In Memoriam

Историография и философия в историческата наука

проф. д-р Тодор Попнеделев

(1957-2022)
Проф. д-р Тодор Попнеделев бе преподавател по Българска историография и философия в историческата наука към катедра История на България в Историческия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Декан на Историческия факултет в периода 2015-2019г.
Научни интереси:
Историография, философия
Електронна поща:
 • Участие в редколегии
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция Общество и култура – Сравнителна етнология., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Кръгла маса “Българистика”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Кръгла маса “Дигитализация”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Кръгла маса “Златният век на цар Симеон: политика, религия и култура”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Кръгла маса “Кирилометодиевистика”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – пленарни доклади, Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция Българска литература “Българската литература в европейски и световен контекст”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция Българска литература “История на българската литература”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция История и археология “Българите през Средновековието”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция История и археология “Българските земи и българите,XV-XIX в.”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция История и археология “Българските земи през Античността”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция История и археология “Икономика”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция История и археология “Нова българска история”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция История и археология “Съвременна българска история”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция Общество и култура – Антропология. Социология. Културология. , Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция Общество и култура – Българска етнология, Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция Общество и култура – Българската диаспора, Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция Общество и култура – Български език “Българистиката в чужбина, преподаване на български език”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция Общество и култура – Български език “Диалектология”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция Общество и култура – Български език “История на българския език”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция Общество и култура – Български език “Съвременен български език. Сравнителни и съпоставителни изследвания”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция Общество и култура – Български език “Съвременен български език.Лексикология и лексикография”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция Общество и култура – Български език “Съвременен български език. Норма, комуникации,менталност”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, Трети международен конгрес по българистика – Секция Общество и култура – Български език “Съвременен български език.Фонетика и граматика”., Участие в редколегия
  • Тодор Попнеделев, списание “Минало”, Участие в редколегия
 • Проекти
  • Тодор Попнеделев, Културно-историческото наследство, национална памет и обществено развитие , Член, , Номер на договора:N ДО1 – 324/18.12.2019 г. с МОН
  • Тодор Попнеделев, „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“, „Квалификация на педагогическите специалисти“, към Министерство на образованието и науката , Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001
  • Тодор Попнеделев, Подкрепа за развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени , Член, ОП “Развитие на човешките ресурси”
  • Тодор Попнеделев, Университетски хуманитарен комплекс “Алма Матер”, Член, ОП “Развитие на човешките ресурси”
  • Тодор Попнеделев, SUDigital, Ръководител, Фонд научни изследвания на МОН, Номер на договора:Д002-141/ 15.12.2008
 • Избрани публикации

  Книги

  • Тодор Попнеделев, Костадин Грозев, Исторически факултет 1888–2008. Алманах (състав.), Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано
  • Костадин Грозев, Тодор Попнеделев, Модерният историк: въображение, информираност, поколения (състав.) , ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано

  Монографии

  • Тодор Попнеделев, Българското средновековие по страниците на Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет (1905 – 1945), ISBN:ISBN 978-954-07-5381-2, Университетско издателство, София
  • Тодор Попнеделев, Изграждането на проф. Васил Златарски като историк и преподавател, ISSN (online):, Анамнезис, София
  • Тодор Попнеделев, Списание “Исторически преглед” (1945-1948). Към марксисткото преустройство на историческата наука в България, ISBN:-10: 954-9445-05-4; -13:978-9445-05-3, Кооперация “ИФ-94”

  Статии в научни списания

  • Тодор Попнеделев, Един поглед върху развитието на българската историография през XX век (национална история) , Анамнеза, брой:3, 2021, стр.:1-15, ISSN (print):SSN 1312-9295
  • Тодор Попнеделев, Един поглед върху развитието на българската историография през XX век (национална история). Развитие на историческата наука от 1944 г. до края на XX век, Анамнеза, брой:4, 2021, стр.:1-20, ISSN (print):ISSN 1312-9295
  • Тодор Попнеделев, От „народна“ към „държавна“ история, Анамнеза, брой:2, 2021, стр.:1-14, ISSN (print):ISSN 1312-9295
  • Тодор Попнеделев, Тенденции в развитието на българската историография в края на XIX и началото на XX век, Минало, брой:2-3, 2021, стр.:79-96, ISSN (print):1310-3415
  • Тодор Попнеделев, Митовете в мисленето на историка, Път, брой:17, 2012, стр.:9-13, ISSN (print):1312-7233
  • Тодор Попнеделев, Университетът и държавността., История, брой:кн.4, 2009, стр.:55-58
  • Тодор Попнеделев, Един учебник по история, История, issue:4-5, 2004, pages:62-71, ISSN (print):0861-3710
  • Тодор Попнеделев, Националните ценности в работата на българските историци, История, брой:3-4, 2000, стр.:1-6, ISSN (print):0861-3710
  • Тодор Попнеделев, “Духът на Анали” за читателите на “Архив”, Архив бюлетин за гражданско образование по история , брой:3-4, 1997, стр.:93-95
  • Тодор Попнеделев, Към “История на Априлското въстание” от Димитър Страшимиров, История, брой:2, 1996, стр.:27-34, ISSN (print):0861-3710
  • Тодор Попнеделев, Проблеми на историческото познание в творчеството на Юрдан Трифонов, Известия на музеите в Северозападна България, том:т. 9, брой:4, 1996, стр.:30-44
  • Тодор Попнеделев, Историография и преподаването по българска история, История, брой:1, 1994, стр.:26-39, ISSN (print):0861-3710
  • Тодор Попнеделев, Негативизмът в съвременната българска историография, Минало, issue:3, 1994, pages:79-83, ISSN (print):1310-3415
  • Тодор Попнеделев, Петър Ников (1884-1938), Минало, issue:1, 1994, pages:69-86, ISSN (print):1310-3415
  • Тодор Попнеделев, Българското възраждане в ранните трудове на Васил Златарски, Векове, брой:3, 1990, стр.:55-63, ISSN (print):0324-0967
  • Тодор Попнеделев, Университетските лекционни курсове на проф. Васил Златарски, Векове, брой:2, 1989, стр.:48-57, ISSN (print):0324-0967

  Статии в сборници (на конференция и др.)

  • Тодор Попнеделев, Интервю с проф. д-р Евгения Калинова, Предизвикателството: “Съвременна българска история”, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2020, ISBN:978-954-07-4954-0
  • Тодор Попнеделев, Предговор на Сборник в памет на акад. Димитър Ангелов т. I Извън България, АГГEЛОS – Сборник в памет на акад. Димитър Ангелов т. I Извън България, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:10-15, ISBN:978-954-07-4391-2
  • Тодор Попнеделев, Интервю с проф. дин Иван Тютюнджиев, декан на ИФ на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, Годишник на исторически факултет на ВТУ “св.св. Кирил и Методий” 2017 т. 2., бр.1, 2017
  • Тодор Попнеделев, Историята трябва да провокира. , REALIA BYZANTINO-BALCANICA, издателство:Център за изслдване на българите Тангра ТанНакРа ИК, 2014, стр.:10-20, ISBN:978-954-378-118-8
  • Тодор Попнеделев, Истинската история се пише бавно и трудно., Българско средновековие: Общество, власт, история, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2013, стр.:31-42, ISBN:978-954-07-3464-4
  • Тодор Попнеделев, Няма нищо вечно., Средновековният българин и “другите”., Publisher:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2013, pages:1-15, ISBN:978-954-07-3454-5
  • Тодор Попнеделев, Митовете в мисленето на историка, История, митология, политика, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010, стр.:152-157, ISBN:978-954-07-3138-4
  • Тодор Попнеделев, Университетът и държавността, Трето българско царство 1879-1946, 2009, стр.:54-57
  • Тодор Попнеделев, Етнологът с обич към хората. Интервю с проф. Иваничка Георгиева, Света на човека. Сборник в чест на проф. дин Иваничка Георгиева, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008, стр.:26-32, ISBN:978-954-07-2715-8
  • Тодор Попнеделев, Интервю с проф. Мария Велева., История и историография. Сборник на проф. Мария Велева, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008, стр.:14-21, ISBN:978-954-07-2770-7
  • Тодор Попнеделев, Предговор, Проф. Михаил Арнаудов, История на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски” през първото му полустолетие 1888-1939, 2008, стр.:5-8, ISBN:978-954-07-2780-6
  • Тодор Попнеделев, Интервю с проф. дин Любомир Огнянов, Преломни времена. Юбилеен сборник в чест 65-годишнината на проф. Любомир Огняновта, 2006, стр.:15-24
  • Тодор Попнеделев, Валери Кацунов, Васил Златарски и университетските му лекциите за XIV и XV в., Васил Златарски България през XIV и XV век . Лекционен курс, издателство:”Изток – Запад” , 2005, стр.:5-13, ISBN:954-321-172-8
  • Тодор Попнеделев, “Съзнателно затъпяване и заблуда”, Държавността в история, издателство:Кооперация “ИФ-94”, 2001, стр.:112-126, ISBN:954-90589-3-Х
  • Тодор Попнеделев, Изборът ми е предрешен., Историкът, гражданин и учен. Сборник в чест на акад. Илчо Димитров, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2001, стр.:20-24, ISBN:954-07-15175-х
  • Тодор Попнеделев, Васил Гюзелев, Иван Илчев, Христо Матанов, Милчо Лалков, Валери Колев, Александър Богориди, Най-значимите личности на България, editor/s:Марко Семов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов, Publisher:Агенция “Прима”, 1999, pages:13-14, ISBN:954-9900-01-0
  • Тодор Попнеделев, Васил Гюзелев, Христо Матанов, Милчо Лалков, Валери Колев, Кочо Чистеменски, Най-значимите личности на България, редактор/и:Марко Семов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов, 1999, стр.:50-52, ISBN:954-9900-01-0
  • Тодор Попнеделев, Васил Гюзелев, Иван Илчев, Христо Матанов, Милчо Лалков, Валери Колев, Матей Преображенски – Миткалото, Най-значимите личности на България, редактор/и:Марко Семов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов, издателство:Агенция “Прима”, 1999, стр.:212-214, ISBN:954-9900-01-0
  • Тодор Попнеделев, Модерният историк през призмата на въображението, информираността и поколенията. “Историята не е самоцел”, Модерният историк въображение, информираност,поколения. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Андрей Пантев, издателство:ИК “Даниела Убенова”, 1999, стр.:382-387, ISBN:954-8155-76-1
  • Тодор Попнеделев, Мястото на историка в съвременното общество, История и митове, 1999, стр.:177-184
  • Тодор Попнеделев, Пътят на Васил Златарски към Софийския университет, Дарителите Евлоги и Христо Георгиеви, издателство:Лик, 1998, стр.:221-235, ISBN:954-607-176-5
  • Тодор Попнеделев, Две встъпителни лекции, Професор Петър Мутафчиев – познат и непознат, издателство:Кооперация “ИФ-94”, 1997, стр.:5-15, ISBN:954-9662-01-2

  Студии в научни списания

  • Тодор Попнеделев, Des Einfluss der “europaischen” positivistischen Historiographie auf die bulgarischen Historiker (1878 bis in die 1920 Jahre), Die Bulgaren und Europa von der Nationalen Wiedergeburt bis zur Gegenwart, 1999, pages:140-161, ISBN:954-430-674-9

  Студии в сборници

  • Тодор Попнеделев, д-р Владимир Станев, д-р Светослав Живков, Държавната политика към културното наследство в България 1878-1989 г. Нормативна база, институции, професионално образование., Законодателство и професионално развитие в областта на културното наследство. Историческа реконструкция и актуално състояние в Република България.. , издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2020, стр.:13-61, ISBN:978-954-07-4902-0
  • Тодор Попнеделев, За историята и историците в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Алманах на Исторически факултет 1888-2008, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008, стр.:11-57, ISBN:978-954-07-2757-8
  • Тодор Попнеделев, Die Rezeption von Geschichtswissen in Bulgarien 1878-1912, Offentlichkeit ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne, издателство:Peter lang Francfurt am Main-Berlin-Brixelles-New York-Oxford-Wien, 2003, стр.:249-265, ISBN:3-631-50737-2
  • Тодор Попнеделев, Предговор, Лекционни курсове на проф. Васил Златарски т.1, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1999, стр.:5-40, ISBN:954-07-0231-3 (Т.1)
  • Тодор Попнеделев, Историци – Университет – общество, Елит и общество, редактор/и:Тодор Попнеделев, издателство:ИК “Америка консулт”, 1998, стр.:70-84, ISBN:954-9736-02-4

  Учебни помагала

  • Тодор Попнеделев, Валери Колев, Веселин Янчев, Георги Якимов, История на България. Разширени планове за кандидатстудентски изпит по новата програма на СУ “Св. Климент Охридски”., ИК Регалия – 6 , София
 • Участие в научни конференции
  • Секционен доклад, Тодор Попнеделев, Славянската идея в българската историография в края на 40-те години на XX век
  • Секционен доклад, Тодор Попнеделев, Българската историография след 1944 г.
  • Секционен доклад, Тодор Попнеделев, Митовете в мисленето на историка
  • Присъствие, Тодор Попнеделев, Университетът и държавността
  • Секционен доклад, Тодор Попнеделев, “Съзнателно затъпяване и заблуда”
  • Секционен доклад, Тодор Попнеделев, Пътят на Васил Златарски към Софийския университет
  • Пленарен доклад, Тодор Попнеделев, Две встъпителни лекции
 • Заемани административни длъжности
  • Декан на Историческия факултет 2015-2019 г.
Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти

Календар

Календар