Исторически факултет

История на Русия
Щ

доц. д-р Алексей Кальонски

Алексей Кальонски е преподавател в СУ„Св. Климент Охридски” по история на Русия, Евразия и Източна Европа през ХIII-ХIХ в., а също различни аспекти на османския период. Бил е гост-лектор в ЕНЕ55 (Париж), Center for Islamic and Midlle East Studies (Берген) и др. Автор на статии и студии върху етнокултурни проблеми, малцинства, миграции и др. (на български, английски и гръцки език).
Електронна поща:
Научни интереси:
Поствоенна Европа, история на Русия, Евразия и Източна Европа през ХIII-ХIХ в., малцинствени проблеми, Голямата екскурзия
 • Проекти
  • Алексей Кальонски, Проект „Квалификация на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, Член,
  • Алексей Кальонски, Проект „Подобряване на достъпа до образование и обучение на студентите в магистърските програми на ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“ чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение“. , Член
  • Алексей Кальонски, Проект „Преходът: гласове, образи и памет” , Член
  • Алексей Кальонски, Joint History Project (JHP), Center for Democracy and Reconciliation in South-East Europe (CDRSEE), Член, CDRSEE
 • Избрани публикации

  Монография

  • Alexei Kalionski, Yuruks in the Ottoman Balkans, ISBN:978-619-908-46-2-5, Gutenberg Publishing House, Sofia,

  Книги

  • Božo Repe, Christina Koulouri, Neven Budak, Alexei Kalionski, Kornelija Ajlec, Galina Goncharova, Teaching Contemporary Southeast European History, Source Book for History Teachers, The Cold War, ISBN:978-960-88963-8-3, CDRSEE, Thessaloniki, Ref, International
  • Neven Budak, Alexei Kalionski, Christina Koulouri, Galina Goncharova, et al., Teaching Contemporary Southeast European History, Source Book for History Teachers, War, Divisions, Integration., ISBN:978-960-88963-8-3, CDRSEE, Thessaloniki, Ref, International
  • Alexei Kalionski, Communities, Identities and Migrations in Southeast Europe. Collected Articles., ISBN:978-619-90188-4-2, Anamnesis, София
  • Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексей Кальонски, и други., Network for Intercultural Dialogue and Education & Turkey – Bulgaria., Handbook for Students., ISSN (online):, издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, International
  • Алексей Кальонски, Михаил Груев, “Възродителният процес”. Мюсюлманските общности и комунистическият режим: политики, реакции и последици, ISBN:978-954-28-0291-4, CIELA, София
  • Алексей Кальонски, “Юруците”, ISBN:978-954-01-2045-4, Просвета, София88-4-2

  Статии в сборник

  • Alexei Kalionski, How to be Karakachan in Bulgaria?, Communities, Identities and Migrations in Southeast Europe. Collected Articles, издателство:Anamnesis, 2014, стр.:116-142, ISBN:978-619-90188-4-2
  • Alexei Kalionski, Official History and Local Interpretations, Communities, Identities and Migrations in Southeast Europe. Collected Articles, издателство:Anamnesis, 2014, стр.:143-159, ISBN:978-619-90188-4-2
  • Valeri Kolev, Alexei Kalionski, Refugees in Bulgaria between the Two World Wars: Problems of Integration., Communities, Identities and Migrations in Southeastern Europe, издателство:Анамнезис, 2014, стр.:59-98, ISBN:978-619-90188-4-2
  • Alexei Kalionski, The Pomak dilemma, Communities, Identities and Migrations in Southeast Europe. Collected Articles, издателство:Anamnesis, 2014, стр.:4-21, ISBN:978-619-90188-4-2
  • Alexei Kalionski, Transhumance and nomadism in the Mediterranean: the case of Southeastern Europe, 15th -20th c, Communities, Identities and Migrations in Southeast Europe. Collected Articles, издателство:Anamnesis, 2014, стр.:99-115, ISBN:978-619-90188-4-2
  • Алексей Кальонски, Расизъм и дискриминация в постмодерния свят, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности в интеркултурна среда. Наръчник за обучители, издателство:МОМН / НИОКСО, 2013, стр.:166-176, ISBN:978-954-07-3564-1
  • Алексей Кальонски, Официална история и локални интерпретации, Минало несвършващо. Теренно изследване „Топоси на историческата памет”, редактор/и:Е. Иванова, издателство:Нов български университет, 2011, стр.:57-74, ISBN:978-954-535-681-0
  • Alexei Kalionski, Bir İnsan Olarak “Öteki”: Etnokültürel Stereotipler, Kültürelarası Diyalog ve Eğitim Ağı: Türkiye-Bulgaristan. Öğrenci Kitabı, редактор/и:Atasoy, E., издателство:Bursa: Uludağ Üniversitesi, 2009, стр.:277-287
  • Alexei Kalionski, Etnik ve Dinsel Çoğunluklar ve Azınlıklar, Kültürelarası Diyalog ve Eğitim Ağı: Türkiye-Bulgaristan. Öğrenci Kitabı, редактор/и:Atasoy, E., издателство:Bursa: Uludağ Üniversitesi, 2009, стр.:37-48
  • Алексей Кальонски, Етнически и религиозни мнозинства и малцинства, Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България. Наръчник за преподаватели, издателство:„Формат вижън” и Сдружение „Движение Предтечи”, 2009, стр.:113-122, ISBN:978-954-92309-2-5
  • Алексей Кальонски, Образът на „Другия”: етнокултурни стереотипи, Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България. Наръчник за преподаватели, издателство:„Формат вижън” и Сдружение „Движение Предтечи”, 2009, стр.:104-112, ISBN:978-954-92309-2-5
  • Alexei Kalionski, The Karakachans, Where the Souls Rest, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски” , 2004, стр.:9-37, ISBN:954-90696-2-1
  • Valery Kolev, Alexei Kalionski, Οι πρόσφυγες στη Βουλγαρία την εποχή του Μεσοπολέμου: Προϐλήματα ένταξης., ΠΡОΣΦΥΓΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ., редактор/и:Βασίλης Κ. Γούναρης – Ιάϰωϐος Δ. Μιχαηλίδης, издателство:Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 2004, стр.:286-328, Ref
  • Alexei Kalionski, Ethnicity and Migration. The Bulgarian Case, 1830–1915, Disrupting and Re-shaping. Early Stages of Nation- Building in the Balkans, редактор/и:Dogo, M., G. Franzinetti, издателство:Ravenna: Longo Editore, 2002, стр.:81-102, ISBN:88-8063-329-5
  • Alexei KalionskiMinorities Between Past and Present / The Many Faces of God, Our Bulgaria, редактор/и:Puncheva, A., M. Panova, издателство:European Initiatives Foundation, 2002, стр.:57-89, ISBN:954-9828-11-5
  • Alexei Kalionski, Valery KolevMultiethnic Empires, National Rivalry and Religion in Bulgarian History Textbooks , Clio in the Balkans. The Politics of History Education, редактор/и:Koulouri, Chr. , издателство:Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, 2002, стр.:118-132, ISBN:960-86857-1-0
  • Alexei KalionskiOttoman Macedonia in Bulgarian history textbooks for Secondary Grade, Clio in the Balkans. The Politics of History Education, редактор/и:Koulouri, Chr. , издателство:Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, 2002, стр.:276-280, ISBN:960-86857-1-0
  • Alexei KalionskiThe Ethnic and Religious Climate in Bulgaria after 1989, Clio in the Balkans. The Politics of History Education, редактор/и:Koulouri, Chr. , издателство:Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, 2002, стр.:320-329, ISBN:960-86857-1-0
  • Alexei KalionskiThe Reflection of Balkan History in Bulgarian Textbooks, Teaching the History of Southeastern Europe, редактор/и:Koulouri, Chr., издателство:Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, 2001, стр.:55-59, ISBN:960-86857-0-2
  • Алексей КальонскиКаракачаните в България – изчезваща традиция и нови идентичности, Аспекти на етнокултурната ситуация в България. Осем години по-късно, издателство:“Отворено общество”, 2000, стр.:84-91, ISBN:954-600-015-9
  • Valery Kolev, Alexei KalionskiNational and Regional Past in Bulgarian and Macedonian Primary School Text books., National Memory in Southeastern Europe., 1999
  • Алексей КальонскиКаракачански етюд, Нова публичност. Българските дебати 1998 , редактор/и:Иван Еленков, издателство:Фондация „Отворено общество”, 1999, стр.:117-128, ISBN:954-982-803-4
  • Alexei KalionskiThree history textbooks from Republic of Macedonia, The image of the Other. Analysis of the High-school Textbooks in History from the Balkan Countries, издателство:Balkan Colleges Foundation, 1998, стр.:29-48, ISBN:954-90302-2-9
  • Алексей КальонскиТри учебника по история от Република Македония, Образът на „другия“ в учебниците по история от балканските страни, издателство:Фондация „Балкански колежи“, 1998, стр.:26-49, ISBN:954-90302-1-0
  • Алексей КальонскиИсторико-географски и социално-политически аспекти на балканския номадизъм през османския период, Личността в историческото развтие. Алтернативата в историята, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1995, стр.:152-166, ISBN:954-07-0092-2
  • Алексей КальонскиПоглед върху етнорелигиозното съжителство в южната част на Средните Родопи, Аспекти на етнокултурната ситуация в България, издателство:АКСЕС, 1994, стр.:282-292, ISBN:954-600-001-9
  • Алексей КальонскиЮруците и етническото самоопределение на турското население в Девинско (Борино и Гьоврен) , Етническата картина в България (Проучвания 1992), издателство:Клуб 90, 1993, стр.:97-104, ISBN:954-596-001-9

  Статии в научни списания

  • Алексей КальонскиКаракачаните, Анамнеза, брой:2, 2006, стр.:80-89
  • Алексей Кальонски, Kаракачаните, Ек, брой:6, 1999, стр.:37-39

  Учебници и учебни помагала

  • Alexei Kalionski, Christina Koulouri, Teaching Contemporary Southeast European History. Source Books for History Teachers, Vol. II: Wars, Divisions, Integrations (1990-2008), ISBN:978-960-88963-8-3, Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, Thessaloniki, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Ирина Колева, Александър Николов, Алексей Кальонски, Веселин Тепавичаров, Таня Бонева, Обучение за учители на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда: Наръчник за учители, ISBN:978-954-07-3565-8, Министерство на образованието, младежта и науката, София
  • Ирина Колева, Александър Николов, Алексей Кальонски, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда”- наръчник за обучители, ISBN:ISBN 978-954-07-3564-1 , МОМН, София
  • Алексей Кальонски, Ирина Колева, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Наръчник за обучители. С., МОМН / НИОКСО, 2013 (теми: образът на „другия” – етнокултурни стереотипи; етнически и религиозни мнозинства и малцинства, расизъм и дискриминация, в съавторство с Колева, И. и др.). – Учебно помагало., МОМН / НИОКСО, София
  • Алексей Кальонски, Ирина Колева, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Наръчник за учители. С., МОМН / НИОКСО, 2013 (в съавторство с Колева, И. и др.)., МОМН / НИОКСО, София
  • Джени Маджаров, Александър Николов, Ирина Колева, Андрей Лунин, Веселин Тепавичаров, Виолета Коцева, Владимир Станев, Алексей Кальонски, Димитър Григоров, Доротея Валентинова, Никола Дюлгеров и др., Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, ISBN:978-954-07-3567-2, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София,
  • Алексей Кальонски, Цветан Цветански, Васко Арнаудов, Екатерина Михайлова, История и цивилизация. Учебник за V клас, Булвест 2000, София
  • Алексей Кальонски, Цветан Цветански, Михаил Груев, Екатерина Михайлова, Трябва ли да се страхуваме от нашите съседи?, ISBN:954-91045-5-9, Център за образователни инициативи
 • Научно ръководство на докторанти
  • Алексей Кальонски, Национализъм и динамика на идентичността на волжките татари (XIX – краят на XX век), СУ “Св. Климент Охридски” дисертация д-р:Евлоги Станчев, 2014
Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар