Исторически факултет

Праистория
Щ

проф. д-р Красимир Лещаков

Проф. д-р Красимир Лещаков е преподавател в Историческия факултет на Софийски унивеститет „Свети Климент Охридски”. Автор е на множество научни трудове в областта на късния неолит и ранната бронзова епоха. Многократен научен ръководител на археологически проучвания.
Електронна поща:
Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София
Научни интереси:
Късния енеолит, Ранната бронзова епоха, Археологията в Югоизточна Европа
 • Биографични данни
  • Роден на 27.02.1957 г. в Нова Загора.
  • 1983 г. завършва висше образование в СУ „Св. Климент
   Охридски” със специалност История, с втора специалност Философия и
   специализация по Археология
  • 1986 г. получава образователната и научна степен „доктор” с
   тема на дисертация „Класификация и типология на керамиката от
   РБЕ в Югоизточна България“
  • 1997 г. получава научното звание „доцент“ в катедра
   Археология“, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски” с хабилитационен
   труд по тема “Сравнителна стратиграфия на селищните могили в
   Югоизточна България“
 • Специализации
  • Лондонски университет
  • Университет на Саарланд
  • Хайделбергски университет
 • Теренна изследователска дейност

  Научен ръководител на археологическите проучвания на:

  • Обект от късната бронзова – ранната желязна епоха Семера до Доситеево (1996-1999)
  • Обект от бронзовата епоха до Черна гора (19972000)
  • Раннонеолитен обект до Ябълково (2000-2012)
  • Енеолитен обект Дана бунар-1 до Любимец (2000-2002, 2005)
  • Къснонеолитен обект Крушака до Вратица (2004-2005)
  • Селищна могила Сокол (от 2004)
  • Експедиции в Сакар, Източните Родопи и Тракийската низина
 • Научни проекти
  • Красимир Лещаков, АРХЕОЛОГИЧЕСКОTO ПРОУЧВАНЕ НА С.М. ХИМИТЛИЯТА ПРИ С. СОКОЛ, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПРЕЗ 2021 Г. , Ръководител, Министерство на културата, Номер на договора:Договор РД 11-00-202/19.07.2021 г.
  • Красимир Лещаков, Първична обработка на керамика от спасителните разкопки на обект Градище (обект 88/1 по АМ Хемус) и подготовката им за публикация , Ръководител, НАИМ БАН
  • Красимир Лещаков, Сравнителен анализ на керамиката от Североизточна България и южната част на Българското Черноморие от началото на ранната бронзова епоха, Ръководител, , Номер на договора:Договор № 80-10-31 от 2021 г.
  • Красимир Лещаков, Керамика от ранния халколит, българо-немски разкопки в Драма, Ямболско, Член, DAAD
  • Красимир Лещаков, Общото и специфичното в керамиката от ранната бронзова епоха по Южното Българско Черноморие, Ръководител, СУ
  • Krassimir Leshtakov, Pottery Drama, Ръководител, DAAD
  • Красимир Лещаков, PLANTCULT: Identifying the food cultures of ancient Europe: an interdisciplinary investigation of plant ingredients, culinary transformation and evolution through time. ERC Consolidator Grant. , Член
  • Красимир Лещаков, Артефакти и суровини от раннобронзова Тракия. II. Интердисциплинарно изследване на керамика и находки от с. м. Нова Загора и с. м. Гълъбово. , Ръководител
  • Красимир Лещаков, Социални измерения на технологията на керамичното производство през праисторията в Югоизточна България през VI-II хил. пр. Хр., Ръководител
  • Красимир Лещаков, Артефакти и суровини от раннобронзова Тракия. I. Интердисциплинарно изследване на находки от светилището Черна гора 1, Чирпанско, Ръководител
  • Krassimir Leshtakov, Foodways: Nutrition and Culture in Early Neolithic Europe”, Член, Heidelberg University
  • Красимир Лещаков, Bridging the Gaps in Tree-ring Records: Creating a high-resolution dendrochronological network for South-Eastern Europe for dating of historical objects and evaluation of regional climate patterns, Член, National Geographic
  • Красимир Лещаков, Неолитизацията по р. Марица и Източните Балкани, Ръководител, Финансиран по Договор № 1305 с МОН
 • Участие в международни симпозиуми
  • Structures en creux pré et protohistoriques Дижон, Франция 2006
  • Ancestral Landscapes: Burial Mounds in the Copper and Bronze Ages (Central and Eastern Europe Balkans
   Adriatic
   Aegean, 4th2nd millennium BC) Удине, Италия 2008
  • Greeks and Thracians along the coast and in the Hinterland of Thrace during the years before
   and after the great colonization
   Тасос, Гърция 2009
  • Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development, and Interregional Contacts Тюбинген, 2009
  • Minoantype sanctuaries in the Eastern Balkans during the Middle Bronze Age?
   Evidence from the site of Tatul
   Хайделберг 2014
  • They Came from Upper Thrace”: Reconsideration of the Ideas about the Origin of the Chalcolithic Culture
   along the Bulgarian
   Black Sea Coast” Истанбул 2014
  • Diet and mobility: were the LBA inhabitants in the East Balkans semisedentary? Хайделберг 2015
 • Участие в конференции
  • Секционен доклад, K. Leshtakov, For the characteristics of latest group of building horizons from the tell Yunatsite
  • Секционен доклад, Красимир Лещаков, ВТОРОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ ПРЕДИ ХРИСТА В ТРАКИЯ – ВРЕМЕНА НА ДРАМАТИЧНИ ПРОМЕНИ ИЛИ КОНТИНУИТЕТ
  • Секционен доклад, Красимир Лещаков, Galabovo: ODD THINGS – ORDINARY THINGS
  • Секционен доклад, K. Leshtakov, Bronze Age fluctuations in the Eastern Balkans: old theories and new evidence
  • Секционен доклад, Красимир Лещаков, Ditches and memory: Thracian enclosures in the course of time and across the times
  • Секционен доклад, Красимир Лещаков, Трако-минойски паралели: не отиваме ли твърде залеч? Тракийски планински светища.
  • Секционен доклад, Красимир Лещаков, Diet and mobility: were the LBA inhabitants in the East Balkans semi-sedentary?
  • Секционен доклад, Красимир Лещаков, Minoan-type sanctuaries in the Eastern Balkans during the Middle Bronze Age? Evidence from the site of Tatul
  • Секционен доклад, Красимир Лещаков, Bronze Age Peak Sanctuaries in Mountain Thrace and question about their origin
  • Секционен доклад, Красимир Лещаков, They came from Thrace: reconsideration of the ideas about the origin of the Chalcolithic culture along Bulgarian Black sea coast
  • Секционен доклад, Красимир Лещаков, New evidence on the archaeological culture of Eastern Bulgaria during the Bronze Age
  • Секционен доклад, Красимир Лещаков, Bronze Age Mortuary Practices in Thrace: a Prelude for Studying Long-span Traditions
  • Секционен доклад, Красимир Лещаков, New Evidence on the LBA Mortuary Practices in South Bulgaria
 • Участие в редколегия
  • Красимир Лещаков, И. Панайотов, Б. Борисов, Ст. Александров, Р. Георгиева, Участие в редколегия
 • Избрани публикации

  Глава от книга

  • K. Leshtakov, Chapter I. Introduction. Structure of the field work. Documentation and archive. In: Yabalkovo, vol. 1, 25-50., ISBN:ISBN 978-619-90348-1-1, ATExplicatus&Sofia University publ. house, Sofia, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • K. Leshtakov, Chapter IX. The Early Neolithic pottery from Yabalkovo. An interim report. In: Yabalkovo vol. 1, 305-340. , ISBN:ISBN 978-619-90348-1-1, ATExplicatus&Sofia University publ. house, Sofia, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • K. Leshtakov, Chapter V. Cultural environment of Early Neolithic Yabalkovo. In: Yabalkovo vol. 1, 79-118., ISBN:ISBN 978-619-90348-1-1, ATExplicatus&Sofia University publ. house, Sofia, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • K. Leshtakov, Chapter VI. Chronicles of the excavations. In: Yabalkovo vol. 1, 119-216., ISBN:ISBN 978-619-90348-1-1, ATExplicatus&Sofia University publ. house, Sofia, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • V. Petrova, K. Leshtakov, Chapter X. 1. Small finds. Introduction. In: Yabalkovo vol. 1, 341-352., ISBN:ISBN 978-619-90348-1-1, ATExplicatus, Sofia, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • V. Petrova, K. Leshtakov, Chapter XVI. 1. Ditch from the Early Bronze age 3. Sector North. In: Yabalkovo vol. 1, 453-462., ISBN:ISBN 978-619-90348-1-1, ATExplicatus&Sofia University publ. house, Sofia, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • K. Leshtakov, M. Tonkova, G. Mavrov, Chapter XVI. 2. Bronze lion figurine from a LIA pit, Sector North. In: Yabalkovo vol. 1, 463-468., ISBN:ISBN 978-619-90348-1-1, ATExplicatus&Sofia University publ. house, Sofia, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени

  Статия в поредица

  • M. SEMMOTO, T. KANNARI, T. SHIBATA, H. KAMURO, K. Leshtakov, PETROGRAPHIC AND CHEMICAL CHARACTERIZATION OF EARLY BRONZE AGE POTTERY FROM SOKOL-HIMITLIYATA IN NOVA ZAGORA REGION: AN INTERIM REPORT, STUDIA ARCHAEOLOGICA UNIVERSITATIS SERDICENSIS, issue:6, Publisher:Sofia University, 2018, pages:153-168, ISSN (print):ISSN 1312-7284, International
  • К. Лещаков, ЗА АБСОЛЮТНАТА ХРОНОЛОГИЯ НА РАННИЯ ТАТУЛ, STUDIA ARCHAEOLOGICA UNIVERSITATIS SERDICENSIS, том: STEPHANOS ARCHAEOLOGICOS AD 80 ANNUM PROFESSORIS LUDMILI GETOV, брой:SAUS Supplementum VI, редактор/и:Иван Вълчев, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:9-17, ISSN (print):ISSN 1312-7284, doi:1312-7284, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Krassimir P. Leshtakov, Klassifikation und Chronologie der mittelbronzezeitlichen Keramik aus Gălăbovo (Südostbulgarien) im Vergleich zu anatolischen Siedlungsfunden. Teil 1 , SAUS , брой:5, издателство:Издателство на СУ, 2016, стр.:5-115, ISSN (print):ISSN 1312-7284
  • К. Лещаков, Г. Кацаров, Т. Кънчева-Русева, В. Петрова, Н. Тодорова, Археологически разкопки на селищната могила Химитлията в землището на с. Сокол, Новозагорско, през 2008 г., Археологически Открития и Разкопки, том:Археологически Открития и Разкопки през 2008 г., редактор/и:Д. Гергова, издателство:Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2009, стр.:99-103, ISSN (print):ISSN 1313-0889
  • К. Лещаков, Н. Тодорова, В. Петрова, Г. Кацаров, Р. Златева, Н. Спасов, Спасителни разкопки на раннонеолитното селище Ябълково по трасето на АМ „Марица“ през 2008 г. , Археологически Открития и Разкопки, том:Археологически Открития и Разкопки през 2008 г., редактор/и:Д. Гергова, издателство:Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2009, стр.:57-62, ISSN (print):ISSN 1313-0889
  • К. Лещаков, Г. Кацаров, Н. Тодорова, В. Петрова, Археологически разкопки на селищната могила „Химитлията” в землището на с. Сокол, община Нова Загора, Археологически Открития и Разкопки, том:Археологически Открития и Разкопки през 2007 г., редактор/и:Д. Гергова, издателство:Фабер, 2008, стр.:111-114, ISSN (print):ISSN 1313-0889
  • К. Лещаков, В. Петрова, Н. Тодорова, И. Борисова, Г. Кацаров, Н. Спасов, Р. Златева, Спасителни разкопки на обект Ябълково – Праисторическо селище: Сектори Югозапад и Север в района на строеж на ЖП-линия Пловдив-Свиленград и АМ „Марица, Археологически Открития и Разкопки, том:Археологически Открития и Разкопки през 2007 г., редактор/и:Д. Гергова, издателство:Фабер, 2008, стр.:38-42, ISSN (print):ISSN 1313-0889
  • K. Leshtakov, Eastern Balkans in the System of Aegean Economy in the LBA. Ox-hide and Bun-ingots in Bulgarian Lands, Aegeaum, брой:27, издателство:Universite de Liege, 2007, стр.:447-458, ISBN:D-2027 0480 6, Ref
  • К. Лещаков, Керамика с белези на прехода от КБЕ към РЖЕ по данни от последните разкопки на Перперикон., Известия на Старозагорския исторически музей, том:Древна и модерна Тракия. Юбилеен сборник с доклади и съобщения от научна конференция с международно участие, посветена на 70-годишнината на ст.н.с. д-р Христо Буюклиев, брой:2, редактор/и:М. Тачева, издателство:ИК КОТА, 2007, стр.:88-99, ISSN (online):ISBN 978-954-305-223-3
  • К. Лещаков, Н. Тодорова, В. Петрова, Е. Ангелова, М. Славова, Спасителни разкопки на обект Дана Бунар I до гр. Любимец, Археологически Открития и Разкопки, том:Археологически Открития и Разкопки през 2006 г., редактор/и:Хр. Попов, издателство:Фабер, 2007, стр.:39-41, ISSN (print):ISSN 1313-0889
  • К. Лещаков, Археологически разкопки на праисторическото селище до с. Ябълково, Димитровградско. Ранен неолит, Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград., брой:1, 2006, стр.:166-204, ISBN:SBN-10: 954-775-606-0 ISBN-13: 978-954-775-606-9, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • К. Лещаков, Бронзовата епоха в Тракия, ГСУ-ИФ, Археология, брой:3, 2006, стр.:141-216, ISSN (print):ISSN 1310-6090
  • К. Лещаков, Н. Тодорова, В. Петрова, Основни данни за раннонеолитната керамика от разкопките в Ябълково, Известия на РИМ Хасково, брой:3, издателство:Издателство КОТА, 2006, стр.:9-29, ISSN (print):ISSN 1312-4102
  • К. Лещаков, Проект “Неолитизацията по поречието на Марица и на Балканския полуостров, ГСУ ИФ, Специалност Археология, брой:3, 2006, стр.:281-287, ISSN (print):ISSN 1310-6090, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • К. Лещаков, Н. Теодосиев, Два тракийски глинени олтара с обредни сцени, ГСУ ИФ, Специалност Археология, брой:1, издателство:СУ Св. Климент Охридски, 2005, стр.:59-78, ISSN (print):ISSN 1310-6090
  • К. Лещаков, Относителна хронология на пласта от бронзовата епоха в селищна могила Казанлък, SAUS, Supl., том:Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov, брой:4, 2005, стр.:442-454, ISSN (print):ISSN 1312-7284
  • К. Лещаков, Разкопки на Гуджова могила до с. Мъдрец, Гълъбовска община през 1993., ГСУ-ИФ, Спец. Археология, брой:1, 2005, стр.:195-202, ISSN (print):ISSN 1310-6090
  • K. Leshtakov, The Thracian Settlement at Assara (Constantia) near Simeonovgrad, ulletin of the Museum of History Khaskovo, брой:2, редактор/и:K. Leshtakov, издателство:Typographica publ. house, Sofia, 2004, стр.:33-86, ISSN (print):ISSN 1312-4102
  • К. Лещаков, За произхода на тракийските главнярници, Studia Archaeologica, Suppl., брой:1, издателство:СУ Св. Климент Охридски, 2003, стр.:67-86, ISSN (print):ISSN 1312-7284
  • К. Лещаков, П. Калчев, С. Саватинов, Н. Тодорова, К. Костова, В. Петрова, Спасителни разкопки на светилището “Черна гора 1”. Предварителни резултати, Годишник на Музея в Стара Загора, брой:1, редактор/и:В. Николов, издателство:Тракийски свят АД, 2002, стр.:19-44, ISBN:ISBN 954-9848-06-9
  • K. Leshtakov, New data for the Karanovo III-IV sites in the Maritsa valley and the western Sakar region, Karanovo, Bd. III. Beiträge zum Neolithikum in Südosteuropa.Salzburg-Sofia 1999, брой:III, редактор/и:St. Hiller u. V. Nikolov, издателство:Phoibos Ferlag Wien, 1999, стр.:141-155, ISSN (print):ISBN 3-901232-58-3, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • К. Лещаков, Б. Борисов, Надгробна могила ІV от ранната бронзова епоха в землището на село Голяма Детелина, община Раднево, Марица-изток. Археологически проучвания, брой:3, редактор/и:И. Панайотов, Р. Георгиева, К. Лещаков и др., 1995, стр.:9-33, ISBN:ISBN 954-90117-1-2
  • К. Лещаков, Хронология и културна принадлежност на ранните гробове от могилния некропол при с. Долно Сахране, Казанлъшко., ГСУ-ИФ, Спец. Археология, брой:1, издателство:СУ Св. Климент Охридски, 1995, стр.:51-58, ISSN (print):ISSN 1310-6090
  • K. Leshtakov, Detachment of the EBA Ceramics along the South Bulgarien Black Sea Coast. I: Urdoviza E.B.A. Pottery, Thracia Pontica, редактор/и:A. Fol, 1994, стр.:23-38
  • K. Leshtakov, Die mittelbronzezeitliche Besiedlung des Siedlunghügels von Gălăbovo in Südostbulgarien (Nach dem Stand der Ausgrabungen 1988 – 1989), SASTUMA, брой:2, редактор/и:J. Lichardus, издателство:Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 1993, стр.:191-222, ISSN (print):ISSN 0942-7392, ISBN:ISBN 3/7749-2616-6
  • K. Leshtakov, L. Popov, Mikrosondenalayse der bronzezeitlichen Metalfunde aus Gălăbovo, SASTUMA, брой:2, редактор/и:J. Lichardus, издателство:Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 1993, ISSN (print):ISSN 0942-7392, ISBN:ISBN 3/7749-2616-6

  Статия в сборник (на конференция и др.)

  • K. Leshtakov, Some LBA Pyraunoi and Vessels with Internal Lugs from the Eastern Bulgaria., DIGGING IN THE PAST OF OLD EUROPE. Studies in Honor of Cristian Schuster at his 60th Anniversary. , editor/s:V. Sîrbu, A. Comşa and D. Hortopan, Publisher:Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2019, pages:173-188, ISBN:978-606-654-342-2, Ref
  • К. Лещаков, НА РИБОЛОВ В КЪСНИЯ НЕОЛИТ: ЗАЩО ЕДНА ГРУПА ОСОБЕНИ КЕРАМИЧНИ АРТЕФАКТИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ ДА НЕ СА ИЗОБРАЖЕНИЯ НА РИБИ?!, STUDIA IN HONOREM ILIAE ILIEV, редактор/и:Тодор Вълчев, 2019, стр.:19-33, ISSN (print):ISBN 978-954-615-185-8
  • К. Лещаков, Селищна могила Гълъбово, Злато и бронз. Метали, технологии и междурегионални контакти на територията на Източните Балкани през бронзовата епоха, редактор/и:Ст. Александров и др., издателство:НАИМ БАН, 2018, стр.:343-348, ISSN (print):ISBN 978-954-9472-60-8
  • К. Лещаков, Антропоморфни изображения върху къснобронзовата керамика от Източните Родопи (по данни от Перперикон и Татул)., Юбилейна научна конференция “50 години музейно дело в Източните Родопи” 17-18 Септември 2015 г. , издателство:Принт ООД, 2017, ISSN (online):ISBN 978-954-92458-10-3, doi:46 – 66
  • K. Leshtakov, Z. Tsirtsoni, Caesurae in the Bronze Age Chronology of Eastern Bulgaria, Der Shwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000–600 v. Chr.) Kulturelle Interferenzen in der zirkumpontischen Zone und Kontakte mit ihren Nachbargebieten, издателство:Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf, 2016, стр.:477-491, ISSN (print):ISSN 0723-1725, ISBN:ISBN 978-3-89646-599-3
  • K. Leshtakov, N. Todorova, V. Petrova, Late Chalcolithic Tatul, The Human Face of Radiocarbon. Reassessing Chronology in prehistoric Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC, редактор/и:Z. Tsirtsoni, издателство:Maison de l’Orient et de la Méditerranée. Lyon, 2016, стр.:187-207, ISSN (print):ISSN 1955-4982, ISBN:ISBN 978-2-35668-054-9
  • К. Лещаков, Р. Христова, Й. Михайлов, Некропол от късната бронзова епоха при с. Вратица, община Камено, Югоизточна България през ІІ-І хилядолетие пр. Хр., издателство:Книгоиздателство Зограф, Варна, 2010, стр.:22-37, ISBN:ISBN 978-954-15-0221-1, Ref
  • K. Leshtakov, The Second Millennium BC in the Northern Aegean and the Adjacent Balkan Lands: Main Dynamics of the Cultural Interaction, Greeks and Thracians. Acts of the International Symposium “Greeks and Thracians along the coast and in the Hinterland of Thrace during the years before and after the great colonization” Thasos, 26-27 September 2009, 2009, стр.:53-82, ISBN:ISBN 978-960-93-5461-5, Ref
  • K. Leshtakov, New Evidence on the LBA Mortuary Practices in South Bulgaria., Funeral rites, rituals and ceremonies from Prehistory to Antiquity, издателство:Funeral rites, rituals and ceremonies from Prehistory to Antiquity, 2008, стр.:69-82, ISBN:ISBN 978-975-8072-08-8
  • К. Лещаков, Филип Мачев, Ласло Клайн, Археологически и геоложки проучвания в землището на с. Пъдарци, община Кърджали, Praktika Epistomonike Ksinantehe, редактор/и:Dimos Souhpliou, издателство:Dimotiko-Paragoge, 2008, стр.:55-82, ISBN:изданието е без номер
  • К. Лещаков, М. Даскалов, Н. Козарев, Н. Тодорова, Спасителни археологически разкопки на къснобронзов обект в землището на с. Чепинци, община Рудозем, Рудозем и околностите му – археология, етнография и история, редактор/и:К. Пеева, Т. Марева, издателство:Инст. Балканистика, БАН; РИМ Смолян, 2008, стр.:16-39, ISBN:ISBN 978-954-92231-5-6 I SBN 978-954-91384-6-7
  • K. Leshtakov, Structure, Function and Interpretation of Cherna gora 1 enclosure in Upper Thrace (Southeast Bulgaria), Des trous … Structures en creux pre- et protohistoriques Actes du colloque de Dijon et Baume-les-Messieurs, 24-26 mars 2006 Direction, редактор/и:Marie-Chantal FRERE-SAUTOT, издателство:editions monique mergoil montagnac, 2006, стр.:405-430, ISSN (print):ISBN 2-907303 -98-8, Ref
  • К. Лещаков, М. Тонкова, Р. Миков, Археологически разкопки до с. Ябълково, Димитровградско през 2000-2003 г., Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2004 г., издателство:Фабер, 2006, стр.:22-37, ISBN:ISBN-10: 954-775-606-0 ISBN-13: 978-954-775-606-9
  • K. Leshtakov, Pottery with Incised and Channeled Ornamentation from the Early Neolithic Site at Yabalkovo in the Maritsa River Valley., Prehistoric Thrace. Proceedings of the International Symposium in Stara Zagora, 30.09 – 04.10.2003, редактор/и:V. Nikolov, K. Băčvarov, P. Kalchev, 2004, стр.:80-93, ISBN:ISBN 954-91587-1-3
  • K. Leshtakov, Stratigraphie und Datierung der Schicht aus der frühen Bronzezeit des Siedlungshügels Gudžova (Mădrec 1), Von Domica bis Drama. Gedenkschrift für Jan Lichardus, редактор/и:V. Nikolov u. K. Băčvarov, 2004, стр.:117-132, ISBN:ISBN 954-91587-2-1
  • K. Leshtakov, Bronze Age Graves at Debelt, Bourgas Region, Trans Europam. Beiträge zur Bronze- und Eisenzeit zwischen Atlantik und Altai. Festschrift für Margarita Primas., редактор/и:Biljana Schmid-Sikimić und Philippe Della Casa., издателство:Bonn : R. Habelt, 1995, стр.:39-44, ISBN:ISBN 3774926824
  • К. Лещаков, Цв. Попова, Надгробна могила II (Голямата могила) до село Голяма Детелина, община Раднево (част II), Марица-изток. Археологически проечвания. т. 3, редактор/и:И. Панайотов и др., 1995, стр.:65-86, ISBN:ISBN 954-90117-1-2
  • К. Лещаков, Опит за датиране на I-IV строителен хоризонт на селищната могила до с. Дядово – бронзова епоха, Експедиция Марица.изток. Археологически проучвания, редактор/и:Б. Борисов, издателство:Експедиция Марица-изток, 1994, стр.:95-103
  • Krassimir P. Leshtakov, The End of the Early Bronze Agw in Thrace, Actes du XIIIe Congr. Int. des SPP, редактор/и:J. Pavuk, издателство:Ins. Arch. de l’Academie Slovaque de Sc. a Nitra, 1993, стр.:556-560, ISBN:ISBN 80-88709-04-0

  Студия в научно списание

  • K. Leshtakov, Galabovo Pottery and a new synchronization for the Bronze Age in Upper Thrace with Anatolia, Anatolica, том:XXVIII, 2002, стр.:171-211, ISBN:ISSN: 0066-1554

  Студия в поредица

  • Krassimir Leshtakov, Philip Machev, Tsvetana Popova, Dian Vangelov, Viktoria Vangelova, Tanya Stoilkova, Vanya Petrova, Denitsa Ilieva, Nikolina Nikolova, Silvia Chavdarova, Social Dimensions of Technology of Ceramic Production in Southeast Bulgaria in 6th–2nd mill. BC , Interdisciplinary Studies / Интердисциплинарни изследвания, брой:26, редактор/и:Цветана Попова, издателство:Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките, 2019, стр.:33-106, ISSN (print):ISSN 0204-966X, ISSN (online):ISSN 2603-323, Ref, MSc
  • K. Leshtakov, KRUSHAKA EVIDENCE AND THE LATE NEOLITHIC PERIOD IN THE SOUTH BULGARIAN BLACK SEA LITTORAL, STUDIA ARCHAEOLOGICA UNIVERSITATIS SERDICENSIS, брой:6, издателство:Sofia University, 2018, стр.:5-99, ISSN (print):ISSN 1312-7284, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • K. Leshtakov, Bronze Age in Upper Thracian Plain (part 2), Tokai Shikagu , брой:45, 2011, стр.:63-70, ISSN (print):ISSN 0386-9016, Ref
  • K. Leshtakov, Bronze Age in Upper Thracian Plain (part 3)., Tokai Shikagu, брой:46, 2011, стр.:63-70, ISSN (print):ISSN 0386-9016, Ref
  • K. Leshtakov, Bronze Age in Upper Thracian Plain (part 1)., Tokai Shikagu , брой:44, 2010, стр.:139-166, ISSN (print):ISSN 0386-9016, Ref
  • K. Leshtakov, Some suggestions rеgarding the formation of the ‘Thracian religion’, RPRP, том:5, редактор/и:L. Nikolova, 2002, стр.:19-51, ISSN (print):ISSN 1310-8174, Ref
  • K. Leshtakov, T. Ruseva-Kancheva, S. Stoyanov, Prehistoric studies. Settlement sites, Maritsa-Iztok. Archaeological Research, брой:5, редактор/и:I. Panayoto et al., 2001, стр.:15-68, ISBN:ISBN 954-90117-1-4
  • K. Leshtakov, The Pottery from Maltepe near Ognyanovo (Characteristics, Chronology, and Interrelations), BAR, том:Technology, Style and Society. Contributions to the Innovations between the Alps and the Black Sea in Prehistory, брой:854, издателство:Oxford, 2000, стр.:241-272, ISBN:ISBN-13: 978-1841711362 ISBN-10: 1841711365, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • К. Лещаков, Изследвания върху бронзовата епоха в Тракия. I. Сравнителна стратиграфия на селищните могили през РБЕ в Югоизточна България, ГСУ ИФ, брой:84-85 (1992), редактор/и:Г. Бакалов и др., издателство:Изд. СУ”Св. Климент Охридски”, 1999, стр.:6-116, ISSN (print):ISSN 2040-4005
  • К. Лещаков, Раннобронзови съдове от обекти в Новозагорския район. – В: Археологически проучвания в Новозагорско, Археологически проучвания в Новозагорско, брой:1, редактор/и:И. Йорданов, издателство:Гео прес, София, 1999, стр.:57-90
  • K. Leshtakov, Preliminary Report on the Dervishov Odzhak Rescue Excavations, 1993, Maritsa Project, брой:1, редактор/и:K. Leshtakov, издателство:Roads Publishers Ltd., Sofia, 1997, стр.:75-146, ISSN (print):ISSN 1311-039X, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • K. Leshtakov, Rescue archaeological excavations at the Luda reka site, 1993, Maritsa Project, брой:1, редактор/и:K. Leshtakov, издателство:Roads Publishers Ltd., Sofia, 1997, стр.:55-76, ISSN (print):ISSN 1311-039X, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • K. Leshtakov, Tsiganova mogila. Salvage excavations, 1993, Maritsa Project, брой:1, редактор/и:K. Leshtakov, издателство:Roads Publishers Ltd., Sofia, 1997, стр.:15-28, ISSN (print):ISSN 1311-039X, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • K. Leshtakov, Trade Centres in the Early Bronze Age III and Middle Bronze Age in Upper Thrace (On the Interpretation of Baa dere – Constantia – Galabovo), RPRP, брой:1, Part 2, редактор/и:L. Nikolova, 1996, стр.:239-287
  • К. Лещаков, И. Панайотов, Ст. Александров, И. Змейкова, Цв. Попова, Т. Стефанова, Селищна могила Гълъбово – халколитна, ранна и средна бронзова епоха, Марица-изток. Археологически проучвания, брой:1, редактор/и:И. Панайотов, К. Лещаков, Р. Георгиева и Б. Борисов, 1991, стр.:139-204

  Студия в сборник (на конференция и др.)

  • K. Leshtakov, Galabovo: Ordinary Things — Odd Things, “Galabovo in Southeast Europe and Beyond.” “Cultural Interactions during” “the 3rd-2nd Millennium BC.” “Proceedings of the International Conference” “24-27 October 2018 in the Town of Galabovo”, editor/s:Krassimir Leshtakov & Mila Andonova, Publisher:St. Kliment Ohridski University Press, 2021, pages:12-69, ISSN (print):ISBN 978-954-07-5313-3, ISSN (online):ISBN 978-954-07-5314-0
  • K. Leshtakov, Bronze Age Mortuary Practices in the LBA Thrace: A prelude for studying the long-span traditions., Proceedings of the International Conference ANCESTRAL LANDSCAPES: BURIAL MOUNDS IN THE COPPER AND BRONZE AGES (Central and Eastern Europe – Balkans – Adriatic – Aegean, 4th-2nd millennium BC) Udine, May 15th-18th 2008, издателство:Archéorient (UMR 5133 du CNRS, Lyon) Université Lumière-Lyon 2, 2010, ISBN:ISBN 978-2-35668-022-8, Ref
  • K. Leshtakov, The EBA horizon of the fluted pottery in South Bulgaria. Some problems of the interpretation, Cernavoda III – Boleraz, редактор/и:P. Roman und S. Diamandi , 2001, стр.:165-166, ISBN:ISBN 973-8155-03-7, в сътрудничество с чуждестранни учени
 • Академични длъжности
  • 1987 г. става асистент в катедра “Археология” на Софийски унивестите “Свети Климент Охридски”
  • Член и основател на Европейската асоциация на археолозите
  • Членкореспондент на Немския Археологически институт
  • Изнасял лекции в университетите в Саарбрюкен и Хайделберг (Германия), Измир (Турция) и Залцбург (Австрия)
 • Научно ръководство на докторанти
  • Красимир Лещаков, Характеристика на керамичния комплекс от ранната бронзова епоха в южната част на Българското Черноморие , СУ, ИФ, Археология дисертация д-р:Христина Василева, 2020
  • Красимир Лещаков, Ювелирно производство в Южна Тракия и Егея през Ранната Бронзова Епоха, СУ, ИФ, катедра Археология дисертация д-р:Жени Каменова Василева, 2016
  • Красимир Лещаков, Класификация на накитите от халколита в днешните български земи – ареала на културата Коджадермен-Гумелница-Караново VІ, СУ, ИФ, Катедпа Археология дисертация д-р:Татяна Русева-Кънчева, 2016
  • Красимир Лещаков, ОГЛАДЕНИ КАМЕННИ СЕЧИВА ОТ ГОРНОТРАКИЙСКАТА НИЗИНА ПРЕЗ КЪСНИЯ НЕОЛИТ /ТИПОЛОГИЯ, ХРОНОЛОГИЯ И РЕГИОНАЛНИ СПЕЦИФИКИ/, СУ, ИФ, Катедра Археология дисертация д-р:ИЛИЯ ИЛИЕВ ХАДЖИПЕТКОВ, 2014
  • Красимир Лещаков, ПРЕДАЧЕСТВО И ТЪКАЧЕСТВО В СЕВЕРНОБАЛКАНСКАТА ОБЛАСТ ПРЕЗ БРОНЗОВАТА И РАННОЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА (III-ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА I ХИЛЯДОЛЕТИЕ ПР. ХР.), СУ, ИФ, Катедра Археология дисертация д-р:Ваня Николова Петрова, 2011
  • Красимир Лещаков, Типология и хронология на каменните бойни брадви от бронзовата епоха в днешните български земи , СУ, ИФ, Катедра Археология дисертация д-р:МАРТИН ВЕНЕЛИНОВ НИКОЛОВ, 2011
  • Красимир Лещаков, СВЕЩЕНИ МЕСТА И РИТУАЛНИ СТРУКТУРИ ОТ БРОНЗОВАТА ЕПОХА В ДРЕВНА ТРАКИЯ (ІІІ-ІІ хил. пр.Хр.). ТИПОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМИ НА ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА, СУ, ИФ, Катедра Археология дисертация д-р:КРИСТИНА ДИМИТРОВА КОСТОВ, 2006

Научно ръководство на докторанти

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар