образователни медиатори ; непедагогически персонал и общински служители и специализиран обучителен модул „ Наблюдение, действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежа, Член, , Номер на договора:обществена поръчка № ФМ-11-004/23.02.2022
  • Ирина Колева, „Разработване на Методика за работа на непедагогическия персонал и обучителна програма към нея; обучение на непедагогическия персонал и на др. заинтересовани страни за прилагане на Методиката по изготвена и приложена към нея обучителна програма; разработване на сборник „Добри практики за участие на непедагогическия персонал във за взаимодействието „детска градина – семейство“ , Член,
  • Ирина Колева, Организиране и провеждане на обучения за работа в мултикултурна среда за учители, директори и образователни медиатори“,, Член, МОН
  • Ирина Колева, Проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване”, Член, , Номер на договора:BGLD-2.002-0001-C01
  • Ирина Колева, Проект „ Знанието е сила – силата е успех“ – ОБЩИНА СРЕДЕЦ, Член, МОН, Номер на договора:Договор № БС – 33.19-2-007/30.09.2020
  • Ирина Колева, “Заедно за по добро бъдеще” – с. Гълъбец, Член, , Номер на договора:ВС 33.19-2-013/30.09.2020
  • Ирина Колева, „Да се опознаем взаимно“., Член,
  • Ирина Колева, „Учени и учители в помощ на родителите”, Член,
  • Ирина Колева, Активно приобщаване в системата на предучилищното образование Методика за работа на непедагогическия персонал с родители от уязвими маргинализирани групи и родители на деца със СОП при реализиране на взаимодействието „детска градина – семейство“ и обучителна програма към нея; обучение на непедагогическия персонал и на други заинтересовани страни , Член, МОН – ЦОИДУЕМ, Номер на договора:№ НОИР ЗОП-005#5 от 29.12.2020
  • Ирина Колева, Етнически и конфесионални специфики на изолирани общности при бедност и криза, Член,
  • Ирина Колева, Заедно учим, играем и творим № БС 33.19-1-026/29.09.2020 г. , Член, МОН
  • Ирина Колева, Образование за общи мечти и личностно развитие на всеки ученик“, приоритет 5 , Член, МОН – ЦОИДУЕМ, Номер на договора:по КП 33.19-2020 г., съгласно договор № БС 33.19-5-001/ 30.09.2020
  • Ирина Колева, Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда, Ръководител, МОН
  • Ирина Колева, Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда, Член, ОПНОИР
  • Ирина Колева, Проект: КП ЗЗ.19-2020г. ЦОИДУЕМ „Учени и учители в помощ на родителите“ , Член, МОН – ЦОИДУЕМ
  • Ирина Колева, : Европейска политика по изменение на климата – за въвеждане на климатични действия в образователната програма на българските училища, Член, НДЕФ в партньорство с Независимия институт по околна среда в Берлин (UfU) и Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в рамките на европейската инициатива за климата (EUKI) на Германското федерално министерство. , Номер на договора:Договор с GIZ 81230725, финансиран в рамките на Европейската инициатива за климата на Федерално министерство за околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Република Германия.
  • Ирина Колева, ОПНОИР – СУ „ Св. Климент Охридски“ Наследство – БГ ., ос1 „Научни изследвания и технологично развитие“ -2014 -2020.,административен договор – BG 05M20P001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ / рег. № в СУ № 70-85-1 от 28.02.2018 , Член, , Номер на договора:рег. № в СУ № 70-85-1 от 28.02.2018
  • Ирина Колева, ПОДПОМАГАНЕ НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА ДОКТОРАНТИ ОТ ДЕПАРТАМЕНТА ПО СПОРТ, Член, СУ ” Св. Климент Охридски”
  • Ирина Колева, Проект „Детелини за родители и деца“, финансиран по КП33.18-2019 от ЦОИДУЕМ община Поморие, Член, ЦОИДУЕМ – МОН
  • Ирина Колева, Проект „Заедно можем повече „ , финансиран по КП 33.18-2019 от ЦОИДУЕМ Столична община, Член, СО
  • Ирина Колева, European ClimateInitiative (EUKI – Towards introduction of Climate Action in the Educational Curriculum of Bulgarian schools , Член,
  • Ирина Колева, Проект “Щастливи и успешни заедно”.., Конкурсна процедура 33.15-2016., Приоритет – 2 Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етнически малцинства ЦОИДУЕМ – МОН., община Пещера, Член,
  • Ирина Колева, Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ проект “Новото утре, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-3.001-0101
  • Ирина Колева, Проект : „Заедно под дъгата”., Конкурсна процедура 33.15-2016., Договор № БС-33.15-2-016/29.09.2016 година., Приоритет 2 -Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етнически малцинства., ЦОИДУЕМ – МОН., град Кюстендил, Член, МОН
  • Ирина Колева, Проект „ Заедно в ученето и игрите“, конкурсна процедура 33.16-2017., Приоритет 2 – Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етнически малцинства., Член, , Номер на договора:БС – 33.16-2011/03.10.2017 г
  • Ирина Колева, ПРОЕКТ „Шарени мъниста“ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и / или търсещи и получили международна закрила., община Пещера., Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-3.002-0303-С01
  • Ирина Колева, „ На училище с усмивка и желание“по приоритет 2 – Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование,насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинство при деца и ученици“ Договор № БС -33л14-2-033/28.09.2015 Второ основно училище „ Иван Вазов“ гр. Вълчедръм , Член, ЦОИДУЕМ – МОН, Номер на договора: Договор № БС -33л14-2-033/28.09.2015
  • Ирина Колева, Повишаване на квалификацията на учители., Интеркултурна компетентност на учителя, Член,
  • Ирина Колева, „ Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда” по проект “Квалификация на педагогическите специалисти”, Ръководител, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001
  • Ирина Колева, Етнопедагогически модел за работа с родители, Член, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)
  • Ирина Колева, Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия ., Етнопедагогически модел за работа с родители ., СУ „Св. Климент Охридски“ – община Етрополе, Член, ЦОИДУЕМ
  • Ирина Колева, Социолингвистични и етнопсихолингвостични аспекти на медийния език у нас, Член, , Номер на договора:ТК №ДТК02/15 -2009
  • Ирина Колева – консултант и автор на проекта, Network for Intercultural Dialogue and Education : Turkey – Bulgaria, Ръководител, Университетска грантова схема – CFCU, Номер на договора:Бюджетна линия : BG-UE-B2006-22 02 04 01-ELARG, Reference: CFCU-TR 0604.01/03
  • Ирина Колева, Етнопсихологически модели на взаимодействие в междуетническа среда – център за образователни иновации., Член, , Номер на договора:ТК №. ДТК02/11 -2009
  • Ирина Колева, Етнопсихологопедагогически модел на взаимодействието: „дете – учител – родител” за стимулиране на социокултурната компетентност в полето на националното многообразие, Ръководител,
  • Ирина Колева, Приоритетнаобласт :Културно-историческонаследство, националнаидентичност и социалнасреда., Научнонаправление: Етнопсихологопедагогика.,теманапроекта : «Етнопсихологопедагогическимоделнавзаимодействието: „дете – учител – родител” застимулираненасоциокултурнатакомпетентност в полетонанационалнотомногообразие»., позиция : ръководител., СУ „ Св. КлиментОхридски“, ШУ „ еп. К. Преславски“, Тракийски университет, Ръководител,
  • Ирина Колева, „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция – България” по Университетска грантова схема, Бюджетна линия : BG-UE-B2006-22 02 04 01-ELARG, Reference: CFCU-TR 0604.01/03, Ръководител, Улуда Университет – Р. Турция, Номер на договора: Reference: CFCU-TR 0604.01/03
 • Избрани публикации

  Книги

  • Ирина Колева, Мирена Легурска, Виолета Коцева-Попова, ПС – “Аз променям света”. ОН – Околен свят , ISBN:ISBN 978-954-302-053-9 , Ref, Рецензирано
  • Irina Koleva, Recep Efe, Emin Atasoy, Current Trends in Educational Sciences, ISBN: 978-954-07-4337-0, Университетско издатество ” Св. Климент Охридски”, София, България, Ref, Рецензирано, International
  • Irina Koleva, Mumin Tufan, Emin Atasoy, Handan Basal, Recep Efe, Educational Sciences Research in the Globalizing World, Университетско издатество ” Св. Климент Охридски”, Ref, Рецензирано, International
  • Ирина Колева, Recep Efe, Emin Atasoy, Recent Researches in Education https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-1303-7, ISSN (print):ISBN-10: 1527513033 ISBN-13: 978-1527513037, ISBN:ISBN-10: 1527513033 ISBN-13: 978-1527513037, Publisher: Cambridge Scholars Publishing, UK, Ref, Рецензирано, International
  • Ирина Колева, М. Ено , Вълшебства от думи – 1., Програмна система „Ръка за ръка” , Просвета, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Ст. Вълкова, Вълшебства от думи – 2., .Програмна система „Ръка за ръка” , Просвета, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Ксения Семизорова, Г. Златанова, книга за директора.,/ Програмна система „Неогея”, Златно пате, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, книга за родителя по програмна система „ Аз променям света”, Велес
  • Ирина Колева, Recep Efe, Emin Atasoy, Current Trends in Educational Sciences, St. Kliment Ohridski
  • Irina Koleva, ULKU DUMAN YUKSEL, LAHCEN BENAABIDATE, Ecology Research and Planning, St. Kliment Ohridski, София, България, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Irina Koleva, Ulku Duman Yuksel, Lahcen Benaabidate, Ecology, Planing and Design , ISBN:978-954-07-4270-0, УИ „Св. Кл. Охридски“, София, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Irina Koleva, Educational Research and Practice.
  • Ирина Колева, Етнопедагогически модел за работа с родители, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София
  • Ирина Колева, Иновационни етнопедагогически практики., Правото на детето на права, София
  • Д. Гюров, И. Колева, Р. Пенев, Д.Данов, Л. Спиридонова, Мобилност и интеракция в професионалната компетентност на педагогическия специалист в детската градина и началното училище. Първи учебен свитък, СУ, София, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Наръчник за работа на учители в мултикултурна среда, Кредо, Габрово
  • Ирина Колева, Наръчник за работа на учители в мултикултурна среда : сборник с добри педагогически практики , ISBN:ISBN 978-619-7100-03-7, Кредо-3М, , Габрово : , Рецензирано
  • Ирина Колева, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда., наръчник за обучители, Университетско издателство, София
  • И. Колева, Г. Хаджийски, Ж. Иванова, Етнопедагогика на детето , София
  • Ирина Колева, Етнопсихологопедагогически модел на образователното взаимодействие , Раабе, София
  • Ирина Колева, Весела Гюрова, Димитър Гюров, Знам и мога, Просвета, София, България, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Лора Спиридонова, Радослав Пенев, Наталия Александрова, Весела Гюрова, Любослава Пенева, Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеристики и специфики., Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика, том:103, ISSN (print):, Университетско издатество ” Св. Климент Охридски”, София, България, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексей Кальонски, и други., Network for Intercultural Dialogue and Education & Turkey – Bulgaria., Handbook for Students., ISSN (online):, издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, International
  • Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексий Кальонски, и други., Център и мрежа за интеркултурен диалог и образование – наръчник за стузента, ISBN: ., ISBN 978 – 975 – 6149 – 47 – 8 , издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Ирина Колева, Експертен образователен анализ на получените резултати от диагностичното проучване преди и след проведените обучения с 5760 родители от различен етнически произход, ISBN:ISBN 978-954-90488-8-9, Сдружение Движение Предтечи, 2006 ([София : Викстрикс])., София, Рецензирано
  • Ирина Колева, Весела Гюрова, Димитър Гюров, Книга за учителя , “Ръка за ръка”, том:Книга за учителя за диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училищно обучение., ISSN (print):, Просвета, София, България, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Мирена Легурска, Людмила Цветанова, Правото на детето на права /Педагогически технологии в мултиетническа среда/, ISBN:954-90488-6-1, Фабер, В. Търново – България, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Предучилищно образование и мултиетническа среда , ISBN:ISBN 954-90488-5-3 , Сиела, София, Рецензирано
  • Ирина Колева, Предучилищно образование и мултиетническа среда, ISBN:954-90488-5-3, София, България, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Зорка Афузова- Йонова, ПРОГРАМА за интегрирано образование за деца със специфични образователни нужди от предучилищна възраст Neogea=Неогеа [Нова Земя] : В условията на Дом-Детска градина : Част 1 -. – София : Движение Надежда, 2001 ([София : Дафни]).Теоретика, ISSN (print):954 – 90076 -1 – 7 , ISBN:954 – 90076 -1 – 7 , Дафни, София, България, Рецензирано
  • Ирина Колева, Магдалина Захариева, Зорка Афузова- Йонова, Мария Врачева, Невена Георгиева, Теменужка Карлова, Малияна Тодорова, Искра Блажева, Юлия Стоянова, Елена Паскова , ПРОГРАМА за интегрирано образование за деца със специфични образователни нужди от предучилищна възраст Neogea=Неогеа [Нова Земя] : В условията на Дом-Детска градина : Част 2 -. – София : Движение Надежда, 2001 ([София : Дафни]) Емпирика – част 2, ISBN:954- 90976-2-5, Дафни, София, България, Рецензирано
  • Ирина Колева, Анастасия Атанасова, Искам да съм като мама, искам да съм като татко.., ISBN:954-725-0094 , АПН – Бургас, Бургас, България, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Обучаващата игра или играта, която обучава, ISBN:954-552-010-8., , Образование, София, България, Ref, Рецензирано

  Монографии

  • Recep Efe , Vildane Dinç and Artum Dinç , Emin Atasoi, Ahmet Köç, Мюнир Йозтюрк , Ebru Açık Turğuter, Рамиз Арабаки , Emre Özşahin and İlker Eroğlu, Irina Koleva, Ufuk Özen Baykent , Recent Advances in Social Sciences, ISSN (online):ISBN (10): 1-5275-1954-6 ISBN (13): 978-1-5275-1954-1 , ISBN:ISBN (10): 1-5275-1954-6 ISBN (13): 978-1-5275-1954-1 , Cambridge Scholars Publishing , Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library , Ref, Рецензирано, International
  • Ирина Колева, Галя Христозова, и други., Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България, ISBN:978-954-9370-98-0, издателство БСУ, Бургас – БСУ, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Етнопсихологически модел на образователното взаимодействие, ISBN: 978-954-9619-59-1 , Раабе, София, България, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Рефлексивният подход в системата на педагогическо взаимодействие : дете – учител – родител, ISBN:978 – 954 – 01 – 2492 – 6 , Просвета, София, България, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Етнопсихологопедагогически модел на взаимодействието „дете-учител-родител“, ISSN (online):, Формат Вижън, София, България, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, ЕТНОПСИХОПЕДАГОГИКА НА РОДИТЕЛЯ (ЕТНОКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРАКТИКА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД) , СЕГА, София, България, Ref, Рецензирано
  • Д. Гюров, В. Гюрова, И. Колева, Р. Пенев, Модели на педагогическо взаимодействие “семейство-детска градина”, Просвета ISBN,978-954-01-2184-0,София, (с. 39 – с. 64)и (с.122 – с.139), ISBN:978-954-01-2184-0, Просвета, София, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Живка Иванова, Георги Хаджийски, Ethnopsychopedagogy of dhe child /Reflexive aspects of the social situation and education in a multiethnic environment, Irina Koleva, Zhivka Ivanovaq , ISSN (online):, Самоков, София, България, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Билингвална технология /рефлексивният подход при обучението на деца от ромски произход/, ISBN:954-300-031-X, Геа Либрис, София, България, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, ПРОГРАМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАЙОНИТЕ НА НАРОДНИТЕ ПАРКОВЕ “РИЛА” И “ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”, Джеф проект, София, България, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Ирина Колева, La Educacion Intercultural en la Edad Preescolar, Сиела, София, България, Ref, Рецензирано, International
  • Ирина Колева, Педагогическа технология в междуетническа среда /рефлексивни аспекти/, ISBN: 954-07-0985-7, движение ” Предтечи”, София, България, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Ирина Колева, Педагогическа технология в междуетническа среда : Рефлексивни аспекти , ISBN:ISBN 954-90488-4-5 , Сиела, София, Рецензирано
  • Ирина Колева, Правата на детето в мултиетническа среда, ISBN:954-649-435-6, Сиела, София, България, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Люба Попова, Родителите и образованието в междуетническа среда, Велес, София, България, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Етнопсихопедагогика на говора , ISBN:ISBN 954-07-1473-7 , Унив. изд. Св. Климент Охридски , София, Рецензирано
  • Ирина Колева, Дете – Учител – Околна среда, Анубис, София, България, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Диагностика и подготовка за ограмотяване, ISBN: 954-07-0985-7, СУ ” Св. Климент Охридски”, София, България, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Социализация, Рефлексия, Ситуации, ISBN:ОКО, София, България, Ref, Рецензирано

  Статии в научни списания

  • Веселин Тепавичаров, Виолета Коцева, Ирина Колева, Кремена Йорданова, POST-GRADUATE QUALIFICATION OF TEACHERS IN INTERCULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT. , STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION, vol:27, issue:1, 2019, pages:26-35, ISSN (print):ISSN 1310–0270 , ISSN (online):ISSN 1314–8575 , Ref, PhD
  • Irina Koleva, Reflective Picture of the Social Inclusion of Vulnerable Ethnic Communities and Groups in Bulgaria., (On the Example of the Educational Institutions in the Municipality of Straldzha), Стратегии на образователната и научната политика, брой:6, 2017, стр.:574-593, Ref
  • Ирина Колева, Рефлексивна картина за социално включване на уязвими етнически общности и групи у нас, История, брой:6, 2017, стр.:684-692, Ref
  • Koleva, Irina, I. Koleva, ENTREPRENEURSHIP AS A KEY COMPETENCE IN THE FIELD OF ETHNOCULTURAL DIVERSITY (REFLEXIVE ASPECTS), PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:88, issue:6, 2016, pages:727-741, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540
  • I. Koleva, PERSONAL REFLECTION OF THE TEACHER OF ETHNO-PSYCHOLOGY (social-reflexive anthropology issue), KazNU BULLETIN, Pedagogical science series, брой:3, 2016, стр.:11-17, Ref
  • Koleva, Irina, I. Koleva, REFLEXIVE SOCIAL ANTHROPOLOGY: NATIONAL EDUCATIONAL PRIORITIES, STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, vol:24, issue:4, 2016, pages:378-392, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575
  • I. Koleva, THE REFLEXIVE APPROACH: METHODOLOGY, PARADIGMS AND FACTS (in the system of academic cooperation), STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, vol:24, issue:2, 2016, pages:151-170, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575
  • И. Колева, Цв. Симов, Предприемачеството като ключова компетентност в полето на етно-културното многообразие (диагностичен срез върху примера на националните образователни приоритети) , Стратегии на образователната и научната политика, 2016, стр.:378-382, Ref
  • Ирина Колева, Цветелин Симов, Предприемачеството, като ключова компетентност в полето на етнокултурното многообразие / рефлексивни аспекти/, сп. „Стратегии на образователната и научната политика”/, vol:88, issue:6, 2016, pages:727-742, ISSN (print):ISSN 1310–0270 (Print), ISSN (online):ISSN 1314–8575 (Online), doi:17, Ref, Web of Science
  • Ирина Колева, Рефлексивният подход: методология, парадигми и факти, Стратегии на научната и образователна политика, брой:2, 2016
  • I. Koleva, G. Bogdanov, Ethno-psychological aspects of the socio-educational functions of Facebook in Bulgaria, Scientific advances and perspectives of psychology in the XXI Century, 2015, стр.:419-426, Ref
  • Irina Koleva, Pl. Makariev, Проблемы оценки в интеркультурной среде, Bulletin, PSYHOLOGY AND SOCIOLOGY SERIES – KAZNU, том:51, брой:1, 2015, стр.:145-157, Ref
  • Ирина Колева, Этнопсихологические аспекты методологии педагогических исследований»/рефлексивные аспекты интеркультурного образования, Bulletin, PSYHOLOGY AND SOCIOLOGY SERIES – KAZNU, том:51, брой:2, 2015, стр.:145-157, Ref
  • Ирина Колева, “КАЗАХСКА ЕТНОПЕДАГОГИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА”, сп. Педагогика, vol:11, issue:3, 2014, pages:97-99, ISSN (print):ISSN 0861–3982 (Print), ISSN (online):ISSN 1314–8540 (Online, Ref, Web of Science
  • Irina Koleva, Theory, revealing the content and the choice of methodology ethnic social – pedagogical monitoring studies a comparative analysis of the countries of Europe, METHODOLOGY OF MODERN EDUCATION//KAZNU BULLETIN , том:40, брой:3, 2014, стр.:12-26, Ref
  • Ирина Колева, Национални приоритети и политики на интеркултурното образование / диагностични рефлексивни аспекти/ , Стратегии на образователната и научната политика, брой:1, 2014
  • Ирина Колева, Рефлексивни етнопсихологически проекции на интеркултурното образование, СУ – ДИУУ, 2014, Ref
  • Irina Koleva, СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОММПЕТЕНТНОСТЬ университетского преподавателя этнопсихологии (рефлексивные аспекты), Журнал „ Психологии и социологии“ КАЗНУ, 2014, Ref
  • Ирина Колева, Интеркултурно образование за учители работещи в мултиетническа среда / , Стратегии на образователната и научната политика, vol:Год. 21, бр. 4 , issue:4, 2013, pages:525-530, ISSN (print):ISSN 1310-0270, Ref, IF ( – 2013), Web of Science Quartile: Q1 (2013)
  • Irina Koleva, NATIONAL POLICIES AND PRIORITIESIN INTERCULTURAL EDUCATION(REFLEXIVE ASPECTS), Strategies for Policy in Science and Education, том:21, брой:1, 2013, стр.:9-20, ISSN (print):ISSN 1310–0270 (Print), ISSN (online):ISSN 1314–8575 (Online), Ref
  • Ирина Колева, Национални приоритети и политики в интеркултурното образование (рефлексивни аспекти, Стратегии на образователната и научната политика, vol:21, issue:1, 2013, pages:9-20, ISSN (print):ISSN 1310-0270. , Ref, IF ( – 2013), Web of Science Quartile: Q1 (2013)
  • Ирина Колева, Koleva, I. (2011). Ethnopsychological model on the process of educational interaction (reflective aspects). , Journal CONTEMPORARY HUMANITARISTICS,, том:2, брой:2, 2011
  • Галя Христозова, Ирина Колева, Колева, И., (2011). Етнопсихологически модел на процеса на образователно взаимодействие (рефлексивни аспекти). , Съвременна хуманитаристика, том:4, брой:2, 2011, Ref, Web of Science
  • И. Колева, Наташа Цанова, Р. Трашлиев, Екологично образование и туризъм – държавна политика и практика, Пирински книжовни листи – списание за туристика, брой:1, 2005, Ref

  Статии в поредици

  • I. Koleva, Pl. Makariev, Monitoring Teachers’ Socio-Cultural Competency in a Multicultural Environment, Bulletin – Psychology and Sociology series, том:42, брой:6, издателство:Al Farabi Kazakh National University, 2014, Ref
  • Ирина Колева, Етнопсихологопедагогически проекции на социокултурната компетентност на учителя. , Предучилищно възпитание, том:ДЕТЕТО в мултикултурна среда, брой:LVII, 10 , издателство:МОН, 2009, стр.:3-34, ISSN (print):ISSN 0204-7004, Ref

  Статии в сборници (на конференция и др.)

  • Ирина Колева, Мирена Легурска, Елена Петкова, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ УЧИТЕЛЕЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ , editor/s:Васько Т.П., Publisher: Университет «Туран», Алма Ати, 2021, pages:211-222, ISBN: 978-601-214-478-9 , Ref, Web of Science
  • Ниязова Гулияш Балкеновна,, Менлибекова Гульбахыт Жолдасбековна, Копишев Эльдар Ертаевич, Ирина Колева, ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ , Диалогът в образованието – съвременност и перспективи, 2021, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD
  • >Ирина Колева, Маншук Курманбекова, Psychological and pedagogical preparing of students for the involvement of adolescents in design and research activities, Взаимодействието между средно и весше образование, като фактор за повишаване на качеството на образованието., редактор/и:Росица Пенкава, Петър Петров, издателство:Университетско издатество ” Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:77-84, ISBN:978 -954-07-4838-2, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD
  • Ирина Колева, Мира Маркова, Веселин Тепавичаров, Йоланта Стауга, Виолета Коцева, Петко Петков, Кремена Йорданова, Живко Жеков, Маргарита Карамихова, Янина Курсите, Личностна рефлексия на преподавателя по етнопсихология / към въпроса за социалната рефлексивна антропология/, Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология, редактор/и:Ирина Колева, веселин Тепавичаров, Кремена Йорданова, виолета Коцева, Йоланта Стауга, издателство:Университетско издатество ” Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:117-129, ISBN:978-954-07-4595-4, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Ирина Колева, Интеркултурното образование у нас.,/диагностични рефлексивни асп екти/, Етнология Академка. Етноложки проучвания в началото на 21 век, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, стр.:149-175
  • Ирина Колева, Проблемы оценки в образовательной интеркультурной среде, Научные достижения и перспективы психологии 21 века., 2015, стр.:404-419
  • Ирина Колева, Петър Зарев, Рефексивная модель учителя для социокультурной компетенции, Научные достижения и перспективы психологии 21 века., 2015, стр.:398-404
  • И. Колева, А. Ф. Андреева, Этнопсихологическая модель рефлексивной картины квалификации учителя, Научные достижения и перспективы психологии 21 века., 2015, стр.:391-398
  • И. Колева, Г.К. Шашаева, Содержание и выбор методологии интеркультурного образования/ сравнительный анализ по странам Европы/, Материалы международной научно – теоретической конференции., Казактану жэне улттык иновация, издателство:Алма – Ати., Казак Университетi, 2013, стр.:276-282
  • Z. Kiss’Ovski, M. Kolev, A. Ivanov, S. Lishev, I. Koleva, Small surface wave discharge at atmospheric pressure, Journal of Physics D: Applied Physics, 2009, doi:10.1088/0022-3727/42/18/182004, Ref, Web of Science
  • Р. Трашлиев, И. Колева, Наташа Цанова, И. Петкова, Социалната работа – инструмент или система?, Сборник „Социална педагогика – история, теория и практика, Юбилейна научна конференция,Софийски университет , 2007, стр.:194-200, Ref

  Студии в научни списания

  Студии в поредици

  • Ирина Колева, Весела Гюрова, Радослав Пенев, Любослава Пенева, Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеристики и специфики.Студия в годишник на СУ., Студия в годишник на СУ, ISSN,0861-8216 том 103 Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, , 2011, ISSN (print):ISSN,0861-8216 , Ref
  • Весела Гюрова, Димитър Гюров, Ирина Колева, Книга за учителя , “Ръка за ръка”, том:Книга за учителя за диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училищно обучение, брой:5, редактор/и:Венета Христова, издателство:Просвета, 2004, стр.:75-106, ISBN:954-01-1626-0, Ref

  Учебници и помагала

  • Ирина Колева, Илиана Пантелеева, Мирена Легурска, Жоржентина Атанасова, Виолета Коцева, Атанаска Христова, Стоянка Ненкова, Зоя Цветкова, Мария Попова, Аделина Павлова, Книга за учителя, Велес, София, България, Ref, Рецензирано
  • Весела Гюрова, Димитър Гюров, Ирина Колева, Радослав Пенев, Виолета Ванева, Магдалена Глушкова, Румен Генков, Пенев, Р. и др. Диагностичен сборник. Програмна система Ръка за ръка. Просвета, С., 2018. , ISBN:978-954-360-167-7, Просвета, София, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Весела Гюрова, Димитър Гюров, и други, Програмна система ” Ръка за ръка”, Просвета, София, България, Ref
  • Ирина Колева, „Училище без дискриминация”/ ИНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ В ИНТЕРКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
  • Ирина Колева, книга за помощник – възпитателя по програмна система „ Аз променям света”, Велес
  • Ирина Колева, Книга за помощник – възпитателя” / Програмна система „Неогея”, Архимед
  • Ирина Колева, Книга за родителя, Златно пате
  • Ирина Колева, книга за учителя по програмна система „Аз променям света”, Велес
  • Ирина Колева, Книга за учителя по програмна система „Неогея”, Архимед
  • Ирина Колева, Ксения Семизорова, М. Ено , Книга за учителя. Програмна система „Ръка за ръка”, Просвета
  • Ирина Колева, Програмна система „ Аз променям света”., ОН „Български език и литература”, Велес
  • Ирина Колева, Програмна система „ Аз променям света”., ОН: Конструиране и технологии, Велес
  • Ирина Колева, Програмна система „ Аз променям света”., ОН: Музика, Велес
  • Ирина Колева, Програмна система „ Аз променям света”., ОН: Околен свят, Велес
  • Ирина Колева, Ксения Семизорова, Г. Златанова, Н. Ралчева, Програмна система „ Неогея – Слънце”, ОН: Околен свят, Златно пате
  • Ирина Колева, Програмна система „Аз променям света”., ОН „Математика”, Велес
  • Ирина Колева, Ксения Семизорова, Г. Златанова, Н. Ралчева, Програмна система „Неогея – Слънце”, ОН: Български език и литература, Златно пате
  • Ирина Колева, Ксения Семизорова, Г. Златанова, Н. Ралчева, Програмна система „Неогея – Слънце”, ОН: Изобразително изкуство, Златно пате
  • Ирина Колева, Ксения Семизорова, Г. Златанова, Н. Ралчева, Програмна система „Неогея – Слънце”, ОН: Констуиране и технологии, Златно пате
  • Ирина Колева, Ксения Семизорова, Г. Златанова, Н. Ралчева, Програмна система „Неогея – Слънце”, ОН: Математика, Златно пате
  • Ирина Колева, Ксения Семизорова, Г. Златанова, Н. Ралчева, Програмна система „Неогея – Слънце”, ОН: Музика, Златно пате
  • Ирина Колева, Теодор Попов , и други., Педагогика – Дидактика, МА – София ФОЗ, Ref, Рецензирано
  • Теодор Попов, Ирина Колева, и други, Педагогика – Теория на възпитанието, Ref, Рецензирано
  • Р. Пенев, М. Глушкова, В. Гюрова, Д. Гюров, И. Колева, Книга за учителя за подготвителна група в детската градина и в училище, Просвета, София, Ref, Рецензирано
  • Р. Пенев, М. Глушкова, В. Гюрова, Д. Гюров, И. Колева, Книга за учителя за предучилищна група в детската градина, образователно направление “Физическа култура”, 3-4-годишни деца, Просвета, Ref, Рецензирано
  • Р. Пенев, М. Глушкова, В. Гюрова, Д. Гюров, И. Колева, Книга за учителя за предучилищна група в детската градина, образователно направление “Физическа култура”, 4-5-годишни деца, Просвета, София, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, АБВ – игри – 10 познавателни книжки за деца, Просвета
  • Димитър Гюров, Ирина Колева, Радослав Пенев, Лора Спиридонова, Данаил Данов, Магдалена Стоянова, Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система “Детска градина-начално училище” Моделни технологии за учителя на XXI век ; Св. 1. Т.1.2.(1-20); 2.1.2.2 (20-22);3.1.,3.2.3.3.(38-47); София, УИ “Св.Кл.Охридски”,20141 ISBN 978-954-07-3623-5, ISSN (print):978-954-07-3623-5, ISBN:978-954-07-3623-5, СУ “Св. Кл. Охридски”, София , Рецензирано
  • Ирина Колева, Александър Николов, Алексей Кальонски, Веселин Тепавичаров, Таня Бонева, Обучение за учители на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда: Наръчник за учители, ISBN:978-954-07-3565-8, Министерство на образованието, младежта и науката, София
  • Ирина Колева, Александър Николов, Алексей Кальонски, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда”- наръчник за обучители, ISBN:ISBN 978-954-07-3564-1 , МОМН, София
  • Алексей Кальонски, Ирина Колева, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Наръчник за обучители. С., МОМН / НИОКСО, 2013 (теми: образът на „другия” – етнокултурни стереотипи; етнически и религиозни мнозинства и малцинства, расизъм и дискриминация, в съавторство с Колева, И. и др.). – Учебно помагало., МОМН / НИОКСО, София
  • Алексей Кальонски, Ирина Колева, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Наръчник за учители. С., МОМН / НИОКСО, 2013 (в съавторство с Колева, И. и др.)., МОМН / НИОКСО, София
  • Ирина Колева, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда., допълнителна тетрадка, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”
  • Ирина Колева, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда., наръчник за учители, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”
  • Ирина Колева, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда., основна тетрадка, Универтитетско издателство “Св. Климент Охридски”
  • Джени Маджаров, Александър Николов, Ирина Колева, Андрей Лунин, Веселин Тепавичаров, Виолета Коцева, Владимир Станев, Алексей Кальонски, Димитър Григоров, Доротея Валентинова, Никола Дюлгеров и др., Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, ISBN:978-954-07-3567-2, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София,
  • Джени Маджаров, Ирина Колева, Александър Николов, Виолета Коцева, Андрей Кальонски, Владимир Станев, Андрей Лунин, Светослав Живков, Веселин Тепавичаров, Никола Дюлгеров, Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Допълнителна тетрадка, ISBN:978-954-07-3567-2, София
  • Ирина Колева, Весела Гюрова, Димитър Гюров, и други, Знам и мога, Просвета, София, България, Ref, Рецензирано
  • Албена Чавдарова, Вероника Вълканова, съставител, Весела Гюрова, Димитър Гюров, Ирина Колева, Йосиф Нунев, Клавдия Сапунджиева, Лучия Ангелова, съставител, Мария Баева, Пламен Макариев и др., Педагогическата дейност в мултикултурна среда, ISSN (online):, Фабер, Велико Търново, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексей Кальонски, и други., Network for Intercultural Dialogue and Education & Turkey – Bulgaria., Handbook for Teachers, ISBN:., ISBN 978 – 975 – 6149 – 48 – 5 ., T No – 978 – 975 – 6149 -46 – 1, издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, International
  • Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексей Кальонски, и други., Network for Intercultural Dialogue and Education & Turkey – Bulgaria., Handbook for Teachers, ISBN:., ISBN 978 – 975 – 6149 – 48 – 5 ., T No – 978 – 975 – 6149 -46 – 1, издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, International
  • Димитър Гюров, Весела Гюрова, Ирина Колева, Виолета Ванева, Радослав Пенев, Магдалена Глушкова, Образователна направление “Природен свят” Програмна система “Ръка за ръка” Книга за учителя за предучилищна група в детската градина, 3 -4 години,с. 111-с.142, Просвета София ISBN 954 -01-1771-2, ISBN:SBN 954 -01-1771-2, Просвета, София, Ref, Рецензирано
  • Весела Гюрова, Димитър Гюров, Ирина Колева, Виолета Витанова, Образователно направление Игрова култура, Програмна система Ръка за ръка, Книга за учителя за предучилищна група 3 -4-годишни, ISBN 954-01-1771-2,София, Просвета,с.142-с.168 , ISBN:954-01-1771-2, Просвета, София, Ref, Рецензирано
  • Весела Гюрова, Димитър Гюров, Ирина Колева, Виолета Ванева, Радослав Пенев, Румен Генков, Образователно направление Социален свят Прогамна система “Ръка за ръка”, Книга за учителя, за предучилищна група, 3 -4 годишни, ISBN 954-01-1771,Просвета, с.77-с.110 , ISBN:954-01-1771, Просвета, София, Ref, Рецензирано
  • Димитър Гюров, Весела Гюрова, Ирина Колева, Виолета Ванева, Радослав Пенев, Магдалена Стоянова, Румен Генков, Георги Иванов, Програмна система Ръка за ръка Книга за учителя, за предучилищна подготвителна група – 5 -6-годишни, Образователни напарвления Социален свят (с.106 – с. 143), Природен свят (с. 144-с.184),Игрова култура (с.185-с.203), Просвета,София, ISBN 954-01-1810-7 , ISBN:954-01-1810-7, Просвета, София, Ref, Рецензирано
  • Димитър Гюров, Весела Гюрова, Ирина Колева, Виолета Ванева, Радослав Пенев, Георги Иванов, Румен Генков, Програмна система Ръка за ръка, Книга за учителя, запредучилищна група – 4 -5 годишни, Образователни направления, Социален свят (с. 105 – с.143); Природен свят (с.144-с.184);Игрова култура (с. 185- с.206), Просвета, ISBN 954-01-1686-4 , ISBN:54-01-1686-4 , Просвета, София, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Ксения Семизорова, Аз и моите права, ISBN: 400447, Геа Либрис, София, България, Ref
  • Весела Гюрова, Димитър Гюров, Ирина Колева, Радослав Пенев, Румен Генков, Георги Иванов, Любен Витанов, Програмна система Ръка за ръка, Книга за учителя за подготвителна група 6 -7-годишни, Образователни направления: Природен свят (с.140- с.190)Социален свят (с.191- с.242), Игрова култура (с.243 – с.272)Просвета,ISBN 978-954-01-1506-1 , ISBN:978-954-01-1506-1, Просвета, София, Ref, Рецензирано
  • Димитър Гюров, Весела Гюрова, Ирина Колева, Любен Витанов, Програмна система Ръка за ръка, Просвета, ISBN 954-01-1505-1 преизд 2003-2015, обем от 136с., ISBN:954-01-1505-1, Просвета, София, Рецензирано
  • Димитър Гюров, Весела Гюрова, Ирина Колева, Любен Витанов, Програмна система Ръка за ръка, Просвета, ISBN 954-01-1505-1 преизд 2003-2015, обем от 136с., ISBN:Програмна система “Ръка за ръка” (в съавт. с Ир.Колева, Л.Витанов, Д. Гюров), Просвета, ISBN 954-01-1505-1 преизд 2003-2015,, Просвета, София , Рецензирано
  • Ирина Колева, Искам да пиша, Просвета, София, България, Ref, Рецензирано
  • Ирина Колева, Зорка Афузова, и други., ТЕОРЕТИКА – първа част., Програма за интегрирано образование за деца със специфични образователни нужди. NEOGEA = Неогея /НОВА ЗЕМЯ, ISBN:954 -558 -046 -8, Сиела, Ref, Рецензирано
 • Научно ръководство на докторанти
  • Ирина Колева, Емпирико-теоретичен модел на кординационните-образователни политики у нас / 1989-2019 г./“ , СУ “Св. Климент Охридски” дисертация д-р:Калоян Ангело, 2022
  • Ирина Колева, ” Рефлексивна картина на дискриминационни фактори в сферата на средното образование. / 2012 -2017/”, СУ ” Св. Климент Охридски” дисертация д-р:Лало Каменов, 2021
  • Ирина Колева, Pedagogical conditions of professional selfdevelopment of the future social pedagogue., Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева. ЕНУ – Нур Султан – Р. Казахстан дисертация д-р:Турсунай Имашева Бахитжановна, 2021
  • Ирина Колева, Psychological and pedagogical facilities for the development fundamentals of entrepreneurial culture of the future teacher.,, Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева. ЕНУ – Нур Султан – Р. Казахстан дисертация д-р:Хасенова Унзейля Азаматовна, 2021
  • Ирина Колева, Етнопсихологически маркери на висшето образование в Р. Казахстан , Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева. ЕНУ – Нур Султан – Р. Казахстан дисертация д-р:София Оспанова, 2021
  • Ирина Колева, Предприемчивостта, като личностна компетентност в полето на етнокултурното многообразие, СУ ” Св. Климент Охридски” дисертация д-р:Цветелин Симов, 2020
  • Ирина Колева, Психолого-педагогическая подготовка будущих специалистов к формированию готовности старшеклассников к исследовательской деятельности, КНПУ  им. Абая , Алма – Ати., Р.Казахстан дисертация д-р:Курманбаева Маншук, 2020
  • Ирина Колева, Енопсихологически модел на рефлексивна картина за квалификация на учителя, дисертация д-р:Анелия Андреева, 2017
  • Ирина Колева, Рефлексивен модел на учителя за социокултурна компетентност, дисертация д-р:Петър Зарев,  2017
  • Ирина Колева, Етнопссихологически аспекти на социално – образователните функции на Фейсбук у нас / 2008-2013/ , дисертация д-р:Георги Богданов, 2016
  • Ирина Колева, Рефлексивна педагогическа технология на развлечението, СУ ” Св. Климент Охридски” дисертация д-р:Галина Благомилова, 2013
  • Ирина Колева, Рефлексивна педагогическа технология по правата на детето., СУ ” Св. Климент Охридски” дисертация д-р:Мирена Попова, 2013

Учебни дисциплини

Научно ръководство на докторанти

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар