Исторически факултет

Българско възраждане
Щ
Проф. д-р Пламен Митев е преподавател по История на Българското възраждане в Исторически факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. Неговата изследователска експертиза и научни публикации третират широк кръг от проблеми, свързани със стопанската и социалната история на Османската империя през ХVІІІ и ХІХ в.; различни аспекти от историята на Българското Възраждане и развитието на българския политически въпрос (центрове, дейци, програми и пропаганда); Източния въпрос и мястото на българите; създаването на дипломатически мисии и чуждата пропаганда на Балканите и т.н. В периода 2003-2007 г. е заместник-декан на Исторически факултет към СУ “Св. Климент Охридски”. В периода 2007-2015 г. е декан на същия факултет.
Приемно време:

понеделник 10.00-12.00

Електронна поща:
Телефон:

(02) 9308/ 208

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София
Научни интереси:
Стопанска и социална история на Османската империя 18-19 в.; Българско възраждане – българския политически въпрос (центрове, дейци, програми, пропаганда; българите и Източния въпрос); чужди пропаганди на Балканите
 • Биографични данни
  • Завършил специалност „История” в Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1981 г.
  • от 1982 г. асистент по Българско възраждане;
  • 1986 г. – старши асистент;
  • 1989 г. – главен асистент;
  • 1998 – доцент;
  • 2013 – професор
  • докторска теза – „Търговията в българските земи през 18 век”, защитена през 1989 г.
 • Административни длъжности
  • 2003 – 2007 г. – зам.-декан на Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”
  • 2007 – 2015 г. декан на Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”
 • Членство в научни организации
 • Избрани публикации

  Книга

  • Митев, Пламен, Недопрочетени страници из политическото ни Възраждане, Стандарт, София
  • Митев, Пламен, Създаване и дейност на “Българския революционен комитет – 1875 г., Лик, София

  Статия в научно списание

  • Bojkov, G., Boykov, Grigor, Mitev, Plamen, DOCUMENTARY EVIDENCE ABOUT THE YEAR OF BIRTH OF VASIL LEVSKI, ISTORIYA-HISTORY, vol:29, issue:1, 2021, pages:8-27, ISSN (print):0861-3710, ISSN (online):1314-8524
  • Григор Бойков, Пламен Митев, Документални свидетелства за годината на раждане на Васил Левски, История, том:29, брой:1, 2021, стр.:8-27, ISSN (print):ISSN 0861-3710, doi:10.53656/his2021-1-1-levsk, Ref
  • Митев, Пламен, Превземана ли е София от руската армия през 1829 г.?, Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”., том:ІV (ХХХVІ), 2020, стр.:73-89, ISSN (print):2603-3534, Ref
  • Митев, Пламен, Руско-турската война 1877-1878 г., освобождението на България и зрелостта на българската историопис, Македонски преглед, issue:2, 2018, pages:7-16, ISSN (print):0861-2277
  • Митев, Пламен, Васил Левски и комитетското дело в Пазарджик (известно, спорно и непроучено), Годишник на Регионален исторически музей Пазарджик, том:т. VІІ, 2016, стр.:45-55
  • Митев, Пламен, Българската преса в Браила до Освобождението, Годишник на Регионалния исторически музей- Сливен, том:2, 2011, стр.:75-83, Ref
  • Митев, Пламен, Юрдан Кършовски – един позабравен Ботев четник, История, брой:кн. 3, 2011, стр.:37-42, Ref
  • Митев, Пламен, Дискусионни и нерешени въпроси по въстанието от 1850 г., Българско Възраждане. Идеи, личности, събития, том:12, 2010, стр.:216-228, Ref
  • Митев, Пламен, Иванов, Мартин, Първата вълна на българската модернизация, 1850-1912 г., Исторически преглед, брой:кн. 3-4, 2010, стр.:90-135, Ref
  • Митев, Пламен, Трифон Панов – един позабравен участник в освободителните борби на българския народ, Исторически преглед, том:LXIII, брой:3-4, 2007, стр.:389-394, Ref
  • Митев, Пламен, Априлското въстание 1876 г. (историографски предизвикателства на времето), Известия на държавните архиви, том:91, 2006, стр.:20-31, Ref
  • Митев, Пламен, Проектът за откриване на френско вицеконсулство в Пловдив от 1747 г., Bulgarian Historical Review, брой:кн. 1-2, 2006, стр.:365-374
  • Митев, Пламен, Въстанието в Северозападна България през 1850 г., Библиотека, том:ХІІІ, брой:3-4, 2005, стр.:96-100, Ref
  • Митев, Пламен, Историографски проблеми на Руско-турската освободителна война 1877/1878 г., Известия на Исторически музей, Перник, том:т. 1, 2005, стр.:24-32, Ref
  • Митев, Пламен, Браилското събрание от 6 март 1876 г., Исторически преглед, брой:5-6, 2004, стр.:127-136, Ref
  • Митев, Пламен, Георги Бенковски и българското националнореволюционно движение през 1875 г., Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития, том:6, 2004, стр.:73-79, Ref
  • Митев, Пламен, Средоточното българско попечителство в Букурещ (предистория и същност, История, том:кн. 4, 2004, стр.:57-61, Ref
  • Митев, Пламен, Обществено-политическата дейност на Стоян Заимов до Освобождението (дискусионни и нерешени въпроси), Наше минало, том:бр. 26, 2003, стр.:22-28, Ref
  • Митев, Пламен, Дончо Фесчията – един от водачите на въстаниците в Ново село през 1876 г., Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития, том:4, 2002, стр.:53-61, Ref
  • Митев, Пламен, Панаирната търговия в българските земи през ХVІІІ век., Studia Balcanica, 23, II. Изследвания в чест на чл. кор. професор Страшимир Димитров., том:23, ч. 2, 2001, стр.:481-490, Ref
  • Митев, Пламен, Политическата активност на българите от Турну Мъгуреле до създаването на БРЦК, История, 2000, стр.:17-27, Ref
  • Митев, Пламен, Търговското братство в Нежин и българските земи през ХVІІІ в., Годишник на Софийския университет, Исторически факултет, том:88, 1999, стр.:69-80, Ref
  • Митев, Пламен, “Подпалвачите” на Цариград – един епизод от военната подготовка на Старозагорското въстание 1875 г. , Военно исторически сборник, брой:кн. 6, 1998, стр.:14-31, Ref
  • Митев, Пламен, Една неизвестна страница от “Дневника” на БРК в Букурещ, Минало, брой:кн. 2, 1997, стр.:58-64, Ref
  • Митев, Пламен, Панайот Хитов и Заарското движение от 1875 г., Родина, брой:кн. 1-2, 1997, стр.:155-165, Ref
  • Митев, Пламен, Първият опит за откриване на руско консулство в българските земи – във Варна или в Силистра?, Исторически преглед, брой:кн. 8, 1991, стр.:53-57, Ref
  • Митев, Пламен, Политическата активност на френските консулства в Букурещ и Яш в годините на Директорията и Империята., Векове, брой:кн. 4, 1989, стр.:4-14, Ref
  • Митев, Пламен, Търговията на Холандия с Османската империя през 17 и 18 в. и българските земи, Векове, брой:кн. 4, 1988, стр.:49-58, Ref

  Статия в поредица

  • Митев, Пламен, Как писмата на Любен Каравелов и Тодор Пеев попаднаха в ръцете на Ахмед Хамди паша?, Нови документи и изследвания, том:Васил Левски, комитетската организация и османската власт, брой:1, редактор/и:Пламен Митев, Дора Чаушева, Милена Тодоракова, издателство:Златен змей, 2021, стр.:36-47, ISBN:978-954-776-057-8, Ref
  • Митев, Пламен, За какво разказват старите тефтери на видинските училища от 70-те години на ХІХ в., Изследвания и материали за Видин и региона. Т. ІІІ, София, 2018, issue:т. ІІІ, Publisher:УИ “Св. Климент Охридски”, 2018, pages:159-176, ISBN:ISBN 978-954-07-3647-1
  • Митев, Пламен, Северозападната българска граница през 40-те и 50-те години на ХХ век. , Изследвания и материали за Видин и региона, том:Изследвания и материали за Видин и региона, брой:т. ІІІ, редактор/и:Пламен Митев, Ваня Рачева, издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2018, стр.:267-292
  • Митев, Пламен, А сега накъде? Или за емигрантските политически центрове в навечерието на Руско-турската освободителнавойна: организационно състояние и проблеми. ISBN 978-619-7084-36-8, „Фабрика за история”. Т. ІІІ., том:Войни, революции, памет., брой:т. ІІІ, редактор/и:Румяна Михнева, Костадин Грозев, издателство:Издателство „Камея груп” ЕООД, 2017, стр.:53-60, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Митев, Пламен, Христо Ботев и Стоян Заимов (опит за сравнителни биографични бележки), Библиотека “Български северозапад”, том:Те превърнаха роба в борец за народна правда, брой:25, издателство:Исторически музей, Враца, 2017, стр.:12-18
  • Митев, Пламен, Недоизяснени и спорни въпроси по „Арабаконашкото приключение“, Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития., брой:Т. 14, 2014, стр.:7-13, Ref
  • Митев, Пламен, Комитетското дело (1873-1874): дискусионни въпроси., Българско Възраждане. Идеи, личности, събития, брой:Т. 13, 2011, стр.:77-82, Ref
  • Митев, Пламен, Опит за групов портрет на сподвижниците на Васил Левски. (Историографски проблеми), Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития., брой:Т. 9, 2007, стр.:19-26, Ref
  • Митев, Пламен, Павел Бобеков – хилядникът на панагюрци., Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития., брой:Т. 8, 2006, стр.:139-145, Ref
  • Митев, Пламен, Любен Каравелов (опит за преценка на неговия жизнен път) Събития., Българско Възраждане. Идеи. Личности., том:Т. 7, 2005, стр.:9-14, Ref

  Статия в сборник (на конференция и др.)

  • Митев, Пламен, Георги Золотович като участник в църковно-националното движение, 150 години Българска екзархия – държавност и национален идеал. Сборник с доклади от научна конференция, 18 септември 2020 г. Троян., редактор/и:Вера Бонева, Пламен Павлов, издателство:Фабер, 2021, стр.:66-76, ISBN:978-619-00-1367-9
  • Митев, Пламен, Георги Раковски като идеолог на българското националноосвободително движение, Георги Стойков Раковски. 200 години безсмъртие. Сборник доклади от научна конференция с международно участие, издателство:Военна академия „Георги Стойков Раковски”., 2021, стр.:21-25, ISBN:978-619-7478-66-2
  • Митев, Пламен, Софийският даскал Христо Ковачев, Биографични очерци. Т. 1, издателство:Университетско издателство “Св. Кимент Охридски”, 2021, стр.:42-69, ISBN:978-954-07-5102-3
  • Митев, Пламен, Евлоги и Христо Георгиеви в историческата памет на потомците, Дарителство и предприемачество през ХІХ век по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви., издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2020, стр.:9-17, ISBN:ISBN 978-954-07-5038-5
  • Митев, Пламен, Вакъфите в поземлените отношения през епохата на Танзимата, Вакъфите в България., редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков., издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2020, стр.:147-153, ISBN:ISBN 978-954-07-4848-1, Ref
  • Митев, Пламен, Васил Левски, революционната емиграция във Влашко и комитетските дела през 1869 г., 150 години Вътрешна революционна организация. Изграждане и дейност на Вътрешната революциожнна оргжанизация (1869 – 1876 г.), издателство:Издателство “Фабер”, 2020, стр.:5-18, ISSN (print):978-619-00-1182-8
  • Митев, Пламен, Документални свидетелства за Ловешкия митрополит Дионисий (1873 – 1875) , Българският XIX век: нови архиви и прочити, редактор/и:Орлин Събев и Християн Атанасов, издателство:АИ „За буквите – О писменехь“, 2020, стр.:178-201, ISBN:978-619-185-382-3, Ref
  • Митев, Пламен, Войната, мирът и свободата: 140 години по-късно (предизвикателствата пред българската историопис), Балканите и Европа в Източната криза 1875 – 1881. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2019, 45 – 50, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:45-50, ISBN:978-954-07-4653-1
  • Митев, Пламен, Феноменът Котел – изключение или модел?, Рада и приятели. Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова.София, 2019, Publisher: УИ „Св. Климент Охридски”, 2019, pages:571-577, ISBN:ISBN 978-954-07-4700-2
  • Митев, Пламен, Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа (спорни и нерешени въпроси), Обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджата (1868 г.). София: Фондация Българска памет, 2019, Publisher:Фондация “Българска памет”, 2019, pages:17-28, ISBN:978-619-74447-02-6
  • Митев, Пламен, Белези на промяната (кратък разказ за едно вилаетско дружество).София-Скопие: Дъйрект Сървисиз ООД, 2017, 96 – 112. [ISBN 978-954-2903-27-7], Модернизационни процеси на Балканите под османска власт през 19 и началото на 20 век., редактор/и:Илия Тодев, Драги Георгиев, 2017, стр.:96-112, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Митев, Пламен, Васил Левски и комитетското дело 1871-1872 г. (Историографски проблеми , Васил Левски и Вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение. Сборник с материали от национална научна конференция, Карлово., издателство:Изд. „Златен змей”, 2017, стр.:7-19
  • Митев, Пламен, Гюргевските апостоли, Сърбия и българското въстание, Априлското въстание 1876 година в съдбата на българския народ. Съст. Атанас Шопов. Панагюрище: ИК „Оборище”, 2017. [ISBN: 978-954-682-066-2], редактор/и:Иван Стоянов, издателство:ИК “Оборище”, 2017, стр.:73-88
  • Митев, Пламен, Българските граници” в контекста на Кримската война, Империи, граници, политики (ХІХ – началото на ХХ век), издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2016, стр.:57-62
  • Митев, Пламен, Генерал-фелдмаршал Михаил Кутузов и българите, Империи, граници, политики (ХІХ – началото на ХХ век)., издателство:Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2016, стр.:17-41
  • Митев, Пламен, Опитът за всенародно въстание през септември 1875 г.:историографски проблеми, Сборник доклади от националната научна конференция, посветена на 140-годишнината от Старозагорското въстание (1875 г.), редактор/и:Пламен Митев, издателство:Абагар АД, 2016, стр.:33-43, Ref
  • Mitev, Plamen, Russia’s Doctrine of the Ottoman Empire’s Bulgarian Provinces and Bulgarians (from Catherine II to Alexander I), Bordering Early Modern Europe. Ed. Maria Baramova, Grigor Boykov and Ivan Parvev. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015, 133 – 140., издателство:Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2015, стр.:133-140, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени
  • Митев, Пламен, Към 170-годишнината от рождението на Георги Бенковски. (Историографски бележки), Сб. 170 години от рождението на Георги Бенковски. Юбилеен сборник доклади от научна конференция, Копривщица 2013 г., издателство:Фабер, 2014, стр.:17-20, Ref
  • Митев, Пламен, Политическата дейност на Софроний Врачански в контекста на Новото време, Софроний Врачански – книжовник и политик от Новото време. Сборник с материали от международна научна конференция, София, 24 ноември 2011 г., издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2014, стр.:124-135, Ref
  • Митев, Пламен, Одринската крепост през ХІХ век., Сб. Сборник с материали от юбилейна военнонаучна конференция на тема „100 години от победата на българската армия при Одрин”, издателство:Военно издателство, 2013, стр.:32-43, Ref
  • Митев, Пламен, „До Виена и назад“ (или как българите видяха Виенското изложение от 1873 г.), Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Искра Баева, 2011, стр.:248-259, Ref
  • Митев, Пламен, „Да се върви на бой, без да губим ни минута!” (Размисли върху отколешния спор „за” и „против” идеята на Любен Каравелов от есента на 1872 г. за вдигане на въстание в Българско), Времето на Левски, 2010, стр.:209-236, Ref
  • Mitev, Plamen, A French Perspective on the Balkans from the Time of the Russo-Turkish War, 1828-1829, Empires and Peninsulas: Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829, 2010, стр.:107-114, Ref
  • Митев, Пламен, „Дано Господ ни сподоби да видим отечеството си освобожденно …” или за Кримската война, Николай Палаузов и българските въжделения от средата на ХІХ век, Сб. Иван Стоянов. 60 години отдадени на историята и висшето образование, издателство:Велико Търново, 2009, стр.:31-40
  • Митев, Пламен, Наченки на българския парламентаризъм преди Освобождението, Сб. Началата на българския парламентаризъм, 2009, стр.:4-28, Ref
  • Митев, Пламен, Събранието на БРЦК от 26 декември 1874 г., Сб. Толерантният националист, 2009, стр.:75-88, Ref
  • Митев, Пламен, Да си построим болница! (Щрихи към предисторията на търновската болница „Св. Козма и Дамян”, Етнически и културни пространства на Балканите. Сборник в чест на проф. дин Цветана Георгиева. Ч. 1, Миналото-исторически ракурси., издателство:УИ “Св. климент Охридски”, 2008, стр.:549-564, Ref
  • Митев, Пламен, За ползата от сдружаването (щрихи от съвместната дейност на братя Мустакови и х. Христо от Габрово), Балканските измерения на фамилията Мустакови, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2008, стр.:44-59, Ref
  • Митев, Пламен, Революционерът и организаторът на Българския рволюционен комитет (БРК), – В: Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития. Т. 10, 2008, стр.:22-30, Ref
  • Митев, Пламен, Българското възраждане (историографски бележки), Предизвикателствата на промяната, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2006, стр.:127-136
  • Митев, Пламен, Създаване и дейност на Привременния смесен съвет на Българската екзархия, Държава & Църква – Църква & Държава в българската история. (Сборник по случай 135-годишнината от учредяването на Българската екзархия, 2006, стр.:269-280, Ref
  • Митев, Пламен, Триптих за възрожденския даскал Мирчо Попов, Учител на учителите. Юбилеен сборник в чест на професор Йордан Шопов, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2006, стр.:204-212, Ref
  • Митев, Пламен, “Цариградски вестник”, Кримската война и българите, Българската журналистика 160 години. Минало – Настояще – Перспективи, 2005, стр.:180-187
  • Митев, Пламен, “Наредата на работниците за освобождението на българския народ” – проекция на бъдещото конституционно управление на България, Сб.Васил Левски и държавността, 2004, стр.:61-68, Ref
  • Митев, Пламен, Американският политически модел в идейните платформи на българското националнореволюционно движение, Българо-американски културни и политически връзки през ХІХ – първата половина на ХХ век, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2004, стр.:190-197
  • Митев, Пламен, Комитетска жалба до Великите сили от 1873 г., Иронията на историка. Сборник в памет на историка и приятеля професор Милчо Лалков, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2004, стр.:69-78, Ref
  • Митев, Пламен, Обиколката на Панайот Хитов из Влашко и Русия през пролетта на 1873 г. (Дискусионни и недоизяснени въпроси)., Сб. Дойно Дойнов. 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот., 2004, стр.:187-198, Ref
  • Митев, Пламен, “За” и “против” твърдението, че Левски е заловен при случайни обстоятелства, Сб. БРЦК в историческата съдба на българския народ, 2003, стр.:191-197, Ref
  • Mitev, Plamen, Die grossen öffentlichen Debatten in der bulgarischen Gesellschaft vor der Eigenstaatlichkeit , Öffentlichkeit ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne, 2003, стр.:25-36, Ref
  • Митев, Пламен, Благотворителната дейност на абаджийския еснаф в Пловдив в началото на ХІХ в., Дарителство и взаимопомощ в българското общество (ХVІ – началото на ХХ в.), издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2003, стр.:139-152
  • Митев, Пламен, Два дискусионни въпроса от ранната история на Екзархията, Българската църква през вековете, издателство:УИ “Св. Кливент Охридски”, 2003, стр.:196-205, Ref
  • Митев, Пламен, Организационно и идейно състояние на БРЦК през първата половина на 1873 г., Сб. БРЦК в историческата съдба на българския народ, 2003, стр.:69-78, Ref
  • Митев, Пламен, Христо Ботев и идеята за “всеобщо въстание” в Българско, сб. В търсене на истината. Юбилейно издание по случай 70 годишнината от рождението на професор Николай Генчев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2002, стр.:189-201, Ref
  • Митев, Пламен, План на Атанас Узунов от 1873 г. за организиране на въстанието в българските земи, сб. Историкът, гражданин и учен. Сборник в чест на академик Илчо Димитров., издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2001, стр.:75-84, Ref
  • Митев, Пламен, Политическата дейност на Тодор Ковачов в периода 1867-1870 г., сб. Българското революционно движение в навечерието на създаването на БРЦК 1869 г., 2000, стр.:37-46, Ref
  • Mitev, Plamen, Europa in den politischen Vorstellungen der Bulgaren zur Zeit der Nationalen Wiedergeburt, Die Bulgaren und Europa von der Nationalen Wiedergeburt bis zur Gegenwart, 1999, стр.:15-26, Ref
  • Митев, Пламен, Влашкото население в Пещерско през периода на османското владичество, сб. Армъните в България, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 1998, стр.:95-118
  • Митев, Пламен, За “славянизацията” на възрожденските българи, сб. История на българите: потребност от нов подход. Преоценки. Ч. ІІ., 1998, стр.:155-172, Ref
  • Митев, Пламен, Щрихи от апостолската дейност на Иван Семерджиев през 1875 г., сб. Националната революция, делото на Васил Левски и Освобождението на България, 1998, стр.:179-187, Ref
  • Митев, Пламен, Държавната регламентация на градското стопанство в българските земи през ХVІІІ век, Исторически студии, кн. 1, Създаване и развитие на модерни институции в българското възрожденско общество, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 1996, стр.:50-82, Ref
  • Митев, Пламен, Зографският манастир и Българското възраждане, Сб. Светогорска обител Зограф. Т. 1., издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 1995, стр.:41-46, Ref
  • Митев, Пламен, Опит за личностен портрет на османските владетели през ХVІІІ в., сб. Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята., издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 1995, стр.:41-47, Ref
  • Митев, Пламен, Османската империя през първата половина на 18 в., сб. Кризата в историческото развитие, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 1991, стр.:55-60, Ref
  • Митев, Пламен, Френската левантийска търговия и българските земи през 18 век., Втори межд. Конгрес по българистика. Т. 7, 1989, стр.:209-214, Ref

  Студия в сборник (на конференция и др.)

  • Митев, Пламен, Участие на българите от Македония в националноосвободителните борби през ХІХ в., България и Македония. История и политика. Ч. 1. Един народ., издателство:МНИ, Тангра ИК, 2021, стр.:311-344, ISBN:978-619-91801-1-2, Ref

  Учебник

  • Митев, Пламен, Българското Възраждане, Стандарт, София
  • Калинова, Евгения, Баева, И., Кацунов, В., Делев, П., Митев, П., Доберв, Б., История и цивилизация на България за 11 клас. Електронен учебник по проект на Министерство на образованието и науката. Книгоиздателска къща „Труд“, „Сирма АИ“, 2006 – http://212.39.92.39/e/prosveta/istoria_11/toc.html (съавт. П. Делев, В. Кацунов, Пл. Митев, И. Баева, Б. Добрев), ISSN (online):
  • Калинова, Евгения, Баева, И., П. Делев, П. Ангелов, Г. Бакалов, Митев, П., Ив. Илчев, Цв. Георгиева, История и цивилизация. Профилирана подготовка за 11 клас. С., Планета-3, 2002. (съавт.: П. Делев, П. Ангелов, Г. Бакалов, Цв. Георгиева, Пл. Митев, Ив. Илчев, И. Баева) ISBN 954-9926-72-9 , ISBN:954-9926-72-9
  • П. Делев, Евгения Калинова, Г. Бакалов, П. Ангелов, Митев, П., Цв. Георгиева, Ст. Трифонов, Б. Василева, И. Баева, История на България за ХI клас. Книга за учителя. С., 1996. (съавт.: П. Делев, Г. Бакалов, П. Ангелов, Пл. Митев, Цв. Георгиева, Ст. Трифонов, Б. Василева, И. Баева. – Е. Калинова е автор на с. 149-163) История на България за ХI клас. Книга за учителя. С., 1996. , Отворено общество, София
 • Участия в конференции
  • Присъствие, Пламен Митев, „Васил Левски, Арабаконашкото приключение и комитетското дело (нови историографски прочити и предизвикателства”
  • Присъствие, Пламен Митев, „Стереотипи на историческата памет за тетевенския пъренец х. Станьо Врабевски”
  • Присъствие, Пламен Митев, „За доброто на своето отечество” (Евлоги и Христо Георгиеви – политически амбиции, възможности, планове и изяви)”
  • Присъствие, Пламен Митев, „Общото събрание в Букурещ през 1872 г.: историографски проблеми”
  • Присъствие, Пламен Митев, „Васил Левски и четническата тактика в освободителното дело, 1867 – 1873. (Историографски употреби и предизвикателства)”
  • Присъствие, Пламен Митев, „Революция или еволюция по примера на българския ХІХ век”
  • Пленарен доклад, Пламен Митев, Георги Раковски като идеолог на българското националноосвободително движение (историографски приноси и дебати)
  • Пленарен доклад, Пламен Митев, Комитетското дело в Ловеч:нерешени и дискусионни въпроси
  • Пленарен доклад, Пламен Митев, Въстанието в Първи революционен окръг (историографски бележки)
  • Секционен доклад, Пламен Митев, Георги Золотович като участник в църковно-националното движение
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Вакъфите в поземлените отношения през епохата на Танзимата”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, Васил Левски, революционната емиграция във Влашко и комитетските дела през 1869-1870 г. (Една възможна хипотеза)
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Евлоги и Христо Георгиеви в историческата памет на потомците”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Руско-турската освободителна война: историографски проблеми”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджата
  • Секционен доклад, Пламен Митев, Войната, мирът и свободата: 140 години по-късно (предизвикателствата пред българската историопис)
  • Секционен доклад, Пламен Митев, Какво платиха българите за своята свобода
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Военните кореспонденти в битката за Плевен”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, Олимпи Панов като деец на българското националноосвободително движение
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Стопанската модернизация в Одринския вилает (до 1878 г.)”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Васил Левски и комитетското дело 1871-1872 г.: историографски проблеми”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, А сега накъде?(Идейни проекти на българската емиграция в навечерието и по време на войната 1877/1878 г.
  • Секционен доклад, Пламен Митев, Гюргевските апостоли, Сърбия и българското въстание
  • Секционен доклад, Пламен Митев, Димитър Общи: авантюрист, предател или герой
  • Секционен доклад, Пламен Митев, Априлското въстание 1876 г.: спорни и нерешени въпроси
  • Секционен доклад, Пламен Митев, Христо Ботев и Стоян Заимов (опит за сравнителни биографични бележки)
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Нови и спорни факти от въстанието в Брацигово, 1876 г.“
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Българските граници” в контекста на Кримската война
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Опитът за всенародно въстание през септември 1875 г.: историографски проблеми”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Когато скъсаме турските синджири …”(размисли върху политическото верую на Каравелов)
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Svishtov aux 18 siecle – une ville danubienne entre paix et guerre”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Одринската крепост през 19 век”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Г. Бенковски – нерешени и спорни въпроси в съвременната историческа“
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Изяснени и спорни въпроси по Арабаконашкото приключение. Процесът и поведението на Димитър Общи, на подсъдимите и на Васил Левски”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Руската доктрина за балканските провинции на Османската империя и българите от Екатерина ІІ до Александър І”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Видин през 60-те и 70-те години на ХІХ век – белези на модерността”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Нови прочити за живота и делото на Апостола”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Комитетското дело 1873-1874 г.: дискусионни въпроси”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Политическите идеи на Софроний Врачански в контекста на Новото време“
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „За някои основни предизвикателдства пред архивното дело у нас”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, Високата порта през ХVІІІ век: явните и забулените лица на централната власт в Османската империя
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „По стъпките на Апостола в Добруджа: митове и неистини”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Делото на Васил Левски – историко-революционен път за освобождение и създаване на модерна българска държава”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, Левски и Ангел Кънчев – взаимодействие за организиране на ВРО и изработване на „Наредата”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Дискусионни и нерешени въпроси около въстанието от 1850 г.”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „За т.нар. „криза” в комитетското дело през 1873-1874 г.”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Един поглед върху българите и Балканите от времето на Руско-турската война 1828-1829 г.”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, „Васил Левски и Любен Каравелов в ранната история на БРЦК”
  •  Секционен доклад, Пламен Митев, “Възпитаниците на Болградската гимназия в борбите за освобождение на България”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, “Революционерът и организаторът на Българския революционен комитет (БРК)”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, “Опит за групов портрет на сподвижниците на Васил Левски (историографски проблеми)”
  • Секционен доклад, Пламен Митев, По някои дискусионни въпроси за Руско-турската война от 1877-1878 г.
  • Секционен доклад, Пламен Митев, Идийното наследство на Васил Левски – прилики и паралели в българското и гръцкото националноосвободително движение
  • Секционен доклад, Пламен Митев, “За ползата от сдружаването (щрихи от съвместната търговска дейност на братя Мустакови и х. Христо от Габрово)”

   

   

 • Научно ръководство на докторанти
  • Пламен Митев, Казак алаят на Михаил Чайковски – между Европа и Османската империя, Исторически факултет дисертация д-р:Александър Златанов, 2020
  • Пламен Митев, „Предприемаческата дейност на братя Пулиеви между традицията и модерността (търговски практики и стратегии през епохата на Възраждането).”, Софийски университет “Св. Климент Охридски” дисертация д-р:Ивайло Валентинов Найденов, 2017
  • Пламен Митев, „Развитие и модернизация на пътносъобщителната инфраструктура в българските земи, 1856-1878 г.”, Софийски университет “Св. Кл. Охридски” дисертация д-р:Боряна Александрова Антонова, 2016
  • Пламен Митев, “Болнично дело и здравеопазване в българските земи (1856-1878)”, Софийски университет дисертация д-р:Екатерина Михайлова, 2013
  • Пламен Митев, “Създаване и политическа дейност на Добродетелната дружина до 1878 г.”, Софийски университет дисертация д-р:Владимир Пеев, 2009
  • Пламен Митев, “Социално-икономическо развитие на Видинската каза през ХVІІІ век (на базата на Видински кадийски книги)”, Софийски университет дисертация д-р:Християн Атанасов, 2007
  • Пламен Митев, “Българите в административното управление на Дунавския вилает. (1864-1876 г.)”, Софийски университет дисертация д-р:Милена Тафрова, 2006

Научно ръководство на докторанти

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар