Исторически факултет

Етнология
Щ
д-р Петя Василева-Груева е главен асистент в ИФ на Софийския университет, катедра „Етнология и културна антропология“ от март 2012 г. Има бакалавърска степен по етнология в същия факултет и магистърска степен по междукултурни изследвания от Философския факултет на Софийския университет. От 2017 г. до момента е председател на Академично етноложко сдружение – СУ, реализиращо малки проекти в областта на културата и образованието като подпомага обучението на студенти от факултета Автор е на една книга, много статии и 3 помагала за учители и родители за работа в мултикултурна среда.

Ръководител

Приемно време:

По договаряне в каб. 26А

Електронна поща:
Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София
Научни интереси:
Политическа антропология, етнически изследвания, идентичност, съвременни културни процеси
 • Биографични данни
  • Бакалавър по Етнология към ИФ на Софийски университет “Св. Климент Охридски“ гр. София / 1997 – 2001 /, в направление “Етноложки проблеми на съвременността “ от февруари 2000 год.
  • Магистър по Интеркултурни изследвания към ФФ на Софийски Университет “Св. Климент Охридски” гр. София / 2001- 2002/
  • Докторант в катедра Етнология към ИФ на Софийски Университет “Св. Климент Охридски” гр. София / 2006- 2009/
  • Доктор по история към ИФ на Софийски Университет “Св. Климент Охридски” гр. София / 2010 / , тема: Политическа етнология на прехода в България 1989-1997 г. (според централните български всекидневници).
  • Хоноруван асистент в катедра Етнология към ИФ на Софийски Университет “Св. Климент Охридски” гр. София / 2007- 2008 и 2009-2010/
  • Главен асистент в катедра Етнология към ИФ на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, гр. София / от 15 март 2012 /
 • Членство в научни организации

  Председател на Академично Етноложко Сдружение-СУ

 • Проекти
  • Петя Василева – Груева , Изграждане на технология за социализация на ученици от различен етнически произход за придобиване на социокултурна компетентност (с прилагане на етнопедагогически подход), Член, ЦОИДУЕМ, 2023
  • Петя Василева – Груева , „The collective identity in the oral narrative of the village of Slaveyno, municipality Smolyan – study, preservation and promotion“ , Ръководител, “UniverCity – Strategic Partnerships of Higher Education for Community, 2022
  • Петя Василева – Груева , „The collective identity in the oral narrative of the village of Slaveyno, municipality Smolyan – study, preservation and promotion“ , Ръководител, “UniverCity – Strategic Partnerships of Higher Education for Community, 2022
  • Петя Василева – Груева , Етнически и конфесионални специфики на изолирани общности при бедност и криза, Член, , Номер на договора:KII-06-H4514 or 30. 11. 2020 r
  • Петя Василева – Груева , Продължаване на образованието във висши училища за деца от ромски произход: пречки, нагласи и мотивация, Ръководител, , Номер на договора:№БС33 19-2-021/ 30.09.2020
  • Петя Василева – Груева , “Търсачи на легенди” – да опознаем родното място”. , Ръководител, Национален фонд “Култура”, Номер на договора:Дог. 118-N-3/ 01.06.2018 г.
  • Петя Василева – Груева , Кулинарни традиции и културно-историческо наследство в малки населени места – изобретяване, експлоатиране, популяризиране, Ръководител, , Номер на договора:КП-06-ОПР05/9
  • Петя Василева – Груева , Етнопедагогически модел за работа с родители, Член,
  • Петя Василева-Груева, Режимът и обществото в Източна Европа (1956 – 1989). От разширено възпроизводство към социална и политическа промяна., Член, Софийски университет, Номер на договора:FP7 № 269608
  • Петя Василева-Груева, Преходът: гласове, образи, памет, Член, ФНИ на МОМН, Номер на договора:ДИД0201/16.12.2009
  • Петя Василева-Груева, Традициите в крак с времето (историко-етноложки проект за лятно училище за изучаване на регионолното културно-историческо наследство и националните традиции, Член, ФНИ на МОМН, Номер на договора:ДТК 0213/ 16.12.2009
 • Избрани публикации

  Монография

  • Петя Василева – Груева , Демокрация по български. Медийни послания и политическа култура в периода 1990-1996 г., ISSN (print):978-619-90188-2-8, ISBN:978-619-90188-2-8, Анамнезис, София

  Статия в научно списание

  • Петя Василева – Груева, Традиция за употреба – концепцията за културно-историческо наследство и неговата публична презентация , Терени, брой:3, 2022
  • Петя Василева – Груева, Лекционният курс по потестарно-политическа етнология” – перспективи и предизвикателства, История, брой:1, 2018, стр.:46-62, Ref

  Статия в поредица

  • Петя Василева – Груева, Значението на традицията днес – наблюдения върху един локален празник, Градиво за изследване на традициите , редактор/и:Карамихова, Маргарита , издателство:Фабер , 2020, стр.:245-261, ISSN (print):978-619-00-1204-7
  • Петя Василева – Груева, “Защо се страхуваме от бежанците?” – публичен контекст и политическа култура”, Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”, том:Граници, култури, идентичност, брой:100 (19), 2019, стр.:376-387
  • Василева – Груева, Петя, Докосване до локалното – размисли върху един реализиран културно-образователен проект. , Известия на Общински исторически музей-Брезник. Т. 2. Общество, култура, образовани, брой:2, редактор/и:Велинова, Е. Манолова – Николова, Н., 2019, стр.:32-40

  Статия в сборник (на конференция и др.)

  • Василева – Груева, Петя, Вкусовете през социализма или за порцелана, който разказва истории, Социализмът през петте сетива , редактор/и:Маргарита Карамихова, Петя Банкова , издателство:Кредо-3М ООД, 2023, стр.:138-162, ISSN (print):978-619-7100-57-0, 2023
  • Василева – Груева, Петя, Защо не разбираме другите (антроположки аспекти), Пресечни точки. Юбилеен сборник в чест на професор Ирина Колева, редактор/и:Коцева, В. , издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2019, стр.:169-188, ISBN:978-954-07-4873-3
  • Петя Василева – Груева, Соцносталгията като част от културата на преходния период в България , Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихова, редактор/и:Съставител П. Ст. Петков, издателство:Просвета, ISBN 978-954-01-3551-9, 2018, стр.:318-327
  • Петя Василева – Груева, Съвременни проекции на локалната идентичност по примера на с. Рибново, Гоцеделчевско, Трети международен конгрес по българистика, т. 5, редактор/и:Виолета Коцева, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, стр.:163-174, Ref, Web of Science
  • Петя Василева – Груева, Бяхме борци, сега вече сме бизнесмени – Медийните герои на прехода , Преходът в България – памети и рефлексии, редактор/и:Груев, М., издателство:Анамнезис, ISBN 978-619-90188-3-5, 2013, стр.:26-43, Ref
  • Петя Василева – Груева, Читалището като агент за „приспособяването” на традицията (по материали на три села от Сунгурларска община). – В: Съст. В. Коцева, С., 2013, 249-257., История и култура на старопланинското население., редактор/и:Коцева, В., издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, ISBN 978-954-07-3543-6, 2013, стр.:249-257, Ref
  • Петя Василева – Груева, Крахът на комунистическата система в България – мемоарни и историографски интерпретации, Да познаем комунизма. Изследвания., редактор/и:Ивайло Знеполски , издателство:Ciela, ISBN 978-954-28-1056-8, 2012, стр.:59-116

  Студия в сборник (на конференция и др.)

  • Василева – Груева, Петя, Кулинарна фестивализация в малки населени места – изобретяване, популяризиране, експлоатиране (наблюдения от терена) , Кулинарни традиции и културно-историческо наследство в малки населени места, редактор/и:Виолета Коцева , издателство:Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2023, стр.:13-38, ISBN:978-954-07-5734-6

  Учебници и учебни помагала

  • Петя Василева – Груева , Етнос и етнически общности и групи – Във: Етнопедагогически модели за работа с родители. Учебно помагало за предагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. Със. В. Коцева , ISBN: 978-954-07-3945-8 , УИ “Св. Климент Охридски”, София
  • Петя Василева – Груева , Етнос и етнически общности и групи. – В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. С., 2015, 68-75 , ISBN: 978-954-07-3945-8 , УИ “Св. Климент Охридски”, София
  • Петя Василева – Груева, Семейно възпитание. – В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. С., 2015, 42-45 , ISBN: 978-954-07-3945-8 , УИ “Св. Климент Охридски”, София
  • Петя Василева – Груева , Семейно възпитание. – В:Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда., ISBN:978-954-07-3945-8, УИ “Св. Климент Охридски”, София
  • Петя Василева – Груева, Традиционна култура на ромите. – В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. С., 2015, 85-92, ISBN: 978-954-07-3945-8 , УИ “Св. Климент Охридски”, София, Ref
  • Петя Василева – Груева, Етническа и религиозна толерантност и рефлексия. – В: Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Наръчник за учители. С., 2013, 101-106, ISBN:978-954-07-3565-8, София, Рецензирано
  • Петя Василева – Груева , Типологии, роли и поведение на българското,ромското и турското семейство. –В: Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Наръчник за учители. С., 2013, 209-213, ISBN:978-954-07-3565-8, София, Рецензирано
 • Участие на научни конференции
  • 2023 г. – Секционен доклад, Петя Василева – Груева , Празничност и оптимизиране на социални мрежи по примера на с. Рибново
  • 2022 г. – Секционен доклад, Петя Василева – Груева , “Вкусовете през социализма или порцеланът, който разказва истории”
  • 2019 г. – Секционен доклад, Петя Василева – Груева , Докосване до локалното – размисли върху един успешен културно-образователен проект
  • 2019 г. – Секционен доклад, Петя Василева – Груева , Празникът Атанасовден в Етрополе – стара традиция с нова символика
  • 2018 г. – Секционен доклад, Петя Василева – Груева , “Традиция за употреба” – културно-историческо наследство и публични стратегии за презентация
  • 2018 г. – Секционен доклад, Петя Василева – Груева , “Защо се страхуваме от бежанците?” – публичен контекст и политическа култура
  • 2013 г. – Секционен доклад, Петя Василева – Груева , Приватизацията в България – причини и последици

Учебни дисциплини

Често задавани въпроси
 • Изпуснал съм срок за изпращане на формуляр/плащане на такса. Какво да правя сега?

  Препоръчва се да следите всякаква информация, обвързана със студетския/докторантския Ви статут.  В случай обаче на изпускане на срок се свържете с отговорното звено; възможно е да се достигне до решение на проблема.

 • Трябва да изпратя молба/заявление към администрацията, как да процедирам?

  Всички бланки, съпътстващи следването на студентите, могат да бъдат намерени в сайта на СУ/факултета, а някои от тях се продават на хартиен носител в книжарниците в университетския кампус. След попълване се завеждат до отдел “Студенти”, секретар на катедра или в редки случаи декан, където се обработват и придвижват по пътя им.
  – Бланки за здравно осигуряване при записване и промени по време на следването се издават и попълват в Отдел “Студенти”, 24 кабинет.
  – Бланки за допускане до защити и държавни бакалавърски изпити се дават в Отдел “Студенти”, 24 кабинет, изготвени от Отдела
  – Молби за определяне на тема за дипломна работа/магистърска теза се подават към секретаря на съответната катедра.
  – Някои молби се пишат в свободен текст до Декан. Това става, след уточняване в Отдел “Студенти”.

 • Не съм взел изпит на редовна сесия, какво се случва сега?

  Студентите имат две безплатни сесии – редовна (зимна или лятна, в зависимост от дисциплината) и поправителна в края на лятото след академичната година. В случай на невзет изпит и на двете сесии студентът има право да се явява на всяка следваща поправителна сесия, при което трябва да си издаде индивидуален протокол, който се заплаща в Паричния салон на Университета или превод по банков път и е на стойност от 30 лв. Касовата бележка/платежното нареждане се носи в Отдел “Суденти” за издаване на индивидуалния протокол.

  Студентът има право да се яви на ликвидационна сесия, ако има невзет изпит в последната година от образователната си степен, като трябва да премине през същата процедура за вземане на индивидуален протокол. Обикновено тази сесия се състои през м. май. За всяко изкарване на индивидуален протокол студентът е препоръчително да се консултира с титуляра на дисциплината.

 • Какви са видовете академични занятия в бакалавърските програми в Историческия факултет?

  По време на бъкалавърската програма на обучение студентите имат лекции и упражнения. Възможно е по някои дикциплини в зависимост от определения хорариум да се предвиждат само лекции. Лекциите не са задължителни за посещение, за разлика от упражненията. За провеждането на упражнения обаче се изисква предварителна подготовка от студентите по зададена тема и информационни ресурси от преподавателя

 • Каква е структурата на ИФ?

  Историческият факултет съществува самостоятелно от 1972 г. В момента той се състои от 7 катедри: История на България, Стара история, тракология и средновековна история, Археология, Етнология, История на Византия и балканските народи, Нова и съвременна история, Архивистика и методика на обучението по история, 9 бакалавърски програми: История, История и геополитика на Балканите, Археология, Етнология, История и философия, История и чужд език, История и география, Хебраистика, Архивистика и 18 магистърски програми. Ръководството на ИФ се осъществява от Декана и двамата заместник-декани.

 • Какво е ФСС?

  Факултетният студентски съвет (ФСС) е доброволна организация на студенти от ИФ, която работи за подобряване на средата на обучение в ИФ и за повишаване на ангажираността на студентската общност във връзка с общи мероприятия и инициативи. Знакови за Историческия факултет са ежегодните Априлски четения, както и провежданият два пъти годишно Исторически куиз.

 • Как се осъществява достъпът до библиотеките на ИФ и техните ресурси?

  ИФ разполага с две факултетни бибиотеки – „История“ и „Археология“, които са филиали на ЦУБ. Достъпът до тях се осъществява чрез персонална ISIC карта или читателска карта, издадена в ЦУБ. Библиотеките на ИФ разполагат с богати фондове, както и с многобройни периодични издания, част от които са предоставени на свободен достъп за студенти. Откриването на заглавия може да се осъществи и чрез търсене в електронния каталог на ЦУБ, където са налични сигнатура и пълно библиографско описание на всеки търсен ресурс.

 • Кога започва изпитната сесия?

  Провеждането на изпитната сесия е предварително фиксирано в Академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните начална и крайна дата могат да бъдат проверени там по всяко време.

 • Как се пише студентска разработка – доклад, курсова работа, семинарно съобщение и др.?
 • Какви са профилите на специалностите в ИФ?

  По-голямата част от специалносите в ИФ имат видове профили – например спец. „История“ има педагогически и езиков профил. Изучаващите педагогически профил на специалността впоследствие придобиват педагогическа правоспособност и възможност да практикуват учителска професия, а изучаващите езиков профил на специалността не придобиват такава, а изучават класически език по техен избор (старогръцки, старобългарски, латински или османотурски). Съществуват обаче редица специалности, които предлагат само педагогически профил: „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, както и такива, които не предлагат педагогически профил – например „Хебраистика“.

 • Каква бъдеща професионална реализация предлагат специалностите в ИФ?

  Въпросът за бъдещата реализация на зъвършилите студенти в ИФ често е смятан за един от определящите при избора на специалност от кандидат-студентите. В условията на застаряващо учителско съсловие (средната възраст на учителите в България е 49 г.) нуждата от млади учители в България предстои да става все по-осезаема с времето. Това е гаранция за бъдещата професионална реализация на студентите с педагогически профил на специалността си, но освен това специалности като „История и геополитика на Балканите“, „Хебраистика“ и „Архивистика“ предлагат на завършилите ги студенти значително по-разнообразни форми на професионална заетост, като дипломираните студенти могат да намерят реализация в структурите на редица държавни институциии от регионален и национален мащаб като множество музеи, всички видове архиви, както и МВнР.

 • Държавни изпити или дипломна работа?

  Завършването на бакалавърска програма не се случва еднакво за всички специалности в ИФ. Специалностите „История“, „История и философия“, „История и чужд език“, „История и география“, „Археология“, „Етнология“ и „Архивистика“ полагат държавен изпит въз основа на избраната от тях специализация в хода на обучението, а тези студенти от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен педагогически изпит. Специалностите „Хебраистика“ и „История и геополикита на Балканите“ завършват със защита на дипломна работа, а тези от тях, които изучават педагогически профил на специалността, полагат и държавен практически педагогически изпит.

Образование
Процедури
Проекти
Структура
Видео

Календар

Календар