Исторически факултет

Информатика, информационни технологии
Х
Лекционен курс по Аудиовизуални и информационни технологии в обучението (Информационни и комуникационни технологии в обучението) за педагогическите специалности и в модулите за професионална квалификация „учител по …”. Дисциплина Историческа информатика за специалност История (вкл. Информационни технологии в архивите и модул Компютърна архивистика за специалност Архивистика и документалистика). Практически курс по Електронни документи и архиви, Дигитализация на културното и историческото наследство за специалност Архивистика и документалистика.
Приемно време:

Вторник 14-16 часа в 42 каб.

Електронна поща:
Телефон:

02/9308 279

Адрес:
Исторически факултет
бул. “Цар Освободител” 15
1504 София
Научни интереси:
дигитална хуманитаристика, емпирична дидактика
 • Биографични данни

  1973 средно образование – матура Андреасобершуле – Берлин, Германия.

  1979 висше образование – Технически университет Дрезден, Германия, секция Информационна техника, придобита степен: дипл. инженер.

  1984 г. – Защита на дисертация и придобиване на научна степен „доктор” по научна специалност „Теория на системите”, легализирана от ВАК в научна специалност 02.05.05 „Изчислителна техника”.

  1995 г. – Хабилитация за доцент по научна специалност 05.07.03 „Методика на обучението” (Количествени методи в историята и дидактиката), Исторически факултет, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”.

  2012 г. – Академична длъжност професор в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението – аудиовизуални и информационни технологии в обучението

 • Специализации

  1991 г. – Специализация по Дидактика на историята в Университета „Фридрих Александър”,  Ерланген – Нюрнберг, Германия

 • Проекти

  BG051PO001-4.3.04-0038 Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение. (2012 – 2014)

 • Избрани публикации

  Монографии:
  Аудиовизуални и информационни технологии в обучението. “Веда Словена – ЖГ”, С. 2009 г. 288 с. ISBN 978-954-8846-09-07
  Аудиовизуални и информационни технологии в образованието. “Веда Словена – ЖГ”, С. 2004 г. 187 с. ISBN 954-8510-86-3
  Клиометрия. “Парадигма”, С. 2000 г. 416 с. ISBN 954-9536-21-1
  Информационни технологии в образованието. “Веда Словена – ЖГ”, С. 2000 г. 235 с. ISBN 954-8510-05-7
  Количествени методи в историята и нейната дидактика. Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, С. 1995 г. 210 с. ISBN 954-07-0348-4

 • Участие в научни конференции

  Архиви и дигитализация – принципи и практики. -В: Кочанкова, А. (ред.) Архиви и история: взаимодействия, перспективи. Сборник с доклади от националния научен семинар, 16-17 октомври, София. Херон Прес 2020, с. 20-22.
  Нови ресурси за обучение чрез дигитализация и електронно съдържание. -В: Мишев, Т., К. Кръстев (ред.) Общество, памет, образование (история и обществени нагласи), том 5. Сборник с доклади от летния национален дидактически семинар в Китен, 24 – 28 юни 2019 г. ИК “Стилует” ЕООД, София, 2019 г., с. 22-27.
  Дигитални архиви – интердисциплинен позход. -В: Мишев, Т., К. Кръстев (ред.) Общество, памет, образование (история и обществени нагласи), том 4. Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 25 – 29 юни 2018 г. ИК “Стилует” ЕООД, София, 2018 г., с. 21-27.
  Иновативни методи за учене и обучение в дигитална среда. -В: Мишев, Т., К. Кръстев (ред.) Общество, памет, образование (история и обществени нагласи), том 3. Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 26 – 30 юни 2017 г. ИК “Стилует” ЕООД, София, 2017 г., с. 21-27.
  Виртуалното обучение. -В: Мишев, Т., К. Кръстев (ред.) Общество, памет, образование (история и обществени нагласи), том 2. Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 27 юни – 1 юли 2016 г. ИК “Стилует” ЕООД, София, 2016 г., с. 34-38.
  Епистемология на историческото съзнание. -В: Мишев, Т., Ю. Тодоров (ред.) Общество, памет, образование (история и обществени нагласи). Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 25-30 юни 2015 г. ИК “Стилует” ЕООД, София, 2015 г., с. 18-24.
  За някои проблеми на дългосрочното архивиране на информация. IX Конференция на специалност Архивистика и документалистика: Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор – реалности и предизвикателства, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, 16–17 април 2015 г.
  Понятието машиночитаемост и концепцията open data. -В: Нейкова, А. (ред.) Българската университетска архивистика – теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили. Университетски четения по архивистика, том III, част II, С 2015 г., с. 21-26.

  и др.

 • Заемани административни длъжности

  Ръководител катедра Архивистика и помощни исторически дисциплини 2007 – 2015 г.

 • Научно докторанство на докторанти

  Николай Нанев – “Аудиовизуалният архив на БНТ – информационни и извороведски аспекти”

Учебни дисциплини

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар