Исторически факултет

Съобщения

Кандидатстване в Исторически факултет 2023/2024 г.

Историческият факултет на Софийски университет  „Св. Климент Охридски“ е един от най-старите в състава на Университета. Академичната 2023/2024 г. ще е сто тридесет и петата учебна година за него. Именно през нея той обявява прием в девет бакалавърски програми в три направления.

Повече информация относно КСК 2023/2024 г., може да намерите тук.

Информация

 • Специалност "История" (редовна и задочна форма на обучение)
  • Какво се учи: основни проблеми и периоди от историята; предлага девет специализации по катедри;  възможност за придобиване на педагогическа правоспособност.
  • Възможност за реализация: във всички културни институти в страната; в медии, музеи, министерства, като експерти към РУО на МОН, учители по История и цивилизации и други.

  От учебната 2023/2024 г. специалност “История” (задочно обучение) може да се изучава и във филиала на ИФ в Бургас.

  Повече за специалност “История” може да намерите тук.

 • Специалност "История и геополитика на Балканите" (редовна форма на обучение)
  • Какво се учи: базисна широкопрофилна подготовка в областта на историята, политологията, балканските езици и култура. Теоретични и практически познания по история, политически науки, икономика и езици.
  • Възможност за реализация: в различни министерства, комитети, медии, неправителствени организации, чийто предмет на дейност е свързан със страните, обществата, малцинствените и религиозните групи на Балканския полуостров; в дейности като бизнеса, свързан с региона, включително туризма в различните му разновидности или преводачи в различни държавни и неправителствени структури.

  Повече за специалност “История и геополитика на Балканите” можете да намерите тук.

 • Специалност "Археология" (редовна форма на обучение)
  • Какво се учи: предвид археологическото богатство на България, което включва паметници от праисторията, класическата и средновековната археология, специалността е структурирана с оглед подготовката на специалисти във всяка една от тези области; обучение по основните исторически дисциплини; изучават се и ред допълващи дисциплини (етнология, архитектурна археология, антропология, нумизматика, епиграфика, класически езици и др.), които дават възможност за интердисциплинарен подход при изследването на археологическите култури.
  • Възможност за реализация: във висшите училища и БАН, в музеи и други културни институции, в сферата на културния туризъм, учител по история (при придобита педагогическа правоспособност)

  Повече за специалност “Археология” можете да намерите тук.

 • Специалност "Архивистика и документалистика" (редовна и задочна форма на обучение)
  • Какво се учи: основни дисциплини от областта на архивистиката и документалистиката – архивистика, архивна теория и методика, ИТ в архивите, правни аспекти на съвременното архивно дело, историческа документалистика, съвременни документни системи, както и основни исторически дисциплини. Възможност за придобиване на педагогическа правоспособност.
  • Възможност за реализация: в сферата на държавната администрация и местното самоуправление, в неправителствени организации и структури на гражданското общество, в частния сектор, в медиите, музеите, библиотеките и издателствата.

  Повече за специалност “Архивистика и документалистка” можете да намерите тук.

 • Специалност "Етнология и културна антропология" (редовна форма на обучение)
  • Какво се учи: етнологията е наука за народите по света, за техния произход, култура, социални и етнически взаимовръзки. Изучават се етно-, социо- и расогенезис; етнически процеси, култура, социалните институции, културите, обществените и етническите взаимовръзки. Проучване, анализиране и моделиране на отделните елементи на отношението “човек-природа-общество”.
  • Възможност за реализация: в музеи, в научни и културни институции; учители в средните училища; в сферата на туризма и рекламата.

  Повече за специалност “Етнология и културна антропология” можете да намерите тук.

 • Специалност "Хебраистика" (редовна форма на обучение)
  • Какво се учи: Специалността обхваща исторически аспекти (еврейска история, изследвания на Близкия изток, ориенталистика), религия, археология, социология, лингвистика (еврейски езици), политически науки, икономика, етнология, изкуство, регионални изследвания и помощни исторически дисциплини. Историята на Израел се изучава в контекста на нейното взаимодействие с различни култури от Античността до наши дни. Изучават се отношенията между Израел и съседните ѝ страни, както и трагичната съдба на  евреите през ХХ век.
  • Възможност за реализация: в области, които изискват познания по история, политика, култура, икономика и религия на Израел, съчетана с владеене на иврит – журналистика, дипломация, икономика и търговия.

  ВАЖНО: Програмата се реализира от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и израелски университети. Преподаването се извършва на български и английски език, поради което владеенето на английски език е задължително условие за кандидатстване.

  Повече за специалност “Хебраистика” можете да намерите тук.

 • Специалност "История и география" (редовна форма на обучение)
  • Какво се учи: теоретична и практическа широкопрофилна подготовка по основните исторически, геолого-географски и педагогически дисциплини.
  • Възможност за реализация: учители по История и цивилизации и География и икономика в средните училища в страната; експерти по история и география към РУО на МОН, в музеи и други научни и културни институции, за които се изисква бакалавърска степен и подготовка по история и география.

  Повече за специалност “История и география” можете да намерите тук.

 • Специалност "История и философия" (редовна форма на обучение)
  • Какво се учи: теоретична и практическа широкопрофилна подготовка  по основните исторически, философски и педагогически дисциплини.
  • Възможност за реализация: преподаване на дисциплините от културно-образователната област “Обществени науки и гражданско образование”, експерти към РУО на МОН.

  Повече за специалност “История и философия” можете да намерите тук.

 • Специалност "История и чужд език" (английски/френски език) (редовна форма на обучение)
  • Какво се учи: фундаментални знания в областта на историческата наука и филология и в усвояването на чужд език и методиката на преподаване на история и чужд език в средното училище. Теоретична и практическа подготовка по основните исторически, филологически и педагогически дисциплини.
  • Възможност за реализация: във всички видове средни училища, в структури на МОН, в обществени и неправителствени организации и други.

  Повече информация за специалност “История и чужд език” можете да намерите тук.

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар