Исторически факултет

Нова българска история
Щ
Проф. д.и.н. Веселин Янчев е преподавател по Нова българска история. От 2015 г. е ръководител на катедра “История на България”. От 2019 г. е председател на Общото събрание на СУ “Св. Климент Охридски”.
Приемно време:

вторник 13.00-15.00 в каб. 33

Електронна поща:
Телефон:

(02) 9308/ 232

Адрес:
Исторически факултет
„Цар Освободител“ 15
1504 София
Научни интереси:
Социална и политическа история; ролята на българската армия за гарантиране на вътрешния ред и обществената сигурност; история на военните организации
 • Биографични данни
  • 1981 г. – средно образование – СПУ „В. Левски“ гр. М. Търново.
  • 1986 г. – магистър по история – Софийски университет „Св. Кл. Охридски”. Специализация „Нова и най-нова обща история”.
  • 1991 г. – доктор по история, докторска дисертация: „Възгледите на българската социалдемокрация за пътищата към властта 1891–1903 г.“
  • 1991-1993 г. – преподавател по история в 133 СОУ “А.С.Пушкин” – София
  • 1993-1999 г. – научен сътрудник I ст. по проблемите на военната политика до Втората световна война в Националния център по военна история/Институт за военна история към Министерството на отбраната/ГЩ
  • 1999 г. – асистент по Нова българска история в СУ “Св. Кл. Охридски”, катедра “История на България”
  • 1999 г. – старши асистент
  • 2001 г. – главен асистент
  • 2005 г. – доцент по Нова българска история
  • 2015 г. – професор по Нова българска история
  • 2022 г. – доктор на историческите науки
 • Административни длъжности
  • Председател на Общото събрание на СУ „Св. Кл. Охридски“ (от 2019)
  • Заместник-председател на Общото събрание на СУ „Св. Кл. Охридски“ (2015-2019)
  • Председател на Общото събрание на Историческия факултет (2011-2019)
  • Ръководител на Катедра „История на България“ (от 2015)
 • Участие в научни организации и редколегии
  • Член на редколегията на сп. „Минало”
  • Член на редколегията на Известия на Българското историческо дружество
  • Член на Управителния съвет на Българско историческо дружество
  • Заместник-председател на Управителния съвет на Международната асоциация по българистика
  • Член на Управителния съвет на Платформа АГОРА – активни граждански общности за развитие и алтернативи
  • Член на научното жури на фондация „Ценности“
 • Научни проекти

  Съдбата на вакъфските имоти в България (ФН10/14 от 17.12.2016) – ръководител

 • Избрани публикации

  Книга

  • Ст. Станчев, Н. Стоименов, И. Криворов, Д. Зафиров, В. Янчев, Т. Петров, Р. Николов, А. Прокопиев, Българската армия в Първата световна война. 1915-1918. , софия
  • В. Янчев, „Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Между войните и след тях. 1913–1915 и 1918–1923“. , софия
  • В. Янчев, Службите за охрана в България. От княза до президента. 1879–2013., софия
  • Веселин Янчев, Владимир Станев, Светослав Живков, Любомир Юруков, Войната такава, каквато беше. България в Първата Балканска война 1912-1913 г., ISBN:978-954-07-3413-2, Университетско издателство “”Св. Климент Охридски, София
  • Ст. Станчев, Н. Стоименов, И. Криворов, Д. Зафиров, В. Янчев, Т. Петров, Българската армия в Първата световна война. Т. І – септември 1915 – август 1916. , Sofia
  • Румяна Кушева, Веселин Янчев, Бистра Стоименова, Николина Цветкова, Милена Платникова, История без полюси. 44 работни листове за ученика за активно изучаване на история. , в сътрудничество с чуждестранни учени
  • В. Янчев, Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Българският опит 1878-1912.
  • Ivan Ilchev, Valeri Kolev, Veselin Yanchev, Bulgarian Parliament and Bulgarian Statehood. 125 Years National Assembly 1879-2005. , Sofia
  • Valery Kolev, Ivan Ilchev, Veselin Yanchev, Bulgarian Parliament and Bulgarian Statehood. 125 years National Assembly, 1879 – 2005., Sofia, Рецензирано
  • В. Янчев, Офицери без пагони. Съюзът на запасните офицери в България 1907-1945 г. , софия
  • В. Янчев, Н. Нешев, Из историята на Съюза на запасните офицери (1907-1944 г.) и СОСЗ в България., София

  Монография

  • Веселин Янчев, Офицери без пагони. Съюзът на запасните офицери в България 1907 – 1945. Статия в научно списание, БИ 93 ООД, София

  Статия в научно списание

  • Веселин Янчев, Кюстендилските събития от декември 1922 г., армията и земеделската власт, Известия на Историческия музей Кюстендил, том:ХХ, 2019, стр.:437-448
  • В. Янчев, Армията и войната на Стамболийски с “вътрешните врагове” (октомври 1919- март 1920 г.), Годишник на Софийския университет “Св. Климент охридски”. Исторически факултет, том:102, 2017, стр.:199-240
  • В. Янчев, Земеделската власт, армията и ВМРО (декември 1922 – януари 1923 г.), Македонски преглед, брой:4, 2016, стр.:51-80
  • Веселин Янчев, Обявяването на военно положение в България през 1914 г. , Военноисторически сборник, брой:1, 2016, стр.:37-45
  • В. Янчев, Армията и невъзможното вътрешно умиротворение (от примирието през 1918 г. до изборите през 1919 г.). , История, брой:3, 2015, стр.:276-298
  • В. Янчев, Въвличането на армията в конфликта между земеделската власт и ВМРО (1921 – ноември 1922 г.)., Македонски преглед, брой:3, 2015, стр.:63-80
  • В. Янчев, Революция, въстание, метеж или опит за държавен преврат? (събитията в България от септември октомври 1918 г.)., Минало, брой:1, 2015, стр.:52-72
  • В. Янчев, Синдромът „Офицерска лига“ и предизвикателството „Военен съюз“., Военноисторически сборник, брой:1, 2015, стр.:23-45
  • В. Янчев, Кимон Георгиев и Военният съюз. От строя до политиката., Годишник на Регионалния исторически музей Пазарджик., том:4, 2013, стр.:118-136
  • В. Янчев, Кимон Георгиев и Военният съюз. От строя до политиката., Военноисторически сборник, брой:3, 2013, стр.:115-133
  • В. Янчев, Вътрешните функции на армията в междувоенния период 1913–1915 г., Известия на държавните архиви, том:103-104, 2012, стр.:3-53
  • В. Янчев, Българските възгледи за същността и предназначението на войската. (От Освобождението до Първата световна война)., Военноисторически сборник, брой:1, 2009, стр.:22-24
  • В. Янчев, Княз Александър І и битката му с руските генерали. , История, брой:5-6, 2008, стр.:63-84
  • В. Янчев, Армията и разбойничеството в България от Освобождението до началото на ХХ век. , Годишник на Софийския университет. Исторически факултет, том:98-99, 2007, стр.:119-169
  • В. Янчев, Руската концепция за българската армия след Освобождението. , Минало, брой:3, 2005, стр.:57-61
  • В. Янчев, Съюзът на запасните офицери в България в следвоенните години 1918-1925 г., Известия на ИВИ-ГЩ и ВИНД, том:65, 2000, стр.:85-106
  • В. Янчев, Съюзът на запасните офицери в България в следвоенните години 1918-1925 г., Известия на ИВИ-ГЩ и ВИНД, том:64, 1999, стр.:179-205
  • В. Янчев, Социалното състояние на българската държава през 1913-1915 г. , Военноисторически сборник, брой:6, 1996
  • В. Янчев, Политическите партии в България и Първата световна война. Публикувана и на френски, английски и немски език , Български военен преглед, брой:извънреден брой, 1995, стр.:36-53
  • В. Янчев, Съюзът на запасните офицери в България – идеология и идейни конфликти 1907-1925 г. Публикувана и на френски, английски и немски език. , Български военен преглед, брой:извънреден брой, 1995, стр.:20-33
  • В. Янчев, Създаване и начална дейност на Съюза на запасните офицери в България 1907-1915 г., Военноисторически сборник, брой:3, 1994, стр.:179-193
  • В. Янчев, А. Николова, К. Сърпионова, Предизборните платформи на българските социалисти, Ново време, брой:9, 1991, стр.:8-19

  Статия в сборник (на конференция и др.)

  • Веселин Янчев, 1924 година, Не/Разказаните образи от един тефтер, редактор/и:проф. д-р Милена Георгиева, издателство:Фондация “Арс Милениум МММ”, 2021, стр.:89-107
  • Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, Предговор, Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2020, стр.:7-11
  • Веселин Янчев, Българската армия, Търновската конституция и княз Александър І , Модерният свят на българина. Търновската конституция от 1879 г. , редактор/и:М. Палангурски, Й. Гешева, В. Янчев , издателство:Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2019, стр.:83-98, ISBN:978-619-208-180-5
  • Веселин Янчев, Българската комунистическа партия – от еволюцията до революцията , Кюстендилски четения 23 (20017). Историята между революцията и еволюцията, редактор/и:В. Дебочички, Г. Николов, Св. Живков, М. Милчва, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:160-174, ISBN:978-954-07-4594-7
  • Веселин Янчев, Държавата и тайните военни организации (1914-1920), Държавната идея в модерната епоха, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:96-109
  • В. Янчев, Армията и невъзможното вътрешно омиротворение (от примирието 1918 г. до изборите през 1919 г.), Трети международен конгрес по българистика. 23-26 май 2013 г. София. Секция “История и археология”. Подсекция “Нова българска история”., издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2017, стр.:135-161
  • Веселин Янчев, Армия за вътрешна употреба. Българската армия след Първата световна война, Първата световна война. Век по-късно., 2016, стр.:310-324
  • Веселин Янчев, Българската армия в политиката на Руската империя., Империи, граници, политики (ХІХ – началото на ХХ в.)., 2016, стр.:235-266
  • В. Янчев, „Дълг“ и „Отечество“. Армията и превратът на 9 юни 1923 г. , Историята, която усмихва, 2014, стр.:136-167
  • В. Янчев, Търновската конституция и вътрешната сигурност. , 135 години от приемането на Търновската конституция. Сборник. Научна конференция, посветена на 135-ата годишнина на Търновската конституция., 2014, стр.:175-183
  • В. Янчев, Съюзът на запасните офицери в България в началото на Втората световна война., България и Европа през съвременната епоха. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. дин Димитър Сирков. , 2010, стр.:115-133
  • В. Янчев, Княз Александър І, армията и Русия. 1879-1885. , Третото Българско Царство. 1879-1946. Научна конференция. София, 12 май 2009 г. Сборник доклади, 2009, стр.:18-29
  • В. Янчев, Професионалният конспиратор Дамян Велчев., Български държавници 1944–1989. , 2009, стр.:23-38
  • В. Янчев, Апология на българската социалдемокрация (1891-1944 г.) , Изследвания по история на социализма в България. 1891-1944. Т.1, 2008, стр.:142-243
  • В. Янчев, Армията срещу селяните?! Събитията от 1900 г. , Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на професор Любомир Огнянов. , 2006, стр.:172-187
  • В. Янчев, Професионалният конспиратор Дамян Велчев., Български държавници. 1944–1989. , 2005, стр.:22-36
  • В. Янчев, Възникване на Солунския фронт. , Иронията на историка. Професор Милчо Лалков. , 2004, стр.:132-147
  • Veselin Jancev, Die Armee im öffentlichen Raum Bulgariens 1878-1912. , Harald Heppner, Roumiana Preshlenova (Hrsg). Öffentlichkeit ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne., издателство:Peter Lang, Frankfurt am Main, 2003, стр.:131-144
  • В. Янчев, Войската и гражданските власти 1878-1912 г. , Модерна България, 1999, стр.:63-85
  • В. Янчев, В. Колев, Контролът в Българската държава след Освобождението., Власт. Граждани. Политици. Конфликтите в българското общество., 1997, стр.:88-120
  • Валери Колев, Веселин Янчев, Контролът в Българската държава след Освобождението, Гражданинът и институцията, 1996, стр.:9-44
  • В. Янчев, В. Колев, Контролът в Българската държава след Освобождението., Гражданинът и институцията, 1996, стр.:9-44

  Студия в научно списание

  • Веселин Янчев, Мария Кипровска, Повратни времена: ихтиманският вакъф на Михалоглу Махмуд бей от неговото създаване през ХV до началото на ХХ в., История, том:27, брой:6, 2019, стр.:559-598, Ref

  Студия в сборник (на конференция и др.)

  • Веселин Янчев, Опитът за държавен преврат в края на българското участие в Първата световна война, Първата световна война и излизането на България от нея (1918 г.). Сборник с доклади от научните конференции с международно участие в Дойран (15-16. 09 . 2018) и Перник (18-19. 09. 2018), редактор/и:проф. д-р Йорданка Гешева, проф. д-р Росица Стоянова, доц. д-р Александър Гребенаров, издателство:Печатница “Симолини 94” , 2021, стр.:13-44
  • Веселин Янчев, Владимир Станев, Вакъфите в свободна България (1877-1885), Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2020, стр.:155-197
  • Веселин Янчев, Владимир Станев, Вакъфският въпрос в Съединена България (1885-1913), Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2020, стр.:236-284
  • Веселин Янчев, Армията и разбойничеството в България (от края на 1918 до средата на 1923 г.), Централна Европа и балканите, ХІХ – ХХ в. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков, editor/s:Иван Първев, Наум Кайчев, Мария Баръмова, Publisher:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2019, pages:239-264, ISBN:978-954-07-4720-0
  • Веселин Янчев, Армията срещу Гвардията (Оранжевата). 1919-1923 г., С поглед към света и България. Сборник в памет на проф. д-р Костадин Грозев, редактор/и:Евгения Калинова, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:402-427, ISBN:978-954-07-4759-0

  Учебник

  • Павлов, Пламен, Гаврилова, Райна, Янчев, Веселин, Огнянов, Любомир, Бенова, Мария, Босева, Мария, Славчев, Кирил, История и цивилизации за десети клас , ISBN:978-954-01-3910-4, Просвета, България, София
  • Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев , Мария Босева, История и цивилизации 7 клас, ISBN:978-954-01-3679-0, Просвета, София
  • Борислав Гаврилов, Костадин Грозев, Георги Якимов, Веселин Янчев, История 9/12 клас. Съкратено изложение на учебния материал ISBN 9547450999, ИК Регалия 6, София, Рецензирано
  • Румяна Кушева, Веселин Янчев, Георги Якимов, Михаил Груев, История и цивилизация за 6 клас. С., 2007. 184 с.
  • Тодор Попнеделев, Георги Якимов, Веселин Янчев, Валери Колев, История на България. Разширени планове за кандидатстуденски изпит по новата програма на СУ „Св.Кл.Охридски”.С.2006. 96 с.
  • Веселин Янчев, Александър Николов, Александър Иванчев, Митко Делев, Учебник за профилирано обучение по история на България за 11 и 12 клас., ISBN:ISBN: 954-01-1300-8, Просвета, София
  • Милияна Каймакамова, Пламен Митев, Милчо Лалков, Любомир Огнянов, Гееорги Николов, Людмила Зидарова, Валери Колев, Веселин Янчев, Надя Манолова , Петър Ангелов, История на България. Разширени планове и тестове за конкурсен изпит
  • Веселин Янчев, Александър Николов, Александър Иванчев, Помагало по история на България за кандидатстуденти, ISBN:ISBN: 954-01-1162-5, Просвета, София

  Учебно помагало

  • Пламен Павлов, Диляна Ботева-Боянова, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев, Мария Босева, Валентина Александрова-Кирова, История и цивилизации 5. – 7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. , ISBN:978-954-01-3944-9, Просвета
  • Босева, Мария, Гаврилова, Райна, Янчев, Веселин, Груев, Михаил, Книга за учителя. История и цивилизации. 7 клас, ISBN:978-954-01-3680-6, Просвета, България, София
  • Тодор Попнеделев, Валери Колев, Веселин Янчев, Георги Якимов, История на България. Разширени планове за кандидатстудентски изпит по новата програма на СУ “Св. Климент Охридски”., ИК Регалия – 6 , София
 • Участие в научни конференции
  • Присъствие, Веселин Янчев, Търновската конституция и човешките права
  • Присъствие, Веселин Янчев, Армията и събитията в Кюстендил през декември 1922 г.
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Мистификациите относно решението за Септемврийското въстание 1923 г.
  • Присъствие, Веселин Янчев, Празничният календар на Българската армия
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Как София стана столица?
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Държавната политика по вакъфския въпрос (1885-1913 г.)
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Ньойският договор и “оранжевата” жандармерия.
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Българската армия, Търновската конституция и и княз Александър І
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Септември 1918 г. – между метежа и държавния преврат.
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Незабравимото УБО
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Събитията от септември-октомври 1918 г.: Революция, въстание, метеж или опит за държавен преврат?
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Държавата и занаятчийството в България 1878-1912 г.
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, БКП – от еволюцията до революцията. 1923 г.
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Армията и Гвардията (Оранжевата). 1919-1923 г.“
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Кюстендилските събития от декември 1922 г., армията и земеделската власт
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Държавата и тайните военни организации
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Как охраната предаде княз Александър І?
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Българското офицерство след Първата световна война
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Въвеждането на военна цензура в годините на Първата световна война.
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Българската армия в политиката на Руската империя 1878-1886 г.
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Военноограничителните мерки в навечерието на българското участие в Първата световна война
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Охранителните служби при Цар Борис ІІІ
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Търновската конституция и държавните преврати
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Армията и разбойничеството в България от края на 1918 до средата на 1923 г.
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Армия за вътрешна употреба. Българската армия след първата световна война
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, 9 юни 1923 г. – война или мир?
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Посегателствата върху правата и свободите на българските граждани в навечерието на Първата световна война
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Търновската конституция и вътрешната сигурност
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Кимон Георгиев и Военният съюз. От строя до политиката.
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Русия, армията и събитията в България от 1881-1883 и 1886-1887 г.
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Армията и невъзможното вътрешно омиротворение (от примирието 1918 г. до изборите 1919 г.)
  • Секционен доклад, Веселин Янчев, Държавната политика по вакъфския въпрос (1885-1913 г.)

Учебни дисциплини

Научно ръководство на докторанти

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар