Исторически факултет

История на България, ХV–ХVІІ в.
Х

доц. д-р Светлана Иванова

Доцент д-р Светлана Иванова е преподавател в катедра “История на България”. Тя е специалист по обществена и културна история на България през XV-XVII век, дългогодишен архивист в Ръкописно-документалния център на Народната библиотека. Публикувала ръкописни български и османски извори от периода XV-XVII век.
Електронна поща:
Адрес:
Исторически факултет
бул. “Цар Освободител” 15
1504 София
Научни интереси:
българите в Османската империя, османски ръкописи, общество и култура през XV-XVII век
 • Биография
  • 1981 г. завършва История в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
  • 1990 г. защитава докторска дисертация „Махалата в българския град ХV – ХVІІІ в.“
  • 1986-2000 г. работи като архивист – научен сътрудник в Ориенталския отдел на Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”.
  • 2000 г. – главен асистент в Катедра по история на България в Историческия факултет на Софийския университет.
  • 2002 г. – избрана за доцент.
 • Участие в конференция
  • Секционен доклад, Надя Данова, Кета Мирчева, Олга Тодорова, Димитър ПеевСветлана ИвановаИздаване на Зографската кондика.
  • Секционен доклад, Светлана ИвановаКъм историята и изворите за занаятчийския цех, ХVІІІ-ХІХ в.
  • Секционен доклад, Svetlana IvanovaTeam-Building” of a Craft Corporation or of an Islamic Mystical Brotherhood?
 • Статии в научни списания

  • Волева, С., С. Иванова, В. Манолов, Б. Маринов, С. Ангелова, В. Василев, С. Шишков, Парвовирусна В19 инфекция,асоциирана с анемичен синдром, при пациентки с рискова бременност, Медицински преглед, том:53, брой:5, 2017, стр.:1312-2193, doi:ISSN 1312-2193
  • G. Georgiev, N. Yokoi, S. Ivanova, V. Tonchev, Ph. Daull, Surface chemistry of the interactions of cationic nanoemulsions with human meibum films, Investigative Ophthalmology and Visual Science, vol:57, issue:12, 6188, 2016, Ref, Web of Science, IF (3.812 – ), SCOPUS, SJR (1.875 – 2013), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, MSc
  • G. Georgiev, N. Yokoi, P. Eftimov, N. Stefanova, S. Ivanova, Impact of membrane associated mucin and diquafosol on the wettability of human corneal epithelium cell layers, Investigative ophthalmology and visual sciences impact factor, vol:56, issue:7, 294, 2015, Ref, Web of Science, IF (3.812 – 2018), SCOPUS, SJR (2.011 – 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, PhD, MSc
  • S. Ivanova, V. Tonchev, N. Yokoi, M. Yappert, D. Borchman, G. Georgiev, Surface Properties of Squalene/Meibum Films and NMR Confirmation of Squalene in Tears, International Journal of Molecular Sciences, vol:16, issue:9, 2015, pages:21813-21831, ISSN (print):16616596, doi:10.3390/ijms160921813, Ref, Web of Science, IF (4.21 – ), SCOPUS, SJR (1.157 – 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, PhD
  • S. Ivanova, V. Tonchev, N. Yokoi, M. Yappert, D. Borchman, G. Georgiev, Surface Properties of Squalene/Meibum Films and NMR Confirmation of Squalene in Tears, International Journal of Molecular Sciences, vol:16, issue:9, 2015, pages:21813-21831, ISSN (print):16616596, doi:10.3390/ijms160921813, Ref, Web of Science, IF (4.21 – ), SCOPUS, SJR (1.157 – 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, PhD
  • G. Georgiev, N. Yokoi, S. Ivanova, R. Tonchev, R. Krastev, Z. Lalchev, https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2269143, Investigative Ophthalmology and Visual Science, vol:55, issue:37, 2014, Ref, Web of Science, IF (3.812 – 2018), SCOPUS, SJR (2.126 – 2014), SCOPUS Quartile: Q1 (2014), International
  • Surface relaxations as a tool to distinguish the dynamic interfacial properties of films formed by normal and diseased meibomian lipids, Soft Matter, vol:10, issue:30, 2014, pages:5579-5588, ISSN (print):1744683X, doi:10.1039/C4SM00758A, Ref, Web of Science, IF (3.33 – ), SCOPUS, SJR (1.742 – 2014), SCOPUS Quartile: Q1 (2014), International, PhD, MSc
  • Светлана Иванова, Приписки в българските старопечатни книги., Библиотека, брой:6, 2014, стр.:81-90
  • G. Georgiev, N. Yokoi, S. Ivanova, Tz. Dimitrov, K. Andreev, R. Krastev, Z. Lalchev, Surface Chemistry Study Of The Interactions Of Hyaluronic Acid and Benzalkonium Chloride With Meibomian And Corneal Cell Lipids, Soft Matter , vol:9, issue:45, 2013, pages:10841-10856, ISSN (print):1744683X, doi:10.1039/c3sm51849c, Ref, Web of Science, IF (3.33 – ), SCOPUS, SJR (1.748 – 2013), SCOPUS Quartile: Q1 (2013), International, PhD
  • G. Georgiev, N. Yokoi, S. Ivanova, R. Krastev, Z. Lalchev, Surface Chemistry Study Of The Interactions Of Ofloxacin Eye Ointment With Human Meibum, Investigative Ophthalmology and Visual Science, vol:53, issue:612, 2012, Ref, Web of Science, IF (3.812 – 2012), SCOPUS, SJR (2.256 – 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International
  • G. Georgiev, N. Yokoi, S. Ivanova, R. Krastev, Z. Lalchev, Surface chemistry study of the interactions of pharmaceutical ingredients with human meibum films, Investigative Ophthalmology and Visual Science, vol:53, issue:8, 2012, pages:4605-4615, ISSN (print):01460404, doi:10.1167/iovs.12-9907, Ref, Web of Science, IF (3.61 – ), SCOPUS, SJR (2.256 – 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD
  • Иванова, Св., Малцинства – търговци в Румелия през ХVІІ-ХVІІІ век./Minorities Merchant in Rumeli in the 17th – 18th Centuries. 67-174., Годишник на Софийски университет/Исторически факултет, брой:100, 2012, стр.:67-174
  • Иванова, Св., Извлечение на данните за ромите от османски кратък регистър TD 370 (превод). , Население, брой:3-4, 2011, стр.:53-72
  • G. Georgiev, N. Yokoi, S. Ivanova, E. Kutsarova, A. Kyumurkov, R. Krastev, Z. Lalchev, Surface Chemistry Study of the Interactions of a Zinc Based Preservative System with Tear Film Constituents, Whole Tears and Corneal Cells, Investigative Ophthalmology and Visual Science, vol:52, issue:3727, 2011, Ref, Web of Science, IF (3.812 – 2018), SCOPUS, SJR (2.024 – 2011), SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International
  • Иванова, Св., Щрих от историята на ромите в бългаските земи в началото на ХVІ век. , Население, брой:3-4, 2011, стр.:23-53
  • Омундсен, Р., Ван дер Веер, К., Ларсен, К., Крумов, К., Христова, П., Иванова, С., Иванова, Д., Георгиева, Д., Незаконното имиграционно поведение: фактори и възможности за предсказване, Психология, брой:1-2, 2009, стр.:13-30, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Иванова, С., Град Варна от Късното средновековие до националната епоха – регионалната срещу националната история., Историческо бъдеще, 2003, стр.:105-129
  • Иванова, С., Комплектуване, формиране и разкриване на сбирките на Ориенталския отдел на НБКМ (към Пътеводител на Оиенталския отдел на НБКМ)., Известия на държавните архиви, том:79, 2001, стр.:3-49
  • Иванова, С., Данъчното облагане на населението в българските градове и формирането на неговите институции (ХVII-ХVIII в.). , Известия на държавните архиви, том:65, 1993, стр.:67-98
  • Иванова, С., Мюсюлманки и християнки пред кадийския съд в Румелия през ХVIII в.: брачни проблеми., Исторически преглед, брой:10, 1992, стр.:76-87
  • S. Ivanova, Muslim and Christian Women in the Sheriat Courts in 18th c. Rumeli: Marriage Problems(summary of the paper), The Turkish Studies Association Bulletin, том:16, брой:2, 1992, стр.:188-190
  • Иванова, С., Институтът на колективната отговорност в българските градове през ХV-ХVIII в., Исторически преглед , брой: 1, 1990, стр.:33-44

  Статии в поредици

  • Светлана Иванова, Гърци – османски търговци на далечни разстояния: статус и културна идентичнос., Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания., том:Градското стопанство в българските земи през вековете., брой:1, редактор/и:Иван Русев, издателство:Икономически университет – Врна. 2016, 110-150., 2016, стр.:110-150, ISSN (print):2534-9244
  • Крумов, К., Ларсен, К., Ван дер Веер, К., Омундсен, Р., Иванова, Д., Христова, П., Иванова, С., Миграционното поведение: мотивационен аспект, Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, Философски факултет, том:Книга Психология, издателство:УИ „Св. Кл.Охридски“, 2010, стр.:5-47, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени

  Статии в сборници (на конференция и др.)

  • Светлана Иванова, Документи на османотурски език. , . Опис на ръкописите, старопечатните, редките и ценните издания в Националния исторически музей. Том 3, редактор/и:Нина Вутова, издателство:Национален исторически музей, 2017, стр.:207-263, ISBN:978-954-2953-78-4, Ref, Web of Science
  • Иванова, Св., Гърци – османски търговци на далечни разстояния: статус и културна идентичност., Градското стопанство в българските земи през вековете. Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т. 1, редактор/и:Ив. Русев, 2016, стр.:110-150
  • Иванова, Св., За библиотеката към текето Саляхеддин баба, построено от Осман Пазвантоглу във Видин (исторически реалии)., Из живота на европейките провинции на Османската империя през ХV-ХІХ в. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Гозданова., редактор/и:Състав. и ред. Ст. Първева и О. Тодорова., издателство:ИК Гутенберг. София, 2016, стр.:439-477
  • Σβετλάνα Ιβανόβα, Η κατάσταση των Ελλήνων εμπόρων στη Ρωμυλία τον 17ο και τον 18ο αι. , Τα Βαλκάνια. Εκσυγχρονισμός, ταυτότητες, ιδέες. Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα., редактор/и:Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, издателство:ΙΤΕ, Ηράκλειο , 2014, стр.:19-44
  • S. Ivanova, The Ottoman Decrees “Up” in Istanbul and What the Rumelis Subject Perceived at the “Bottom” (Seventeenth-Eighteenth Conturies). – In: , Political Initiatives “From the Bottom Up” in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete VII. Symposium Held in Rethymno 9-11 January 2009., редактор/и:A. Anastasopoulos, издателство:Crete University Press, Rethymno, 2012, стр.:345-380
  • Иванова, Св., Банята (Стандарти на отдих и общуване в ежедневието)., Стандарти на всекидевието през Средновековието и Новото време. Сб. С материали от Първа и Втора научни кръгли маси. Жеравна 12-13 май 2009 г. Велико Търново 15-16 октомври 2010., издателство:Фабер, Велико Търново , 2012, стр.:169-192
  • Иванова, С., Османските кадийски дефтери. Наблюдения върху колекция “Сиджили” на Националната библиотека в София. , Из практиката на османската канцелария., редактор/и:Р. Ковачев, издателство:Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, София, 2011, стр.:85-105
  • Иванова, Св., Статус на гърците търговци Румелия през ХVІІ-ХVІІІ в. , Балканите. Модернизация, идентичности, идеи. Сборник в чест на проф. Надя Данова., редактор/и:Юра Константинова, Александър Костов, Екатерина Никова, Рая Заимова, Росица Градева, издателство:Институт за балканистика с Център по тракология, БАН, София, 2011, стр.:49-70
  • Иванова, Св., Османски теми в два казуса с приписки., Факти и мистификации в старите тектове., редактор/и:Б. Христова и Е. Узунова., издателство:ИК Гутенберг. София, 2011, стр.:350-414
  • Иванова, С., Османски документи в архива на Рилския манастир. , Просвета и промяна. Сб. в чест на чл.кор ст н с І ст д ист н Румяна Радкова и по случай 150-годишнината на Болградската гимназия., редактор/и:И. Тодоров, Н. Данова, А. Димитров, О. Тодорова, издателство:Институт за исторически изследвания, БАН, София, 2010, стр.:205-222
  • Иванова, С., Мюсюлманката и книгата в Османската империя (Щрихи от Румелия през ХVІІІ-ХІХ век)., В света на човека. Сборник в чест на проф. Д.и.н. Иваничка Георгиева. Том 2., редактор/и:Дж. Маджаров и К. Стоилов, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2008, стр.:375-397
  • S. Ivanova, Ottoman Documents about Crete Preserved in the Oriental Department of the Sts Cril and Methodius National Library in Sofia. , The Eastern Mediterranean Under Ottoman Rule: Crete, 1645-1840., редактор/и:A. Anastasopoulos, издателство:Crete University Press, Rethymno, 2008, стр.:277-316
  • S. Ivanova, Muslim and Christian Women in the Sheriat Courts in 18th c. Rumeli: Marriage Problems., The Ottoman Empire in the Eighteenth Century., редактор/и:K. Fleet. , издателство:Oriente Moderno, Vol. 18(79), n.s., 1 , 1999, стр.:161-176
  • Иванова, С., Градските териториални общности и организацията на култа на мюсюлмани и християни. , Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV-ХVIII в., редактор/и:Георги Данчев, Василка Тъпкова-Заимова, Николай Ковачев, Аспарух Велков , издателство:Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 1992, стр.:128-133
  • Иванова, С., Етнодемографски проучвания в съвремената българска историография, ХV-ХVIII в. , България ХV-ХVIII в. Историографски изследвания. Т. 1, редактор/и:Крумка Шарова, Екатерина Вечева, Елена Грозданова, Георги Нешев, Свилен Станимиров, издателство: Издателство на БАН, 1987, стр.:155-170

  Студии в научни списания

  • Светлана Иванова, Видинският Варош и канун-и серхад (към отношенията между християни и мюсюлмани на османската военна граница през първата половина на ХVІІІ в.)., Исторически преглед, брой:3-4, 2015, стр.:83-161, ISSN (print):0323-9748, Ref, Web of Science

  Студии в сборници

  • Надя Данова, Кета Мирчева, Олга Тодорова, Светлана Иванова, Четири зографски кондии от ХVІІІ – нач. на ХІХ в., Зографски съборник. Зографският архив и библиотека. Изследванияи перспективи., редактор/и:Димипър Пеев (гл. редактор), Маргарет Димитрова, ЕкатеринаДикова, ГенчоБанев, Любка Ненова, издателство:Фондация „Наследство на Зографската света обител”. Света гора : Зогафски манастир, 2019, стр.:257-319, ISBN:978-954-770-452-7, Ref, Web of Science
Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар