Докторски програми

Докторантурата е организирана форма за подготовка на висококвалифицирани кадри. В продължение на три години за редовна форма (или четири за задочна форма на обучение), докторантите придобиват задълбочени научни познания и проучвателски умения. В общение със световната наука, докторантите черпят познания от най-големите умове на нашата цивилизация. В докторантура могат да бъдат приети лица, придобили образователно-квалификационна степен „магистър”.

Прием

Приемът в докторска програма има много сходства с този в бакалавърските и магистърските програми. След избора на форма на докторантурата, кандидат-докторантът участва в текущата кампания с полагане на конкурсни изпити. След успешно зачисляване, докторантът подготвя своя индивидуален учебен план и започва изпълнението му. Чуждестранните граждани се зачисляват в докторантура със заповед на ректора след обсъждане на представените документи в научното звено и след решение на факултетния съвет без полагане на конкурсни изпити.