Исторически факултет

Методика на обучението по история
Щ

проф. д-р Тодор Мишев

Професор Тодор Мишев е преподавател по Методика на обучението по история. Научните му интереси са в областта на Терминология и понятия в учебниците по история, историческа география и методика на обучението по история.
Електронна поща:
Телефон:

0887 978 520

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София
Научни интереси:
Терминология и понятия в учебниците по история, историческа география, методика на обучението по история
 • Биографични данни
  • 1986 г. – завършва ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ квалификация : специалист историк и учител по
   история, със специализация по археология.
  • 1988 г. – става асистент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, катедра „История на БКП“.
  • 1990 г. – асистент по „Методика на обучението по история“ в катедра Архивистика и помощни исторически дисциплини
  • 1991 – 1997 г. – старши асистент
  • 1997-2005 г. – главен асистент
  • 1996 г. – защитава дисертация и придобива образователната и
   научна степен „доктор по история“ с темата : „Българската социалдемокрация във

   вътрешн
   ополитическия живот на България (19131915)“.
  • 2006 г. – доцент в катедра АПИД
  • 2015 г. – професор
 • Проекти
  • Тодор Мишев, Международен дидактически семинар „Общество, памет, образование“, Ръководител, , Номер на договора:27
 • Избрани публикации

  Книги

  • Мишев, Т., Дидактика на историята. Минало и съвремие , ISBN:978-619-194-010-3, София
  • Мишев, Т., Макове след гърма на победата и покрусата, ISBN:978-954-499-012-1, София
  • Мишев, Т., Историята – дидактика, методика, краезнание , ISBN:978-619-194-007-3 , София
  • Мишев, Т., Табакова, К., Историческо образование. Т. 1., ISBN:954-9971-33-3, София
  • Мишев, Т., Образование и култура в Сарафово (1913-2002), ISBN:954-91-083-7-6, София
  • Мишев, Т., Покрайнини в центъра на Балканите (Западните покрайнини 1990-1995), ISBN:954-91083-6-8, София
  • Мишев, Т., История на Сарафово 1913-2002 , ISBN:954-91082-2-8, София

  Статии в научни списания

  • Мишев, Т., Историческата география на Руско-турската освободителна война в българските учебници 187798-2017 г., Наука-образование-интелект, брой:11, 2018, стр.:15-20, ISSN (print):ISSN 1314-717 X=.
  • Мишев, Т., Балканските войни – медийни дискусии по въпроса за вината, Съвременна хуманитаристика, брой:2, 2010, стр.:34-39, ISSN (print):1313-9924
  • Мишев, Т., Образование между гората и гарата – училище „Петър Берон“, с. Реброво 1906-1946, Научни известия – Югозападен университет Неофит Рилски. Правно-исторически факултет, том:6, брой:1-2, 2010, стр.:337-347, ISSN (print):1312-6385
  • Мишев, Т., Дидактически проблеми на историческата география, Управление и образование, том:4, брой:3, 2008, стр.:263-267, ISBN:1312-6121
  • Мишев, Т., Обществено-политическата конюнктура в националното състезание по „Гражданско образование“ през 2007 г. (проекти за ученици от 1 до 12 клас)., Управление и образование, том:2, брой:3, 2007, стр.:38-43, ISSN (print):1312-6121
  • Мишев, Т., Глобализацията в изучаването на „Свят и личност“ в 12 клас, Управление и образование, брой:2, 2006, стр.:273-275, ISSN (print):1312-6121
  • Мишев, Т., Историческата география и туризмът при обучението по Родинознание в 3-4 клас, Управление и образование, брой:2, 2005, стр.:173-175, ISSN (print):1312-6121
  • Мишев, Т., Учебниците по история през 1990-1998 г. – от хаотичният до осмисленият преход, Ново училище, том:1, 1999
  • Mischev, T., Bulgaria and Serbia a Comparison of Social in the 1930 and the 1990, South East European Monitor, том:III, брой:3, 1996, стр.:55-63, ISSN (print):1023-2575
  • Мишев, Т., Българските социалдемократи и националния въпрос 1913-1915, Македонски преглед, брой:4, 1995, стр.:95-115, ISSN (print):0861-2277
  • Мишев, Т., Заемът с „Дисконто Гезелшафт“ и „Министерският портфейл“ на Димитър Благоев през 1914, Епохи, брой:2, 1994, стр.:68-75, ISSN (print):1310-2141
  • Мишев, Т., Табакова, К., Историческо съзнание, образователна система и функционирането на знанията в обществото , История, брой:4-5, 1994, ISSN (print):0861-3710
  • Мишев, Т., Към проблема за „филствата“ и „фобствата“ в България в навечерието на Първата световна война, Военноисторически сборник, брой:6, 1994, стр.:53-68, ISSN (print):0204-4080
  • Мишев, Т., Социалдемокрацията и етническите общности в България 1913-1915, История, брой:2, 1994, стр.:41-48, ISSN (print):0861-3710
  • Мишев, Т., Темата за революцията при политическите полемики в България през 1913-1914 г. , История, брой:4, 1993, стр.:56-64, ISSN (print):0861-3710
  • Мишев, Т., Понятията по националния въпрос при учениците от 6 клас, История, брой:5-6, 1992, стр.:53-59, ISSN (print):0861-3710
  • Мишев, Т., Терминологията на българските социалдемократи по националния въпрос 1913-1915, История, общество, философия , брой:4, 1991, стр.:40-46, ISSN (print):0861-2579

