Декан

Етнология
Щ
Проф. д-р Мира Маркова е преподавател по Етнология. В периода 2015-2019 г. е заместник-декан на Исторически факултет към СУ “Св. Климент Охридски”. От 2019 г. е декан на същия факултет.

Координатор

Приемно време:

вторник 14.00-16.00

Електронна поща:
Телефон:

(02) 9308/356

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София
Научни интереси:
Локални култури, етнология на града, памет, религиозност, идентичност
 • Биографични данни

  Образование:

  • 1988 – 35 руска езикова гимназия, София.
  • 1995 – СУ „Св. Климент Охридски”, Магистър по история, специализация “Етнология”; дипломна работа: ”Бабата – акушерка и лечителка в българската народна култура”.
  • Втора специалност: Португалски език.
  • 2001 – образователна и научна степен „доктор”. Тема на дисертацията: Селото в Средна Стара планина (края на XIX – XX век), научен ръководител проф. д.и.н. Иваничка Георгиева.

  Професионален опит:

  • 2003 – досега СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически ф- т, катедра „Етнология”.
  • 2003 г.- ст. асистент.
  • 2005 г.- гл. асистент.
  • 2011 г. – доцент.
  • 2022 г. – професор.
 • Административни длъжности
  • 2006 – 2019 – факултетен координатор по секторна програма „Еразъм”. 2011 г. административна награда, инициирана от Международен отдел на СУ „Св. Климент Охридски”, във връзка с тази дейност.
  • 2007 – досега – член на Факултетния съвет на Исторически ф-т.
  • 2009 – 2014 – член на Общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски”.
  • 2010 – 2019 –  зам.- председател на Общото събрание на Исторически ф-т.
  • 2015-2019 – зам. – декан на Исторически факулте при СУ „Св.Климент Охридски“
  • от 2019 г. – декан на Историческия факултет при СУ „Св.Климент Охридски“
 • Специализации
  • 2004, февруари-май – стипендия „Ернст Мах”, Департамент за Югоизточна Европейска история, Карл-Франц Университет, Грац, Австрия.
  • 2009, юни-септември – стипендиант на Университетския хуманитарен комплекс „Алма Матер” (Институт „Диалог Европа”), тема на проекта: Българските общности в пост-съветското пространство и новите европейски реалности (Етноложко проучване).
  • 2009, юни – специализация в Руския етнографски музей, Санкт-Петербург
  • 2013, ноември- гост лектор по програмата Еразъм+ в У-т Коменски, Братислава, Словакия.
  • 2015, април- участие в сертифициран обучителен семинар по програмата Еразъм+, Карл- Франц у-т, Грац, Австрия.
  • 2015, октомври- гост лектор по програма Еразъм+ в Аристотел у-т, Солун, Гърция
  • 2016 март- април специализация в Института по етнология и културна антропология на Варшавския у-т, Полша
  • 2016, септември- гост лектор в Ханкук У-т, Сеул, Южна Корея.
  • 2017, август– участие в етнографска лаборатория в Калвария Пацклавска, Полша на тема: „Култът към Дева Мария при славяните– етнографски практики и съвременно състояние“.
  • 2018 г. Юни– ръководител на етнографска лаборатория на тема “Съвременна топонимия и народна култура у южните славяни“, в университета в Загреб и университета в Задар,Хърватия, с финансиране по програма Еразъм +
  • 2019, април– гост лектор в Ханкук У-т, Сеул, Южна Корея.
  • 2019, юни- гост-лектор по програмата Еразъм + в „Тарас Шевченко“ У-т, Киев
  • 2022, юни – гост- лектор, Университет Аристотел, Солун, Гърция
 • Членство в научни организации

  2008 – член на Българското историческо дружество

 • Членство в редколегии
  • 2023. Мира Маркова, Annual Journal for Georgian Ethnography, участие в редколегия
   2023. Мира Маркова, Studia Ethnologica Croatica, участие в редколегия
  • 2019. Мира Маркова, Вася Велинова, Ивайла Попова, Албена Миланова, ГСУ Център за славяно- византийски изследвания “Иван Дуйчев”, т. 100 (19), Участие в редколегия
  • 2019. Мира Маркова, Етнiчна iсторiя народiв Европи, Участие в редколегия
  • 2012. Мира Маркова, Ethnologia Academica, Участие в редколегия
  • 2008. Мира Маркова, Ethnologia Academica 4, Участие в редколегия
 • Проекти
  • 2021. Мира Маркова, Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми, Член, МОН, Номер на договора:BG05M2OP001-2.016-0019
  • 2021. Мира Маркова, МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академична екосистема, Член, МОН, Номер на договора:BG05M2OP001-2.016-0018
  • 2020. Мира Маркова, От регионални конфликти към епоха на глобални трансформации: гледната точка на българските и руските историци към международните отношения в края на XIX и началото на XXI в., Ръководител, МОН
  • 2020. Мира Маркова, Студентски практики- фаза 2, Член, МОН, Номер на договора:BG05M2OP001-2.013-0001
  • 2019. Мира Маркова, Humanities for Integration and Unification on the Peninsula, Член, NRF and MOE, Korea
  • 2018. Мира Маркова, Граници, култури, идентичност, Член
  • 2018. Мира Маркова, фабрики и градска среда в България (история и съвременна адаптация), Член, МОН, Номер на договора:ННП КИННПОР
  • 2017. Мира Маркова, Пост- социалистическият град в България и Словакия, Ръководител, СУ “Св. Климент Охридски”, Номер на договора:80-10-87/ 20. 04. 2017
  • 2016. Мира Маркова, Комплексни и иновативни методи за диагностика и изследване на материалното и нематериално културно наследство на Централна и Източна Странджа в условията на криза и демографски отлив, Член, МОН
  • 2015. Мира Маркова, Пост-социалистическият град, Ръководител, СУ “Св. Климент Охридски”
  • 2014. Мира Маркова, Музеят и формирането на националната култура, Ръководител, СУ “Св. Климент Охридски”, Номер на договора:179/ 12. 05. 2014
  • 2014. Мира Маркова, Студентски практики- фаза 1, Член, МОН
  • 2013. Мира Маркова, “Голямата” и ” малката”традиция в пространството на българския град. Субкултури., Ръководител, СУ “Св. Климент Охридски”, Номер на договора:80/ 18. 04. 2013
  • 2014. Мира Маркова, Фабрики, личности, памет, Ръководител, МОН, Номер на договора:ДУНК 01-1/ 22. 12. 2009/ 432
  • 2013. Мира Маркова, Фабрики, личности, памет, Ръководител, МОН, Номер на договора:ДУНК 01-1/ 22. 12. 2009/ 432
  • 2012. Мира Маркова, Градът- пространства, символи, динамика (Известия на семинара по етнология на града), Ръководител, МОНТ, Номер на договора:172/ 09.05.2012
  • 2012. Мира Маркова, Мултикултурното пространство на балканския град по Диагоналния път и по Дунавския лимес, Член, СУ “Св. Климент Охридски”
  • 2012. Мира Маркова, Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в сферата на висшето образование, Член, МОН
  • 2009. Мира Маркова, Collegium Historicum, Член, , Номер на договора:BG051P0001-3.3.04-0039
  • 2009. Мира Маркова, Традициите в крак с времето (историко- етноложки проект за изучаване на локалното културно-историческо наследство и национални традиции), Член, МОН
 • Научно ръководство
  • 2023. Мира Маркова, Развитие и трансформация на българското традиционно облекло от средата на ХХ век и началото на XXI век през призмата на сценичното изкуство, СУ. “Св. Климент Охридски”, дисертация: Анелия Овнарска- Милушева
  • 2021. Мира Маркова, Съвременни интеркултурни образователни програми за етнографски и исторически музей в България, СУ “Св. Климент Охридски” дисертация д-р: Елена Христова Витанова
  • 2020. Мира Маркова, Антропологична характеристика на ученици (12- 17 годишни) от Централна Гърция, СУ “Св. Климент Охридски” дисертация д-р: Магдалена Димитрова Пиринска- Апостолу
  • 2020. Мира Маркова, Калоферската дантела като елемент от нематериалното културно наследство: характеристика и специфики, СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа: Албена Ярчева
  • 2018. Мира Маркова, Културата на хляба в българския град от края на ХХ до началото на XXI век, СУ “Св. Климент Охридски” дисертация д-р: Станислава Димитрова Момчилова
  • 2018. Мира Маркова, Представи за социализма в постсоциалистическото общество в България и Словакия (етноложки аспекти), СУ- катедра Етнология дисертация д-р: Теодора Костадинова
  • 2018. Мира Маркова, Формирането на микрообщности в градска среда (по примера на ансамбъл Пламъче), СУ- катедра Етнология дипломна работа: Юлия Попчева
  • 2017. Мира Маркова, Пловдивските художествени галерии- Арт музеите, пазители на културно- историческото наследство и съвременното из-во на града под тепетата, СУ- ГГФ дипломна работа: Теодора Недева
  • 2017. Мира Маркова, Слугинството в България (Етноложки анализ), дипломна работа: Ния Спасова
  • 2016. Мира Маркова, Курило-в миналото и днес, СУ- ФСлФ дипломна работа: Деница Иванова
  • 2016. Мира Маркова, Столичният квартал “Красна поляна”- житейски разкази и историческа памет, СУ- ФСлФ дипломна работа: Деница Лесова
  • 2014. Мира Маркова, Музеят и формирането на националната култура (по примера на Казанлък), СУ- ИФ дипломна работа: Златина Чорева
  • 2013. Мира Маркова, Дворците от Третото българско царство като обект на културния туризъм, СУ- ГГФ дипломна работа:Габриела Атанасова
  • 2013. Мира Маркова, Културата на хляба и производството на хляб в градска среда, СУ- ИФ дипломна работа:Станислава Момчилова
 • Избрани публикации

  Глава от книга:

  Друго (научно-популярни и др. под.):

  • 2019. Мира Николаева Маркова, Български фолклор, кн. 4, Рецензия за Папучиев, Н. Антропология на вещта и символните форми. УИ “Св. Климент Охридски”. С., 2018, 480- 481.
  • 2017. Мира Николаева Маркова, доц днк Веселин Тепавичаров на 60 години. Поздравителен адрес, История
  • 2017. Мира Николаева Маркова, Рецензия и анотация: София и Балканската модерност. Велинова, З., Начев, И.(2016)София и балканската модерност. Белград, София, Загреб, Любляна, Сараево (1878- 1914). С., Издателство “Рива”., списание “История”
  • 2013. Мира Николаева Маркова, Poznanskie studia Slawistyczne, У-т “Адам Мицкевич”, Познан
  • 2012. Мира Николаева Маркова, Poznanskie studia Slawistyczne, У-т “Адам Мицкевич”, Познан

  Изложби:

  • 2018. Мира Николаева Маркова , Национална Културата на Странджа 2018 Комотини, Гърция

  Книги и учебни помагала:

  • 2015. Мира Маркова, Ethnologia Academica. Т. 8, Етноложки проучвания в началото на XXI век, Университетско издателство “Св.Кл.Охридски”, София
  • 2013. Мира Маркова , Традициите в преход. Известия на семинара по етнология на града. Т.2, Университетско издателство “Св.Кл.Охридски”, София
  • 2012. Мира Маркова, Градската динамика (Известия на семинара по етнология на града), Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

  Монография:

  • 2022.  Мира Маркова, Локални култури и традиции. Културна трансформация на обредни системи през XXI век. София: УИ “Св. Климент Охридски”. ISBN 978-954-07-5518-2.
  • 2011. Мира Маркова, Локалните градски култури (Етноложко изследване на Софийския квартал Редута и град Стрелча през ХХ- началото на XXI век), Издателски център при Русенски у-т “Ангел Кънчев”, Русе

  Съставителство и научна редакция:

  • 2015. Етноложки проучвания в началото на XXI век. Ethnologia Academica, 8, Съст. С., 191с.
  • 2013. Традициите в преход. Известия на семинара по етнология на града. Т. 2. С., 192 с. [Traditions in transition].
  • 2012. Градската динамика. Известия на семинара по етнология на града. Т.1. С., 172 с. [Urban dynamics].
  • 2008. Българските специфики – между традицията и модерността. Ethnologia Academica, 4, Съст. С., 299с.

  Статия в научно списание:

  • 2021. Мира Маркова, Поглед към българите през призмата на едно учебно пособие от началото на ХХ век- “Картини от общата география” на Иван Хоич, История, том:29, брой:1, 2021, стр.:47-59, ISSN (print):0861-3710, ISSN (online):1314-8524, Ref, Web of Science
  • 2020. Мира Маркова, Трансформации на фолклорната и религиозната култура в Странджа през призмата на обичая Еньова буля и култа към св. Модест., Български фолклор, том:XLVI, брой:4, 2020, стр.:393-411, ISSN (print):0323- 9861, Ref, (CEEOL)
  • 2019. Mira Markova, Ivaila Popova. Srednovekovnite Balkani prez pogleda na evropeyski pateshestvenitsi (14- 15 c.), Etudes Balkaniques, vol:LV, issue:3, 2019, pages:627-631, ISSN (print):0324- 1645, Ref, Web of Science
  • 2019. Мира Маркова, Един нов поглед към средновековните Балкани. Рецензия за Попова, И.(2018)Средновековните Балкани през погледа на европейски пътешественици (XIV- XV в.).София: Изд. на КМНЦ- БАН, 253 с., История, том:27, брой:1, 2019, стр.:100-104, ISSN (print):ISSN 0861- 3710 , ISSN (online):ISSN 1314- 8524 , Ref, Web of Science
  • 2016. Мира Маркова, Индустрията и музейното пространство (поглед към съвременния музей), История, том:24, брой:3, 2016, стр.:288-295, ISSN (print):ISSN 0861- 3710 , ISSN (online):ISSN 1314- 8524 , Ref
  • 2013. Мира Маркова, Рецензия:Hristov,Petko (ed.)Migration and Identity.Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility on the Balkans. S.2012, Paradigma, 368p., Български фолклор, брой:3, 2013, стр.:386-389, Ref
  • 2011. Мира Маркова, Пансалавизмът, първата руска етнографска изложба и мястото на българите в нея, ANAMNESIS, брой:1-2, 2011, стр.:78-99
  • 2009. Мира Маркова, Локалната идентичност в големия град (Етноложко изследване), Български фолклор, брой:3-4, 2009, стр.:193-200, Ref

  Статия в поредица:

  • 2020. Мира Маркова, Хърватският географ Иван Хоич и неговата представа за българите от края на XIX и началото на XX век, Известия на общински исторически музей- Брезник. , том:Общество, култура, образование, брой:3, редактор/и:Надя Манолова- Николова, издателство:Общински исторически музей- Брезник, 2020, стр.:61-69, ISSN (print):2603- 5049
  • 2018. Мира Маркова, (Как да избегнем)Общественото мнение: специфика и характеристики:етноложки анализ, Ethnologia Academica, том:Динамиката на етнологията, брой:10, редактор/и:Мира Маркова, издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2018, стр.:71-81, ISBN:ISBN-978-954-07-4408-7
  • 2015. Мира Маркова, Предговор, Ethnologia Academica, том:Етноложки проучвания в началото на XXI век, брой:8, редактор/и:Мира Маркова, издателство:Университетско издателство “Св.Кл.Охридски”, 2015, стр.:7-9
  • 2003. Мира Маркова, Семейството при арменците в България, Ethnologia Academica, том:Балканите и културата на балканските народи, брой:3, редактор/и:Веселин Тепавичаров, издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2003, стр.:236-255

  Студия в сборник (на конференция и др.):

  • 2021. Mira Markova, Nestinarstvo(Anastenaria) Rite in Bulgaria and Greece: A Vivid example of Cultural Ethnological Transformation at the Beginning of the 21st century, Greeks and Bulgarians: Parallels and Intersections in History and Culture, editor/s:Yura Konstantinova, Eleonora Naxidou, Publisher:Bulgarian Academy of Science, 2021, pages:303-323, ISBN:978- 619- 7179- 21- 7
  • 2020. Мира Маркова, Аспекти от модернизацията на София: известни и неизвестни играчи, Предизвикателството: Съвременна Българска история.Сборник с изследвания в чест на проф. д-р Евгения Калинова, редактор/и:Искра Баева, Румяна Маринова- Христиди, издателство:СУ “Св. Климент Охридски”, 2020, стр.:47-57, ISBN:978-954-07-4957-0
  • 2020. Мира Маркова, Българското традиционно облекло и неговото представяне на първата руска етнографска изложба, Облеклото и езикът, редактор/и:Миглена Иванова, Маргарет Димитрова, Василка Алексова, Боян Вълчев, издателство:СУ “Св. Климент Охридски”, 2020, стр.:177-189, ISBN:978-954-07-4993- 8
  • 2019. Mira Markova, Saint Anna’s Cult in Bulgaria- Cultural Transformations and Contemporary Status (In the Light of Orthodox dogma and Traditional Practices), 12th International Congress of South- East European Studies. Abstracts, editor/s:Andrei Timotin, Publisher:DAR Publishing, 2019, pages:81-82, ISBN:ISBN-978-606- 93841-1- 4, Ref
  • 2019. Мира Маркова, Пътят на българската модерност на страниците на в. “Щурец” (етноложки анализ през призмата на подбрани реклами), От лингвистика към семиотика: траектории и хоризонти в изследването на комуникацията (юбилеен сб. в чест на проф. Милена Попова), редактор/и:Людмила Илиева, Петър Моллов, Мартина Нинова, издателство:СУ “Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:593-603, ISBN:978-954-07-4824-5
  • 2019. Мира Маркова, Стереотипи: специфика, характеристика, значение (етноложки анализ), Пресечни точки. Юбилеен сборник в чест на проф. Ирина Колева, редактор/и:Виолета Коцева, издателство:СУ “Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:140-152, ISBN:978-954-07-4873- 3
  • 2019. Мира Маркова, Христо Беров, Фотографиите на фабрики като извор за икономическата модернизация на българската столица до 40-те години на XX век, ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА И БАЛКАНИТЕ, XIX – XX ВЕК. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков, редактор/и:Иван Първев, Наум Кайчев, Мария Баръмова, издателство:Университетско издателство ’Св Климент Охридски“, 2019, стр.:309-318, ISBN:978-954-07-4720-0
  • 2018. Mira Markova, Nestinarstvo (Fire-dancing)or the Death of a Rite, Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология, редактор/и:ирина Колева, Виолета Коцева, В. Тепавичаров, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:149-156, ISBN:ISBN-978-954-07-4595-4
  • 2018. Ирина Колева, Мира Маркова, Веселин Тепавичаров, Йоланта Стауга, Виолета Коцева, Петко Петков, Кремена Йорданова, Живко Жеков, Маргарита Карамихова, Янина Курсите, Личностна рефлексия на преподавателя по етнопсихология / към въпроса за социалната рефлексивна антропология/, Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология, редактор/и:Ирина Колева, веселин Тепавичаров, Кремена Йорданова, виолета Коцева, Йоланта Стауга, издателство:Университетско издатество ” Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:117-129, ISBN:978-954-07-4595-4, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • 2014. Мира Маркова, Модернизация на българската столица до Втората световна война през призмата на един софийски квартал, Трети межд. конгрес по българистика, редактор/и:Тодор Попнеделев, издателство:Университетско издателство “Св.Кл.Охридски”, 2014, стр.:36-47
  • 2014. Мира Маркова, Религиозност и локална култура, Realia Byzantino- Balcanica: сборник в чест на проф. дин Христо Матанов, редактор/и:Теодор Димитров, Йоанна Бенчева, издателство:Тангра ТанНакРа ИК, 2014, стр.:647-656
  • 2005. Мира Маркова, Културата на селото през ХХ век, Добри Христов и българският ХХ век, редактор/и:Колектив, издателство:Институт за изкуствознание- БАН, Симолини-94, 2005, стр.:98-103

  Студия в научно списание:

  • 2017. Мира Маркова, Житейски разкази, гранична реалност и политическа конюнктура, история, том:25, брой:6, 2017, стр.:649-657, ISSN (print):ISSN 0861- 3710 , ISSN (online):ISSN 1314- 8524 , Ref, Web of Science
  • 2016. Mira Markova, Review: Hristov, Petko(ed.).Migration and Identity. Historical, Cultural andLinguistic Dimensions of Mobility in The Balkans., Bulgarian Folkore, брой:Special Edition, 2016, стр.:87-90
  • 2014. Мира Маркова, Житейският разказ и динамиката на балканската действителност (из живота на населението по българо-сръбската граница), MEDIAEVALIA, брой:7, 2014, стр.:60-72
  • 2014. Мира Маркова, Култът към св Ана в Средна Западна България, Епохи, брой:2, 2014, стр.:102-112
  • 2012. Мира Маркова, Градската локалност и култът към св. Мина, MEDIAEVALIA, брой:5, 2012, стр.:140-147
  • 2012. Мира Маркова, Локалните традиции в идентичността на малкия български град в кр. на ХХ-нач. на XXI век (етноложко проучване по примера на Стрелча), ГСУ “Св. Климент Охридски” – специалност Етнология, том:II, брой:1, 2012, стр.:33-58, Ref
  • 2012. Мира Маркова, Локалността в живота на българската столица през ХХ век (историко-етноложко изследване), MEDIAEVALIA, брой:4, 2012, стр.:187-207
  • 2003. Мира Маркова, Аспекти на съвременната българска културна идентичност /През призмата на култа към св. Мина в Софийско/, Минало, брой:4, 2003, стр.:80-85
  • 2001. Mira Markova, “Socially alien woman” in Bulgarian Peasant Communities, late 19th to Mid 20th centuries, Trabalhos de Anthropologia e Ethnologia, том:41, брой:1- 2, 2001, стр.:33-41, Ref
  • 2000. Мира Маркова, Селото- между мита и знанието /по материали от Средна Стара планина/, Минало, брой:4, 2000, стр.:30-38

  Студия в поредица:

  • 2019. Мира Маркова, Малкият български град: характеристика, специфики, развитие (по примера на гр. Стрелча), Годишник на Регионален исторически музей- Пазарджик, брой:10, редактор/и:Красимира Табакова, Атанас Шопов, Борис Хаджийски, издателство:издателство “Фабер”, 2019, стр.:35-57, ISSN (print):1314- 2038
  • 2019. Мира Маркова, Състоянието на народната култура в Централна и Източна Странджа в началото на XXI в., Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, Център за славяно- византийски проучвания “Иван Дуйчев”, том:Граници, култури, идентичност, брой:100, редактор/и:Вася Велинова, Ивайла Попова, Мира Маркова, Албена Миланова, издателство:СУ “Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:322-344, ISSN (print):1311- 784Х
  • 2018. Мира Маркова, Въведение, Ethnologia Academica, том:Динамиката на етнологията, брой:10, редактор/и:Мира Маркова, издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2018, стр.:7-8, ISBN:ISBN-978-954-07-4408-7
  • 2017. Mira Markova, Book Review: Velinowa, Z.,Nachev, I.Sofia and the Balkan Modernity.Belgrade, Sofia, Zagreb,Ljubljana, Saraevo (1878- 1914).Riva Publ.House, 2016, 368 p. Original title: Велинова, З, Начев, И. София и балканската модерност. Белград, София, загреб, Любляна, Сараево (1878- 1914). София: Издателство “Рива”.2016. 368 с., Дриновски сборник, брой:10, редактор/и:Колектив, издателство:АИ “Проф. М. Дринов”, 2017, стр.:503-504, ISSN (print):2218- 0567, Ref
  • 2015. Mira Markova, Saint Anna’s cult in Central West Bulgaria- Orthodox Dogma,Traditional practices and Contemporary Status, Ethnologia Academica, том:Етноложки проучвания в началото на XXI век, брой:8, редактор/и:Мира Маркова, издателство:Университетско издателство “Св.Кл.Охридски”, 2015, стр.:65-75, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • 2011. Мира Маркова, Локалността в живота на българската столица през ХХ век (историко- етноложко изследване), Ученые записки. Серия общественно- политических наук, брой:2, редактор/и:Колектив, издателство:Издателство на бакински Славянски у-т, 2011, стр.:117-129, Ref
  • 2008. Мира Маркова, Житейски истории и миграция (по примера на новите български емигранти в Австрия), Български фолклор, брой:1, редактор/и:Колектив, издателство:БАН, 2008, стр.:99-106, Ref
  • 2008. Мира Маркова, Лица с особен статус в българското традиционно общество, Ethnologia Academica, том:Българските специфики- между традицията и модерността, брой:4, редактор/и:Мира Маркова, издателство:ИК “Гутенберг”, 2008, стр.:41-53
  • 2005. Мира Маркова, Динамиката на селската култура в Кюстендилско през ХХ век, Известия на исторически музей Кюстендил, брой:11, редактор/и:Колектив, издателство:РИМ- Кюстендил, 2005, стр.:367-372
  • 2003. Мира Маркова, Селото в Средна Стара планина (края на XIX -XX век). Опит за етноложка типология., ГСУ. ИФ., брой:93- 94, издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2003, стр.:119-159

  Студия в сборник (на конференция и др.):

  • 2019. Мира Маркова, Нестинарството в началото на XXI век: някои паралели в развитието на обреда в България и Гърция., Културно наследство на Странджа- богатство, рискове, предизвикателства, редактор/и:Ангел Николов, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:291-311, ISBN:ISBN-978-954-07-4881-8
  • 2016. Мира Маркова, Градска модернизация и микроистория (по примера на София до 40-те години на ХХ век), Сб. в чест на проф. Мария Радева, редактор/и:Георги Якимов, издателство:Университетско издателство “Св.Кл.Охридски”, 2016, стр.:299-307
  • 2009. Mira Markova, Local identity in the Big City (Ethnological Research), Balkan and Baltic states in United Europe: Histories, religions and Cultures, редактор/и:Екатерина Анастасова, издателство:Paradigma, 2009, стр.:248-254
  • 2009. Мира Маркова, Traditional Women Costumes from the Gotse Delchev area, Bulgaria (characteristics and specifics), Мода и дизайн: исторический опыт, новые технологии, редактор/и:Калашникова, Н. В., издателство:ИПЦ СПГУТД, 2009, стр.:130-135, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • 2008. Mira Markova, Local identity and life stories (Through the focus of one Sofia’s quarter)Resumme, Шевченкiвська весна, редактор/и:Колектив, 2008
  • 2008. Мира Маркова, Локална идентичност, житейски разкази и исторически спомен, Университетски четения и изследвания по българска история. IV международен семинар, редактор/и:Колектив: Баева, Искра и Митев, Пламен, издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2008, стр.:598-606
  • 2008. Мира Маркова, Някои аспекти на традиционната българска хранителна култура, В света на човека.сб. в чест на проф. дин Иваничка Георгиева, редактор/и:Джени Маджаров, Красимир Стоилов, издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2008, стр.:197-206
  • 2008. Мира Маркова, формирането на селище- митологеми и реалности, Етнически и културни пространства на Балканите, редактор/и:Светлана Иванова, издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2008, стр.:118-126
  • 2007. Мира Маркова, “Пътят към себе си” (обществени и културни промени от двадесетото столетие в едно българско село през призмата на семейството и селището), Черно море между Изтока и Запада. История на пътя. сб. доклади от XII понтийски четения, редактор/и:Колектив, издателство:ВСУ “черноризец Храбър” Университетско издателство, 2007, стр.:310-318
  • 2000. Мира Маркова, Селото като обществена среда и социо- културен регулатор., Етнологията на границите на два века. изследвания и материали, посветени на 60 -годишния юбилей на доц. д-р Николай Колев, редактор/и:Мария Иванова, издателство:УИ “Св. св. Кирил и Методий”- Велико Търново, 2000, стр.:301-336

  Превод на статия:

  • 2017. Мира Маркова, Ивайло Начев, Зорница Велинова, Ивелина Казакова, Въведение към Фабрики и личности: Софийската индустрия от Освобождението до 40-те години на ХХ век, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София

  Редактор на неферирано издание:

  • 2017. Мира Маркова, Ивайло Начев, Зорница Велинова, Ивелина Казакова, Въведение към Фабрики и личности: Софийската индустрия от Освобождението до 40-те години на ХХ век, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София
 • Участие в научни конференции

  2021. Секционен доклад, Мира Маркова, Първата руска етнографска изложба от 1867 г. и представите за славянския свят

  2021. Пленарен доклад, Мира Маркова, Производство и употребление вина в болгарской обрядовой системе: традиционные практики и современное состояние

  2021. Секционен доклад, Мира Маркова, Surva Masque Ritual from Western Bulgaria: Contemporary transformation of the Rite

  2021. Секционен доклад, Мира Маркова, Bulgaria and Korea- Cooperation in Higher Education

  2020. Присъствие, Мира Маркова, Участие в дискусиите.

  2020. Секционен доклад, Мира Маркова, Анализ на традиционното българско облекло, представено на първата руска етнографскиа изложба от 1867 г.

  2020. Секционен доклад, Мира Маркова, Фабрики и градска среда в София до 40- те години на ХХ в. през призмата на дървената и хартиената индустрии

  2020. Пленарен доклад, Мира Маркова, Наталия Терес, З досвiду спiвправцi в галузi етнологii та iсторико- культурного туризму мiж Софiйским универсiтетом “Св. Климент Охридський” та Кiiвским нацiональним университетом iменi Тараса Шевченка

  2019. Секционен доклад, Mira Markova, Saint Anna’s Cult in Bulgaria- Cultural Transformations and Contemporary status (In the Light of Orthodox Dogma and Traditional Practices)

  2019. Секционен доклад, Мира Маркова, Кирило- Методиев културен маршрут

  2019. Секционен доклад, Мира Маркова, Индустрията и музея

  2019. Секционен доклад, Мира Маркова, Градски светци и култове по р.Дунав

  2019. Секционен доклад, Мира Маркова, Състоянието на народната култура в Странджа в н. на XXI в.

  2019. Секционен доклад, Мира Маркова, Обявяването на София за столица и модернизацията на българското общество до 40- те г.на ХХ в.

  2018. Секционен доклад, Мира Маркова, Състояние на фолклорната и религиозната култура на региона на Странджа в н. на XXI в.

  2018. Секционен доклад, Мира Маркова, Славянски топоними в културата на съвременните славянски държави

  2018. Секционен доклад, Мира Маркова, Anestenaria or the migration of the Rite

  2018. Секционен доклад, Мира Маркова, Поклонически практики от Калвария Пацклавска, Полша

  2018. Секционен доклад, Мира Маркова, Култът към Св. Богородица Калварийска, Полша

  2017. Секционен доклад, Мира Маркова, Трансформации на фолклорната и религиозната култура от региона на Странджа през призмата на обичая Еньова буля и култа към св. Модест

  2017. Секционен доклад, Мира Маркова, Обичаят Еньова буля в началото на XXI век

  2016. Секционен доклад, Мира Маркова, Априлското въстание в локалната памет на населението от Средногорието (Етноложки анализ)

  2016. Секционен доклад, Мира Маркова, Нестинарството или за смъртта на ритуала

  2016. Секционен доклад, Мира Маркова, Житейски разкази и погранична реалност

  2015. Секционен доклад, Мира Маркова, Култът към Дева Мария в България

  2015. Секционен доклад, Мира Маркова, Bulgarian Rock Music from 80s- the Others in “steril” cultural environment

  2015. Секционен доклад, Мира Маркова, Представата за “другия” по материали от дн. Северна Гърция

  2015. Секционен доклад, Мира Маркова, Изследвания по етнология на града

  2014. Секционен доклад, Мира Маркова, Съвременното образование и студентите със специални потребности

  2014. Секционен доклад, Мира Маркова, фотографиите като извор за икономическата модернизация на София до 40-те г. на ХХ век

  2014. Секционен доклад, Мира Маркова, Модернизацията на българската столица до 40-те години на ХХ век (през погледа на една музейна колекция)

  2013. Секционен доклад, Мира Маркова, Преподаването на етнология на града в СУ

  2013. Секционен доклад, Мира Маркова, Локалната култура и икономическата модернизация на София до Втората световна война

  2012. Секционен доклад, Мира Маркова, Автобиографичните разкази и динамиката на Балканската култура

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти

Календар

Календар