  Статии в сборници (на конференция и др.)

  • Мишев, Т., Унгария в българските учебници по история (1944-2019 г.), Общество, памет, образование (История и обществени нагласи). Т. 5. Сборник с доклади от летния национален дидактически семинар в Китен (24 – 28 юни 2018 г.). Научна редакция и съставителство К. С. Кръстев и Т. И. Мишев. София, , издателство:ИК „СТИЛУЕТ“ ЕООД, 2019, стр.:12-21, ISSN (print):978-619-194-049-3
  • Мишев, Т., Историята и географията на „външните“ български земи в училищните учебници (от края на XIX в. до 1944 г.) , Общество, памет, образование (История и обществени нагласи). Т. 4. Сборник с доклади от летния национален дидактически семинар в Китен (25 – 29 юни 2018 г.). Научна редакция и съставителство К. С. Кръстев и Т. И. Мишев. София, 2018, стр.:10-20, ISBN:978-619-194-038-7
  • Мишев, Т., Тодор Живков и „Възродителният процес“ в учебниците по история (край на ХХ-началото на ХХI век). , Културната памет във времето и пространството. С., , 2018, стр.:524-541, ISBN:978-954-07-4426-1
  • Мишев, Т., Имената на училищата и историческата памет на град Бургас, Понятия, ценности, промени. Историята – време и реалности. Т. 12. Варна, 2017, стр.:150-159, ISBN:978-619-00-0602-2
  • Мишев, Т., Първата световна война в учебниците по отечествознание, история и география (1919 – 1944 г.) , Общество, памет, образование (История и дидактически нагласи). Т. 3. Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 26 – 30 юни 2017. София , 2017, стр.:14-20, ISBN:978-619-194-031
  • Мишев, Т., Балканската историческа география в уроците за цар Самуил, , Посланията на история. Юбилеен сборник в чест на проф. Мария Радева. София, 2016, стр.:33-44, ISBN:978-954-07-4074-4
  • Мишев, Т., Войната през 1916 г. в учебниците по Отечествознание и история (1919-1944), Първата световна война и България през 1916 г. С., , 2016, стр.:211-219, ISBN:978-954-9348-82-8
  • Мишев, Т., Външната политика на цар Симеон в българските учебници по история (ХIX – XXI век) – понятия и историческа география, , Общество, памет, образование (История и дидактически нагласи). Т. 2. Сборник с доклади от летния семинар в Китен (27 юни – 1 юли 2016). София, 2016, стр.:17-33, ISBN:978-619-940-23-3
  • Мишев, Т., Външните българи в учебниците и възпитанието на учениците в учебниците до 1944 г. , Понятия, ценности, промени – историята, време и реалности. Т. 11. Варна , 2016, стр.:77-78
  • Мишев, Т., Другите етноси и религии в българските учебници (1879 – 1944), Хармония в различията. София , 2016, стр.:300-312, ISSN (print):2367-7899
  • Мишев, Т., Историята и историческата география на неосвободените български земи в учебниците – края на 19 век – 1944, География и приятели. София, 2016, стр.:703-713, ISBN:978-954-326-273-1
  • Мишев, Т., Историческата география в учебниците по „Отечественознание“- образователни и възпитателни аспекти , Общество, памет, образование (История и обществени нагласи). Т. 1. Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 25-30 юни 2015 г. София, 2015, стр.:33-41, ISBN:978-619-194-012-7
  • Мишев, Т., Историческата география в училищното историческо образование – тестове, задачи, упражнения, Известия на Съюза на учените. том 30. София, 2015, стр.:151-156, ISSN (print):1311-2864
  • Мишев, Т., Хипотетична история – България като победителка през 1913 г. , История, манипулации, обществени рефлексии. Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 16-20 юни 2014 г. София, 2014, стр.:30-44, ISSN (print):978-954-9462-98-2
  • Мишев, Т., Балканските войни в българските и балканските учебници по история. София, 100 години Балканска война, 100 години свобода за Родопите, 2013, стр.:311-357, ISBN:978-619-90046-2-3
  • Мишев, Т., Отечественият фронт и 9 септември 1944 г. в учебниците по история от втората половина на XX – началото на XXI век., История на Отечествения фронт/съюз в България. Т. 2. София, 2012, стр.:183-197, ISBN:978-954-07-3418-7
  • Мишев, Т., Сто години Тодор Живков – ученически спомени и студентски анализи. София, Празнично-юбилейната история, 2012, стр.:302-313, ISSN (print):978-954-9462-77-7
  • Мишев, Т., Тодор Живков в учебниците по история , Жив пред българската история. София , 2012, стр.:287-337, ISBN:978-954-499-010-7
  • Мишев, Т., Историческата алтернатива през 1945 г. – Германия като победителка, Взаимодействието теория, практика: ключови проблеми и решения. Т. 4. Бургас, Бургаски свободен университет, 2011, стр.:104-108, ISBN:978-954-9370-81-2
  • Мишев, Т., Църква и религия в учебниците по “гражданско учение 1878-1944”, Девети Светиниколаевски православни образователни четения. Бургас, издателство:Диамант, 2011, стр.:146-160, ISSN (print):1313-9541
  • Мишев, Т., „Трамваят на БСП“ и медийната употреба на историята през 2008 г. , Унинверситет, практика, професия. Б., , 2009, стр.:60-70, ISBN:978-954-8752-16-9
  • Мишев, Т., Българите в Молдова и Украйна в учебниците по история на България, Българите от Молдова и Украйна – език, литература, история, култура и образование. С., , 2009, стр.:227-233, ISBN:978-966-438-176-2
  • Мишев, Т., Историческата география в изпитната тема „Църковно-националната борба през Възраждането“, Седми „Светиниколаевски“ православни образователни четения. Б., , 2009, стр.:140-157, ISSN (print):1313-9541
  • Мишев, Т., Слагането на портретите и късането на страниците – училището в село Реброво (1944-1956), Историк със съдба на творец и преподавател. Т. 1. В. Търново,, 2009, стр.:243-251, ISBN:978-954-400-115-5
  • Мишев, Т., Атон (Света гора) и манастирите по българските земи в училищното историческо образование, Етнически и културни пространства на Балканите. Ч. 1. Минало – исторически ракурси. С., , 2008, стр.:754-776, ISBN:978-954-07-2713-4
  • Мишев, Т., Българското образование – условия за интеграция в ЕС , Приобщаване на българските граждани към Европейските културно-исторически ценности. С., , 2008, стр.:53-59, ISBN:978-954-494-948-8
  • Мишев, Т., Медийна история в системата на историческата дидактика, Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование. Б., , 2008, стр.:28-33, ISBN:978-954-9370-61-4
  • Мишев, Т., Поречието на р. Струма в учебниците по история и историко-географските представи на учениците, Краеведски публикации в литературния алманах „Струма“ (1982-2007). В.Т., , 2008, стр.:63-71, ISBN:978-954-350-067-3
  • Мишев, Т., Църквата и историческото краезнание в историко-географските представи на учениците от 12-ти клас, Шести „Светиниколаевски“ православни образователни четения. Б., , 2008, стр.:278-286, ISBN:978-954-731-361-3
  • Мишев, Т., Историческата география в националното състезание по „Гражданско образование“ през 2007 г. (проекти за възрастова група от 1 до 4 клас), Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. С.,, 2007, стр.:409-412, ISBN:978-954-8846-02-8
  • Мишев, Т., Историческата география в православното краезнание (тестове, задачи, упражнения), Пети „Светиниколаевски“ православни образователни четения. Б., , 2007, стр.:133-145, ISBN:978-954-731-354-5
  • Мишев, Т., Пространството на историята в обучението по „Свят и личност“ в 12 клас, Историкии. Т. 2. Ш., , 2007, стр.:866-888, ISBN:978-954-977-495-9
  • Мишев, Т., Социалната история и социалните реалности в преподаването на „Свят и личност“ в 12 клас (2002-2006), Социалната педагогика – история, теория, практика. С.,, 2007, стр.:315-319, ISBN:978-954-8641-15-9
  • Мишев, Т., Дидактико-понятийни интерпретации за началото на Втората световна война, Преломни времена. С., , 2006, стр.:41-49, ISBN:10: 954-07-2429-5
  • Мишев, Т., Историята в предучилищното възпитание на децата – регионални измерени в град Бургас (кв. Сарафово) – 1982-2002., Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. С., , 2006, стр.:109-113, ISBN:10: 954-8510-97-9
  • Мишев, Т., Македония в българо-сръбските дискусии за Западните покрайнини, Учител на учителите. С.,, 2006, стр.:238-244, ISBN:954-07-2271-3
  • Мишев, Т., Дидактически проблеми на кандидатстудентската тема по история – или сериозно за „бисерите“, Националното историческо образование. В. Търново , 2005, стр.:233-239, ISBN:954-775-447-5
  • Мишев, Т., Дидактическите преходи на историята – от училище към университет, от университет към обществено образование, Понятия, времена, промени. Историческото образование. Варна , 2005, стр.:157-168, ISBN:10: 954-760-100-8
  • Мишев, Т., Знанията на учениците за историческата география при обучението по Родинознание (Човекът и обществото в 3-4 клас), Осигуряване и оценяване на качеството на обучението. С.,, 2005, стр.:248-250
  • Мишев, Т., Опити за деидеологизация и демитологизация в учебниците по история след 1989 г., Черно море между Изтока и Запада: митове, идеология, история. С., , 2005, стр.:226-231, ISBN:954-715-254-8
  • Мишев, Т., Западните покрайнини в учебниците по история и учебните помагала, Иронията на историка. С.,, 2004, стр.:223-243, ISBN:954-07-1846-5
  • Мишев, Т., Българската социалдемокрация в политическото пространство през 1913-1914 г. – пътят от периферията до центъра и обратно, Периферията в историята. С., , 1996, стр.:48-58
  • Мишев, Т., Другият в час по история, Другият в историята. К., , 1996, стр.:165-174
  • Мишев, Т., Алтернатива ли са монархията и републиката в България през 19123-1914 г. , Алтернативата в историята. С., , 1995, стр.:185-197, ISBN:954-07-0092-2
  • Мишев, Т., Личността като виновник за националната катастрофа през 1913 в пропагандата на българските социалдемократи, Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята. София, 1995, стр.:73-81, ISBN:954-07-0092-2
  • Мишев, Т., Образователната конюнктура и историческото съзнание , Промените в историческото образование на съвременните поколения. София, 1993, стр.:137-197
  • Мишев, Т., Въпросът за простамболовизма и прорадославизма на българските социалдемократи 1913-1919, Проблеми на социалната история. Т. 1. София, 1991, стр.:95-115

  Учебници и помагала

  • Спасов, Л., Петков, П. Ст., Мишев, Т., Ангелов, В., Бенчева, К., История и цивилизации 10. клас. Стара Загора, 2019, ISBN: 978-954-651-310-6, ИК “Домино”, Стара Загора
  • Матанов, Х., Колев, В. , Маринова-Христиди, Р. , Мишев, Т., История и цивилизации за 7. клас, ISBN:978-619-215-205-5, ISBN:978-619-215-205-5, ИК “Анубис”, София, Рецензирано
  • Х. Матанов, В. Колев, Р. Маринова-Христиди, Мишев, Т., История и цивилизации за 7 клас (Книга за учителя), ISBN:978-619-215-242-0, София
  • Мишев, Т., Мишева, К., Учебна тетрадка за 7 клас (История и цивилизации), ISBN:978-619-215-274-1
  • Мишев, Т., К. Михайлова, История и цивилизация за 11 клас. С. 2005 г. (тестове, задачи, упражнения), ISBN:957-771-112-1
  • Андреев, Й., Стателова, Е., Мутафова, К., Петков, П., Ст., Мишев, Т., История и цивилизация 11. клас. Задължителна и профилирана подготовка, ISBN:954-771-042-7, , ISBN:954-771-042-7, ИК “Кръгозор”, София, Рецензирано
 • Участие в научни конференции
  • Секционен доклад, Тодор Мишев, Унгария в българските учебници по история (1944 – 2019 г.)
  • Секционен доклад, Тодор Мишев, Историческата география в уроците за Първата световна война (края на XIX – началото на XXI в.)
  • Секционен доклад, Тодор Мишев, Първата световна война в учебниците по отечествознание, история и география (1919 – 1944)
  • Секционен доклад, Мишев, Т., Външните българи в учебниците и възпитанието на учениците в учебниците до 1944 г.
  • Секционен доклад, Мишев, Т., Другите етноси и религии в българските учебници (1879 – 1944)
  • Секционен доклад, Мишев, Т., Външната политика на цар Симеон в българските учебници по история (ХIX-XXI век) – понятия и историческа география
  • Секционен доклад, Мишев, Т., Първата световна война и България през 1916 г.
  • Секционен доклад, Тодор Мишев, Понятия, времена, ценности в историческото познание.
  • Секционен доклад, Мишев, Т., Историческата география в учебниците по „Отечественознание“- образователни и възпитателни аспекти
  • Секционен доклад, Тодор Мишев, Образователни технологии
  • Секционен доклад, Мишев, Т. , Хипотетична история – България като победителка през 1913 г.
  • Секционен доклад, Тодор Мишев, България и Балканите
  • Секционен доклад, Тодор Мишев, Балканските войни в българските и балканските учебници по история
  • Секционен доклад, Мишев, Т., Тодор Живков в учебниците по история
  • Секционен доклад, Мишев, Т., Сто години Тодор Живков – ученически спомени и студентски анализи
  • Секционен доклад, Тодор Мишев, Отечествения фронт и 9 септември 1944 г. в учебниците по история от втората половина на XX – началото на XXI век

Учебни дисциплини

Научно ръководство на докторанти

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар